Pest Megyi Hírlap, 1974. május (18. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-22 / 117. szám

Továbbra is készen Átvették az emléklapot Ünnepség keretében osztot­ták ki a járási művelődési házban az 50 éves férfiaknak, több mint félezer monori já­rásbelinek azt az emléklapot, amely a néphadseregtől való megválást jelenti számukra. Kozák. Sándor, a járási ki­egészítő parancsnokság fő­tisztje felolvasta a honvédel­mi miniszter parancsát, majd Várkonyi Gábor, a Hazafias Népfront járási titkára mon­dott beszédet. — Önök most búcsúznak, de eddigi tevékenységüket a had­sereg nem felejti el — jelen­tette ki egyebek között, s el­ismeréssel szólt a távozók ka­tonaként kifejtett tevékenysé­géről. A búcsút vevők képviselője, megköszönve a megemléke­zést, hangsúlyozta: továbbra is készen állnak a haza meg­védésére. (—é—) mCsor MOZIK Maglód: A Saturnus dájában, I—II. Monor: beth. Nyáregyháza: A szere­lem határai. Űri: Az elefánt­király. Vecsés: Szikrázó lá­nyok. I csap­Mac­PEST MEGYÉI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XVI. ÉVFOLYAM, 117. SZÁM 1974. MÁJUS 22., SZERDA GYERMEK- ES IFJUSÁGVEDELEM NYÁREGYHÁZÁN Harminchármán továbbtanulnak TÁRSADALMI PÁRTFOGÓI HÁLÓZAT - JELENTKEZTEK NYÁRI MUNKÁRA - ELISMERÉS Ülést tartott Nyáregyháza községi tanácsának végrehaj­tó bizottsága, melyen Varga Mihály iskolaigazgató beszá­molót terjesztett elő az ifjú­ságvédelmi helyzetről, az is­koláztatási törvény érvényesí­téséről, a pályaválasztási ta­nácsadói tevékenységről. Bevezetőjében Varga Mihály általános ismertetést adott a kormány által hozott intéz­kedésekről, majd rátért a he­lyi problémákra. A községben tíz alsós és tizennégy felsős tanuló tartozik a veszélyezte­tettek, illetve a hátrányos helyzetűek közé, otthonukban őket rend­szeresen látogatják, s kor­repetálásukról fokozottab­ban gondoskodnak. Az 1973/74-es tanévben hat tanuló részesült az iskolai Az iskolában rendszeresen megtartják a szülői értekezle­teket, de sajnos, éppen azok a szülők nem vesznek részt az értekezleten, akik a leg­jobban érdekeltek. Ebben a tanévben is nagy gondot fordítottak a pályavá­lasztási tanácsadásra. A nyár­egyház! iskolákban harminc­kilenc tanuló fejezi be hama­rosan a tanévet, közülük egy gimnáziumba, kilenc szakközépiskolába, hu­szonhárom szakmunkás­képzőbe jelentkezett, hatan nem kívánnak tovább­tanulni: öt leány és egy fiú. Ez utóbbiak jelentkezési lap­jait elküldték a Pest megyei Pályaválasztási Tanácsadó In­tézetnek. A továbbiakban Varga Mi­hály iskolaigazgató a nyári munkákról tájékoztatta a vég­rehajtó bizottság tagjait: az előzetes felmérések szerint negyvenöt 7—8. osztályos tanuló kíván dolgozni a Monori Állami Gazdaság dánszentmiklósi kerületé­ben. A végrehajtó bizottság elis­merését fejezte ki dr. Dudás Jenőnek, Varga Mihálynak és Maszel Pálnénak: mindhár­man kiemelkedően végezték a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. G. J. Békenagy gyűlés Maglódon A békehónap alkalmából nagygyűlést tartottak a mag- lódi művelődésügyi otthonban, a Hazafias Népfront helyi bi­zottsága rendezésében, me­lyen Vámos Géza, Pest megye 11. számú választókerületének országgyűlési képviselője mon­dott ünnepi beszédet, majd a Röpülj páva kör tagjai adtak műsort. Elsősegélynyújtás, csecsemőápolás Vöj öskemztes vetélkedők FELKÉSZÜLTEN, JÓL SZERVEZETTEN A Vöröskereszt járási veze­tősége a monori József Attila Gimnáziumban bonyolította le a középiskolások területi el­sősegélynyújtó versenyét. A gimnázium vöröskeresztes cso­portja a nagykátai gimná­ziummal és szakmunkásképző intézettel közösen versenyzett. A monoriak felkészítésében nagy szerepe volt dr. Bihari Ágnes főorvosnak, valamint Papp Sándornénak, a gimná­zium IVK tanárelnökének. A területi verseny győztese a nagykátai gimnázium ifjúsági csoportja lett. A monori Ady úti általános iskolában zajlott le, járásunk­ban elsőnek, a csecsemőápolá­si verseny, 12 általános iskola ifjúsági csoportjának részvé­telével. A kedves, jól szervezett ver­senyen a vecsési 3. számú is­kola, maximális 32 ponttal, első helyezést ért el, a tanár­elnök Törő Istvánná. 29—29 ponttal, a mendei és a mo­nori 1. számú általános iskola második, a vecsési 4. számú iskola, 26,5 ponttal, a harma­dik helyen végzett. A korszerű követelmények­nek megfelelő elméleti és gya­korlati kérdéseket a járási ve­zető védőnők állították össze. A csapatokban szereplő fiúk is megfelelően látták el a gyakorlati teendőket (fürdetés, pelenkázás stb.). A zsűri tagjai pedagógusok és védőnők voltak. A verseny értékelése után a jutalmakat Pintér Erzsébet járási úttörő­titkár osztotta ki. Kertbarátok klubja Újra éleire hívják Ma este ismeretterjesztő előadás A PALY A SZÉLÉRŐL Vonali rangadó - monori győzelemmel Monor—Pilis 1:0 (0:0). A ragyogó napsütésben mint­egy négyezer szurkoló övezte a játékteret. Ott volt az a két­száz pilisi néző is, aki csapa­tát elkísérte Monorra. A ven­dégek -meg-megújuló támadá­sokkal kezdték a játékot, de a hazai védelem — Gergellyel, Petriccsel, Simonoviccsal az élen — visszaverte azokat. A monoriak ritkábban, de veszé­lyesebben támadtak. A szünet utáni első percek A tárgyalóteremből Rájuk szólt - hátba szúrták ELÍTÉLTÉK A PILISI KÉSELŐKET Tavaly, november 13-án, a pilisi eszpresszóban szórako­zott egy kis társaság, tagjai között volt i-i.anai.as József, kü- nolas Józsefné, Kanalas László es Kanalas Mihályné is. Jól erezték magukat, késő este in­dultak haza. Az lljerdő utcában sötét volt, zseblámpával viiágítotoiK meg maguk eiótt az utat. Hazaiele tartott gépkocsijával Serbán László és telesége is, és a jó­kedvű társaság oeviiágított a vezetőfülkébe. Ne tegyek, kér­te őket Serbán László, kiszólva az ablakon, s magyarázatként hozzáfűzte: a vezetésben za­varja őt a fény. Hamarosan meg is állt a kocsival, mert a háza elé ért, ám a társaság elállta a kaput. Szóváltásba ke­veredtek, Kanalas Józsefné egyszercsak előkapta 6 centi hosszú pengéjű zsebkését, s hátba szúrta vele Serbán Lász­lót A sérült felesége kiabálni kezdett, férje segítségére sie­tett, de leteperték, hajánál fogva rángatták, rugdosták. Közben egy házaspár érkezett Serbánék segítségére, Kanala­sakat azonban, akik egy karót is előkerítettek, nem lehetett megfékezni. A népes család néhány tag­ját lopás miait is vad aiá kel­lett heiyezni. Két kiskorú, K. J. és P. Ly„ vacsoráját rend­szeresen a pilisiek tyuaudvará- ból szerezte be, Kanalas László és élettársa pedig ágynemű­garnitúrát, szövetruhát, dísz- uveget lopott el ü. János pilisi lakostól. Négynapos tárgyalás után született meg az ltelet: Kana­las Józsefet 8 nőnap börtön- büntetésre, a közügyektől egy évi eltiltásra, Kanalas József- nét egy év börtönbüntetésre, a közügyektől két évi eltiltásra, Kanalas Lászlót egy év két hó­nap börtönre, a közügyektől két évi eltiltásra, Kanalas Mi- hálynét két év négy hónap börtönbüntetésre, a közügyek­től három évi eltiltásra ítélte a bíróság. A fiatalkorú K. J. javítóin­tézetbe került, P. Gy.-t bírói megrovásban részesítették. (k. zs.) egyikében a pilisi csapatból Petyán a kapu mellé lőtt, majd nemsokára a monori Gergely és Déri lőtt mellé. A 60. perc­ben szép hazai támadás futott a pályán, amelyet a vendégek szögletre szereltek. László Sán­dor ívelte be a szögletet, Sza­bó lekezelte, és közelről, véd- hetetlen bombagólt lőtt. A gól meghozta a monoriak kedvét, egymás után vezették a szebb­nél szebb támadásokat. Kecs­kéi László, majd Déri lövését kellett a vendégkapusnak tisz­táznia. Aztán hol az egyik, hol a másik kapu forgott ve­szélyben, mindaddig, amíg a bíró véget nem vetett a játék­nak. Jók: Gergely (a mezőny leg­jobbja), Petries, Déri, Simo- novics, Kalocsa. Monori ifi—Pilisi ifi 4:4 (4:1). (vitéz) A TÖVÁL megkezdte a monori FÜSZÉRT-telephely bővíté­sét: két göngyölegraktár épül. Képünkön: Katona Pál bri­gádja betonelemekből csaknem 800 méteres kerítést készít. Ifj. Fekete József felvétele Temeti labdarúgó-bajnokság Gyömrő-Sülysáp 2:2 (0:0) Gyömrő, hatszáz néző. ve­zette: Wemer. Az első 45 perc csapkodó, izgalom nélküli játékkal telt el: mindkét kapu előtt adód­tak helyzetek, de azok kihasz­nálása egyik csapatnak sem sikerült. A második félidőben már színvonalas mérkőzésnek lehe­tett tanúja a szép számú kö­zönség: egyáltalán nem lát­szott meg a helyezési különb­ség a két együttes között. Tóth János két góljával már 2:0-ra vezettek a hazaiak, majd Sárközi nagy hibájából, szépített Sülysáp. Ekkor 11- eshez is jutottak a vendégek, de a gyömrői kapus kivédte a büntetőt. Az utolsó percek­ben szerencsés körülmények között egyenlítettek a vendé­gek. A hazai csapat idei legjobb játékát nyújtotta, győzelmet érdemelt volna. (g.) költségvetésből szociális se­gélyben. A korábbi tanévekben ki­adott felszólítások eredménye­képpen, az ideiben a cigány szülők igyekeztek gyermekei­ket rendszeresen iskolába já_ j ratni: igazolatlan mulasztás miatt csak hat felszólítást kel­lett küldeni. A gyermekvédelmi mun­kában a községi tanács és az általános iskola kap­csolata jó. A művelődésügyi és gyermek- védelmi állandó bizottság gyermek- és ifjúságvédelmi albizottságot létesített, amely a járási gyámhatóság mellett működő hivatásos pártfogó munkájának segítése érdeké­ben, társadalmi pártfogói há­lózatot szervezett. akkor váltja be a hozzá fűzött reményeket, ha a gyümölcs­fák telepítését a rendszeres gondozás követi. A háztáji gazdaságokban kertészkedők számára igen hasznosnak ígérkezik a ma este 6 órakor tartandó isme­retterjesztő előadás, melyre a művelődési ház rendezésében kerül sor. Az előadó dr. Má- dy Rezső adjunktus, a Kerté­szeti Főiskola tanszékvezető tanára iesz. Fekete Gizella Vecsésen, ahol hagyománya van a kertbarátok klubjának, a József Attila Művelődési Házban éveken át hasznos ta­pasztalatcseréket tartó házi­kertészek már jó ideje nem találkoztak egymással. Sokak kívánsága teljesül, amikor most a klubot újra életre hívják. Számos tenni­való akad a házikertben, s ha azokat szakszerűen végez­zük, kétszeres az öröm. is, a haszon is. Persze, a legjob­ban kidolgozott terv is csak Sikeres első negyedév Javítani az ipari szolgáltató tevékenységet GázcsereteleDet ékítenek Az idei csekély összegű fej­lesztési alap legnagyobb ré­szét az üllői 600 palackos gáz­cseretelep építésére fordítják, mivel a telep jelenlegi terüle­tét a nagyközségi tanács, az iskolaépítés miatt, 1972-ben kisajátította. A jó munkáért Farkas György külön-külön ismertette a kereskedelmi és ipari egységek első negyedévi gazdálkodásának eredményét, majd jutalmazásokra került sor. A kiváló bolt címet a 7. szá­mú Malom utcai, a 11. számú Dóssá György utcai és a 6. számú Vörös Hadsereg úti ül­lői egységek nyerték el, kiváló dolgozó lett Béky Miklós, Bánszki Istvánná, Szűcs Ist­ván, Baffia Jánosné, Nagy Im­re, Zakál Lajosné, Kátai Já­nosné, Nagy Lászlóné, Sáska Jánosné és Somodi Lászlóné. Jutalomban részesült a ru­házati bolt, az ülllői és vecsési lakatosrészleg, a 2., 6. és 30. számú önkiszolgáló bolt, a fes­tőrészleg, továbbá a pénzügyi, kereskedelmi osztály, a köny­velés és az ellenőrzési csoport brigádja, valamint jó mun­kájáért huszonhárom dolgo­zó. Kiosztották a törzsgárdajel- vényeket is, az azokkal járó pénzösszeggel. Jubileumi ju­talmat vett át Kaczur József, Somodi Károly, Bolla Imre, Vajda János és Vajda Jánosné. Más vállalat részére végzett, dicséretes munkájáért' célpré­miumot kapott Migrényi Lász­ló, Kaczur József, Dobro- nyovszki István és Vicián László. Jutalmazásra összesen 75 ezer forintot fordítottak. Közös erővel Farkas György zárszavában hangsúlyozta: a vezetőség a szövetkezeti demokrácia to­vábbi erősítésére törekszik, mert a tervet csak közös erő­vel és összefogással valósíthat­ják meg. A tanácskozás után a ve­csési Jókai Színpad együttese a megyei színjátszó kulturális szemlén, Gödöllőn kiváló he­lyezést elért, A csodabalzsam­árus című, háromrészes szín­művet mutatta be nagy siker- mi, majd jó hanmi’atban, ké­ső délutánig együtt szórakoz­tak a dolgozók. (em) összegét 43,67 százalékkal ha­ladta túl. Megemlítette, hogy még mindig vannak olyan egységek, melyek vesztesége­sek; vagy nem elegendő nye­reséggel dolgoznak. Hangsú­lyozta, hogy a gazdálkodásban tovább kell fokozni a tervsze­rűséget, s fel kell tárni azokat a hibákat, amelyek hátráltat­ják az előrehaladást. Tovább kell folytatni a kiskereskedel­mi és vendéglátóipari egysé­gek korszerűsítését, az igények magasabb szintű kielégítését, az ipari szolgáltató tevékeny­ség javítását. Július 1-től bevezetik a csökkentett munkaidőt, vagyis 44 órás lesz a munkahét. Azért, hogy az áttérés zökke­nőmentes legyen, hogy telje­sítsék a forgalmi tervet, s hogy a nyitva tartási idő se változzék, igen bonyolult szer­vezési intézkedések szüksége­sek. Farkas György megemlítet­te, hogy tovább akarják növel­ni az üdülési lehetőségeket Hajdúszoboszlón és a Balaton partján. Az. Üllő és Vidéke ÁFÉSZ dolgozói termelési tanácsko­zást tartottak, amelyet Bánszki János szb-titkár nyitott meg, majd Farkas György, az igaz­gatóság megbízott elnöke, rá­mutatva, hogy az 1972. évihez viszonyítva, a nyereség tavaly 77.85 százalékra csökkent, a csökkenés okait elemezte, s a munkaverseny-mozgalomról is beszélt: — Brigádjaink nem tettek éves munkafeüajánlást, ezért teljesítményük értékelése nagy gondot okozott. A továbbiakban kérte a kol­lektívákat, ne csak a kötelező gazdasági munkát végezzék el, hanem aktívan vegyék ki ré­szüket a szövetkezet más irá­nyú feladatainak teljesítéséből is. feltárni a hibákat Az idei év első negyedének gazdasági eredményeiről szól­va, elmondotta, hogy a nye­reség egymillió 329 ezer forin­tot tett ki, amely az 1972. év azonos időszaka nyereségének

Next

/
Oldalképek
Tartalom