Pest Megyi Hírlap, 1974. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-24 / 197. szám

A mártírok emlékére Monoron vasárnap dél­után 3 órakor kcgycletes ünnepélyt rendeznek az izraelita temetőben, amely­nek keretében megemlékez­nek a Monorról és környé­kéről 1944 nyarán meg­semmisítő táborokba hur­colt, illetve munkaszolgá­latban elpusztított üldözöt­tekről. Épül a szárító Áll a torony Jó ütemben végzi a Tö- VÁLL a monori Kossuth Tsz központ] telephelyén a B I. 15-ös szárító építését. A na­pokban állították fel a 27 mé­ter magas tornyot, amely na­gyobb, mint 3 mellette lévő hidroglóbus. Igyekeznek az építők, hogy a kukorica betakarításának idejére átadhassák rendelteté­sének a modern szárítót. ÜLLŐ Hat zenekarral Az üllői Ságvári Endre mű­velődési házban, a helyi ifjú­sági klub és a KISZ rendezé­sében, augusztus 25-án délután 5 órakor hat együttes részvé­telével járási tánczenekari hangversenyre kerül sor. Ha az időjárás kedvező lesz. akkor a bemutatkozást a szabadtéri színpadon tartják. XVI. ÉVFOLYAM. 197. SZÁM 1974. AUGUSZTUS 24., SZOMBAT Jó terméseredmények a monori Kossuth Tsz-ben Paradicsom a konzervgyárnak — Készülnek az őszi betakarításra Augusztus 9-én fejezték be az aratást a monori Kossuth Tsz-ben. Amint Farkas Sán­dor, a tsz elnöke elmondotta, 134 hektár búzát, 40 hektár őszi árpát, 181 hektár rozsot kellett learatniuk. Ezenkívül ők aratták le a Vetőmagter­meltető Vállalat 70 hektárnyi gabonáját,. és segítettek a gombai Fáy András Tsz-nek is. A John Deere és a két SZK —4-es nyergében Fekete László, Bernula István és Nagy Sándor derek as munkát vég­zett. Nekik is köszönhető, hogy sikerült a termést időben betakarítani. Jó átlagterméseket értek el a különböző gabonafajtákból. Búzából 39, rozsból 24, őszi árpából 26 mázsa termett hektáronként. Ötven vagon búzát a Ter­ményforgalmi Vállalatnak szállítottak, a rozsot pedig ve­tőmagként értékesítik. Alig szálltak le a kombáj­nokról a traktorosok, alig só­hajtottak fel az aratásban részt vevő munkások, máris kedves ajándékkal lepte meg őket a közös gazdaság. A közelmúlt­ban három panorámás autó­busszal utaztak Lakitelekre, Békéscsabára, Gyulára, kétna­pos kirándulásra. A tsz vezetői már előre tekintenek. Gondos előké­szítő munka folyik az őszi betakarítási munkálatok érdekében. Az esőzés hatására szinte ki - virult a határ, szépen fejlődik a 600 hektár kukorica, s a töb­bi növény is. Éltető víz A vecsési egyesült Ferihegy Tsz gazdaságában hatalmas táblákon üdezöld növények „dacoltak” a szárazsággal. A ha- társzerte létesített kutakból éjjel-nappal öntöznek. A modern öntözőberendezés csőhálózatán már mindenhova eljut a mély­fúrású, gazdag hozamú Ecseri úti kútból. Itj. Fekete József felvétele. SPORT Rajt a monori járási I abdarúgó-bajnokságban Jelenleg a szabadföldi para­dicsomot szedik a monori-er- dei részen. A jó termés lehe­tővé teszi, hogy az idén is 160—170 vagon paradicsomot tud­nak eladni a Budapesti Konzervgyárnak és a MÉK-nek. Megkezdték az őszi káposz­ta és karfiol szedését, s szep­tember elejére már szedhető lesz a másodvetésű csemege- uborka is. A szőlészetben is kedvező a helyzet. Amolyan kisebb fajta szüret kezdődött a 23 hektá­ros területen, ugyanis meg­kezdték a Csabagyöngye faj­tájú csemegeszőlő szedését, amelyet a TÁSZI-nak szállí­tanak folyamatosan. , (Gér) Monor, 5. számú telep Százhúsz vagon búza Befejeződött a felvásárlás — Már a kukoricára készülnek A Pest megyei Gabonafel­vásárló és Feldolgozó Vállalat monori 5. számú raktártele­pén zavartalan volt az idei gabonafelvásárlás. Százhúsz vagon búzát vá­sároltak fel a Vetőmagtermeltető Vállalat­tól, a két monori, a pilisi és a vecsési tsz-ektől. valamint a vasadi szakszövetkezettől. A legnagyobb mennyiséget, 50 vagont a monori Kossuth Tsz szállította, őszi árpa 35 vagon­nal érkezett a telepre, étkezési rozsot pedig 60 vagonnal vá­sároltak a környező termelő- szövetkezetekből. Sörárpát 15 vagonnal vettek át. A felvásárlás során csupán az okozott gondot, hogy a gabona nedvesség­tartalma a megengedett­nél magasabb volt. Szerencsére a Sirokkó 10-es szárító kiállta a próbát, ezért zavartalanul folyt a szárítás. A gabonafelvásárlás után már előre tekintenek, több mint 300 vagon kukoricára kötöttek szerződést a tsz-ekkel. / (G.) MŰSOR MOZIK Gomba: A vörös tulipánok völgye. Gyömrő = Az Andro- méda törzs. Maglód: Áldd meg az állatokat és a gyer­mekeket. Mende: Mese Szal- tán cárról. Monor: Teresa doktornő. Éjszakai előadás: A kaktusz virága. Pilis: Min­denki szép, mindenki ked­ves. Tápiósáp: Várunk, fiú. Üllő: Felügyelő életveszély­ben. Vecsés: Saint Tropez- be költözünk. Éjszakai elő­adás: Mici néni két élete. JEGYZET A sóhajok hídja Üllőn, a vasútállomás előtti Gerje-Perje vízleve­zető árok szélessége öt, a mélysége két méter. Az ár­kon keresztül, a vasútállo­mással szembeni részen egy korlát nélküli, 60 centi széles hidat helyeztek el, „feketén". Ezen a hidon járnak át a Móra Ferenc, Liszt Ferenc, Május 1., Akácfa utcai, a Sport téri és Maglódi úti lakosok. A híd előtt egy tábla figyel­meztet: „Tilos az átjárás", ennek ellenére a vonathoz igyekvők zavartalanul köz­lekednek a megtűrt hídon. Sem a vízügyi igazgatóság, sem a MÁV nem akadá­lyozza meg az átjárást. Mert akkor a környék la­kossága csak hosszú kerü­lővel tudná az állomást el­érni ... Mert az ingázók több mint 15 éve közleked­nek ezen a hídon ... Sokan azt mondják, már behunyt szemmel is átér­nének rajta, de sóhajtanak, amikor rálépnek, s akkor is, amikor lelépnek róla. A híd ugyanis két hosszú akácrúdon nyugszik, s kes­keny deszkákkal van össze­kötve. A deszkák között nemrég még harminccentis rések is voltak, de szeren­csére akadt valaki, aki társadalmi munkában rend behozta. A hidat tulajdonképpen engedély nélkül használ­ják, hiszen az állomáshoz csak a kijelölt helyen le­het átjárni. Reméljük, hogy a vasút­állomás átépítésével kap­csolatos tervekben szerepel majd a szabályszerű átjárás biztosítása is. De a híd ép­ségéről, karbantartásáról addig is gondoskodni kel­lene, mert így nagy a bal­esetveszély. (em.) Öreg gőzmozdonyok Az üllői vasút­állomás Monor fe­lőli bejárati olda­lán nagy munkát végzett a monori 8. számú mozgó pályafenntartási szakasz. ötven ember dolgozott, bontották a régi angol váltókat és helyükbe újakat raktak le. Két ré­gi típusú gőz­mozdony közle­kedett a területen, az egyik Pest fe­lől, a másik el­lenkező irányból, s mindegyik egy hatalmas darut húzott maga után. Egy-egy daru, gépállásból ki­mozdulva, tíz ton­nát emel. Az új, a sinek mellett talpfára felerősí­tett váltókat a da­ru rakta a helyük­re. Pontos, kiszá­mított munkát kellett végezni, hogy az összeállí­tott, s a sínekkel együtt több mint 20 métert kitevő testek pontosan a helyükre illesz­kedjenek. A darukat a MÁV hídépítési főnökség Rákos­rendezőről irányí­totta Üllőre, mert a forgalomra való tekintettel, öt nap alatt kell kicserél­ni a két nagy és a két kicsi váltót. A munkát nagy igyekezettel és szorgalommal el is végezték. A munkálatok ide­jén a forgalom se állt le. Erről be­szélgettünk Pász­tor János forgal­mistával. — A két jelző között áramtala- nítottuk a felső­vezetéket. Az át­futó vonatokkal nem volt különö­sebb tennivaló, mert áramszedő­jük leeresztésével, saját, addigi se­bességükre ha­gyatkozva halad­tak át a 900 mé­teres területen, majd utána be­kapcsoltak. A me­netrend szerint megálló vonato­kon viszont segí­teni kellett, mert nem tudtak elin­dulni. Ezért is volt két gőzmoz­dony szolgálat­ban: az egyik rá­kapcsolt a szerel­vényre, s kitolta a határon túl, ahol már áramot ka­pott. A füstölgő, régi gőzmozdonyok szokatlan látványt nyújtottak a vil­lanymozdonyok mellett. Bizony el­felejtettük őket, s csak tűnődtünk, hogy mégiscsak jó az öreg a háznál.^ (em.) • • Ügyeletes orvos Gombán, Bényén és Káván: dr. Nagy Márta (Káva, ta­nácsháza), Gyomron és Pé­teriben : központi ügyelet (Gyömrő, Steinmetz kapitány út 12., telefon: 26), Monoron és Monori-erdőn: központi ügyelet (Monor. Petőfi Sán­dor u. 30., telefon1 207), Mag­lódon és Ecserens dr. Holló Mariann (Ecser), Pilisen, Nyáregyházán, Csévharaszton Elfelejtett évek Közös megbeszélésre gyűl­tek össze szerdán este a sport­székházban a járási csapatok intézői, szakosztály- és egye­sületi vezetők, valamint a já­tékvezetők, hogy megbeszéljék a 25-én induló járási labdarú­gó-bajnokság fontosabb kér­déseit. Bokros József, a szö­vetség főtitkára köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kérte az egyesületi vezetőket, játékvezetőket, hogy nagyon vigyázzanak a labdarúgás tisztaságára és erkölcsére. A játékvezetőket kérte, hogy a játékvezetői jelentéseket leg­később hétfőn estig adják postára. Antal János, a szövetség el­nöke arra kérte az egyesületi vezetőket, ha van rá lehető­ség, a játékvezetőknek egy kis. zárható helyiséget bocsás­sanak rendelkezésére. Müller Béla játékvezető- küldő elmondotta, hogy egy- egy erősebb és fontosabb mérkőzésen három játékvezető fog közreműködni, ezzel is elő­segítik a sport tisztaságát, Tóth József játékvezető kérte az egyesületi vezetőket, hogy a rendezők ne csak papíron legyenek feltüntetve, hanem legyenek ott, és őrködjenek, lépjenek fel a rendzavarok el­len. Somszegi András játékve­zető is a zárható öltözőhelyi­séget kérte, mert már előfor­dult olyan eset is, hogy a ki­állított játékos igazolványát kicserélték. A vasárnapi mérkőzések kezdési időpontjai: Maglód II—Sülysáp ifjúsági 8.30, felnőtt 10 óra (vezeti: Márk), Pilis II—Monor ll if­júsági 10.30, felnőtt 14 óra (vezeti: Csanaki). A többi mérkőzések az ifjúságiaknál 14, a felnőtteknél 16 órakor kezdődnek a következő páro­sításban: Űri—Gyömrő (Jano- sich), Péteri—Vecsés 11 (Pin­tér), Üllő—Ecser (Tóth), Ve­csés l—Nyáregyháza (Töreki), Mende—Vasod (Pethő). (vitéz) Monoron, a Vörös Hadsereg útja 47. szám alatt él özvegy Németh Jánosné, akit a köz­ségben mindenki csak „Kulich néninek” ismer. Hogy miért? A Kulich-féle házban lakik immáron 40 éve, s így ragadt rá ez a név. Bélyegekért sem Amikor benyitunk a kony­hába, fáradt tekintetű, meg­tört. idős asszonnyal találjuk magunkat szemben. Beszélge­tünk a régmúlt időkről, a gaz­dag életútról. — Negyveh éve lakom Mo­noron, ebben a házban — mondja, majd így folytatja: — Volt egy fiam, aki 23 éves ko­rában meghalt, a férjemet pe­dig pontosan 44 évvel ezelőtt vesztettem el. El tudja kép­zelni. gondolom, a nehéz «or­sómat ... Több mint 60 éve vagyok tagja a magyar Vöröskereszt­nek. Az utóbbi években azon­ban. — nem az én hibámból — megszakadt ez a kapcsolat. Már nem jönnek a bélyege­kért sem. pedig szívesen fi­zetném ma is a tagsági dijat... Konyha és kórház — A háború alatt sok meg­próbáltatáson mentem keresz­tül. Mivel nagyon egyedül éreztem magam, én is bekap­csolódtam a mozgalomba. Az állomás mellett nyitot­tunk, külön a menekülteknek egy konyhát. Én voltam a ve­zetője, éjjel-nappal főztük a meleg kosztot a vonattal érke­ző menekülteknek. Aztán át­települtünk a katolikus isko­lába. A tanítónőket hívtuk segítségül. Aztán amikor megállt a front, kórháznak rendeztük be az iskolát. Bartha Erzsébet tanárnő volt a segítségemre a sebesültek ápolásában. Ekkor én voltam a Vöröskereszt mo­nori gondnoka. Nagyon sok monori gyermeknek szerez­tünk svájci „keresztszülőt”, akik minden hónapban csoma­gokat küldtek nekik. Ennek bizonyításául karto­nokat vesz elő, s felém nyújt­ja. Nyugdíjba — csak 71 évesen 4 — Még mindig őrzöm azo­kat. bizonyára értékes doku­mentum lehetne az utókor számára. Szívesen átadnám megőrzésre. — Ott voltam az MNDSZ megalakításánál is. Amikor megalakultak a tanácsok, 1951­ben rámbíaták a községi- konyha vezetését. Több mint 12 évig vezettem, 1960-ban, 71 éves koromban mentem nyug­díjba. — Tavaly az egészségem nagyon megromlott. Alig tu­dok lábra állni, s epehólyag­gyulladást is kaptam. — Augusztus 1-től már könnyebb a sorom. A közei­be lakó Nagy Sándorné viseli gondomat Tőle kapom nap mint nap az ebédet is, mivel diétáznom kell. Már korán reggel itt van, segít megtisz­tálkodnom, s felöltözni. Minden nap többször átjön és segít a házimunkában. Nyolcvanöt éves vagyok már, s bizony nagyon jólesik ez a házi szociális gondozás. Én is szívesen segíteném felkutatni azokat az idős embereket, akiknek ez a gondozás na­gyon jólesne. De nem tudom ezt csinálni, mivel a lábaim nem engedik. Csak a dicséret hangján szólhatok én is a házi szociá­lis gondozás bevezetéséről. * Elbúcsúzunk az idős. meg­fáradt asszonytól, akinek gaz­dag életútja lassan feledésbe merül Monoron, de akinek tet­teire sokan emlékeznek most is. (—é—) és Vasadon: dr, Czinder Bá­lint (Pilis, Rákóczi u. 63.), Üllőn: dr. Leyrer Lóránt, Ve- csésen: dr. Fekete Károly tart ügyeletet vasárnap. — Ügyeletes gyógyszertár Mo­noron a főtéri, Vecsésen a János utcai. Beteg állatok bejelentése a monori járás területén szom­baton 12-től 19 őrig és va­sárnap reggel 8-tól 13-ig, délután 15-től 19-ig Mono­ron. a főtéri gyógyszertár­ban. Közlemény A FILMTECHNIKAI VÁLLALA1 1974. SZEPTEMBER 15-VEl fa már működő kis lakatosműhely mintájára) FORGÁCSOLÓ-MŰHELYT HELYEZ ÜZEMBE MONORON. A műhely addle működik amis a végleges telephely el nem készül: akkor oda települ. Olyan ESZTERGÁLYOSOK jelentkezését várjuk, akik FINOMMECHANIKAI JELLEGŰ. nagy pontosságú munkadarabok forgácsolásában gyakorlottak. JELENTKEZÉS: Budapest XIV.. Szabd József u. 12. Személyzeti osztály (423—550 vagy 223—228. 32-e9 mellék).

Next

/
Oldalképek
Tartalom