Pest Megyi Hírlap, 1974. május (18. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

KIVÁLÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK Ászod és Vidéke ÁFÉSZ Mechanikai Laboratorium Túlteljesített exportterv Törökbálinti Orvosi Műszer és Vasipari Szövetkezet Az eredmények forrása a termelékenység Bővülő beszerzési források A nyolc községet átfogó Aszód és Vidéke ÁFÉSZ kedden délután Aszódon, a fegyveres erők klubjában tartott ünnepséget, amelyen Molnár Károly belkereske­delmi miniszterhelyettes át­nyújtotta a Belkereskedelmi Minisztérium és a KPVDSZ által adományozott kiváló szövetkezet kitüntető okle­velet és a vörös vándorzász­lót. A miniszterhelyettest a MÉSZÖV részéről az ünnep­ségre elkísérte Szikszai Sán­dor is. Az elnökségben fog­lalt helyet Lakatos Tibor, a Pest megyei Tanács elnökhe­lyettese, Járjapka József, a gödöllői járási pártbizottság titkára, Novák András, a KPVDSZ Pest megyei Bi­zottságának munkatársa, va­lamint a nagyközség vezetői. Az aszódiak egyszer már — tavalyelőtt — a kiváló cím birtokába jutottak, s ered­ményeik most is emslkedőek. 1973-as forgalmuk 137 millió forint volt, 13 százalékkal ha­ladta meg az előző évit. Ezt az igényekhez jobban alkal­mazkodó áruválasztékkal és a beszerzési források bőví­tésével érték el. Igen eredményes együtt­működést folytatnak a ter­melőszövetkezetekkel, a köl­csönös előnyök alapján. A vérségi Törekvő Tsz-szel kö­zösen étterem- és bisztrókom­binátot építettek Versegen, az ikladi Előre Tsz ugyan­csak az együttműködés ke­retében önköltségi áron épí­tett fűtőolajkutat az ÁFÉSZ részére, Ikladon. Galgagyör- kön tsz-asszonyokat foglal­koztatnak pótmunkában, akik konfekciós ruházati cikkeket készítenek. Űttörőmunkát végzett az aszódi ÁFÉSZ a megyében, amikor elsőként alakította meg a munkástagozatot az ikladi műszergyár dolgozói­ból. Közvetlenül a gyár bejá­ratánál választékos árukész­letük önkiszolgáló boltot nyi­tottak. Kiemelkedő a szövetkezet versenyszervező munkája is. Tavaly már 12 csoport neve­zett' be a szocialista brigád- mozgálomba, 9 megszerezte a szocialista címet, illetve an­nak különböző fokozatait, sőt, egy kolletkíva a kiváló brigád címet is elnyerte. Hat közösség érdemesült a kiváló bolt címre, 26-an pedig a ki­váló dolgozó kitüntetést kap­ták meg. Varga László elnök nyújtotta át a belkereskede­lem kiváló dolgozója kitün­tetést Babus Árpádnénak, míg a SZŐ VOSZ kiváló dolgozója címet Borna József és Dobó­széli Jánosné nyerte eL K. M. Cegléd és Vidéke ÁFÉSZ Megnyílik a bútoráruház Kedden délután Cegléden, az Alföld Étteremben a kiváló szövetkezet cím elnyerése al­kalmából rendezett ünnepsé­gen megjelent Bállá János, a ceglédi járási pártbizottság első titkára, Gigor József, a ceglédi városi pártbizottság első titkára, Szász Ferencné, a KPVDSZ központi vezető­ségének elnöke, Tuza Sán- dorné dr., a MÉSZÖV elnöke, Lippai József, a KPVDSZ Pest megyei bizottsága titká­ra, Lányi Pál, a Pest megyei Tanács kereskedelmi osztály- vezetője és Kürti András, a ceglédi városi tanács elnöke is. Ünnepi beszédében Balogh Ferenc, a Cegléd és Vidéke ÁFÉSZ elnöke elemezte ta­valyi eredményeiket, ame­lyek révén elnyerték a kiváló szövetkezet címet. Csak a ha­gyományos három alaptevé­kenységgel foglalkoznak, a kiskereskedelemmel, a vendég­látással és a felvásárlással. E három ágazat összforgal­ma elérte a 327 millió forin­tot, ami 10 százalékkal na­gyobb az előző évinél. Ezen belül a kiskereskedelem for­galma 256 millió, a vendég­látásé 26,5 millió, a felvásár­lásé 43 millió forint volt. össz- nyereségük mintegy 13 mil­lió forintot tett ki. Az elnök külön foglalkozott a ceglédi nagyáruház ered­ményeivel, amely a környék bevásárlási Központja. Tavaly az áruházban 163 millió fo­rintért adtak el ruházati és iparcikkeket, divatárut és élelmiszert. Idén jelentősen fejlesztik a kereskedelmi hálózatot. A nyár folyamán megnyitják a Marx Károly utcában, a nyolcemeletes OTP-ház föld­szintjén Cegléd első önálló lakberendezési áruházát. Jö­vőre a Szövetség utcában cse- mege-bisztró-húsbolt együt­test nyitnak. Eredményeikben jelentős része van a szocialista mun- kaverseny-mozgálomnak. Öt­száz dolgozójuk közül 110-en hét szocialista brigádban dol­goznak. A szocialista brigá­dok közül 3-nak arany, 2— 2-nek ezüst, illetve bronz fo­kozatot nyújtott át az ünnep­ségen Balogh Ferenc elnök, 22 dolgozónak pedig a kiváló kitüntetést. K. >1. A Mechanikai Leboratórium kollektíváját tavalyi kiváló eredményei alapján a Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezete és a Kohó- és Gépipari Miniszté­rium elismerő oklevéllel ju- talmazfca. A kitüntetést a tegnapi ün­nepségen a kohó- és gépipari miniszter nevében Héjj Antal minisztériumi főosztályvezető adta át. Kovács Gyula vezérigazgató bejelentette: a vállalat 120, közöttük az alagi gyáregység 70 dolgozójának, kiváló dolgo­zó kitüntetést adományoztak. Beszédében rövid áttekintést nyújtott a Mechanikai Labo­ratórium tavalyi feladatairól. Az elismerés a termelékeny­ség emelkedésének, a megfele­lő ipartelepítési politikának köszönhető. A vállalat export­tervét túlteljesítette, mintegy 17 százalékkal növelte az 1972. évihez képest. Az export­terv kedvező alakulásában igen jelentős szerepe volt az alagi gyáregységnek, ahol a — főképp szocialista országok részére szállított — híradás- technikai készülékek zömét állították elő. A vállalati nye­reség — megfelelő árbevételek mellett — 23 százalékkal ha­ladta meg a tavalyit. A vezér- igazgató hangsúlyozta, hogy a vállalati eredmények növeke­dését döntően befolyásolta az új, gazdaságos gyártmányok választékának bővítése. így például a kommunikációs vevőberendezések új, korsze­rűbb típusait sikerült terme­lékenyebben és gazdaságosab­ban előállítaniuk. Beruházási elképzeléseiket is sorra meg­valósították. Az alagi gyáregy­ségben tavaly főképpen re­konstrukciós munkát végeztek. Pvz. öntödét és a galvanizálót átépítették és mintegy 15 mil­lió forintért új, korszerű gépe­ket, berendezéseket vásárol­tak. S. Zs. Kedden délután ünnepség színhelye volt a törökbálinti nagyközségi művelődési ház nagyterme, ahol Bán Antal, a Pest megyei KISZÖV el­nökségének tagja, a pomázi Háziipari Szövetkezet átadta a törökbálinti elnöke Orvosi Jászkarajenői ÁFÉSZ Két község gondja A jászkarajenői ÁFÉSZ fennállása óta az idén először nyerte el a kiváló szövetkezet kitüntető címet. A Belkeres­kedelmi Minisztérium és a KPVDSZ elnöksége által ado­mányozott kitüntetést Kere- csényi Sándor, a MÉSZÖV ÁFÉSZ-titkára nyújtotta át a keddi ünnepségen. A Pest me­gyei pártbizottságot Tóth Ró­za, a kocséri Petőfi Tsz elnö­ke, a megyei pártbizottság tag­ja képviselte, aki felolvasta Cservenka Ferencnének, az MSZMP Pest megyei Bizottsá­ga első titkárának a megyei pártbizottság nevében írt leve­lét, amelyben, további jó mun­kát kívánt a szövetkezet ve­zetőségének és valamennyi tagjának. Ugyancsak Tóth Róza nyújtotta át Váci István­nak, a jászkarajenői áruház vezetőjének az Országos Föld­művesszövetkezeti Tanács ál­tal adományozott kiváló szö­vetkezeti munkáért jelvényt. Az ÁFÉSZ működési terüle­te két község, Jászkarajenő és Kőcser, ahol több mint ötez­ren laknak, a tagok létszáma pedig a másfélezret is megha­ladja. Tavalyi forgalmuk meg­közelíti az 58 millió forintot, amely 16 százalékos emelke­dés az előző évhez képest. Be­vezették a tartós fogyasztási cikkek házhozszállítását, kor­szerűsítették boltjaikat, az iparcikk-áruház dolgozói díj­mentesen szerelik fel a tv-ké- szülékeket és üzemibe helyezik az áruházban vásárolt háztar­tási gépeket. A jó gazdálkodós eredmé­nyeként a dolgozók átlagkere­sete 5 százalékkal emelkedett, szociális ellátásukra pedig 33 százalékkal többet fordítottak, mint 1972-ben. Mindkét köz­ségben továbbfejlesztették a melegkonyhai étkeztetést és a szövetkezet vállalta a napkö­zis óvoda ellátását is. Lehető­ségeikhez mérten támogatják az ifjúságot, több fiatal került az utóbbi időben vezető be­osztásba, ifjúsági klubot szer­veznek és anyagiakkal hozzá­járullak egy ifjúsági tábor építéséhez. K. M. Műszer, és Vasipari Szövet­kezetnek a megtisztelő kitün­tetést: az OK1SZ vándor- zászlaját. Az ünnepségen részt vett Angyal Károly, az MSÓMP Pest megyei Bizottságának osztályvezető-helyettese és Banzsál Antal, a budai járá­si pártbizottság munkatár­sa is. Trombitás János elnök is­mertette az Orvosi Műszer- és Vasipari Szövetkezet tavalyi eredményeit. Elmondta, hogy jelentősen emelkedett a ter­melékenység, a termelés pe­dig — annak ellenére, hogy a létszám csökken — mintegy ötmillió forinttal nőtt egy esztendő alatt. A jó ered­ményeket részben a tervszerű gépesítésnek is köszönhetik: ma már három, teljesen au­tomatizált svájci gépsorral, gyártják a bútoripar számá­ra nélkülözhetetlen rúgóbe­téteket. Jelenleg Törökbálin­ton készítik a hazánkban elő­állított kárpitozott bútorok rúgóbetéteinek mintegy negy­ven százalékát. A szövetkezet dolgozóinak több mint 70 százaléka törzs- gárdatag, s részese a mun­kaversenynek. Az elnök az ünnepség végén a példamuta­tó szocialista brigádoknak ki­tüntetéseket és okleveleket nyújtott át; az Acél szocialista brigád tagjai, akik elnyerték a szövetkezeti ipar kiváló bri­gádja címet — pénzjutalom­ban is részesültek. A. £. Nagykőrös és Vidéke ÁFÉSZ A 200 millió közelében MÉK Hosszúfávú kapcsolatok a partnerekkel Ünnepi termelési tanács­kozásra gyűltek össze kedden a Pest megyei Mezőgazda- sági Termékértékesítő Szö­vetkezeti Közös Vállalat — közismertebb nevén a MÉK — dolgozói, s a meghívott vendégek — köztük Lakatos Tibor, a megyei tanács el­nökhelyettese —, a KPVDSZ budapesti művelődési házá­ban. Tavalyi munkájuk alap­ján ez alkalommal vehették át a kiváló szövetkezeti tár­sulás kitüntetést. Az e címet igazoló oklevelet dr. Nyíri Bé­la, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnök- helyettese nyújtotta át. Horváth Mihály igazgató számolt be a hallgatóságnak a közös vállalat fejlődésé­ről, tavalyi eredményeikről, terveikről, teendőikről. A 111 megyei tsz közös vál­lalata annak ellenére sike­resen zárta az 1973-as esz­tendőt, hogy a rendkívüli szárazság és a korai fagyok okozta terméskiesés megne­hezítette a fölvásárlást és a lakosság ellátását. A vállalat összes bevétele 583 millió fo­rint, nyeresége pedig kilenc és fél millió forint volt, több, mint korábban. Az idén kellő mennyiségű zöldség, gyümölcs felvásár­lására kötöttek szerződést, igyekeznek több éves üzleti kapcsolatokat kialakítani a termelőszövetkezetekkel. na­gyobb mennyiségű csomagolt és tisztított zöldség forga­lomba hozásával javítják az ellátás színvonalát. Az új válogató-, tisztító- és csoma­gológépeket már beszerez­ték még az idén felújítják a gyöni tartósítóüzem és a halásztelki MftK-telep több berendezését. Monoron és Du- naharasztin egy 280, illetve 210 vagon befogadóképességű korszerű burgonyatárolót épí­tenek. A vállalat igazgatója be­jelentette, hogy a XI. kong­resszus és a felszabadulás 30. évfordulója tiszteletére szo­cialista munkaversenyt hir­detnek, majd Bokor Tibornak, a gyóni tartósítóüzem igaz­gatójának kimagasló telje­sítményéért kiváló szövetke­zeti dolgozó kitüntetést nyúj­tott át, ötvenen érdemelték ki a vállalati kiváló dolgozó címet, negyvenötén részesül­tek pénzjutalomban. A. Z. Monori Vasipari Szövetkezet Sikeres gyártmányfejlesztés Ünnepi közgyűlésre jött ösz- sze a monori nagyközségi ta­nács nagytermében kedden délelőtt a monori Vasipari Szövetkezet tagsága is. Varró Géza, a szövetkezet elnöke üdvözölte a megjelenteket, s jelentette be, hogy az 1973. évi szocialista munkaver­senyben elért eredményeik alapján megkapták a Kohó- és Gépipari Minisztérium di­csérő oklevelét. Ezután Boross Gyuláné dr. Marton Mária, a Pest megyei KISZÖV elnöke köszöntötte a szövetkezet vezetőit és tag­jait — A Vasipari Szövetke­zet nemcsak az országban, de a határokon túl is hírnevet szerzett Különösen a tolózá­rak fejlesztésében értek el ki- eme’kedő eredményt Külke­reskedelmi importpótló tevé­kenységük, kooperációs kap­csoltaik elismerésre mél­tóak — mondotta egyebek között, majd átadta Varró Gézának a minisztérium el­ismerő oklevelét. Varró Géza elnök, Darázsi Dániel főkönyvelő és Fehér Károly műszaki vezető külön jutalomban részesültek eddigi munkásságukért, a fejlesztés terén elért eredményeikért. Jutalmat kapott a két üzem­vezető: ifj. Bokros Károly és Viczián István is. A szövetke­zet 12 tagjának az ipari szö­vetkezetek kiváló dolgozója elismerést adták át, jutalmat kaptak a törzsgárdatagok, a munkaversenyben első három helyezést elért brigádok is. Az MSZMP nagyközségi bi­zottsága gratuláló levéllel, a járási hivatal vezetői dísztáv­irattal köszöntötték a szövet­kezetei, amelynek tagjai fe­hér asztal mellett fejezték be az ünnepi közgyűlést. K, Zs. Ünnepelt a Nagykörös és Vidéke Fogyasztási és Érté­kesítési Szövetkezet: átvették jó munkájuk jutalmát, a ki­váló szövetkezet cím elnye­rését tanúsító oklevelet. Az Arany János művelő­dési házban megtartott ün­nepséget Bajti Miklós szak- szervezeti titkár nyitotta meg, amelyen megjelent a Pest megyei pártbizottság képviseletében Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a megyei pártbizottság tagja, a Nagykőrösi Konzervgyár igaz­gatója, Pásztor István, a vá­rosi pártbizottság első titká­ra, Tuza Sándomé dr., a MÉ­SZÖV elnöke és Tanai István, a városi tanács elnökhelyet­tese. Molnár László, az ÁFÉSZ igazgatósági elnöke ünnepi beszédében utalt azokra a tö­rekvésekre és eredmények­re, amelyekkel e megtisztelő cím birtokosai lettek. A szö­vetkezet forgalma 10 év alatt megközelítően 50 százalékkal nőtt és tavaly elérte a 193 millió forintot. Fokozott gon­dot fordítanak a lakosság el­látására, segíti* a fóliás zöld­ségtermesztést. A nagykőrösi az országban az egyedüli szö­vetkezet, amely a helyi ter­melőszövetkezettel együtte­sen segíti a város jobb hús­ellátását. A rövid beszédet követően Tuza Sándorné dr. nyújtotta át a szövetkezet elnökének a kitüntető oklevelet. Kovács Sándor, a Pest me­gyei pártbizottság jókíván­ságait tolmácsolta és felol­vasta Cservenka Ferencné­nek , az MSZMP Központi Bizottsága tagjának, a Pest megyei pártbizottság első tit­kárának, a megyei pártbi­zottság nevében a szövetkezet dolgozóihoz intézett levelét Pásztor István felszólalásá­ban gratulált a szövetkezet­nek a kitüntető cím elnye­réséhez, eredményeikhez. Ezután Németh Ambrus, az áruház vezetője ismer­tette kollektívájuknak a XI. pártkongresszus és hazánk felszabadulásának 30. évfor­dulója tiszteletére tett mun­kafelajánlását és bejelentet­te: versenyre szólítják a szö­vetkezet szocialista brigád­jait. Az ünnepséget a szövetke­zet KISZ irodalmi csoport­jának műsora zárta. K. L. Az országban elsőként Budaörsön Megnyílt a nyugdíjasok kertje Nem mindennapi eseményre csábított a budaörsiek meghí­vója: kedden délelőtt 10 órakor megnyitot­ták az ország első nyugdíjasok kertjét. Érthető, Ha már jó­val a meghirdetett időpontnál, sűrű so­rokban érkeztek , az érdeklődők, nyugdíja­sok és közéleti ven­dégek. Kitűnő elgon­dolás öltött testet: üzemek és i ntézmé- nyek adtak faházat, telket, kerítésfonatot, kerti bútort, facseme­tét, virágpalántákat. Mindezt annak érde­kében, hogy minél gondtalanabbá tehes­sék az öregek, a mun­kában megfáradt em­berek mindennaojait. A népes vendégse­reg körében ott volt ■S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, Novák Béla, a budai járási párt- bizottság első ötkára, Bánáti Gézáné peda­gógus, Pest megyei országgyűlési képvi­selők és Varga Fe­renc, a budai járási hivatal elnöke. Az örvendező nyugdíja­sokat és meghívott vendégeket Karlik András, a budaörsi nagyközségi tanács elnöke köszöntötte. Arról a szép összefo­gásról szólt, amely lehetővé tette ennek az ezer négyszögöles kertnek a létrejöttét, amelynek látogatói, a nyugdíjasok, kertész­kedhetnek, barkácsol­hatnak, különböző társasjátékokkal szó­rakozhatnak, tartal­masabbá téve a pi­henés óráit. A kertet, mondotta, nem csu­pán a Budaörsön élő nyugdíjasok kereshe­tik fel, hanem a fő­városban élő idős emberek is. A kert Budapestről kék busszal megközelít­hető, amely ott áll meg a kapunál. S. Hegedűs László avató beszédében az országgyűlés tavaszi ülésszakára utalva mondotta: — A családjogi tör­vény módosításának keretében — sok szó esett nemcsak a mi­niszteri expozéban. hanem a felszólalá­sokban is az idős em­berek életéjről, jogvé­delméről. Tegyük szebbé, gondtalanab­bá öreg napjainkat, * ez fogalmazódott meg a Parlamentben s ezt a gondolatot vál­tották valóra a buda­örsiek, amikor létre­hozták a nyugdíja­sok kertiét. A társa­dalmi összefogás nagyszerű példájár nak lehetünk most tanúi valamennyien. Az ünnepségen részt vevő mintegy száz nyugdíjas nevé­ben Tacsek Károly mondott köszönetét mindazoknak. akik segítették a kert meg­nyitását. P. P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom