Pest Megyi Hírlap, 1974. május (18. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-21 / 116. szám

1974. MÁJUS 21., KEDD 8 m*™ TM tm s/^'V'í Íaií? K 4-Hifink-f HÍR E F. -f HÍ RE K+.H ÍRÉ K\+H |W A • 1974- május 21, kedd, 1 • Konstantin napja. A nap kél: 4.01, nyugszik: 19.21 órakor. A hold kél: 3.24, nyugszik: 19.15 órakor. I. SZAKSZERVEZETI Főként nappali felhőképző­dés, legfeljebb néhány helyen futó záporral, zivatarral. Mér­sékelt, napközben időnként kissé megélénkülő északi szél, meleg idő. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 25 fok körül. Távolabbi kilátások péntek reggelig: eleinte kevés felhő, valószínűleg eső nélkül, majd erősödő nappali felhőképző­dés, főként az ország északi részén záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmér­séklet 10—15 fok között. A legmagasabb nappali hőmér­séklet eleinte 23—27, később 19—23 fok között. Jelentős mennyiségű csapadék (leg­alább 5 mm) az ország terüle­tének 40 százalékán várható, főként az időszak második fe­lében. — Elhunyt Korolovszky Lajosné szül. Gachot Klári, a Francia Intézet munkatársa. Hamvasztás utáni búcsúzta­tása május 30-án, délelőtt 9.30 órakor lesz a Farkasréti | temetőben. — Magyar Új­ságírók Országos Szövetsége. — Békegyűlést tartanak kedd délután 3 órakor Du- naharasztiban, a MAHART üzemében, amelyre szovjet katonavendégeket is várnak. — A francia festészet nagymestereiről tart előadást | Cegléden, a művelődési köz- i pont klubtermében szerdán j este 6 órai kezdettel dr. Tö- / rök Gyöngyi művészettörté- : nesz, a Magyar Nemzeti Ga­léria munkatársa. — Szakköri kiállítás. A : váci városi úttörőház szak­körei kiállításon mutatják be az elmúlt évad legszebb , munkáit, a kedden délután 4 , órakor nyíló kiállításon. — Kinek van igaza? cím­mel vitaestre hívja a vecsé­i si művelődési ház a fiatalo­kat csütörtök este 7 órára. A vita tárgyat nemzedéki prob- . lémák i. e. 2 ezertől napjain­kig. — Országjáró nyugdíjasok. , Miskolc-tapolcai kirándulás­ra utaznak a pomázi nyug­díjas klub tagjai szerdán, az autóbuszos országjáró kirán­dulások sorozata keretében. ’ — Tartási kötelezettség el­mulasztásáért. A nagykátai ; rendőrkapitányság — őrizet- , bevétellel — eljárást indított • Szabó Imre 40 éves alkalmi munkás, gyömrői lakos el­len, akit a bíróság gyermek- : tartásdíj elmulasztása miatt már korábban 5 hónapi sza­badságvesztésre ítélt Szabó Imre jelenleg 15 ezer forint tartásdíjjal van hátralékban. A tavaszi budapesti vásárra I május 18—26-ig 33 %-os kedvezmé­nyes menettérti jegyet ad ki a MÁV, melyet a vásár területén működő MÁV szakszolgálatnál kell lebélyegeztetni. Figyelem! Kedvez­ményre csak lebélyegzett jegy Jogosít. HETVENÖT EVVEL EZELŐTT, 13:». május 31-én kezdődött met Budapesten az első országos szakszervezeti kongresszus. Kilencveaki.eiicen képv-selték a munkásosztály.; vidékről bui- miiicot küldőt-., 23 szake-gyiet, fu városból hatvannégy küldet:, 41 S7.akegy.et kép visele.éoea. I«yőri aszta.030k és süttöi kőfa­ragók, pécsi kályhások, szom­bathelyt vasmunkások, debrece­ni kőművesek, újpesti szitaszö- vók, budapesti ácsok, nyomdá­szok, csizmadiák, mintzasztalo sok, vaseszterga.yosok, reszelő­vágóit, vasbútortnunkások, kő csőgyártók, mechanikusok é: kesztyűsök mutatták be a kong­resszus első napjának rcgige.én megbizőlevelüke.. Kazeinokként Krecska Antal péc3i kádár ült a terein végén levő nagy asztalnál, özvegy Kodi Jánosáé Aisóerdo- sor utcai vendéglőjében. A végrehajtó oizottság előter­jesztése szerint: „a beérkezett jelentésekből a munkásság kere­seti és életviszonyai nagyon szo­morú képet mutatnak. A terme­lés az Iparágak óriási részében kisiparszeiüiieg űzetik. A tanonc- gazdálkodás nagymértékben fo­lyik, különösen vidéken, ahol az ipari alkalmazottak közül a ta- n on.:okra átlag S3 százalék esik. A munkaidő az ilyen szakmák­ban tanoneokra és segédmunká­sokra egyaránt napi Ifi—2D óráig terjed ... A munkások egészség- ügyi viszonyai évről év.e rosz- szabb&dnak. Az erre vonatkozó­lag beérkezett jelentések szerint különféle betegségek közül a tüdővész pusztít legjobban, s a baj terjedését a műhelyeknek használt, nagyrészt dohos, ronda, egészségtelen helyeken kívül még az is okozza, hogy a még egész­séges, de gyönge, rosszul táp­lált munkás, takarékosságból és kényszerűségből beteg társaival együtt hál, egy ágyban kényte­len aludni, s legtőbbnyire csak azért, hogy nyomorúságon bérét ne legyen kénytelen megfelezni a lakásadóval.” Ilyen körülmények között sízer- vezkedett a magyar munkásosz­tály, hirdette meg az összefo­gást, a kapitalisták elleni közös fellépést az első szakszervezeti kongresszus. Megkezdődött az imheli érettségi Pest megyében csaknem kétezer diák vizsgázik Kitüntetés A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Orosz Ferencnek, a Pest megyei Állattenyésztési Felügyelőség ellenőrének ered­ményes munkája elismerése­ként, nyugállományba vonu­lása alkalmából, a Munka Érdemrend bronz fokozata ki­tüntetést adományozta. A ki­tüntetést dr. Békési László, a Pest megyei Tanács általános elnökhelyettese adta át. — 75 új óvodai hely. 1970­től 1973-ig a ceglédi városi tanács 220 új óvodai helyet létesített. A növekvő igények kielégítésére 1974 szeptembe­rére a Malom téri óvodában 50, a Báthori úti óvodában 25 új óvodai hely létesül. Hétfőn reggel országszerte megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák a középisko­lák nappali tagozatain. Első erőpróbaként hazánk 530 kö­zépiskolájában több mint 52 ezer gimnazista, illetve szak­középiskolás magyar nyelv és irodalomból írta meg érettsé­gi dolgozatát. Pest megyében 30 közép­iskola 1994 diákja, 22 gim­názium és 8 szakközépis­kola negyedik osztályos tanulói láttak hozzá dolgozataik el­készítéséhez. Az írásbeli idő­tartama —*- az új érettségi vizsgaszabályzatnak megfele­lően — valamennyi tantárgy­ból 180 perc. Az idei tanév­től kezdve nem kötelezték a diákokat fogalmazvány készí­tésére, kidolgozására. Újdonság, hogy a jelesek is kötelesek írásbeli vizs­gát tenni. Az idén is mentesítették az írásbeli alól az adott tárgy­ból azokat, akik az országos középiskolai tanulmányi ver­senyen, vagy valamely orszá­gos szakmai tanulmányi ver­senyen első-tizedik helyezést értek el. Mint ismeretes, az érettségi fokozatait és az egyes tanulók átlagának ki­számítását egy korábbi mi­niszteri utasítás megszüntette. Ennek megfelelően mindkét iskolatípusban az írásbeli és a szóbeli vizsgákon egyaránt megváltozott az egyes érett­ségi vizsgatárgyak minősítése is. Az öt fokozatú skála he­lyett a maturáló diákok tel­jesítményét a vizsgabizottság tantárgyanként: „dicsérettel megfelelt” (d), „megfelelt” (m). „nem felelt meg” (o) mi­nősítéssel értékelheti. Ha az írásbeli dolgozat „nem felelt meg”, a ta­nuló szóbeli vizsgán ja­víthat. Az érettségiző azokból a tan­tárgyakból, amelyekből nem felelt meg, javító vizsgát te­het. Ha egyetlen tantárgyból sem felelt meg, mindegyikből javító vizsgát tehet. Május 21-én matematiká­ból, május 22-től május 25- ig a többi tantárgyból lesz írásbeli érettségi. A szóbeli érettségiket június 10 és 26 között tartják. Segített a lakosság is Könyvtárat avattak Szadán BUDAPEST Lengyel könyvkiállítás A Könyv a szocializmus szolgálatában címmel repre­zentatív kiállítás nyílt hétfőn a budapesti Lengyel Kultúrá­ban, a lengyel politikai kiadó és a P A. Interpress legfris­sebb kiadványaiból. A Lengyel Népköztársaság felszabadulása 30. évfordulója tiszteletére rendezett tárlaton Pálos Ta­más, az MSZMP Központi Bi­zottságának osztályvezető-he­lyettese mondott megnyitót. A május végéig nyitva tartó kiállításon mintegy 550 kiad­vány ad ízelítőt a baráti szo­cialista ország közelmúltban megjelent társadalmi, politikai könyveiből, egyaránt gazdag választékban ugyanakkor jó néhány, nálunk is érdeklődés­re számot tartó szépirodalmi mű is található. NAGYKŐRÖS Konzervipari higiéniai napok Hétfőn délelőtt Nagyörösön, a Toldi Miklós Élelmiszeripa­ri Szakközépiskola és Szak­munkásképző Intézetben meg­kezdődött a VI. konzervipari higiéniai napok rendezvény- sorozata. A kétnapos tudomá­nyos ülésszakon számos elő­adás hangzik el a konzervek különböző tartósítási mód­szeréről. Ezenkívül minőség- ellenőrzés és a minőségvéde­lem témaköre is szerepel a különböző szekciókban a két nap keretében. Előadás hang­zik el a gépi betakarításé zöldségfélék termeltetési, szál­lítási és minősítési kérdései­ről, a konzervparadicsom gé­pi begyűjtéséről, a vákuum­ellenőrző és válogató auto­matikus berendezésről, a ma­gyar konzervipar mikrobioló­giai fejlesztésének feladatai­ról. A hétfőn délelőtt kezdődött tanácskozáson Bajer János, a konzervipari vállalatok tröszt­jének kereskedelmi igazgató­ja a VI. konzervipari higié­niai napok megszervezésében kiváló munkát végzett közre­működőknek emlékplakettet adott át. A megnyitó előadást Kovács Sándor, a Nagykőrösi Konzervgyár igazgatója tar­totta. Az ülés ma szekciókban folytatódik. Kettős ünnepségre került sor május 19-én, vasárnap dél­előtt Szadán. A község lakói és a meghívott vendégek ko­szorút helyeztek el a faluban 1889—1910 között alkotó festő. Székely Bertalan síremlékénél, majd a róla elnevezett park­ban — ünnepi műsor u!án — megnyitották a község új könyvtárát. A koszorúzáson és a könyv­tárnyitáson részt vett: járjap- ka József, a gödöllői járási pártbizottság titkára, dr. Sü- pek Zoltán, a gödöllői járási hivatal elnöke, Rózsa András. a Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetőségének osz­tályvezetője. Ivánka László, a Magyar Rajzpedagógusok Szö­vetségének főtitkára. Deb­receni Imréné, a Pest me- megyei könyvtár igazgatója. Honig György, a Hazafias Népfront gödöllői járási bi­zottságának titkára és Pász­tor Béla. a veresegyházi köz­ségi tanács elnöke. A festő síremlékét Rózsa András, Ivánka László és Ná­daski László, Szada tanácsel­nöke koszorúzta meg; majd a helyi általános iskola úttörői virágot ültettek el a síron. Az ünnepi műsort Petrák János, a Hazafias Népfront szadai titkára nyitotta meg, az általános iskola énekkara ta­vaszi dalokat adott elő, Balogh Emese színművésznő pedig Juhász Gyula, Jobbágy Ká­roly, Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc, Devecseri Gábor köny­vekről szóló költeményeiből adott ízelítőt. Rózsa András ünnepi beszédében szólt Szé­kely Bertalan munkásságáról, a nemes hagyományok ápolá­sának fontosságáról, s arról, hogy az olvasás segít a jövő nevelésében és a hagyomá­nyok fönntartásában. Nádaski László tanácselnök a könyvtár ünnepélyes átadása előtt elmondotta: Szadán 1948- ban még csak 100 kötetes ván­dorkönyvtár volt, a község sa­ját könyvtárát 1960-ban hoz­ták létre. A mai napig mosto­ha körülmények között, szek­rényekből kölcsönöztek. Az új épületben korszerű, szabad- polcos könyvtár és olvasóte­rem várja a falu lakóit, heten­te két alkalommal. Illés Sándor tiszteletdíjas könyvtáros elmondta, hogy a jelenlegi könyvtár 2400 köte­tes, és több mint 100 olvasója van. A 27 ezer forint értékű berendezést a Pest megyei Ta­nács támogatásával a megyei könyvtár biztosította. Az új helyiségnek köszönhető, hogy bővült a kézikönyvtár, és nőtt a könyvvásárlásra fordított összeg. Az avatás tiszteletére, a já­rási könyvtár segítségévei, az új olvasóteremben képzőmű­vészeti könyvekből kiállítást mutattak be. A szadai községi könyvtár Székely Bertalan egykori la­kóházában nyílt meg. amelyet a községi tanács 1972-ben vá­sárolt meg az örökösöktől. Az épületben a könyvtáron kívül csecsemő- és gyermekvédelem céljaira egészségházat és egy szolgálati lakást alakítottak ki. A munkálatok költéseit a községi tanács fejlesztési alapjából fedezte, de sekat tett érte Szada lakossága. Az éoítkezésben és a Székely Ber- talan-oark rendezésében, csi­nosításában egyaránt. Ö. E. Ismét fogható A Balatonon május 21-én nulla órától feloldják az ápri­lis 20. óta tartó általános ha­lászati és horgászati tilalmat. A részleges tilalom tovább­ra is fennmarad: június 15-ig tilos 5 kilónál kisebb pontyot fogni, míg a harcsára vonat­kozó horgászati tilalom jú­nius 30-ig tart. — A Pest megyei Kisha­józási Vállalat közli, hogy Taksony révállomáson a te­herforgalom megindult. Hétvégi balesetek Vasárnap délelőtt Örkény­ben, a Béke Tsz bejáratánál Fekete László 34 éves gépko­csivezető kerékpárján úgy haj­tott fel az 5-ös főútvonalra, hogy nem adott elsőbbséget egy személygépkocsinak és ne­kiütközött. Fekete Lászlót a mentők fejsérüléssel szállítot­ták kórházba. Vasárnap délután Budaörs térségében, az M—I-es autó­A Váci Városgazdálkodási Vállalat FELVESZ gyakorlott építőipari normást, építőipari anyagelszámolót, szakipari felmérő gépésztechnikust (víz, villany), továbbá főállású éjjeliőröket és járdatakarító segédmunkásokat (kézi seprőgéphez). Jelentkezés: a vállalat munkaügyi osztályán. Vác, Április 4. tér 28. Tv, 21.20: Kortárs , és bizonyságtevő... Romániában — Temesváron — élő költő műfordító Fra- nyó Zoltán, .augusztus 10-én tölti be 87. életévét. Franyó Zoltán mögött 68 év irodalmi munkásság áll: 19 éves korá­ban jelentek meg első versel, s azóta is, ma is ír, dolgozik, fordít. Több mint 4000 verset ültetett át magyarra, a hazai irodalom remekeit pedig ro­mánra és németre fordította. A nemzetiségi irodalmak — helyzetükből adódóan — min­dig kicsit hátrányosabb hely­zetben vannak, mint az anya­országi, ám éppen e helyzetük folytán igen nagy szerepük van a népek közeledésében, a barátság erősítésében. Franyó Zoltán életműve is példa erre. Az elmúlt év nyarán látogatta meg őt Szabolcsi Miklós aka­démikus; a tévéfelvétel a ta­lálkozást és beszélgetésüket örökítette meg. Az író beszél a fordulatokban gazdag pályá­járól, életéről. es műsora járásjelentés. 15.10: Tűzön-vízen. 20.28: Az Ifjúsági Rádió műsora. Részletek Cowl operettjéből. 15.24: 21.16: Népdalok. 21.40: Emlékezetes Kádióiskola. 15.59: Hallgatóink fi- találkozások hangképei. 22.00: Esti gyeimébe! 16.00: A világgazdaság hangverseny Haydn műveiből, hírei. 16.05: Májusi dalok. 16.14 : 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Máder László népzenei műsora. Könnyűzenei stúdiónk felvétclei- 16.34: Ponchiielli Gioconda című Sarkad! Imre hősei. 17.00: Hírek, Id őjár ás jelentés. 17.05: Claudia Muzio és Giovanni Martinéin éne­kel. 17.29: Véleménycsere — a munka melletti tanulásról. 17.59: Lemezmúzeum. 18.30: A Szabó csa­lád. 19.00: Esti Krónika. 1Ö.25: Órák tánca a bői. 21.00: Hírek. Időjár ás jelentés, operából. 16.44: 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 18.00: Hírek. Időjárás jelentés. 18.10: Iskolarádió. 18.25: Magyar- országon először. Csiky Boldizsár: Szimfonikus zene. 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 9.05: Iskolatévé. Környezetisme­ret (ált. isit. 3. oszt.). Év végi is­métlés Olvasásiból. 12.10: Filmeszté­tika (középisk. III. oszt.). A film költői lehetőségei. A kompozíció. 14.35: Környezetismeret. 17.23: Hí­rek. 17.30: Az acapulcói sziklaug­ró. Amerikai rövidfilm. 17.45: Tiszta szívvel . .. Portréfilm a Cipri családról. 18.05: Reklámmű­sor. 18.10: Mindenki közlekedik . .. Közlekedési műsor. 18.40: Játék a betűkkel. 19.05: Reklámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Egyenruha és nagygyakor a szó. 19.05: Janacek operáiból. Töltsön egy órát kedvenceivel. 19.50: Magyar Irodalmi Arckép- 20.25: Kozmosz. Tudományos ma­gazin. 20.51: Hírek. 20.54: Nagy mesterek szék. 22.00: Hírek. Időjárásielentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc Szimfónia. 18.50: Külföldi tudósoké lat. Magyarul beszélő francia film­csarnok. 20.10: A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye a világhírű előadóművé- Zeneakadémián. 20.03: Hírek. 20.33: vígjáték. 21.20: Kortárs és bizony ságtevő. Látogatás Franyó Zoltán­nál. 22.25: Tv-híradó, 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: Hérold—Ash­ton: A rosszul őrzött lány. Balett. Századunk zenéjéből. 21.25: Az Közvetítés az Erkel Színházból JVía, 21.45-kor a tv-ben: CLAIRE KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.GO: Hírek. Idő járás jelen­tés. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjábóil. 8.20: Reklám (BNV). 8.23: A Gyermekrádió műsora. 8.56: Verdi: Rigoletto. Hárömfel- vonásos opera. Közben: 10.00: Hírek. Időjárási elenfcés. 10.05: Vö­rös Mária műsora. 10.15: Iskola­rádió. 11.40: Nagy mesterek fúvós- zenéjéből. 12.Ó9: Déli Krónika. 12.20: Játék és muzsika tíz perc­ben. 12.30: Reklám. 12.35: Melódia- koktél. 13.39: Törvénykönyv. 13.54: A Gyermekrádió műsora. 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.00: Hírek. Idő­1973. évi Ljubljanai Nemzetközi külpolitika. 22.30: Verbunkoisok. Dzsesszfesztivál felvételeiből. 22.00: nóták. 23.15: Heródiás. Részletek Massenet operájából. 24.00: Hírek. Időjárásielentés. 0.10: Filmzene. 0.25: Műsorzárás. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 8.05: örökzöld dalla­mok. 9.00: Hírek. 9.03: Nótacsokor. 9.52: Kulcsár Katalin műsora. 10.00 —11.45: Zenés műsor üdülőknek. 11.45: Ki ez? Fotórejtvény. 12.00: Zenekari muzsika. Közben: 13.00: Hírek. Időjárásjelentés. 13.03: A zenekari muzsika folytatása. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. Ket­tőtől hatig .. . 14.00: Tánczenei koktél. 14.45: Hírek. Körzeti időjá­rás jelentés. 14.50: Találkozás a stúdióban. Közben: 15.30—15.33: Hírek. 16.00: Könnyűzenei Híradó. 16.30: Hírek. 16.33: Műsorismerte­tés. 1G.36: Csúcsforgalom. Közben: 17.30—18.00: Hírek. Időjárásjelentés. 18.10: Dr. Zsinszky László írása. 18.25: A magyar muzsika múltjá­ból. 18.48: Az Iskolarádió műsora. 19.03: Saint-Saens: Az állatok far­sangja -- szvit. 19.25: BNV. Tudó­sítás a vásárról. 19.40: Két Bárdos Lajos-kórusmű. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.00: Az Esti Krónika különkiadása. 20.25: Üj könyvek. felvételről. 21.45: Claire. Magyarul beszélő NSZK tévéfilm. Magyarul beszélő NSZK tévéfilm. — A könyvalakban is megjelent rövidjátékfiknről a szinkronrendezőt, Szántó Annát kérdeztük. — A rendező, Peter Lilienthal, meglehetősen jó névnek örvend a szakmában, bár ez a filmje — véleményem szerint — kissé elvonttá sikeredett. — Mit jelent ez a cselekmény szempontjából? — A történet egyszerű alaphelyzetből indul: egy fiatalnak már alig nevezhető férfi elhatározza, hogy nyaralása idejét és anyja távollétét használja fel az anyai terror alóli felszabadu­lásra. Önálló lesz és befolyásolhatatlan. A „felszabadulási ak­ció” első lépéseként megismerkedik egy lánnyal. Igen ám, csakhogy nemsokára betopp'an a mama, és ettől kezdve fuccs a szép tervnek, minden a feje tetejére áll. A bonyolult, több szálon futó cselekményből a gyilkosság sem hiányzik... A főszerepekben Boy Gobertet (William; magyar hangja- Versényl László), Elfriede Irrolt (Lotte: magyar hangja: ká­dár Flóra) és Sigrid Johansont (Claire; magvar hangja- Lado- merszky Margit) láthatjuk. A filmet a máisodik csatornán vetítik. úton Bondor József 32 éves asztalos, budapesti lakos iro­dájával az előtte haladó és fékező Budai Tamás 23 éves eladó, esztergomi lakos által vezetett Trabantnak ütközött. Mindkét gépkocsi az út menti árokba futott. A Trabantban utazó Budai István 51 éves boltvezetőt a mentők súlyos sérüléssel kórházba szállítot­ták. A Skoda utasai közül Takács Csaba 24 éves autó-' villamossági szerelő, szőnyi lakos és Takács Csabáné szen­vedett könnyebb sérüléseket. A baleset azért következett be, mert Bondor Zoltán nem tar­totta be a követési távolságot. Vasárnap este Budakalász határában Tóth Béla 41 éves főmérnök, budapesti lakos sze­mélygépkocsijával egy jobbra ívelő útkanyarból kihaladva, lesodródott az úttestről és fel­borult. A gépkocsiban utazó felesége és kétéves kisfia, va­lamint Bhöm József 65 éves nyugdíjas könnyebb sérülések­kel került kórházba. Tóth Béla nem a biztonságos sebesség feltételei szerint vezetett. PEST MEGYEI HJRLAP a Marvar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztőt DR LOKOS ZOLTÁN Főszerkesztő-helyettest SÁGI AGNES Szerkesztőség: vm.. Somogyi Béla u. S. n. eo. Postacím: 1951 Budapest Riadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadói CSOLLANY FERENC Kiadóhivatal: vm.. Blatia Lujza tér S. Postacím: 1999 Budapest A szerkesztőség es a kiadóhivatal központi telefonja: $*3—10«. 142—220. Titkárság: 140—447. Előállítja: szikra Lapnyomda, Budapest. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnak a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben es a Posta Központi Hu-lap Irodánál iRHI). Budapest, V.. József nádor tér L Távbeszélő: ISO—9>0 Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda. 1900 Budapest. Előfizetési díj havonta 20 forint. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom