Pest Megyi Hírlap, 1974. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Avatóünnepség Szentendrén A Felsö-Tisza vidéki tájegység az ország első központi szabadtéri néprajzi múzeumába z ■ : ■ Az avatóünnepségen — dr. Ortutay Gyula beszédét mondja Pénteken jelentős állomá­sához érkezett, több évi mun­ka után a Szentendre határá­ban épü’ő országos szabadté­ri néprajzi múzeum. A széles körű együttműködés eredmé­nyeként a tervezett tájegysé­gek közül elsőként felépült úgynevezett Felső-Tisza vidék három telkének épületeit már bemutathatja. A tájegy­ség áttelepített, vagy rekonst­ruált épületei a volt Szatmár megye területéről származ­nak, a Tiszahátuak arról a ré­széről, amelyet lakosai Erdő- hátnak neveznek. Tegnap délelőtt nagy számú érdeklődő jelenlétében ezt az első idetelepített épületcso­portot avatta fel ünnepélyesen dr. Ortutay Gyula akadé­mikus, a Népköztársaság El­nöki Tanácsának tagja. Az ünnepélyes avatáson megje­lent dr. Romány Pál. az MSZMP Központi Bizottságá­nak osztályvezetője, dr. Maró- thy László, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, dr. Garamvölgyi József műve­lődésügyi miniszterhelyettes, Demeter Sándor, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének el­nökhelyettese, valamint a me­gyei, városi párt-, állami szer­vek képviseletében Barinkat Oszkárné, a Pest megyei párti bizottság titkára, dr. Csicoiy Iván, a Pest megyed Tanács elnökhelyettese, Weszelits Ger- gelyné, a szentendrei városi tanács elnökhelyettese. Társadalmi összefogás — gyorsabb felépítés! Dr. Hoffmann Tamásnak, a Néprajzi Múzeum főigazgató­jának megnyitó szavai után dr. Ortutay Gyula avatóbe­szédében a többi között arról szólt, hogy az elmúlt eszten­dők munkája nyomán egyre jelentősebb eredmények ér­lelődnek meg a magyar nép­rajztudomány területén. Ezek sorába tartozik az első helyen az, hogy mintegy százeszten­dős hányattatás után méltó helyre jut Budapesten, a Nem­zeti Galéria voít épületébe a Néprajzi Múzeum. Hasonlóan nagy eredmény, hogy több, ki­sebb helyi kezdeményezés után itt. Szentendrén az első funk­cionáló részleg megnyitásá­val a megvalósulás felé halad az ország első központi sza­badtéri múzeuma. Felvillantotta dr. Ortutay Gyula e múzeum előzményeit, így például a múlt század vé­gén létesített millenáris falut, amely mégis lényegesen kü­lönbözött ettől, noha, kétség­telenül az első kezdeményezé­sek egyike volt ez Európában. — Sok mindenben volt már kezdeményező ez az ország — mondotta —, de sok minden abba is maradt a keresztény úri Magyarországon, amely szavakban sokat beszélt a ma­gyar nemzeti kultúráról, de évszázadok alatt nem tett any- nyit, mint amennyit mi tet­tünk a felszabadulás óta eltelt időben. Eleinte a romos mú­zeumok eltakarítása, az épüle­tek helyreállítása volt a fel­adat. aztán született meg ugyancsak nem sokkal a fel­szabadulás után a szabadtéri múzeum gondolata, Doma- novszky György emlékezetes tanulmányával, amely az észa­ki skanzen példáját hozta fel. A gondolat megérlelődéséről és megvalósulásáról szólva ki­jelentette: — Hálásak lehetünk Pest megye párt- és tanácsi veze­tőinek, Szentendre városának, az egész magyar néprajzos közösségnek, hogy méltó mó­don felkarolták és évek óta igazán nagy türelemmel tá­mogatták az országos szabad­téri múzeum ügyét, őszinte köszönet mindazoknak, akik részt vettek e munkában: két­kezi munkásoknak, ácsoknak,1 falrakóknak, asszonyoknak, akik a belső berendezésben vettek részt, a Néprajzi Mú­zeum tudományos munkatár­sainak, akik az országot jár­ják, feltérképezik, felmérik a megmenthető anyagot és egy- begyűjtik a legrosszabblhisze- mű konkurensektől, a kül­földre műkincseket szállító, aggálytalanul kereskedőktől. Köszönet mind a műszakiak­nak, mind a munkásoknak, mind a Néprajzi Múzeum szakembereinek. További sürgető feladatként jelölte meg, hogy a teljes fel­építésre tervezett 15 éves ha­táridő megrövidüljön. Ehhez viszont széleskörű társadalmi összefogásra van szükség, s — mivel országos intézményről van szó, amelyben minden megye külön külön Is érdekelt — indokolt lenne, hogy a me­gyék segítsenek hozzá a mi­előbbi elkészüléshez. — E szabadtéri múzeummal nem fetisizálni akarjuk az egykori magyar falut — mon­dotta —, hanem azt akarjuk megmutatni, hogy milyen volt hajdan. Meg akarjuk mutatni, hogy milyen környezetben, milyen viszonyok között élt a magyar falu népe, amelyben a társadalom könyörtelen ke­retei között is kivirágzott a legcsodálatosabb népművészet. Ennek példája ez a múzeum is, amelynek első részlegét szeretettel, büszkeséggel, örömimel adjuk át Szentendre városának, Pest megyének, az egész országnak. Jellegzetes szatmári falu A nagy figyelemmel foga­dott avatóbeszéd után dr. Fló­rián Mária a tájegység muzeo­lógus vezetője mutatta be a vendégeknek az épületeket, amelyeket a szatmári falvak középkori hagyományokra visszanyúló jellegzetes telepü­léstípusának megfelelően he­lyeztek el. A falu magjában álló templomot és haranglábat kö­rülölelő falusi utcán sorakoz­nak a telkeken elrendezett lakó- és gazdasági épületek. A kiválasztott épülettípusok, az Erdőháti falvak épületál­lományára jellemzően, az er­délyi építkezéssel mutatnak rokonságot. Bonyolult ács­technikájukra, meredek tető­szerkezetükre, taposott szal- mahéjazatukra vonatkozik ez elsősorban. A házak berende­zései, gazdasági eszközei a századforduló idejét tükrözik. A mai naptól a múzeum — a Szabadság forrás útnál — már a látogatók rendelkezésé­re is áll hétfő kivételével na­ponta délelőtt 10-től délután 5 óráig. Ha még nem is tel­jes a keresztmetszet, amelyet e múzeum az erdőháti építke­zésről egyelőre adni tud, még- i is igen jelentős mindaz, ami I már látható és ami most már ' határozott kiindulópontja, alapja a magyar nép egykori életkörülményeit bemutatni kívánó országos múzeumnak. L. Z. PEST MEGYEI AZ MSZM.P PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM ÁI(A 80 FILLÉR 1974. JÜNIUS 1., SZOMBAT Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság I Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Elfogadta az állami népességnyilvántartásra vo­natkozó törvényerejű rende­letet, amely bevezeti az egy­séges és a korszerű gépi tech­nikán alapuló személyi nyil­vántartást. Az állaimi népes­sé g ny Éván tar lás az ügyinté­zés korszerűsítését szolgálja. Az Elnöki Tanács törvény- erem rendeletet hozott a köz­rendre, és a közbiztonságra különösen veszélyes visszaeső bűnözőkkel szembeni szigorí­tott őrizetről. Az alkoholisták kötelező in­tézeti gyógykezelésére vonat­kozó törvényerejű rendelet — amelyet az Elnöki Tanács megtárgyalt és elfogadott — lehetővé - teszi a családjukat, kiskorú gyermekeik fejlődé­sét, környezetük biztonságát veszélyeztető, a közrendet és a munkahelyi rendet zavaró alkoholisták kötelező gyógy­kezelésének elrendelését. A gyógykezelést munkaterápiás intézetben hajtják végre a já­rásbíróságok határozatai alap­ján. Az Elnöki Tanács bírákat vá­lasztott meg, és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyek­ben döntött, Szovjet-amerikai csúcs Nixon június 27-én étkezik Moszkvába A szovjet fővárosban pén­teken bejelentették, hogy Ri­chard Nixon, az Egyesült Álla­mok elnöke júpius 27-én kez­di meg hivatalos látogatását a Szovjetunióban. Az amerikai elnök látoga­tására a magas szintű szovjet —amerikai találkozók rend­szeres megtartásáról szóló megállapodás, valamiét annak a meghívásnak alapján került sor, amelyet Leonyid Brezs- nyev az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára adott át 1973. júniusi egyesült államok­beli látogatása idején. (Kommentárunk a 2. olda­lon.) KIVÁLÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK Ünnepi közgyűlés Fóáoai, Alber tirsa ii és Da bason A múzeumlátogatáson dr. Romány Pál, Barinkai Oszkárné és Demeter Sándor Gárdos Katalin íelvételei Az 1973. évi gazdálkodási eredményeik alapján kiváló címmel kitüntetett , termelő- szövetkezetek közül tegnap délután adták át az oklevelet a fót—csomádi Vörösmarty, az albertirsai Dimitrov, vala­mint a dabasi Szikra terme­lőszövetkezetnek. A fótiak közgyűlésén, ame­lyet a gyermekváros díszter­mében rendeztek, a szövetke­zet több, mint nyolcszáz fős tagsága és vezetősége mellett résztvett dr. Bíró Ferenc, az MSZMP Pest megyei bizottsá­gának titkára. Barát Endre, a váci járási pártbizottság első titkára, dr. Vida Gyula, a váci járási hivatal elnöke. Kovács Zoltán, az Észak-Pest megyei Termelőszövetkezetek Területi Szövetségének titkára, vala­mint Vincze József, a nagy­községi tanács elnöke, a helyi pártbizottság tagja. A megje­lenteket Győri Zsigmond el­nökhelyettes köszöntötte, majd Korács Árpád, a terme­lőszövetkezet elnöke számolt be a gazdaság tavalyi tevé­kenységéről, eredményeiről.’ A többi között elmondotta, hogy a 3356 hektáron gazdálkodó termelőszövetkezet gazdái az elmúlt év során 64 millió 297 ezer forint tiszta vagyonnal rendel­keztek. 1973-ban a kifizetett munka­bér 18 millió forint volt. Külö­nösen jó eredményeket értek el a gyümölcs- és zöldségter­melésben, csak barackból 3 millió volt a szövetkezet ta­valyi bevétele. Az albertirsai Dimitrov Ter­melőszövetkezet közgyűlésén megjelent dr. Jemcsák János, a megyei pártbizottság mun­katársa, Babosán József, a ceglédi járási pártbizottság os-tályvezetője, Babinszki Ká­roly, a ceglédi járási hivatal elnöke és Vimola Ká­roly, a Dél-Pest megyei Ter­melőszövetkezetek Területi Szövetségének titkára. Farkas Pál, a termelőszövetkezet el­nöke a tavalyi gazdálkodás eredményeit összefoglalva el­mondotta. hogy a növényter­mesztési ágazat teljesítette tervét, egyes növényfajtákból, ’’tv a gabonafélékből és kukori­cából túlszárnyalták a megyei és az országos át­lagot. Tizenegymillió volt a gazdaság tiszta nyeresége és 91 millió forint a közös vagyona. Vimo­la Károly elismerő szavak kí­séretében adta át a kiváló cí­met tanúsító oklevelet, ame­lyet már tavaly is elnyert ez a gazdaság. Az ünnepség al­kalmából a mezőgazdaság ki­váló dolgozója lett Pásztor Kálmánná, Zátrok Pálné, Fa­bók József és Szabó Ferenc. Miniszteri dicséretben része­sült Dóczi István és Kindler László. Dabason a művelődési ház­ban rendezték meg a Szikra Termelőszövetkezet közgyűlé­sét, amelyen részt vett Pásztor Barnabás, a megyei pártbizott­ság munkatársa. Répás István, a járási pártbizottság osztály- vezetője, Boros András, a da­basi járási hivatal elnöke és dr. Kecskeméti Lajos, a Buda- pest-környéki Termelőszövet­kezetek Területi Szövetségé­nek titkára. Herczegh József, a termelőszövetkezet elnöke be­számolójában a zöldségter­mesztés eredményeiről, vala­mint a gazdaságnak a szarvas- marha programban való rész­vételéről beszélt. Elmondotta, hogy jelenleg egyszerű gazda­sági együttműködés keretében tejfeldolgozó üzemet épí­tenek, amelynek ünnepélyes felava­tására a tervek szerint augusz­tus 20-án kerül majd sor. A-z elnöki beszámolót követően dr. Kecskeméti Lajos nyújtotta át a kiváló címről szóló oklevelet, majd pedig a mezőgazdaság kiváló dolgozója kitüntető jel­vényt Nagy Lajosnak, Nagy Imrének, Koletár Jánosnak, Tóth Ferencnek és Lovestyán Istvánnak. Erős Mihály és Kecskés Árpád miniszteri di­cséretben részesült. Joszip Broz Tito fogadta az MSZMP KB küldöttségét Hazaérkezett a Biszku Béla vezette delegáció Az MSZMP Központi Bi­zottságának a JKSZ X. kong­resszusán részt vett küldött­sége pénteken Belgrádból visszautazott Budapestre. Joszip Broz Tito, a Ju­goszláv Kommunisták Szö­vetségének elnöke Belgrádból való elutazása előtt fogadta a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának küldöttségét, amelyet Biszku Béla, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára vezetett. A delegáció pénteken haza­érkezett. A pártküldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Nemes Dezső, a Politikai Bizottság tagja és dr. Berecz János, a KB külügyi osztályának veze­tője fogadta. Jelen volt Branko Vukusics, a budapesti ju­goszláv nagykövetség ideigle­nes ügyvivője. Biszku Béla a megérkezés után nyilatkozott a Magyar Televízió és a Magyar Táv­irati Iroda munkatársainak. (A nyilatkozatot a 2. oldalon közöljük.) Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára fogadta Harilaosz Flo- rakisz-Iotiszt, a Görög Kom­munista Párt első titkárát, aki küldöttség élén tartózkodott május 28 és 31 között ha­zánkban. A Görög Kommunis­ta Párt Központi Bizottságá­nak küldöttsége megbeszélé­seket folytatott Nemes Dezső­vel, a Politikai Bizottság tag­jával és a Központi Bizottság több más képviselőjével. Losonczi Pál, az Elnöki Ta- pács elnöke táviratban üd­vözölte Habib Burgiba köztár­sasági . elnököt a Tunéziai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. Fock Jenő, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke pén­teken — kérésére — fogadta P. Sagdarszurent, a Mongol Népköztársaság budapesti nagvkövetét. A szívélyes ba­ráti beszélgetésen a két or­szág közötti kapcsolatok idő­szerű kérdéseiről tanácskoz­tak. Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra tegnap Budapest X. kerü­letébe látogatott, s megtekin­tett néhány létesítményt. Fel­kereste a Villamos Gépgyá­rat, ahol aktívaértekezleten időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről adott tájékozta­tót. t 4 (

Next

/
Oldalképek
Tartalom