Pest Megyi Hírlap, 1974. május (18. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-22 / 117. szám

38 előadás, 300 résztvevő VI. konzervipari higiéniai napok A Szabadság Tsz-ben Megkezdték a szőlő permetezését Két hét múlva terem az uborka — fólia alatt x NACfliŐBft XVIII. ÉVFOLYAM, 117. SZÁM 1974. MÄJUS 22., SZERDA Városunkban tartották a VI. konzervipari higiéniai napo­kat. A tanácskozás részvevőit dr. Takács János, a MAE Ál­latorvosok Társasága Élelmi- szerhigiéniai Szakosztályának elnöke üdvözölte, majd Gya- raky Jenő, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépis­kola és Szakmunkásképző In­tézet igazgatója köszöntötte a vendégeket a város fiatal in­tézménye nevében. Kovács Sándor, a konzerv­gyár igazgatója bevezető elő­adásában a KGST 25. éves év­fordulójáról emlékezett meg. Hangsúlyozta, hogy a gazdasá­gi, műszaki és tudományos együttműködés a KGST álla­mai között elősegítette a ter­melés hatékonyságát. Dr. Bíró Géza, MÉM főosz­tályvezető a mikrobiológiai munka fontosságáról, a ható­sági és vállaijati higiéniai el­Ki a legjobb péktanuló? Eredményhirdetés az országos vetélkedőn Május 19-től 21-ig városunk­ban rendezték meg a „szak­ma kiváló tanulója” versenyt, a sütőipari tanulók országos vetélkedőjét. A házigazda sze­repét a Toldi Miklós Élelmi- szeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet vál­lalta. Háromnapos versengés után eldőlt, hogy a 19 tanuló közül ki szerezte meg a nem kis rangot jelentő győzelmet. (Iskolánkat négy fiatal kép­viselte.) Vasárnap írásbeli dolgoza­tok készültek, majd az elmé­leti ismeretek számonkérésé­re került sor. Hétfőn a gya­korlati tudás felmérése: ke­nyér-, zsemle-, kifli- és ka­lácssütés volt napirenden. A versenyt végül is tegnap ér­tékelte a zsűri, a MÉM szak- oktatási felügyelőségének kép­pintér Jenő vács Rozália (Nagykőrös); 5. Szendrei Mihály (Sátoraljaúj­hely); 6. Szilágyi József (Nagykőrös); 7. Pintér Jenő (Nagykőrös); '8. Ligeti Ferenc (Tata); 9. Kopasz Erzsébet (Kalocsa). Nekik pénz- és kü­lönböző tárgyjutalmakat adott át Csaba József, a MÉM osz­tályvezetője, a zsűri elnöke. Ezenkívül a kilenc helyezett­nek nem kell szakmai tantár­gyakból az év végén vizsgát tenniök. (Sz t) len őrzés kapcsolatáról tartott előadást. Ezután Bayer János, a Kon­zervipari Vállalatok Tröszt kereskedelmi igazgatója kitün­tetéseket és jutalmaikat adott át. Majd Kovács Sándor igaz­gató adta át a konzervipari higiéniai napok emlékpilakett- jét a vendégeknek, előadók­nak. Ezt követően a kétnapos ta­nácskozáson 38 előadást hall­gatott meg a 300 részvevő és .megtekintették a konzervipari újítási kiállítást, valamint az új termékbemutatót a Nagy­kőrösi Konzervgyárban. Dr. K. Z. A Szabadság Termelőszövet­kezet fontos üzemága a han­gácsi szőlőtelep. A múlt évi rekord után az idén gyengéb­bek a terméskilátások. A szőlő­tőkék be nem ért rügyeiben főleg a múlt őszi korai fagyok okoztak komolyabb károso­dást. Hogy a termést megment­sék, az idén fokozott gondot fordítanak a szölőmetszés- re. A napokban megkezdték a szőlő első permetezését. A termelőszövetkezet többi üzemágaiban ígéretes termés- kilátások mutatkoznak. A na­pokban vendégek járlak a tsz- ben, s megállapították, hogy sehol se láttak olyan szép, fej­lett búzát, mint a Szabadság Termelőszövetkezet földjein. Csupa ígéret a határ, biztatóan virítanak a bur­gonyaföldek, s jól kelt a kukorica. A kertészetből április vége óta ezerszámra szállítják a MÉK- nek és a szövetkezet piaci standja részére a fólia alatt termelt primőr zöldpaprikát és nagy lendülettel folyik a sza­badföldi paprika és paradi­csom kiültetése. A termelőszövetkezet Nagy­kőrös hagyományos terménye, az uborka termesztését sem hanyagolja el. Az idén a sza­badföldön kívül a fóliaházakban is sok uborkát termesztenek, melynek palántáját tápkoc­kában nevelték. Az első kiültetések már virág­zanak, megjelent az indákon a kis uborka. Előreláthatólag két hét múlva megkezdődhet a szedés, egy hónappal koráb­ban, mint a szabadföldi ubor­kánál. K. L. Ártámogatás, fél liter benzin Bevált a motoros kapa Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a nagykőrösi gaz­dák és hétvógikert-tuiliajdono- sok körében igen kedveltek a korszerű kisgépek. Az eimúlit időszakban például kit japán gyártmányú motoros kerti ka­pa is gazdára talált az ÁFÉSZ-bcltban. Az egyiket Boros Dá­niel vette meg, aki bokrosi telkén a ceglédi országút mel­lett fogta munkába az ügyes masinát. A környékbeli kertekben so­kan szorgoskodnak, szépen fejlődik a borsó, bimbózik a burgonya, zöldellnek a fiatal gyümölcsfák, szőlőtőkék. A parcelláik között színes keríté­sek húzódnak, egy-egy takaros kis hétvégi ház is felépült már. Boros Dániel 300 négyszögöles kertjét szőlővel és gyümölcs- fákltal ültette be. Ottjáirtunik- kor épp a frissen vásárolt kis­gépet állította a sorok közé. Röviddel később elindította a motort, s a görbe kések maguk alá gyűrték a gazt, jó mélyen megforgatták a talajt. — Elégedett vagyok a be­rendezéssel, na,gyón megköny- nyíti a munkámat. Mindössze fél liter benzinre van szüksé­gem, hogy a kapálást a kisgép egy-kettőre elvégezze. Persze, az is előnyös, hogy a vásárlás­hoz 3000 forint állami támo­gatást nyújtanak. Boros Dániel már szinte szakembere a szőlőtermesztés­nek. Pannónia kincse, Irsay Olivér, Favorit, Zala gyöngye fajtákat telepített. Azt tervezi, hogy a termésből' származó bevételből építi fel hétvégi házát. -a -ó fűit látunk m a moziban Szerelem a tengeren. Színes szovjet filmoperett. Kísérőműsor: Hoki, hoki el­len. Magyar Híradó. Előadások kezdete: , 6 és 8 órakor. KISKÖRZETI MOZI A BÄNOMI ISKOLÁBAN Törvénysértő seriff. Színes amerikai kalandfilm. Előadás kezdete: 7 órakor. SPORT Harsányi az ifjúsági válogatott keretben Kétszer is szerepeltek or­szágos ifiválogatón a főváros­ban az Nk. Pedagógusból meghívott tornászok. Az első viadalon Harsányi Gábor ösz- szetettben és ugrásban 4., há­rom szeren 6., Király Sándor lovon 6. lett. A másik váloga­tón Harsányi 7. lett, s a két­napos magyar—román ifjúsági viadalokon tartalék volt a vá­logatott csapatban, de szerep­lésére nem került sor. (A ter­vezett cifrakerti bemutató az eső miatt elmaradt, a buda­pesti férfi ifjúsági minősítő versenyt elhalasztották.) Két osztályban Cegléden ke­rült sor a megyei egyesületi női tornász csapatbajnokság­ra. Felnőtt III. osztályban a 2—3. helyen teljes holtverseny volt, sorsolás után 3. lett az Nk. Toldi 1TSK (Búzás, Bodó, Banka, Vajda, Sztankovics). Ifjúsági III. osztályban — 3 csapat közül — a toldisok (Major, Fehér, Csányi, Bokor, Kábái, Kása) a 2. helyen vé­geztek és ezzel bejutottak a területi döntőbe. Megyei KISZ- sportversenyon A munkahelyi KlSZ-szerve­zetek sportvetélkedőjének me­gyei döntőit Gödöllőn rendez­Kovács Rozália viselői. Első lett Sedlik Ár­pád (Budapest), hétszáz forint jutalmat és kéthetes külföldi üdülést nyert. A második Sza­bó Ágnes (Budapest) volt, aki 600 forintot és kéthetes bel­földi üdülést kapott a jó tel­jesítményéért. A további sorrend: 3. Vas Mónika (Szombathely); 4. Ko­Sziláigyi József Beavatkoztak az önkéntes tűzoltók Segítettek a brigádok Kolompár József hosszú évek óta dolgozik a konzervgyár­ban, s a nagy családos munkást az elmúlt években a Vízállá­son házépítéshez segítette a gyár. Azóta ott lakik a család. Május közepén a tanácstól értesítést küldtek Kolom- páréknak, de senki sem volt otthon. A kézbesítő észrevette, hogy a konyhaajtón füst szi­várog ki. Gyorsan telefonált a konzervgyár Il-es telepé­re, hogy Kolompáréknál tűz van, vonultassák ki az önkén­tes gyári tűzoltókat. Mészáros István telepve­zető leghamarabb Illés Fe­renc önkéntes tűzoltót találta meg, aki Bene Józseffel, Ko­vács Józseffel és Katona Jánossal együtt, fecskendővel felszerelve azonnal kivonult a helyszínre. A tűzhelyből kipattant szik­ra okozta a tüzet, melyet a gyors beavatkozással lokali­záltak, s így a bútorokban, falakban, ajtókban és abla­kokban csak ötszáz forintra becsülhető, kisebb kár kelet­kezett. Csaknem tízezer fo­rintnyi értéket mentettek meg a gyár önkéntes tűzoltói. Az eset után a konzervgyár Il-es telepén a Toldi és a Tóth brigád elhatározta, hogy segítenek a kárt szenvedett Kolompár családon. Szabad idejükben Illés Fe­renc brigád vezetővel az élen, több napon át kijártak Vízál­lásra, s Kolompáréknál rend­behozták, befestették a meg­rongálódott falakat, ajtókat, ablakokat. A munkából Be­ne József, Katona Dénes és Kovács József brigádtagok vállalták a legtöbbet, az anya­got Mészáros István telepve­zető biztosította. Néhány napja elkészültek, s a Kolompár család megha- tottan köszönte meg a segítsé­get. K. L. EDOSZ sportnap Amint lapunk 6. oldalán kö­zölt összefoglalóban megírtuk, sikeres ÉDOSZ-sportnapot tar­tottak Nagykőrösön. A férfi távolugrást Dávid Géza, nagykőrösi versenyző nyerte 5,55 méteres credmény- nyel. A 4x100 méteres férfiváUó- ban a Varga, Dávid, Abrah lm Marosfi összeállítású nagykő­rösi csapat leit az első. Koppány György felvételei ték. Városunkból két csapat jutott el a fináléig. Férfi kézi­labdában a városgazdálkodá­siak tartalékos gárdája területi bajnokságban szereplőket is kapott ellenfelül, 1 győzelem és 2 vereség után 3. lett. Kis­pályás labdarúgásban 5 csa­pat körmérkőzésében a 21-es Volán lelkes gárdája 3 pontot szerzett, s gólkülönbséggel a 4. helyre került. A volánosok a FIN-kupa mérkőzéseken összesítésben 18 mérkőzésből 14-szer győztek. Az eső beleszólt Valamennyi, a várost érintő bajnoki kosárlabda-mérkőzés­re Nagykőrösön került sor az utóbbi napokban. A Sportott­hon udvarán mérkőztek a csa­patok, az NB III-as férfiak a zuhogó eső miatt a gimnázium labdajátéktermében. NB III-as férfiak: FŐSFED Szállítók (Bp.)—Nk. Pedagógus 65:53 (30:32). A II. félidő 5. percéig a körösiek vezettek többször is, de a volt váloga­tott Korányit nem tudták sem­legesíteni, s ez döntött. Nők: Nk. Pedagógus— Gyógypedagógiai Tanárképző 65:36 (46:21). A körösi lányok jó játékkal biztosan vezettek, amikor 9 perccel a befejezés előtt a nagy eső miatt a já­tékvezetők lefújták a mérkő­zést. A pályán elért eredmény érvényes. SZERDAI MŰSOR Honvédelmi sport Kinizsi-sporttelep, 15: váro­si UHV-döntő. Kézilabda Cegléd: C. KÖZGÉP ifi— Nk. Kinizsi ifi OIK-mérkőzés. Kosárlabda Manor: M. Gimnázium— Nk. Gimnázium női serdülő é ifjúsági, férfi serdülő és ifjú­sági megyei bajnoki mérkő­zés. Labdarúgás Cegléd: CVSE—Nk. Kinizsi barátságos mérkőzés. Torna Kinizsi-sporttelep, 17: az Arany János Gimnázium tor­naünnepélye. S. Z. 1 i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom