Pest Megyi Hírlap, 1974. május (18. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-07 / 104. szám

Pillanatképek a tanintézet életéből Bérletek az Operába, az Erkel Színházba Az Arany János általános iskolában szinte hagyománnyá vált a budapesti Operaház, il­letve Erkel Színház ifjúsági bérletelőadásainak látogatása. A tanulóknak gazdag élményt nyújtanak ezek a vasárnapok. Az 1973/74-es tanévben nyolc- vanan tekintették meg az Er­kel Színház előadásait. Az idén a bérletsorozat utolsó előadásaként Verdi: Truba­dúr című operáját nézték meg. Az 1974/75-ös tanévre 120 bérletet kaptak. Az Operaház műsorait a kisebbek, az Er­kel Színház operaelőadásait a nagyobbak nézhetik meg. G. E. MINDENKI GYŐZTES A Rákóczi iskola diákjai Vácra készülnek Felkeltetlek az érdeklődést az egészségügyi pálya iránt Az izgalomtól kipirul az ar­cuk, s hiába az alapos felké­szülés, az igazi versengés ve­lejárója az izgalom. Az általá­nos iskolák 5—5 tanulójából álló csapat tagjai alapos fel­készüléssel vágtak neki a vá­rosi gyermekgondozási ver­senynek, amelyet nemrégiben tartottak meg az Egészségügyi Szakiskolában. Annyiszor beszéltünk már róla, s még mindig nem elég­szer, hogy minden munkára, ami vár a felnövő fiatalokra, így a kisgyermek fogadására, gondozására is alaposan fel kell készülni, s a felkészülést nem lehet elég korán kezdem. Ezek a hetedikes, nyolcadikos lányok is a jövő­re készülnek, a most meg­szerzett tudást majd évek múlva hasznosítják. Kertész Katalin, a Kossuth iskola versenyzője. A fogas kérdés: mit vigyen a kismama a szülőotthonba? A válaszra helyeslőén bólint Pusztai Ol­ga doktornő, a zsűri elnöke, s elégedettek a vöröskeresztes ta­nárelnök, a felkészítő védőnők is. Vörös Sára, az Arany isko­la versenyzője is helyesen vá­laszol a kérdésre. Közben a szakiskola folyosóján nő az iz­galom, milyen kérdések ma­radnak a Rákóczi és a Petőfi iskola versenyzőinek? A győztes csapat tagjai to­vábbjutnak a május végén megrendezésre kerülő váci, megyei versenyre. Az ő felké­szítésüket az egészségügyi szakiskola tanárai segítik majd. Nem titok az sem, hogy a verseny egyik célja, hogy az érdeklődést felkeltsék a fia­talokban az egészségügyi pá­lya iránt, hiszen nagy szükség van a jól felkészült, hivatás­szerető gyermekápolónőkre, csecsemőgondozókra. A ver­seny szervezője dr. Faith Ist- vánné, városi vöröskeresztes titkár éppen ezért mondja, hogy a versenynek valameny- nyi résztvevője győztes, amit nemcsak a szoros pontszám mutat, hanem a felkészülés alapossága is. A győzelmet a Rákóczi is­kola csapata szerezte meg. Ök képviselik a várost Vácott, a megyei versenyen. A maximu­mot megközelítő pontszámok dicsérik a versenyzőket, de a velük foglalkozó tanárok, vé­dőnők áldozatkész munkáját is. A megszerzett tudás évek múlva bizonyára gyümölcsö­zik majd. Sz. M. Látható árakat Olvasóink szóvá tették, hogy a virágboltban sehol nem lát­hatók ártáblák. Javasolják, hogy miként más városok virágüzleteiben — így a nagykőrösi virágbolt­ban is láthatóan tüntessék fel a virágok árát, hogy a vásár­lót ne érhesse meglepetés a fi­zetéskor. Okleveles élelmiszergazdasági betanított munkások A Toldi Miklós Élelmiszer- ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet­ben korszerű szemléltetőesz­közök, jól felszerelt gyakorló- termek állnak a tanulók ren­delkezésére. ★ Az elméleti fizikai ismere­teket gyakorlati foglalkozások teszik könnyebben érthető­vé. Szűcs István fizikaszakos tanár a színképelemzés mód­szerét mutatja be spektrosz­kóppal a hallgatóknak. A biológiai órán is segíte­nek a különböző szemléltető­eszközök. Bán Gusztáv a DNS- modellről felel Kis Győző bio­lógiatar' ak. A SZABADSÁG Sikeres szarvasmarha-tenyésztési tanfolyamot tartottak A lenti képeken: A laboratóriumban Varjas Mária gyakorlatvezető segít­ségével a mikroszkóppal is­merkednek a 2/b osztály ta­nulói. A vizsgálat tárgya: kü­lönböző keményítőszemcsék. A biológiaszakkör tagjai kiállítást készítettek a föld- történeti korok élővilágáról. Kovács Judit 3/b és Papp Dénes 3 a osztályosok a tab­lót készítik. Varga Irén felvételei három jó és öt közepes — élelmiszergazdasági betanított munkás oklevelet kapott. Ki­tűnő oklevelet az Arany Já­nos Termelőszövetkezetből Mohella Erzsébet, a Szabad­ság Termelőszövetkezetből Kiss László és Tóth Kálmán érdemelt ki. Ezek a dolgozók, további 200 órás tanfolyam el­végzése esetén, szakmunkás­bizonyítványt kaphatnak. A Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium szakok­tatási felügyelője záróbeszédé­ben elismerését fejezte ki a Szabadság Termelőszövetke­zetnek a tanfolyam megren­dezéséért és a hallgatóknak a részvételért. Mint mondotta, nagyon fontos, hogy mindenki igyekezzen tanulni és többet tudni. Ugyanis a búza- és ku­koricatermesztésben már elér­tük a legfejlettebb országok színvonalát, de az állatte­nyésztésben még jó néhányan előttünk vannak. K. L. Május 8-tól 9-ig Szünetel a gázszolgáltatás A Tiszántúli Gázszolgál­tató és Szerelő Vállalat má­jus 8-án 0 órától, május Sí­én 24 óráig a földgázvezeték javítási, karbantartási mun­káit végzi, ezért ebben az időszakban a földgázellátás az egész városban szünetel. ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Tényi Ambrus és Khiri Rozália: Erika, Gajdo- csi Lajos és Kubányi Eszter: Péter, Kőházi Pál és Csekő Lenke: Dóra, Kormos Illéses Simon Judit: Krisztián, La­katos Ambrus és Gál Irén: Ambrus, Perlaki István és Kisprumik Mária: István, Ba­log László és Szecsei Eleonó­ra: Zoltán. Tanács Imre es Tóth Mária: Imre, Podhorsz- ki Sándor és Páhán Zsuzsan­na: Sándor, Anka János és Lendvai Irma: Irma, Tóth Ferenc és Fehér Erzsébet: Mi- léna nevű gyermeke. Névadót tartott: Császár István és Nagy Terézia: Mó­nika, Kádár Ferenc és Nagy Zsuzsanna: Ferenc nevű gyer­mekének. Házasságot kötött: Simon János és Andó Zsuzsanna, Varga Sándor és Horgos Er­zsébet, Pál István és Komá­romi Etelka, Bakos Gyula és Királyfalvi Edit, Kovács Fe­renc és Zöldi Ilona, Tóth József és Nagy Mária. Meghalt: Sinor-Nagy Fe­renc (Dankó u. 2.), Németh Zoltán (Csipvári u. 21.), Ka­pus Balázsné (Damjanich u, 9.), Pécs Balázsné Tóth Ro­zália (Vágóhíd u. 13.), Makai Istvánná Nagy Erzsébet (Hét­vezér u. 16.), Vfei Sándomé Forgács Borbála (Szeglet u. 20.). SPORT LABDARÚGÁS Rég nem látott jó játékkal Nagykőrösi Kinizsi—Aszódi Építők 4:2 Vilcsák II. bevonulása és sérülések miatt a Kinizsi lab­darúgó-csapata a következő összeállításban játszott: Tóth A. — Suba, Juhász, Dobozi, Marton, Somlyai, Szomolányi, Kovács Z., Kecskés III, Abo- nyi. Szabó. Csere: a szünet­ben Marton helyett Bari, a 65. percben Szomolányi helyett Rákosi. A mérkőzés elején Tóth két jó védéssel mutatkozott be. ötletes körösi támadások fu­tottak a pályán, a 12. percben szögletrúgás után Juhász fe­jese a hálóba jutott. 1:0. Biz­tatóan játszott a hazai csapat mégis a vendégek értek el gólt két védelmi hibából. Tóth kifutva nem tudta elcsípni a labdát és az aszódiak egyenlí­tettek. 1:1. A 40. percben Ju­hászt átjátszották, Marton tisztázhatott volna, de öngólt vétett. 1:2. A második félidőt jól kezd­te a Kinizsi: Szabó szabadrú­gását a kapus kiütötte, Kecs­kés 111 nagy erővel lőtt a há­lóba. 2:2. öt perc múlva Sza­bó nagy gólt lőtt. 3:2. Bari majd Dobozi szerelt jól. A 67 percben Kecskés III—Szabó összjáték után Kovács Z.-hoz került a labda, aki ügyesen küldte a kapu jobb sarkába. 4:2. Ezután Szabónak volt két nagy helyzete, de a kapusba lőtte a labdát. Végre régen látott, de várt jó játékkal rukkolt ki a csa­pat. Végig változatos küzde­lem, jó színvonal jellemezte a mérkőzést. Tóth A. jól védett, a védelem legjobbja Juhász volt. Kecskés III. és Szabó volt a támadások lendítői. Darula jól vezette a mérkőzést. Nk. Kinizsi ifi—Aszódi ifi 5:1 (1:0) Kinizsi ifi: Erdélyi — Tóth J., Labanc, Bélteki, Tóth S., Várkonyi, Mohácsi. Szalai, Ka- szap. Fekete, Kurgyis. A tanulság: jó játék, biztos győzelem. ÖSSZEVONT JÁRÁSI BAJNOKSÁG Ecser—Nk. Kinizsi II. 5:2 (1:1) Kinizsi II: Szabó — Tóth L., Dávid, Szécsény, Pap (Katona) Hegedűs, Karsai, Kurgyis T., Podmaniczki (Patai), Lengyel, Sarkadi. A Kinizsi II még hazai pá­lyán sem tudta megismételni múltkori jó játékát. KEDDI MŰSOR Kézilabda Cegléd: az úttörő-olimpia körzeti döntője. Pécsi it látunk ma a moziban? Solaris I—II. Nagyszabású, színes, tudományos-fantaszti­kus szovjet film. Kísérőműsor: Magyar Hír­adó. Előadás kezdete: 6 órakor. KISKÖRZETI MOZI AZ ÁRBOZI ISKOLÁBAN Fehér farkasok. NDK ka­landfilm. Előadás kezdete: 7 órakor. NMK060 A P ESTMEfrYEI HIRLA XVIII. ÉVFOLYAM, 104. SZÄM 1974. MÁJUS 7., KEDD Kapós most a virágpalánta a piacon. Akinek kertje van. az a kertet igyekszik szépíteni, akinek pedig csak néhány cserépnyi, két- tsnyémyi kertecs- kére futja az eme­letes házakban, hát az is vesz néhány tő árvács­kát, begóniát, pap­rikavirágot. Hiva­tásos kertészek és palántaárusok kí­nálják áruikat, nem könnyű vá­lasztani. Idős nénike áll a virágosok sorá­ban, jókora lá- dányi százszorszép van előtte. Virág­tövei igen szépek, terjedelmesek. Vevő is van rá, nem kell félni, hogy nem lesz ke­lendő a százszor­szép. — Mennyiért tet­szik kínálni? — érdeklődik egy kosaras asszony. A néni osztó vonalat húz az ujjaival virágtövek fölö — Hatért a lt szebbjét, ötért közepest, négy ; rint az ára az o rajának. Mely, bői kér, kedves — Kicsi a he a maga virát meg mind szép, adjon hát a nét forintosból — i vendezik a ve- A néni bólogat — Olyan n csen. Mind sz, — maga mond A Szabadság Termelőszövet­kezet vezetősége a télen elha­tározta, hogy a szarvasmarha­tenyésztésben dolgozók szak­mai továbbképzése, és munka­eredményeik növelése érdeké­ben, a termelőszövetkezet fe­ketéi szarvasmarhatelepén, 10 hetes tanfolyamat rendez, melyre meghívják a többi ter­melőszövetkezetben dolgozó­kat is. 310 órát tanultak Így indult meg februárban Feketén a szarvasmarha-te­nyésztési tanfolyam, melynek megszervezését segítette a me­gyei tanács és a péceli megyei szakmunkásképző intézet. A tanfolyamra a Szabadság Ter­melőszövetkezetből kilencen, az Arany János Termelőszö- vetkezetoől hárman, és a Dó­zsa Termelőszövetkezetből szintén hárman iratkoztak be. Az oktatás irányítását Ka- kuk János, a Szabadság Ter­melőszövetkezet feketei kerü­letének vezetője vállalta. A 310 elméleti és gyakorlati órát főleg dr. Hajdú Lajos állator­vos és a Szabadság Termelő- szövetkezet többi szakvezetői tartották meg, de több alka­lommal órát adtak a péceli intézet igazgatója és tanárai, és dr. Faith István helyi főál­latorvos is. Tizenhármán vizsgáztak A vizsgára eljött Osváth György, a Mezőgazdasági és Eielmezésügyi Minisztérium szakoktatási felügyelője, De- zsényi László, a területi tsz- szövetség munkatársa, Prez- niczky Gábor, a péceli intézet igazgatója; a városi tanács mezőgazdasági osztályát Já- nosy Gyuláné képviselte. A vizsgát Fekete József ter­melőszövetkezeti elnök nyi­totta meg, majd három vizsga- bizottság alakult, melyeket Fekete József, Jánosy Gyuláné és dr. Hajdú Lajos vezettek. Gyakorlatilag a hallgatók a takarmányoshelyiségben, az is­tállókban és a tejházban vizs­gáztak, ezután az előre elké­szített tesztlapokat töltötték ki. Három kitűnő A gyakorlati és az elméleti vizsgán meglátszott, hogy a hallgatók sok hasznos isme­retre tettek szert a tanfolya­mon, a jószágok gondozása, takarmányozása és gépi fejé- se tárgykörökből. Tanultak az egyes takarmányok tápértéké­ről, a beteg állatok ápolásáról, s arról is, hogy mit kell tenni esetleges áramütés esetén. A vizsgabizottság értékelése szerint a tizenhárom hallgató — három kitűnő, kettő jeles,

Next

/
Oldalképek
Tartalom