Pest Megyi Hírlap, 1974. május (18. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-31 / 125. szám

MA: Dunakeszin köszöntik a járás pedagógusait A váci járás központi peda­gógusnapi ünnepségét Duna­keszin, a Vasutas Szakszerve­zet és a nagyközségi tanács József Attila Művelődési Köz­pontjában rendezik meg, ma délután 4 órakor. Beszédet mond Nagy Sán­dor, a váci járási pártbizott­ság munkatársa, az ünnepi műsort a helyi óvodások és Iskolások adják. MÁSODSZOR IS Kiváló szövetkezei Az elmúlt esztendő szocia­lista ni unka verseny-mozgal­mában elért eredményei aíap- j tn, a Főt—Csornád Vörös­marty Tsz másodszor nyerte el a kiváló szövetkezet címet. A kitüntetés átadására ma délután 2 órakor kerül sor, a fóti Gyermekváros moziler- mében. Megyei úttörő-olimpia TŐM jó helyezés Eredmények: Lányok, 500 méter: 3. Oláh (Vác) 1:27.3 mp. —Súlylökés: 2. Markó (Dunakeszi 3.) 9,01 m. — Magasugrás: 3. Rácskai (Vác) 140 cm. — Háromtusa (II. korcsoport): 2. Juhász (Kóspallag) 229 pont (kisdo­bos), 3. Negyela (Váchartyán) 157 pont. Fiúk, távolugrás: 2. Bója (Dunakeszi 3) 550 cm. — Ma­gasugrás- 2 Pató (Göd) 155 cm. — Kislabdadobás: 2. Horváth (Vác) 79,10 m. — Négytusa: 3. Vác, Báthori, 1000 ponttal. BEPILLANTÁS 2000-BE Gyalogátkelőhely a Kosdi úti aluljáró mellett Városunk közlekedésének története címmel, érdekes tá­jékoztatót tartott Hajas József, a városi tanács osztályvezető főmérnöke a Lenin úti párt- és tömegszervezeti székházban. Vácnak már a középkorban fontos szerepe volt az észak- magyarországi közlekedésben. A Duna évszázadok óta fontos víziút, és a városba vezető or­szágutakon lovas kocsik se­rege, gyalogosok sokasága ér­kezett az itteni híres vásá­rokra. Vác jelentőségé máig sem csökkent. A lakosság száma rohamosan emelkedik: míg 1945-ben 23 ezren él­tek a városban, az 1970-es népszámlálás már 30 ezer váci lakost jelzett, s 2000-re, előreláthatólag. 50 ezer lakosa lesz a Dunakanyar ipari centrumának. Hasonlóképpen növekszik a gépjárművek száma. Ma 600 motorkerékpár- és 2080 sze­mélyautó-tulajdonos akad 'b városban. A forgalmas utak zsúfoltak. Szükségessé vált az új autópálya megépítése, a vasúton túli, Nagykörút jel­zésű szakaszon. A gyalogosok számára foko­zott veszélyt jelent a megnö­vekedett járműforgalom. Bár nem csekély összegbe kerül, most már határozat, hogy villanyrendőrt állítanak a Lenin út és a Széchenyi utca kereszteződésébe, mely a város legforgalmasabb pontja, utána a Diadal tér és a Dam­janich tér következik. Ugyancsak a lakosság régi kívánsága teljesül azzal, hogy 3x3 méteres gyalogátkelőhely épül a Kosdi úti aluljáró mel­lett, az Izzó bejárata és a kommunális üzem kapuja kö­zött. A Csikós József utcai alul­járó korszerűsítése késik, mert a MÁV is későbbre tervezi a vasútállomás korszerűsítését. Nem lesz dunai híd sem Vác- nál, mert a vízilépcső megépítésével, 1985-re, felüljárót is bizto­sítanak a járművek szá­mára. A városi tanácsnak nem kis gondot okoz a város belterü­letén levő, 60.5 kilométeres út­szakasz állandó javítása, kar­bantartása, a korszerű város­képhez azonban hozzátartoz­nak a jó útszakaszok is. (papp) VÁCI NAPLÓ A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A VÁCI JÁRÁS ÉS VÁC VÁROS RÉSZÉRE XVIII. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM 1974. MÁJUS 31., PÉNTEK MÁJUSFA A TETŐN Jól haladnak a munkával az új váci leánykollégium építői Legutóbb, amikor errefelé jártunk, még felfelé támasz­tott, alkalmi létrákon közle­kedtünk a félig kész épületen. Most mar a lépcsőházban egészen a negyedik szint tete­jére jutunk, ahol a kitűzött májusfa jelzi: az építők elérték a végső ma­gasságot. Jól halad a váci leánykol­légium építése. Ezt állapítot­ták meg a minap az MSZMP Hat pedagógusnak Ez más majális volt A vácdukai ne­velőotthonban vi­dám lányok és fiúk töltötték meg a szabadtéri szín­pad nézőterét: két Pest megyei neve­lőotthon növen­dékei szórakoztat­ták egyrhást, énekkel, verssel, tánccal. Majális volt. A vácdukai fiúk vendégül látták a szobi lányokat, és mindnyájan saj­nálták, hogy az abonyi fiúk — közbejött akadá­lyok- miatt — nem lehettek ott, pedig nekik citera- és fúvószenekaruk is van, amit jó lett volna hallani. A vácdukaiak verses, dalos ösz- szeállítással léptek fel, a szobiak mű­sorában pedig ka­rikatánc, daljáték és bábelőadás sze­resteit. Szép kiállítást is rendeztek. me­lyen a szabad ide­ji foglalkozások termékeit mutatták be, subaszőnyege­ket, kézimunká­kat, rajzokat, fes­tett tányérokat, szalmaképeket. Délután a vác­dukai iskola lab­darúgócsapata a vácdukai nevelő- otthon együttesé­vel mérkőzött, s győzött a vácdn- kai iskolai. A szobi nevelőotthon— vácdukai iskola kézilabda-mér­kőzését a szobi lá­nyok nyerték. A majálison megjelentek az intézetet- patro­náló üzemek, a Magyar Hajó- és Darugyár. az Alu­míniumkereske­delmi Vállalat és a Forte képvise­lői, továbbá részt vett Farkas Lajos- né, a Pest megyei Tanács művelő­désügyi osztályá­nak gyermekvé­delmi főelőadója és Berkó Árpád, a járási hivatal mű­velődési osztályá­nak vezetője is. Megható és vá­ratlan esemény­nek is szemtanúi lehettek a részve­vők: H. Marika hatodikos szobi kislány ott talál­kozott először má­sodikos fiútestvé­rével, aki azt sem tudta, hogy ő lé­tezik. Ez a majális kü­lönbözött a mosta­nában rendezett többitől: azok a gyerekek daloltak, táncoltak, játszot­tak. kacagtak, akik a társadalom gondoskodására szorulnak. Mindannyian vi­dámak, jókedvnek voltak: a közösség erőfeszítése nem bizonyult hiába­valónak, s talán rövid időre ismét feledték a gyere-- kék a szülői gon­doskodás hiányát. Grósz Sándor VÁCI APRÓHIRDETÉSEK A Váci ÁFÉSZ pá­lyázatot hirdet épí­tésztechnikusi. vala­mint női rendészeti munkakör betöltésére. Szakképesítéssel ren­delkező vas-műszaki, jármű és iárműalkat- rész eladók felvé­telére. Jelentkezése­ket nályázat és ön­életrajz mellékelésé­vel az alábbi cím­re kérjük küldeni * Vác és Vidéke Álta­lános Fosrvasztási és Értékesítő Szövetkezet 2601 Vác. Beloiannisz u. 3. Személyzeti ve­zető. Felsőaödi vállalati üdülőnkbe 2 fő konyhai alkalmazottat azonnali belépéssel felveszünk. Jelentkezés: Felsősöd Attila u. 13. üdülő gondnokánál Beköltözhető kétszo­bás ház, 60 000-ért el­adó. Vác, Árpád utca 100. 32. Háromszobás összkom­fortos. központi fekvé­sű ház azonnal beköl­tözhetően eladó. Esy külön bejáratú szobá­ban átmenetileg a nj- lajdonos lakik fmaeá- nyos tulajdonosok'. Baicsy-Zsilinszky út 10. Megtekinthető 4..4-A1 R-fq Felvételre keresünk: szeméi vgéokocsi-ve- zetőt és érettségizett., könyvelésben járfas ad­minisztrátort. Szociá­lis Foglalkoztató Görl- Felső. Lenkei út 10. Jelentkezni lehet a tő- kön wel önéi Ablaktisztítást, nagy­takarítást —. festők után is —, napi taka­rítást vállal közütetek- nek is leinformálható kisiparos. Németh Pál- né Dunakeszi, Bulcsú Elcserélném kétszobás, összkomfortos köz- bonti fűtés^s. leninvá- rosi tanácsi lakásomat váci kétszobás össz­komfortosért. Vác. Köztársaság út 28. (Nemesékl. __________ Tö rök hegyen levő 800 négyszögöl szőlő-gyü­mölcsös — üdülőtel­keknek is megosztva —, eladó. Barla Ovörgv. Vác, Mártí­rok útja 52. Elcserélném Budapest Vili.. Múzeum körúti egyszobás, alkóvos. garzon, gázfűtéses ud­vari II. emeleti taná­csi főbérleti lakáso­mat. Kérek: váci más­félszobás összkomfor­tos, erkélyes tanácsi főbérletit. Liehet taná­csi kertes házban, két­szobás összkomfortos is. „Nyár” jeligére, váci hirdetőbe. FelsŐrészkészitéshez tűzőnőt felvesz a Du­nakanyar Vegyesioari Ktsz. Vác. Vak Boty- tyón tér 6 Nagy gyakorlattal ren­delkező gép- és gyors- írónő* felveszünk. Vá­ci Járási Ügyvédi Munkaközösség. Vác. Mártirok útja 15. Tel : n-190 A II, Szociális Otthon Vác. Vak Bottyán tér 1. sz. felvesz hosszú helyettesítésre áooló- nőt oklevéllel, vagy anélkül. Eladó kétszobás, össz­komfortos öröklakás. Cím: Vác. Néoek Ba­rátságának útja 25. földszint 2. Érdeklődni lehet: hétfőtől csütör­tökig, 18—20 óráig. Befejezés előtt áll Fói-Kisalagon a négylakásos pedagógus­ház, mely hat helyi nevelőnek lesz otthona Kiss György felvétele ŐSZRE BENÉPESÜL Központi Bizottságának mun­katársai is, akik Pálmai Lászlónak a városi pártbizott­ság titkárának társaságában végigjárták a helyiségeket, a jövendőbeli hálótermeket, a tágas ebédlőt, az orvosi ren­delőt. Kedden a Pest megyei Álla­mi Építőipari Vállalattól Molnár Janos igazgató, Barna Márton párttitkár és Csömör Elek építési csoportvezető is a helyszínen győződött meg róla, hogyan tartják az előírt ütemet? — Még két hónapig mi dol­gozunk itt — mondja Csatári Sándor építésvezető —, az­tán jönmak a különféle szak­iparosok, s kezdik a belső szé­pítést, a berendezést, A már messziről jól látható épület végső, modern formá­ja kialakult. A korszerűségre törekvé­sen túl a tervezők azt tar­tották fontosnak, hogy az új objektum lehetőleg be­illeszkedjék a környező, műemlék jellegű épületek közé, ezért kap fefde, hagyományos tetőt, szürke palával. A pad­lásteret is jól kihasználhatják majd a jövendő kollégisták, I klubhelyiségnek, olvasóterem- ! nek. Kimegyünk a miniatűr te- iraszra. Messzire ellátni róla, j jó időben egészen Szentend- jréig. Építőkkel a földszinten, az emeleteken, mindenütt ta­lálkozunk. Igaz, hogy sok az előre gyártott, daru­val behelyezett elem, de a tégla válaszfalak beraká­sához, a külső vakoláshoz kőművesek, építőmunkások kellenek. Szeretnék tartani, s lehető­leg fokozni a jó tempót, hogy őszre valóban benépesülhes­sen az iskolaváros új büszke­sége, a 2 5 milliós költséggel épülő, kétszázötvenöt szemé­lyes, új leánykollégium. P. R. ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Budai László és Györkös Katalin: László, Czi- ráky Antal és Gogola Katalin Zoltán, Kiss János és Tokaji Rozália: Andrea, Stulich Gá­bor és Iván Erzsébet: József, German István és Juhász Mar­git: Zsuzsanna, Kiss László és Sohan Katalin: Kornélia, Ha- nyecz Imre és Saáry Éva: Lí­via, Hrncsjár József és Kőhal­mi Erzsébet: József, Schwarcz Mihály és Nikischer Rozália: Vándor zászló, oklevél Kitüntették a legjobb úttörőcsapatokat Jubileumi találkozó Alségödön Az 1973/74-es tanév egyik ki­emelkedő eseménye, a gyer­meknapi ünnepségsorozat ta­pasztalatairól, valamint az út­törőcsapatok egész évi munká­jának értékeléséről beszélge­tünk Elek- Ilonával, a járási úttörőelnökség elnökével. — Miben hozott úiat az idei gyermeknapi program, s milyen tapasztalatokat szer­zett a járásban az úttörőel­nök? — A tavalyinál jóval több csppatban zájlott le avatószü­lők bevonásával a kisdobos- és úttörőavatás, melyre, immár hagyományosan, a gyermekna­pon került sor. Az a tapaszta­latom. hogy minden eddiginél nagyobb figyelmet fordítottak a csapatvezetőségek az ünne­pélyességre. s arra, hogy a községek társadalmi, állami, valamint politikai vezetői is jelen legyenek a kicsik és na- gvok számára egyaránt felejt­hetetlen eseményeken. Üj volt az, hogy néhány helyen az út­törőavatást egybekapcsolták az új KlSZ-esek fogadalomtéte­lével, s az, hogy az iskolákban nemcsak a kisdobosok és az avatásra kerülő úttörők, de az avatószülők is fogadalmat tet­tek: Ez fokozta az esemény je­lentőségét, színesebbé, ünnepé­lyesebbé vált az avatás. Sike­rült. az utóbbi években elő­ször, magunk tervezte, ízléses emléklappal meglepni az ava­tószülőket. Nagyon tetszett az is, hogy a csapatvezetőségek szülői munkaközösségek játék­versenyekkel, klubdélutáni programmal, uzsonnával ked­veskedtek a felavatottaknak. Több iskolában a gyermekna­pon tartották meg az iskolai sport-, illetve tomaünnepélye- ket, és értékelték az évi úttö­rőmunkát. Nagyon sok könyv- jutalmat, kiváló kisdobos, ki­váló úttörő kitüntetést és okle­velet adtak át ezen a napon a Nem térkép e táj úttörőakció legjobbjainak. — Hagyomány, hogy a gyermeknapon adják át a járási pártbizottság vörös selyemzászlóját s dicsérő okleveleit, valamint az út­törőelnökség vándorzászló­ját a legeredményesebben dolgozó úttörőcsapatoknak. Kiket tüntettek ki az idén? — Barát Endre, az MSZMP váci járási bizottságának első titkára adta át a járási párt- bizottság vörös selvem vándor­zászlóját az alsógödi 3471. szá­mú Arany János úttörőcsapat vezetőjének. Kása Lajosnénak, aki azt már egymásután há­romszor vette át, ezúttal vég­leges megőrzésre. Kása Lajos- né, aki több mint tíz éve na­gyon jól vezeti az úttörőcsapa­tot, a pedagógusnapon kapja meg az úttörővezetők legma­gasabb kitüntetését, az Űttö­rővezetői Érdemérmet. A já­rási pártbizottság dicsérő ok­levelét, kimagaslóan jó úttörő­munkája alapján, három úttö­rőcsapat is elnyerte: a fóti 2. számú iskolg 4509. számú Ló- rántffy Zsuzsanna úttörőcsa­pata, vezetője Deák Margit, a nagymarosi 2875. számú Tán­csics Mihály úttörőcsapat, vezetője Ballagó József és a vámosmikolai úttörőcsapat, melynek vezetője Pereszlényi Gyula. Ök azok, akik a sok jól működő úttörőcsapat versenyé­ben is a legjobbak lettek. Két­szeri elnyerése után, az idén véglegesen is megszerezte a já­rási úttörőelnökség vándor­zászlóját a váchartyáni 4679. számú Petőfi Sándor úttörő- csapat. Zahorán Pál csapatve­zető nyolc éve irányítja a tes­tület munkáját. — A legközelebbi járási úttörőprogram? — Június 1-én, szombaton, délután 3 órakor Barát Endre mond ünnepi beszédet az alsó­gödi úttörőtábor fennállásának tizedik^évfordulója alkalmából rendezendő találkozónkon. Kö­rülbelül kétszázötven kisdobos és úttörő vesz részt a jubileu­mi táborozáson többségük ju­talomként. Meghívtuk annak a harminc üzemnek, vállalatnak vezetőit, képviselőit is. amely segített az úttörőtábor felépí­tésében. K. T. Zoltán, Takács Gusztáv és Trendl Éva: Viktória, Sós Sán­dor és Homok Margit: Krisz­tina, Sebián István és Madár Katalin: Judit, Kertész Ernő és Kiss Mária: Emília, Tiba Árpád és Stipka Aranka: Ár­pád, Hámori Gyula és Csiby Zsuzsanna: Tamás, Marton Zsigmond és Mrázik Terézia: Szabolcs, Szabó Lajos és Né­meth Ilona: Lajos, Uhlár Fe- I renc és Füle Julianna: Péter, i Flamich József és Trieb Amá­lia: Krisztián, Kállai Sándor és Veress Zsuzsanna: Zsuzsan­na, Krecsik Ferenc és Csüllög Margit: Angelika, Kukaj Já­nos és Vozár Mária: Andrea, Molnár Vince és Moravecz Ilona: Tünde, Simon Sándor és Jámbor Márta: Attila, Vir- singer József és Nerpl Magdol­na: Zsolt, Bessenbacher Géza és Scheili Gabriella: Attila, Honti Gábor és Szabados Ibo­lya: Ibolya, Sinkó János és Fodor Erika: Erika nevű gyer­meke. Házasságot kötött: Kótai Gé­za Hámori Jarmillával, Rózsa­hegyi Ferenc Benkó Máriával, Kovács István Vörösmarti Edittel, Ödé Gyula Solymár Klárával. Farkas Károly Sze- lényi Gyöngyivel, Kocsis Atti­la German Teréziával, Danicz Béla Kristóf Mártával. Vácott hunyt el: Oroszi Jó­zsef (Vác, Köztársaság u. 5.), Vógel István (Nagymaros, Ipolysági u. 16.), Szalai Pálné sz. Strikán Rozália (Vác, Bur­gundia u.), Gulyás Mátyásné szül. Sándor Magdolna (Vác, Eperfa u. 38.), Halász István (Dunakeszi, Rózsa u. 16.), Fá­bián Ferencné szül. Feuer- stahler Ilona (Vác, Kertész u. 3.), Csizmadia Mártonné szül. Gósz Sarolta (Kóspallag, Vö­rös Hadsereg u. 4.), Hegedűs Mihály (Kisnémedi, Fő u. 59.). A váci mozik műsora MADÁCH, máj. 31—jún. 2: Egy különös szerelem (olasz) — 1-én délután és este 21 órakor: A bostoni fojtogató (amerikai) — Matiné, vasár­nap: Éjszakai razzia (fran­cia) — 3—5: Ki van a tojás­ban? (magyar). ÉPÍTŐK 31-én: Twiggy, a sztár (angol) — 1—2: Csaj­kovszkij, I—II. (szovjet) — 3— 4: Az Ezüst tó kincse (NSZK —jugoszláv). I 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom