Pest Megyi Hírlap, 1974. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-06 / 130. szám

Egy szedés — 20 mázsa A "" " ' már terem az uborka Szabadföldi is több lesz az idén Megbecsülik a nyugdíjasokat Ünnepség a Városgazdálkodási Vállalatnál Kitüntetést kapott a Petőfi úttörőcsapat A Petőfi Sándor Általános Iskola központi épületének udvarán került sor az iskola ünnepélyes úttörő- és kisdo­bosavatására, szép külsőségek között. Úttörők fanfárjai, s a Himnusz után az irodalmi színpad és az énekkar adott hangulatos, közös műsort. Az avatás után Csönkös Ferenc csapatvezető a tanévben leg­sikeresebben szerepelt pajtá­soknak oklevelet adott át. A Petőfi úttörőcsapat pedig — a városi úttörőelnökség képvi­selőjétől — kitüntető okleve­let kapott. ★ A minap „fordított nap” volt a Petőfi Sándor Általá­nos Iskolában: úttörőkből állt ezen a napon az iskolaveze­tőség, s az órákat osztályon- kér és tantárgyanként a leg­jobb diákok tartották. A kis ..tanítók, tanárok” igen jól helytálltak. Autós kirándulás A Magyar Autóklub nagy­kőrösi csoportja közös kirán­duláson vett részt. A 48 részt­vevő kellemes napot töltött el a gemenci vadrezervátum te­rületén. Az előző évek jó eredmé­nyei alapján, a Szabadság Termelőszövetkezet az idén fólia sátrakban 5 ezer négy­zetméter alapterületen termel uborkát. A termelésben — mint ifj. Kecskeméti László telepvezető elmondotta — a szocialista brigádok jeles­kednek, olyan eredménnyel, hogy a fólia sátrakban, a szabadföldi uborkater­més kezdeténél egy hó­nappal előbb, május vé­gén megszedték az ubor­kaindákat, és az első szállítmányt a tsz piaci standján értékesítették, kilóját 18 forintos áron. Azóta minden másnap sze­dik az uborkát. Minden sze­déskor szaporodik a termés, a piaci standon kívül már a kereskedelemnek is jut belő­le. A keddi piacon ismét 18 forintos áron árulták a tsz szép, fólia alatt termett ubor­káját. A telepvezető szerint, a fólia sátrakban rövide­sen minden szedésnél el­érik a 20 mázsát. Ez mindaddig eltart, míg el­kezdenek teremni a tsz sza­badföldi uborkaföldjei, ahol a termelést vállaló tagok gon­dosan ápolják a vetéseket. Az ÁFÉSZ felvásárlási osz­tályán Vida János osztályve­zető elmondotta, nemcsak a Szabadságban, hanem a többi tsz-ekben és a háztáji ter­melőknél is kedvelt az idén a szabadföldi uborkatermesztés. Ez azt ígéri, hogy az idén az ÁFÉSZ-nél és a konzervgyárban jóval több uborkatermelési szer­ződést kötöttek, mint az elmúlt esztendőben. Nemcsak Nagykőrösön, de Ko- cséron is, ahol szintéfi a kö­rösi ÁFÉSZ vásárolja fel az uborkatermést. A Városgazdálkodási Válla­lat szakszervezeti bizottsága a múlt hét végén, mint minden esztendőben, az idén is meg­rendezte a nyugdíjasok talál­kozóját. At. ünnepségen meg­jelent csaknem ötven nyugdí­jast a vállalat vezetősége ne­vében Nóniusz Sándorné fő­könyvelő köszöntötte. Üdvö­zölte azokat, akik részt vettek a vállalat alapításában, fej­lesztésében és többségükben még ma is segítik a vállalat működését. A találkozót a Vietnam ne­vét viselő szocialista brigád készítette elő. Az ünnepség be­vezetéseképpen, a Kossuth ál­talános iskola harmadik és ne­gyedik osztályos növendékei adtak kedves műsort, mely­nek keretében Győr Lászlóné és Győr László tanítók kis nö­vendékei azokat a dalokat ad­ták elő, melyekkel a helyi is­kolák kórusversenyén arany oklevelet nyertek. Az ünnepség keretében kü­lön köszöntötték a most nyug­díjba vonult: Péczeli Antalt, Nyerges Ambrust, Tóth lstván- 7iát, Varga Eleket, Váradi Lászlót és Exner Istvánt, akik mint nyugdíjasok, legtöbbet dolgoznak a vállalatnál. Nekik a szakszervezet különböző ju­talmakat adott át. A nyugdíjas, idős dolgozó­kat a vállalat megvendégelte, s a társaság kellemes hangu­latban, az esti órákig marad­tak együtt. Az idősekért Nemrégiben még játszó­tér volt a Farkas utcában az a terület, ahol most az ÁFOR olajkútja terjeszke­dik el. Csupán két pad ma­radt, azt is a környék nyugdíjasai vették birto­kukba. Ez nyújt nekik le­hetőséget egy kis szórakoz­tató beszélgetésre, nézelő­désre. De a vandál kezek még ezeket is megrongál­ták. Az idős nyugdíjasok ar­ra kértek: lapunk hasáb­jain tolmácsoljam kérel­müket az illetékeseknek. Javítsák ki a két padot, amelynek környékét szíve­sen rendben tartanák. Né­hány kocsi salakra lenne szükség, hogy a sáros tá­lai is járható legyen az olírikút körül. A nanokban személyesen mutattuk meg a területet Szűcs Zoltán tanácselnök­nek. a környék tanácstag- iának. A kérelmet meehal'- sratta és me";orcrie: sürgő­sen meorosir»átf'»Híi a pado­st és ín*«Tlr"fiik a salak odaviteléről is. B. I. Néhány sorban... Hírek a konzervgyárból Negyven holdon nyírnak füvet a parkokban cs a főútvonalakon — Szépen működik a gép — szólítottuk meg. A konzervgyár idei zöldség- lervének teljesítéséhez csak­nem 72 ezer tonna nyersáru szükséges. Ezzel szemben a termeltetési osztály több mint 80 ezer tonnára szerződött. Huszonöt gazdasággal kötöttek megállapodást zöldségfélék nagy tételű szállítására. ★ A napokban a Középtisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei látogatást tettek a konzervgyárban. Ennek során megállapodás született, hogy Nagykőrös és a konzervgyár távlati vízellátására, fölhasz­nálására és a szennyvíz elve­zetésére távlati tanulmányi tervet készítenek. ★ A kollektív szerződés értel­mében a nagycsaládosok és egyedülálló családos dolgozók részére segítségként évente két alkalommal jutalmat ad a szakszervezet. A közelmúltban 75 dolgozó részére 60 ezer fo­rintot fizettek ki ilyen címen, egyenként 600-tól 1200 forintig terjedő összegben. ★ Az ifjúsági újítási hónap keretében várakozáson felül sok javaslat érkezett be a 30 éven aluliaktól. Értékelés után — az újítási díjon felül — minden elfogadott javaslat sorsoláson is részt vesz. A nyereményösszeg 3 ezer fo­rint. A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület üzemi csoportja újabb nyelvtanfolya­mokat indít audiovizuális módszerrel és anyaggal. Je­lenleg német kezdő és haladó tanfolyam kerül sorra. A tan­folyam hfgatói díjtalan 3—4 hónapos kurzusokon vesznek részt. Megjöttek a várva várt esők, itt vannak a napfényes napok. A virágok is meghá­lálták a természetnek ezt az áldását. Ontja szirmait a ró­zsa, illatozik a szegfű. — Az időjárás jótékony ha­tását mi is érezzük — mondja Fodor Gézáné, a Szabadság tér sarkában meghúzódó vi­rágbolt vezetője. — A múlt hónapban 70 ezer forintos forgalmat bonyolí­tottunk le. Ez kimagasló ered­mény, magam is meglepődtem rajta, de hozzá kell számíta­ni, hogy ballagás, anyák nap­ja, pedagógusnap és gyer­meknap volt. — Sok virágunk van, saját kertészettel rendelkezünk, de háromfős boltunk az önálló beszerzés híve. Ott veszünk virágot, ahol kapunk. Még Pestről is hozunk. A szegfűt A napokban a tanácsháza előtti parkban többen néz­tük, ahogy a parkgondozó munkacsapat egyik tagja: Fe­hér József, ügyes kis motoros masinával nyírta a magasra nőtt füvet. a napokban 7 forintért árul­tuk, a rózsát minőségétől füg­gően, 2—8 forintért. — Az üzlet nyereséges, for­galmunk felét az élő, vágott ét cserepes, másik felét a művirág adja. Az utóbbi na­pokban sok volt a koszorú­kötésünk, és esküvői csok­rot is többen rendeltek. A bolt a Városgazdálkodási Vállalathoz tartozik. Kerté­szete felújításra szorul, ezért is nem találkozunk termé­keikkel a piacon. Pedig a vá­sárlók igényelnék. A bolt dol­gozói is vállalkoznának arra, hogy piaci napokon, a nagy forgatagban is megjelenjenek, ha megfelelő kínálatot tudná­nak nyújtani, elsősorban sa­ját termesztésből. (szatmári) — Szépen — mondta —csak érteni kell hozzá. Például a társamnak nem fogad szót, mindjárt leáll... De én értek a „nyelvén”, traktoros vol­tam a Hunyadi Tsz-ben, Vi­szont a komám meg máshoz ért. Az utak szélét a gép nem tudja pontosan lenyírni, azt kézi kaszával szépen lenyesi. Közben odaért a munkatárs, Balogh Ferenc. — Az én munkám nélkül nem menne a parkok és az utak füvének nyírása — kap­csolódott a beszélgetésbe. — De mi lesz, ha a magunk faj­ta öregek kihalnak. Mert a mai fiatalok között nemigen van, aki kaszálni, pláne ka­szát fenni tudna ... Fehér József elmondta még, hogy a város területén a par­kokban és a főútvonalakon 40 hold füvet kell rendszere­sen nyírni. A városnak négy kis motoros fűnyírógépe van, de nincs hozzá megfelelő munkaerő. A parkok és utak szélének kézi kaszálásával kapcsolatosan pedig csak re­ménykednek: majd csak talál­nak olyan fiatalt, aki ezt a munkát elvállalja. (kopa) Virágzik a rózsa Az igény: a helyi termesztés fejlesztése SPORT Körösi kézilahdások: 111 gól A megyei kézilabda-baj­nokság keretében a nyári is­kolai szakmai gyakorlat^ miatt sűrítve játsszák mérkőzései­ket az ITSK-Sok, akik hét- közben Tápiószelén és Soly­máron, vasárnap itthon mér­kőztek. A Kinizsi Domonyban vendégszerepelt. FÉRFIAK Nk. Kinizsi—Domonyi TSZ SK 17:11 (10:8). Kemény mér­kőzésen a hazaiak durvasá­gát a körösiek rutinjukkal és jó játékukkal ellensúlyozták. A Kinizsi ifi csere nélkül állt ki és erős ellenféllel szemben maradt alul 18:14 (9:6) arány­ban. NŐK Nk. Toldi ITSK-Tápiósze- lei Kohász 22:5 (9:1). Az ere­deti időpontnál két nappal később a toldisok könnyel­műek voltak, de így is bizto­san győztek, és közel 20 kapu­fát is dobtak. Az ifimérkőzést a bágyadt körösiek nyerték 7:2 (3:2)-re. Nk. Toldi—Szigetszentmikló- si TK 18:17 (9:10). A két jól képzett együttes találkozóján a Szigetszentmiklós jó csapat­játékot, a Toldi hullámzó tel­jesítményt nyújtott. A ha­zaiak megérdemelt győzel- net szereztek, nagy akarassal. Kz ifitalálkozót 6:5 (4:3)-raaz :TSK nyerte. Nk. Toldi 1TSK—PEMÜ Solymár) 14:7 (10:4). Jó já- ékkal idegenben is nyertek a cőrösi lányok. Az ifitalálkozó rét pontját a PEMÜ kapta, nert az autóbusz késése miatt íz ITSK a várakozási idő le­Crszágos Ifjúsági Kupa Bem SE (Cegléd) ifi—Nk. Kinizsi ifi 18:13'(9:4). A Ki­nizsi-sporttelepen félóra ké­séssel kezdtek, mert nem volt meg a körösi fiúk igazolása. A kemény ceglédiek jobba-k voltak. Szünet után a megsé­rült Juhász nem tudott to­vább játszani. A második CVSE ifi—Nk. Toldi ITSK női ifi OIK-mér- kőzésre sem álltak ki a ceg­lédiek. MEGYEI BAJNOK: A PETŐFI ISKOLA Manor on .került sor 4 csa­pattal, körmérkőzéses rend­szerben. az úttörő-olimpia me­gyei labdarúgódöntőjére, az I. korcsoportban. A nagypá­lyás vetélkedőn a többszörös megyei bajnok törökbálintia­Érdekes mesterség A kutyák szépítője Minden juhász maga nyírja a ku­tyáját — tartja a népi mondás. Vá­rosunk egyetlen „hivatásos” kutya- nyírója Balogh Sándor. Már het­venkét éves. Az idős ember szak­mai hozzáértéséről személyesen győ­ződtem meg. Ba­logh bácsi „hiva­talból” jött el hoz­zánk — Báli ku­tyám (puli és foxi keverék) ..frizurá­ját" kellett a nyári meleg elviselése céljából „kopasz­ra” nyírni. Az örea magabiztosan lépett az udvarban ficánkoló ebhez. Nyírás közben di­csérte a türelemért és átkozta a, nad­rághúzásért a ku­tyámat. És közben beszélt. Balogh Sándor a konzervgyár nyug­díjasa, szegény­paraszt családból származik. 12 éves korában került egy közismert kö­rösi juhász mellé bojtárnak. Tizenöt éves volt. amikor már szakértelem­mel tudott birkát nyírni. Naponta negyvenet is, ha kellett. Húsz évig dolgozott mint juhász, és a birka­nyírás tudománya mellett jól iött a kutyák szőrének eltávolításáért ka­pott pénz. Elmeséli, hogy a kutyák zöme nem kedveli a szépí­tést. Volt olyan eset, hogy a félig megnyírt állat ki­szakította magát a keze közül és el­szaladt. Ügy ma­radt felemás frizu­rával. Megtudtam azt is, hogy ezen a vasárnapon már az ötödik kutyát szépíti. Mert szé­pen dolgozik az öregúr, azt el kell ismerni. A tűhe­gyes nyíróolló el­kerüli a bőrt. Frizurát is csi­nált: farkbojtot, fazonigazítást. Legkényesebbek: a szem, az orr kö­rüli munkálatok. Még a körmök kö­zül is kinyírja a pamacsokat. A frizírozó ollója nem csattog, hal­kan kúszik az ál­lat bőrfelületén. Búcsúzáskor óva­tos. Balogh Sán­dor bácsi kimegy a kertből, majd a kerítésen át vi­dám képvei ve­szekszik Balt ku­tyával. mert az. mihelyt szabad lett. már nem be­csülte az öreg mestert. (bíró) Alkatrészek minden mennyiségben Transzformátor és röntgengép tartozékokat gyártanak a TRAKIS Szövetkezet nagy­kőrösi telepének forgácsoló műhelyében. Tíz esztergapadon és két nagy teljesítményű prés­gépen készülnek az alkatrészek. Apáti-Tóüi Sándor (elvétele ka: 2:l-re legyőzték, a nagy- kátaiaktól 2:l-re kikaptak, s végül a gödöllöieket 3:2-re le­győzték a Nk. Petőfi általá­nos iskola labdarúgói. A já­téknak inkább a küzdő jelle­ge domborodott ki. A kereszt- beverés után a petőfisek nyer­ték a megyei döntőt, amely­nek értékét növeli, hogy az úttörő-olimpiák történetében most sikerült először ez nagy­kőrösi csapatnak, s ami egy­ben a területi döntőbe való jutást is jelenti. CSÜTÖRTÖKI MŰSOR Kézilabda Ocsa: O. TSZ SK—Nk. Toldi ITSK felnőtt és ifjúsági női megyei bajnoki mérkőzés. Kosárlabda Sportotthonudvar, 17: Nk. Pedagógus—Radnóti SE (Sza­badszállás) NB III-as férfi bajnoki mérkőzés. S. Z. Mit latunk ma a moziban Hangverseny Bangladesért. Színes, amerikai film. Előaidások kezdete: 6 és 8 órakor. KISKÖRZETI MOZI A CSONGRÁDI ÜTI ISKO­LÁBAN János vitéz. Magyar film. Előadás kezdete; 7 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom