Pest Megyi Hírlap, 1974. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-06 / 130. szám

NAPLÓ A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A VÁCI JÁRÁS ÉS VÁC VÁROS RÉSZÉRE XVIII. ÉVFOLYAM, 130. SZÁM 1974. JŰNIUS 6., CSÜTÖRTÖK Az óvodától a középiskoláig (3.) Képzéskiegyen lítődés Számba venni a feladatokat Mitől függ egy város álta­lános iskolai tanulólétszáma? Befolyásolják a demográfiai tényezők, s befolyásolja maga a beiratkozás teljesítése, va­lamint a tanévismétlők szá­ma. Természetesen, az elmúlt időkre visszatekintve, hul­lámzott Vácott a tanulólét­szám alakulása is. Az 1965/66- os tanévben volt a legtöbb ta­nuló, 3403, s 1970/71-ben a legkevesebb, 2865. Az idei tanév adatai: a 2941 diák 6 általános iskolában, összesen 88 osztálytelemben, 165 peda­gógus ! segítségével sajátítja el a legfőbb tudnivalókat. Figyelembe kell vennünk, hogy 1965/'66-ban az osz­tálytermeknek több mint fele nem felelt meg az előírásnak, s ebben a tan­évben már csak egyne­gyedét lehet szükségtan­teremnek nevezni. Ez a javulás nemcsak a lét­számcsökkenésnek köszönhe­tő, hanem a hálózatfejlesztés­nek is. A városban, a nők igen magas foglalkoztatási szintje okolja meg, hogy a napközis tanulók száma csak­nem ezer. A város évenként egyre nö­vekvő összegeket biztosít az oktatási intézményeknek. Nem említjük itt meg azt a nagy­méretű társadalmi akciót, melyben Vác is kiemelkedő eredményt ért el, az Egy üzem — egy iskola mozgalmat, de az is mindenképpen hozzá­járult ahhoz, hogy, bár a szük­ségtantermeket illetően az iparváros rosszabbul áll, mint a megye többi centruma, az alapvető taneszközök tekin­tetében az iskolák ellátottsá­ga ötvenszázalékos, mely va­lamelyest jobb, mint a me­gyei átlag. Az iskolák mű­szaki állaga azonban csak részben kielégítő, a távlati fejlesztési tervben számolni kell nem egy felújításával, modernizálásával. Társadalmi követelmény, hogy az egyénnek a munka- megosztásban elfoglalt helyét általános és szakmai képzett­sége, tehetsége, szorgalma ha­tározza meg. Ehhez fontos, hogy az alapműveltség meg­szerzéséhez szükséges felté­telek kiegyenlítődjenek, nél­külözhetetlen az általános is­kolai oktatás feltételeinek megteremtése, a feltételekben jelentkező különbségek ni- vellálása. A távlati terv 1985-re már 3650 általános iskolai tanulóval számol: ez nem­csak a napközihálózat mennyiségi-minőségi fej­lesztését teszi szükséges­sé. s már a rekonstrukciók sem elegendők. Az oktatás színvonalának eme­lése érdekében a felső tago­zatokon be kell vezetni a szaktantermi oktatást, s az igényeknek megfelelően, szé­lesíteni kell a tagozati okta­tás rendszerét. A negyedik ötéves terv vé­géig megépül a Földvári téri tizenhat tantermes iskola, sa jövőben a deákvári iskola is, melyhez a tervezők már úszó­medence létesítését is szük­ségesnek tartják. Az oktatás átcsoportosításával megszű­nik majd az egyik legkorsze- rűtlenébb — a gombási — tag­iskola. A hatodik ötéves terv­ben az Alsóvárosban épül tanintézmény. A három mo­dern iskola mindegyikéhez 3 —500 adagos konyha s ebédlő tartozik. Bővítik a szertárakat, nö­velik a szemléltetőeszkö­zök számát, audiovizuális oktatási eszközök beszer­zését tűzik ki célul. s távlatilag valamennyi is­kola 16—22 tantermes lesz, a Mártírok útjai kivételé- i vei. Az ipari szakmunkásképző- j ben, a kereskedelmi és ven- j déglátóipari iskolában, vala- j mint a kötő-hurkoló iskolá­ban, továbbá az élelmezési és húsipari iskolában ma össze- I sen 1154 tanuló képzése fo- j lyik, igen. eltérő körülmények között. Az iskolákba járók [ zöme fizikai dolgozók gyer­meke. Előképzettségük a nvolc á'talános, általános mű­veltségük viszont a felméré­sek alapján hiányos, ezért szerepel az elképzelésekben a kereskedelmi és vendéglátó­ipari iskola önálló tantestüle­tének mielőbbi kialakítása. Minimálisra csökkentik min­denütt az óraadók számát. Soron kívül meg kell olda­ni a tanulók testnevelésének feltételeit is. A 204-es MŰM Intézet korszerűsíti labdarú­gópályáját, s szükségtornater- mét is bővíti. Javítani kell az üzemi tanműhelyek felsze­reltségén is. A szakmunkásképző is­kolák és a velük kapcso­latos üzemek, vállalatok, szövetkezetek együttmű­ködése nélkülözhetetlen alapfeltétele a szakmun­kásképzés korszerűsíté­sének. A város középiskoláiban 2254 nappali, 440 esti és 842 levelező tagozatos tanulót oktatnak. Helyiséggondok csak a Közgazdasági Szakközépis­kolában hátráltatják az okta­tó-nevelő munkát. Az iskolák szemléltetőeszközökkel való ellátottsága 60—70 százalé­kosnak mondható. A feladatok közül kieme­lendő, hogy az érettségizett tanulók jelentős százaléka nem tanul tovább, ezért mun­kába lépésük megkönnyítése érdekében a gimnáziumoknak és a szakközépiskoláknak erő­síteniük kell a kapcsolatokat a városban és a környéken működő üzemekkel. Erre is lehetőség az Egy iskola —egy üzem mozgalom. Fontos kérdés a kollégiu­mok helyzete. A kollégiumok­ban összesen 646-an élnek. Növelni kell a befogadóhe­lyek számát. A középiskolás kollégium már épül. de bővítik a mezőgazdasági szakközép­iskola kollégiumát is. A kollégiumi nevelőtanárok részére biztosítani kell a pedagógiai és pszicholó­giai továbbképzés lehe­tőségét. — Oktatási intézményeink­ben olyan fiatalokat kelll ne­velni, akik képesek lesznek a szocialista társadalom felépí­tésére és megvédésére — hangzott el az MSZMP X. kongresszusán. Ehhez elen­gedhetetlen az intézmények személyi, tárgyi helyzetének megvizsgálása, a távlati ter­vek körültekintő elkészítése, s a tennivalók számbavétele. T. E. sék a munkát, megteremtve a balesetek csökkentésének feltételét. Cs. J. Tisztasági verseny a gumigyárban A Taurus Gumiipari Vál­lalat váci gyárának szinte vala­mennyi dolgozója bekapcso­lódott a tisztasági verseny­be. A szakszervezeti és a mun­kavédelmi aktívák közremű­ködésével, röplapokon adtak ki ismertetést, s kérték a dol­gozók részvételét a meghirde­tett akcióban. A versengés nem öncélú, hiszen elsősorban a gyár dol­gozóinak érdeke, hogy tiszta és rendezett körülmények kö­zött kezdhessék, s végezhes­Előadás a népesedéspolitikáról A Hazafias Népfront járási bizottsága június 13-án, dél­előtt kilenc órakor ülést tart a járási hivatal nagytermé­ben: Novák Imre, a HNF Pest megyei kulturális bizottságá­nak elnöke tart előadást A né­pesedési politika társadalmi feladatai címmel. NAPIRENDEN A TURIZMUS Fokozottabban védeni értékeinket Háromórás vita a NEB-üíésen A Váci Járási-Városi Népi Ellenőrzési Bizottság legutóbbi ülésén részt vett Bori Rudolf, a Pest megyei NEB elnöke is. Érdekes téma volt a napirend: a turizmus jelenlegi helyzete a Dunakanyar bal partján. A dr. Zilay István vezette munkacsoport megvizsgálta a szállás, az ellátás, a közleke­dés és egyéb szolgáltatások helyzetét, annak megállapítá­sára törekedve, hogy a bel­földi turizmus fejlődését — a meglevő természeti, környezeti és egyéb objektív adottságok ellenére — milyen tényezők gátolják, összehangoltak-e a helyi és az országos intézke­dések? Anyagi leh e tőségek hiánya Felkeresték a Nagymarosi Köz­ségi Tanácsot, a Márianosztra- Kóspallag Közös Tanácsot, a törökmezői turistaházat, a kis­Ünnepi könyvhét — Vácott Szombati vendégek: Féja Géza é.« Juhász Ferenc Az ünnepi könyvhét idején Vácott is fokozottabb az ér­deklődés a nyomtatott betű, a szép kötetek iránt. A Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat városunkbeli szaküzlete vasár­nap is árusított. Utánpótlás volt bőven, mert a megelőző napokban 669 ezer forint ér­tékű könyv érkezett a Széche­nyi utcai bolt udvari raktá­rába. Ottlétünkkor Tersánszky Jó­zsi Jenő Kakuk Marci, MoZ- dova György Ferencvárosi Kettős jubileum Micimackó az ifjúsági klubban A váci ifjúsági klubot tíz éven aluliak szállták meg: a budapesti Ötvös Marionett Stúdió tartott részükre pót­gyermeknapot. A .bábcsoport Milne—Karinthy Micimackó című bábjátékát adta elő, Ka- zanlár Emil rendezésében. Az előadás után ceruza és rajzlap került az asztalokra, és a gyermekek rajzversenyen vettek részt. A bábcsoport tag­jai minden előadás után érté­kelik kis nézőik munkáját. A Teheránban született és Budapesten letelepedett Ka­zanlár Emil elmondta, hogy a csoport, amely jelenleg a XI. kerületi művelődési ház egyik szakköre, öt éve alakult, és éppen a váci előadással ünne­pelte jubileumát. A megbeszélésen részt vett Koch Aurél váci festőművész, a televízió díszlettervezője, aki szintén jubileumot ünnepel­het: húsz évvel ezelőtt ő in­dította el városunkban, saját- készítésű bábjaival és díszle­teivel, a± első bábjátszó cso­portot. (mészáros) A szereplők lngyenssjogi tanácsadás Vácott, a párt- és tömeg­szervezetek Lenin úti székhá­zában ma, június hatodikán. délután 5 órától ingyenes jogi tanácsadást tart a Váci Járási Ügyvédi Munkaközösség ügye­letese. A közönség Rudas felvételei koktél című kötetét, az idei Rivalda kötetet,- Fejes Endre színművét és a Szép versek 1973-as gyűjteményét keresték sokan. ★ Az üzemi bizományosok na­gyobb mennyiségű és értékű csomagokat visznek ezekben a napokban a munkahelyekre. Vittek a Váci Kötöttárugyár­ba is. ahol Szemes Mari szín- művésznő Ki hogyan szeret? című műsorának sokan tap­soltak. A műsort a gyár szak- szervezeti tanácsának könyv­tára patronálta. Az idei ünnepi könyvhét al­kalmat ad arra is, hogy a Híradástechnikai Anyagok Gyára a Központi Bizottság ismert határozatának megfele­lően mozgalmat indítson vál­lalaton belül a munkáskultúra további fejlesztésére. Petővári Gyulának, a HAGY üzemi könyvtárosának tájé­koztatása szerint, a vállalatve­zetés megfelelő körülménye­ket biztosított az üzemi könyv­terjesztésre: a művelődési ház bejáratánál modern helyisé­get alakítottak ki. Eddig a Híradástechnika dolgozói ha­vonta átlag 25 090 forint érté­kű könyvet vásároltak. Nagy érdeklődés előzi meg a szombati irodalmi estet, amelyet a könyvnap tisztele­tére rendeznek a Zrínyi utcai üzemben. Reprezentatív műsor fogadja az irodalomszeretőket: ott mutatja be Féja Géza új Gör­gey életrajzát, mely Visegrádi esték címmel jelent meg, s ott kerül először a közönség elé Juhász Ferenc költő ver­ses játéka, Az aranyszeplős le­velibéka, melyet Berek Kati színművésznőnek ajánlott, s ő is mond el belőle részleteket a hét végén Vácott. Az irodalmi műsort Pető­vári Gyula könyvtáros állítot­ta össze a két vendég számára, és a HAGY könyvtára fel­dolgozta erre az alkalomra az írók műveinek teljes bibliog­ráfiáját is. P. R. nek a MÁVAUT-járatok vi­szont zsúfoltak, nem elegen­dők. A közkedvelt királyréti erdei vasút is fejlesztésre szo­rul. A Dunakanyar Intéző Bi­zottság programjában sok és figyelmet érdemlő javaslat szerepel a területfejlesztésre, azokról azonban a helyi szer­vek nem kellőképpen tájékoz- tatottak, így az intézkedések összehangolatlanok. A turisták szállása nincs biztosítva, a szál­láshelyek száma a nagy for­galomhoz mérten jelentékte­len. Az élelmiszer- és az üdítő­italellátás a vizsgált területen szintén hiányos. A szezon ide­jén indokoltnak tartja a vizs­gáló bizottság úgynevezett gom­bák létesítését Törökmezőn és Királyréten. Fi gyeim ez te tő m egallapi tások Vác környékén a legkereset­tebb kirándulóhely Börzsöny- liget, Törökmező, Királyrét, Kisinóc, Nagy-Hideg-hegy, Ze- begény, a vácrátóti botanikus kert. Börzsönyligeten például 20 holdnyi területet jelöltek ki a letelepedésre, de nem megol­dott ott a köztisztaság, a gép­kocsik parkolása, a turisták élelmiszerrel és itallal való el­látása. Törökmezőn is mind­össze egy turistaház található, pedig ott kevés a hétvégi ház, a helyet inkább az autós és a gyalogos kirándulók keresik fel hétvégeken. A királyréti erdei vasút ta­valy 395 ezer utast szállított. Minden romantikája ellenére, elavult, kocsiparkja elhanya­golt. A hosszú menetidő (Ki­rályrét—Kismaros 46 perc) nem teszi lehetővé, hogy min­den nagy MÁV-vonathoz biz­tosítsák csatlakozását. Nagymaroson jelenleg egy szabad strand és egy községi strand áll a kirándulók ren­delkezésére, de az sem terü­letileg, sem egyébként nem mégfelelő. A vízlépcső építése után a szabad strand megszű­nik, és csak a községi strand marad. Javaslatok + A Váci Járási-Városi Népi Ellenőrzési Bizottság három­órás vitában elemezte a jelen­tés minden részletét. Felszólalt Józsa Kálmán is, a DIB bal­parti területi bizottságának tit­kára. Javasolták, hogy a Duna­kanyar Intéző Bizottság a terü­letre vonatkozó regionális fej­lesztési terveket ismertesse azokkal a helyi szervekkel, amelyek a belső turizmussal foglalkoznak. Javasolták az út­vonalak további bővítését és korszerűsítését, újabb .modem turistaházak létesítését, a kul­turáltabb és a korszerűbb élel­miszer-kiskereskedelmi és vendéglátóipari ellátást. Foko­zottabban védeni kell meglevő értékeinket, a műemlékeket, az erdőket. Végül javasolták a Nagymaros—Visegrád közötti átkeléshez a vácihoz hasonló önjáró komp beszerzését. Az ülés végén Jenes József helyi NEB-elnök előterjesz­tette a II. félévi munkatervet, amelyet a bizottság jóváha­gyott. Papp Rezső SPORT Váltakozó siker - kézilabdában Váci Fonó—Békéscsabai Vízmű 24:16 (12:10) Váci Fonó: Cseszár, Kovács, Török (9), Baracsi, Danyi (4-4), Rácz (3), Toldi (2), Kovacsics, Veres (1-1), Szabó, Király, Pá­pa. A kezdeti idegesség után, a vendégek szerezték meg a ve­zetést, de pár perccel később a Fonó vette át a játék irányí­tását, és egymás után érte el akcióiból góljait. A félidő kétgólos vezetéssel zárult. A második félidőben Vértesi edző taktikai cseréje során a Fonó nyolcgólos előnyre tett szert, és azt a já­ték végéig tartani tudta. A csapatból Török Gábor teljesítménye emelhető ki, amely magával ragadta a tel­jes gárdát. Az olykor durva­sággal tarkított mérkőzésen a Fonó megérdemelten tartotta otthonában a két pontot. Ki­tűnő játékvezetéssel, jó iramú mérkőzést láthatott a lelkes közönség. PENOMAH—Budapesti Vegyész 10:15 (4:7) PENOMAH: Császár, Erdé- lyiné (3-3), Klucsár (2), Tóth, Kucsa (1-1). Rétiné. Rossz és ideges játék jelle­mezte a mérkőzést. A PENOMAH támadásai erőt­lenek és bizonytalanok voltak a jól védekező Vegyész csapa­tával szemben. Toldi Sándor i inóci turistaházat, a szokolyai és a kismar ősi tanácsot, az Expressz Ifjúsági yábor verő­cei központját és a királyréti erdei vasutat. Megállapításuk szerint a Dunakanyar bal partján a ter­mészeti adottságok rendkívül vonzerővel hatnak a belső tu­rizmus fejlődésére. Sajnos, az anyagi lehetőségek hiánya gá­tolja, hogy a jobb parthoz ha­sonlóan, a terület kulturáltsága dinamikusabban fejlődhessék. A lehetőségek messze elma­radnak az igények mögött: a turistaházak korszerűtlenek és szűkek a főszezonban jelent­kező igények kielégítésére, az utak korszerűtlenek és bőví­tésre szorulnak, parkírozó­helyek hiánya akadályozza az autóval érkező hazai és kül­földi turisták zavartalan kirán­dulását, táborozását. A MÁV által lebonyolított vasúti közlekedés a villamosí­tás óta jól megfelel az igények1-

Next

/
Oldalképek
Tartalom