Pest Megyi Hírlap, 1974. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-19 / 141. szám

Idős emberek házi szociális gondozása Jelentkezés: a községi tanácson A monom járás községei­ben megszervezték, s június 1-től bevezették a házi szo­ciális gondozást. Érthető ok­ból, a járási szociális ott­honba nem kerülhet be min­denki, jelenleg is legalább hat- vanan várnak elhelyezésre, ezért vált szükségessé e gon­dozási forma megvalósítása. A járási egészségügyi cso- poit felhívást adott ki, hogy aki olyan idős emberekről tud, akiknek gondozása nem megoldott, jelentse a községi tanácson. Jelentkezni lehet gondozásra is, melyet a ta­nács tiszteletdíjjal honorál. Néhány községben már több ellátatlan idős ember házi gondozásáról gondoskodtak. Gyömrői úttörők az NDK-bart Mától kéthetes táborozá­son vesz részt az NDK-ban a gyömrői 4. számú Jelky András úttörőcsapat harminc tagja, hat nevelővel: megis­merkednek Lipcse neveze­tességeivel, s a thüringiai táj szépségeivel. Az NDK testvér úttörő- csapata júliusban viszonozza a látogatást: a káptalan füredi táborban tölt majd — bizo­nyára felejthetetlen — két hetet. MONOMQÉKI A PEST MEG Y El HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XVI. ÉVFOLYAM, 141. SZÁM 1974. JÜNIUS 19., SZERDA HASZNOS KIADVÁNY Diákok - nyári munkán SOKFÉLE SZAKMA, VÁLTOZATOS BÉREZÉS Alig egy éve alakult meg a Pest megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, s már so­kat segített az iskoláknak. Jó munkájának legutóbbi és egyik leggyakorlatibb bizonyítéka a „Diákok nyári munkavállalási lehetőségei” című kiadvány, amelyet minden iskola meg­kapott a megyében. A csaknem háromhónapos vakációban sok tanuló szeret­ne pénzkeresethez jutni. Ki azért akar dolgozni, mert erő­södni szeretne, ki azért, mert kismotorra gyűjt, van, aki szükségből, míg többen egy­szerűen csak hosszúnak talál­ják a szünidőt. Pedagógiailag is helyes és kívánatos, hogy a diákok megismerkedjenek az élet­koruknak megfelelő tevé­kenységi formáikkal, mun­kájuk által ítéljék meg az embereket, s becsüljék meg a munka eredményét. Nagy segítséget jelenthet egy- egy néhány hetes üzemi gya­korlat a helyes pályaválasztás­ban is. Tanulóknak, szülőknek, pe­dagógusoknak egyaránt az okoz fejtörést, vajon melyik üzem tud foglalkoztatni, mi­lyen szociális körülmények között és bérezéssel tanulókat? A most megjelent könyvecske a megoldáshoz ad segítséget. Néhány miniszteri rendele­tet olvasunk az első lapokon. Munkát csak azok a hetedi­ket végzett fiatalok vállalhat­nak, akik a szülők és az isko­la írásbeli engedélyével ren­delkeznek, s nem kell javító- vizsgára készülniük. A tanulók érdekeit tartja szem előtt a minimálisan négy heti pihenőt előíró paragrafus A MONOR/ POSTAHIVATALBAN Amíg a hírlap az olvasók kezébe kerül Hajnali négy órakor már hivatalában találjuk Varró Imrét, «a monori posta vezető­jét, aki elmondja, hogy min­den reggel fél öttől három- négy dolgozó tart ügyeleti szolgálatot: az érkező külde­ményeket szortírozza. Egy perc megállás nélkül Kiss János, Nagy Sándor, Bimbó József és Farkas Im- réné várja a budapesti tran­zit postakocsit, amelyik meg­hozza a hírlapokat, leveleket és csomagokat. Pontosan fél öt, amikor befut a szállítmány: tíz tö­mött zsák. Az ügyeletesek át­veszik a küldeményt, a 3970 példány napilapot, köztük az 1895 Pest megyei Hírlapot, a 600 Népszabadságot, a 270 Népszavát, a 130 Népsportot. A hivatalvezető megjegyzi: most kezdődik a munka dan­dárja. Az ügyeletesek hozzákez­denek a lapok szétosztásához, körzetenként és kézbesítőn­ként gondosan kiszámlálva. Nagy Sándor elmondja, hogy az elosztással nagyon kell Iparkodniuk, mert fél hat és hat óra között jönnek a kézbesítők, akik átveszik a hírlapokat, és legkésőbb hat órakor már indulnak is útjuk­ra. Kiss János, Bimibó József és Farkas Imréné arcát még a verejték is kiveri, hiszen egy perc megállásuk sin­csen. Még a monori körzethez tartozó Vasad, Csévharaszt, Monori-erdő, Gomba, Bénye, Káva, Pánd község hírlapjait, leveleit és csomagjait is szét kell válogatniuk: a monori autópostajárat hat órakor in­dul, hogy a távolabbi közsé­gekben is még a reggeli órák­ban megkapják az előfizetők kedvenc újságaikat. Alig végeznek a szortíro- zók, már érkeznek is a kézbe­sítők, Burján Sándorral az élükön. Kétszer fordulnak Burján Sándor átszámolja a részére kikészített 230 na­pilappéldányt, amelynek sú­lya 19 kiló, elhelyezi kézi tás­JEGYZET Útviszonyok — balesetek Az év eddig eltelt idő- szakában elég jelentős számú baleset történt, s a balesetek között igen sokat ittas vezetés, a KRESZ megszegése idézett elő. A KRESZ világosan ki­mondja, mindig az útviszo­nyoknak megfelelően kell vezetni a gépjárművet. Nos, járásunk útviszonyai korántsem kedvezőek: a KPM és a tanácsi kezelésű utak néhány helyen még a legminimálisabb igényeket sem elégítik ki. De mit lehetne tenni? A KPM monori útmesterségé- nek vezetőjét leváltották, s amióta ő elment, már második utódja dolgozik. Kevés pénzzel rendelkez­nek, s ennek tudható be, hogy a Monort Gyömrővel összekötő út tavaly csak Péteriig készült el. Ígéret van azonban arra, hogy az év második felében a 31 -es főközlekedési útig elvégzik az útszélesítést. Csévharaszton a közel­múltban egy viszonylag szerencsés kimenetelű bal­eset fordult elő a rossz út miatt. A KPM tudomást szerzett róla, s még aznap megjavította a veszélyes szakaszt. Most pereskedés kezdődik, mert a balesetet szenvedett tanúkkal tudja bizonyítani, hogy amikor ő arra járt, még mások vol­tak az útviszonyok. Kétségtelen, a KPM mo­nori útmesterségének nem válik javára a gyakori ve­zetőcsere. Az MSZMP Monori Járá­si Bizottsága tavaly a KPM vezetőivel megtárgyalta a problémákat, s akkor hangzott el az ígéret a ve­zetők részéről: figyelemmel kísérik a járás útviszonyait. Eddig azonban nemigen érezhető gondoskodásuk. Az utak állapota járás- szerte nem kielégítő. Leg­utóbb Veresegyházan, a KPM—BM közös megbe­szélésén is szóvá tette ezt Kovács György, a járási rendőrkapitányság közleke­dési csoportjának vezetője. j[A indnyájan vagyon örül- nénk annak, ha az il­letékesek többet törődné­nek a járás útjaival. , (- é -) is, valamint a Munka Tör­vénykönyve több más rendel­kezése, amelyet nagy körülte­kintéssel tartanak meg a mun­káltatók. A járások tételes felsorolá­sából minket a monori járás 16, munkalehetőséget meghir­detett üzeme érdekel. Mintegy háromszázötven fiú és háromszáztíz leány számára van elhelyezke­dési lehetőség, kettő-, négyhetes turnusokban. Ha figyelembe vesszük, hogy sokan mennek ismerősök ré­vén budapesti üzemekbe, elég­nek látszik ez a két-keretszám. Igen sokféle szakma szere­pel a meghirdetett lehetőségek között, például bolti gyakor­nok, adminisztrátor, segéd­munkás, segédraktáros stb. A bérezés is változatos képet mutat, hiszen a 4 forintos óra­bértől egészen a 9 forintosig, minden kategória előfordul. Több helyen a végzett teljesít­mény is befolyásolja a boríték vastagságát. A hatórás munkaidőt szin­te mindenütt megtartják, bár a mezőgazdaságban elég nehéz. Reggel nem kell túl korán kelniük a diákoknak, mert 6 óránál előbb sehol sem kezdenek. A munkáltatók zöme úti­költséget is térít, s azzal is hangsúlyozza a diákok egyen­lőségét, hogy ugyanazok a juttatások illetik meg a szün­idei foglalkoztatottakat, mint a többi dolgozót. Lukács István MŰSOR MOZIK Maglód: Felügyelő, életve­szélyben. Monor: Sötét To­rino. Nyáregyháza: Sutjeska. Vecsés: Idegen a cowboy ok között I—II. MŰVELŐDÉSI HÁZ Monoron, 19 órától: az asz­talitenisz-verseny II. forduló­ja az ifjúsági klubban. Nemcsak ahol dolgoznak Az ezüstkoszorú várományosai Üdülni viszik védencüket Két és fél évvel ezelőtt, az elsők között alakult meg a TÖVÁL-nál az irodai dolgo­zók Rózsa brigádja. Ma már nyolcán vannak, s hogy ered­ményes munkát végeznek, a szép kivitelű brigádnapló tele­írt oldalai is tanúsítják. Már az alakuláskor elhatá­rozták, hogy nemcsak a mun­kahelyükön állnak helyt. Egye­bek között évről évre vállal­koznak a gyömrői úttörők káp­talanfüredi táborának kitaka­rítására. A szervezett politikai és szakszervezeti oktatásban is részt vesznek, és persze, vala­mennyien szakmailag is to­vábbképzik magukat. Szabó Sándorné például, aki a megalakulástól kezdve a TÖVÁL-nál dolgozik, mérleg­képes könyvelői tanfolyamot végez, a többiek könyvelői, középfokú SZTK-tanfolyamra iratkoztak be. Nagy Gyuláné pedig a közgazdasági szakkö­zépiskola második osztályát fejezte be sikeresen. ★ Tevékenységük szerves ré­sze a TÖVÁL adminisztrációs munkájának. Ügy igyekeznek, hogy késedelmi kamatot ne kelljen fizetnie a vállalatnak. Egymásnak mindenben segíte­nek. Természetesen a vállalat ve­zetősége is elismeri jó munká­jukat: csaknem minden bri­gádtag eljutott már valame­lyik külföldi országba, juta­lomképpen. ★ Legutóbb felkeresték a nagyközségi tanácsot, s egy olyan gyermek címét kérték el, aki rászorul a támogatás­ra. A választás a nyolcéves Gányási Laciká a esett, aki a Bajcsy-Zsilinszky utcában, idős nagyanyjával él. Már fel is vették a kapcso­latot a harmadik osztályos fiúval, ruhát vásároltak neki, s megígérték, hogy üdülni is elviszik őt a nyáron. ★ Szewczyk Ede, a TÖVÁL igazgatója így vélekedik a Ró­zsa brigádról: — Összetartó, jó kollektíva. Legutóbb megszerezte a bronz­koszorús brigád címet, s. idei munkája alapján, méltán esé­lyes az ezüstkoszorú elnyeré­sére. Gér József Ankét — előadóknak A Rákóczi-kor Pest megyei emlékei A TIT Pest megyei szerve­zetének történelmi szakosztá­lya és a monori járási szerve­zet, együttműködve a Hazafias Népfront monori járási bizott­ságával, június 29-én, szomba­ton délelőtt 10 órakor, Gyöm- rőn, a TÖVÁL tanácskozó- termében előadói ankétot ren­dez, A Rákóczi-kor Pest me­gyei emlékei címmel. Vitaindí­tó dr. Benda Kálmán, a Ma­gyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intéze­tének tudományos főmunka­társa. Területi labdarúgó-bajnokság Az első idei győzelem Gyömrő—Ceglédbercel 4:1 (2:0) Gyömrő, négyszáz néző, ve­zette: Ivácsón (jól). A kijelölt játékvezető, Ge­ese nem jelent meg, az ifi­mérkőzés bírója, Ivácsón he­lyettesítette. Már a 30. másod­percben megszerezte a veze­tést a hazai csapat: Bátri jó előreadását Kiss J., ballal, a hálóiba vágta. A hazaiak nagy kedvvel, helyenként sen játszottak. A 12. perc­ben a belőtt labda az egyik berceli védő kezén csattant: a II-est Fitos biztosan érté­kesítette. A félidő végéig is a gyömrőiek irányították a já­sl­Buszmegdlló, parkkal Wm A monori költségvetési üzem dolgozói kikövezik a monori Vigadó melletti buszmegállót. E munkálatok elvégzése után kis virágos parkót is létesítenek. Ifj. Fekete József felvétele tékot, gólt azonban nem került elérniük. A második félidő 51. percé­ben Tóth J. jó belövése az egyik vendégjátékos fejéről csúszott a hálóba. Öngól, 3:0. Hat perccel később Kele si­keres beadását Kiss A. fejelte a bal felső sarokba, 4:0. Itt- ott felcsattant a taps a néző- téren, a gyömrőiek idei leg­jobb játéka láttán. A 74. perc­ben lőtték a vendégek szé­pítő góljukat. A gyömrői csapat most arat­ta első győzelmét a tavaszi fordulóban: a játékosok ez­úttal is azt bizonyították, hogy érdemtelenül állnak az utolsó helyen. Jó: Bátri, Fitos, Kiss J., Kiss A., de a többiek is di­cséretet érdemelnek. Ifi: Gyömrő—Ceglédber­cel 0:1 (0:1) Kézilabda megyei férfi bajnokság Gyömrő—Túra 22:21(11:8) Gyömrő, kétszáz néző, ve­zette: Jaskó (jól). Sorsdöntő mérkőzésre ke­rült sor Gyömrőn. A hazaiak elszántan készülődtek, s fo- gadkoztak, legyőzik az esé­lyesebb túrái csapatot. A lelkes nézők buzdítása közepette, hamar vezetést sze­reztek a gyömrőiek, ám ké­sőbb, 6:3-ra, a vendégek húz­tak el. Akkor nagy hajrába kezdett Gyömrő, s a félidő vé­géig 3 gólos vezetést szer­zett. A második félidő is nagy iramú, helyenként színvona­las küzdelmet hozott. A mér­kőzés vége előtt már öt gól­lal vezetett Gyömrő, de a vendégek rákapcsoltak, s csak­nem kiegyenlítet tele. Idei legjobb játékát nyújt­va, megérdemelten győzött a határtalanul lelkes gyöm­rői csapat. Góldobók: Szabó Imre (7), Lendvai (5), Kiss N. (4), Ve­res (3), Aradi (2) és Novak (1). Jó: Szabó István (a me­zőny legjobbja). Szabó Imre, Lendvai, Kiss N., Aradi. Ifi: Túra—Gyömrő 12:15 (5:5) (ff. i ) Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett fér­jem, Juhász József temetésén részt vettek. Juhász család. kájában, és elindul 12 kilo­méteres útjára, hogy 8 órára visszatérjen: fél 9-kor ismét indulnia kell a levelekkel és a pénzküldeményekkel. Szerinte a lakosok meg tud­nák gyorsítani a kézbesítők munkáját, ha levélszekrényt szerelnének fel kapujukra: nem kellene a kézbesítőknek zörgetéssel perceket eltölte­ni ük egy-egy ház előtt. — Ha az újságot és a leve­let bedobjuk a kapun, és az elázik, vagy esetleg nem ta­lálják meg, mert a kutya el­tépi, jönnek a panaszok. Zika János 400 napilappal, 30 kiló súllyal indul újtele­pi, 14 kilométeres útjára. Pe­te Gyula, Szabó Miklós, Lász­ló Ferenc, Tóth Sándor, Zsí­ros Sándorné, Bimbó János, Soboda János is nekivág 300 —350 újságpéldánnVal a 12— 15 kilométeres távolságoknak. A kézbesítők 8 és 9 óra kö­zött érkeznek vissza, hogy át­vegyék a részükre külön-kü- lön szekrényben előkészített levelezőlapokat és leveleket, maja* ismét róni kezdik az egyszer már végigjárt útvo­nalat. 12 és 13 óra között, fá­radtan jelentkeznek, hogy. vé­geztek. Ezres kötegek Délután 3 órakor lázas mun­kában találjuk Endrődi Zol­tánt és Farkas Imrénét, a ki­csi, szűk munkateremben: a lottószelvényeket szedik sor­jába, és ezres kötegekbe kö­tik össze. Elmondják, hogy a mai na­pon nyolcezer lottószelvény érkezett be, s megtudjuk tő­lük, hogy külön-külön ők szor­tírozzál!: a helyi és a tovább- menő szállítmányokat is. Pél­dául a mai napon 1200 levelet és levelezőlapot kellett le­bélyegezniük, a kicsi, korsze­rűtlen munkaszobában. A két dolgozó egy percet sem pi­henhet, mert a beérkező anya­got délután 6 órára el kell készíteniük: az autójárat ak­kor indul a napi anyaggal. ★ A hivatalvezető hangsú­lyozza, kötelességüknek ér­zik, hogy minél gyorsabban és pontosabban továbbítsák a na­ponta feladott küldeménye­ket. — Kérem a feladókat —te­szi még hozzá —, hogy az irányítószómoh feltüntetésé­vel segítsék a postások mun­káját, ha rajta az irányító- szám, a monoki küldemény nem érkezik Monorra, a mo­nori meg Monokra. Vitéz Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom