Pest Megyi Hírlap, 1974. április (18. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-13 / 85. szám

4 A PEST MEGYEI HÍRLAP RTV-MELLÉKLETE I TV-FIGYELŐ BábuZáS. Nyilvánvalóan tel­jesen véletlen, de tény: a tv négyrészes beszámolója a ta­valyi pécsi bábfesztiválról, valósággal úgy hatott, mintha válaszként érkezett volna egyik legutóbbi indítványunk­ra. Nincs egy hónapja, hogy e hasábokon javasoltuk, fog­lalkozzék a televízió érdem­ben, értékelőbben a bábjáték­kal — ahogyan a szakemberek mondják, a bábozással — hi­szen a nagyközönség alig tud valamit erről, a napjainkban szinte reneszánszát élő kü­lönleges művészeti ágról. De bármennyire véletlen is a ja­vaslatnak és műsornak ez az egybeesése — a film már ta­valy elkészült —, valamit mégis kifejez: igényt, ha tet­szik, tömegigényt az alaposabb tájékozódásra. Azt a műsort, amelyet indít­ványunkban elképzeltünk, négy estén át láthattuk. Ille­tőleg dehogyis azt a műsort. A tv-adás sokkal többet nyújtott annál, amit eredetileg elkép­zeltünk, elképzelhettünk. A pécsi fesztivál a nemzetközi bábmezőnyt tekintette át, s ennek kapcsán nyilvánvalóan még azok számára is tartoga­tott, okozott meglepetéseket, akik ezt a szakmát az átlag­nál jobban ismerik. Számunk­ra, tehát a többség számára pedig egyenesen szenzáció­ként hatott, amit a négy es­tén láttunk. Elképzelni sem tudtuk, hogy a bábozásnak ilyen határtalanok a lehető­ségei, hogy ilyen sokszínű és változatos, hogy szinte min­dent meg tud csinálni. Antal Imre lényeget hang­súlyozó riporteri közreműkö­dése nagyon jól szolgálta az adássorozat népművelő-köz­művelő céljait. Az általa ve­zetett beszélgetések tényleg közérthetően tárták fel a bá­bozás mesterségének titkait, kapcsolatait — egyebek közt — a népművészettel és az iro­dalommal. Az izgalmas sorozat feltét­lenül növelte hazai bábegyüt­teseink tekintélyét is. Egészen biztos, hogy bábozóink a jö­vőben találkoznak majd en­nek a megnövekedett érdek­lődésnek jóleső jeleivel. A 61. paragrafus. Pest me­gye igazán nem panaszkodhat, hogy elhanyagolja a televí­zió. Szinte mindennapos ven­dégek vagyunk* a képernyőn. Bármiféle téma kerüljön szó­ba, Pest megye, ha illetékes az ügyben, feltétlenül han­got, szerepet kap. Olyan eset­re pedig nem is emlékszünk, hogy valami fontos megyei kezdeményezésről bármikor is megfeledkezett vagy hallgatott volna a televízió. Panaszra te­hát igazán semmi okunk. Kedden este azonban lát­tunk egy remekül szerkesztett, komponált riportot, Koós Ta­más és Kpnrád József kitűnő munkáját a hazánkban élő nemzetiségek anyanyelvi ok­tatásáról — az alkotmány 61. paragrafusa beszél erről — s a műsorban, sajnos, nem sze­repelt Pest megye. Igazán nem presztízsokokból sajnáljuk ezt és tesszük szóvá, nem is egy­szerűen csak azért, mert ná­lunk — mint köztudomású — több nemzetiségi népcsoport él, hanem kizárólag azért, mert illetékesek vagyunk az ügy­ben. Mást ne mondjunk, Pest megyében működik például a német anyanyelvi oktatás or­szágos szakfelügyelete, A ki­tűnő riport tehát még tartal­masabb, még gazdagabb lehe­tett volna, ha felhasználja azokat a lehetőségeket, ame­lyeket ebben a dologban Pest megye szinte tálcán kínál. Kezdeményezés Pest megyéből. Ahogyan a tv népszerű soro­zatának címe is mondja, min­denki közlekedik. Mindenki tudja tehát, hogy közlekedé­sünk egyik legnagyobb gondja és a balesetek állandó forrása a kivilágítatlan kerékpárok és sötétben az országutakon szin­te észrevehetetlenül közlekedő gyalogosok. Nemcsak nálunk, világszerte gond ez; a megol­dást mindenfelé keresik. Ezek­hez a nagyon foptos kísérle­tekhez kapcsolódik az a Pest megyei kezdeményezés, amely­ről a Mindenki közlekedik legutóbbi, szerda délutáni adá­sában láthattunk egy jól sike­rült, tömör, érdekes beszá­molót. Azokról a fényvisszaverő fóliákról van szó, amelyeket a dabasi nyomda kerékpárosok és gyalogosk számára újab­ban gyárt. Mint Csepeli Sán­dor rendőr főhadnagy, az ak­ció elindítója és irányítója el­mondotta, egyelőre még csak úttörők vesznek részt a kísér­letben. önként adódik azonban a következtetés: jó lenne minél előbb kiterjeszteni és általá­nossá tenni a nagy jelentő­ségű kezdeményezést. Legyen minden kerékpáron fényvisz- szaverő fólia, és minden sötét­ben közlekedő gyalogos, akár gyerek, akár felnőtt, viselje a jellegzetes pettyes karszalagot. S természetesen nemcsak Pest megyében, -hanem az egész or­szágban. Életeket menthetünk vele. Ökrös László l'MfVITTri muzsika. 21.03: Donizetti: Bolcyn Anna. — Jelenet és a II. felvonás fináléja. 21.25: Csak fiataloknak! 22.25: A XX. század zenéjéből. TELEVÍZIÓ 8.55: Iskolafcévé. Slim John. Alap­fokú angol nyelvtanfolyam. Üres autó. 9.10: Sprechen Sie Deutsch? Német nyelvtanfolyam. Rolf mes­terére talál. 9.35: Tévéovi. Iskola- előkészítő tanfolyam. Süss fel, nap... (ism.). 9.55: Többet ész­szel, mint erővel! Riportfilm az úttörő technikusok egri vetélkedő­jének országos döntőjéről. 10.35: A Széchenyi-hegyi tv-adó rekonst­rukciója során új adétornyo-t épí­tenek a Közúti Gépelláló Vállalat szakemberei. Az acélcsőszerkezetű torony 105 méter magas lesz, erre kerül majd az antennarendszer egy része, ezzel a torony teljes magassága eléri a liőO—160 métert. Képün­kön: munkában az adótorony építői. Jobbról: a régi antennarendszer. Az új tv-adó Bara István felvétele Majakovszkij Vérszopó paraziták nemcsak a rovarok világában vannak. E ke­serű, de lázító felfedezés késztet­te Majakovszkijt kevés számú, de rendkívül szellemes vígjátékának megírására. A helyezkedő, nagy- dumás, és a javaknak vastagját megszerző Priszipkin és a hozzá­juk hasonló figurák megformálá­sának indítékairól így ír: „A ko­médiámban feldolgozott életanya­got a nyárspolgári megnyilvánulá­soknak agyamhoz és kezemhez tóduló tömkelegé nyújtotta .. Az „És színész benne minden fér­fi és nő” című sorozatban látjuk a darabot Lengyel György rende­zésében. A művészi groteszk han­gulatának megteremtéséről olyan kitűnő színészek gondoskodnak, mint Máté Erzsi és Sztankay Ist­ván. Adás: április 16., kedd, 20.00 óra. Zsebtévé (ism.). 11.00: Ki játszik ilyet? Vargha Balázs műsora. 11.20: Leonard Bernstein a muzsi­káról. Hangverseny fiataloknak. Az akusztika (isin.). 14.20: Iskola­tévé mindenkinek. 1. A film for­manyelve. I. rész. 2. Élővilág. A megporzás és a házinréh. 15.15: Nótaszó. „Pesti utcán.” 15.35: A nagy kombinátor. Osziap Bender és társai, összeállítás Ilf—Petrov műveiből (ism.). 16.40: Műsorain­kat ajánljuk! 17.05: Reklámműso?. 17.15: Delta. Tudományos híradó. 17.45: Lenin, a kortárs. Dokumen­tumok, tények és emlékezések. Szovjet dokumentumfilm. 18.30: Az MRT Közönségszolgálatának tájékoztatója. 18.35: Sporthírek. Lenin, a kortárs Méltatás és magasztalás helyett sztorik elevenednek fel, amelyek a gondolkodót, a harcok irányító­ját, a szerkesztőt, a könyvimádót, a sakkpartnert, az élettársat, a vi­tapartnert és a műbarátot mutat­ják be. A megemlékezek sze­mélye maga is sokszor re­génybe kívánkozik. A szovjet do­kumentumfilmesek Krupszkaja, Boncs-Rnijevics, Gorkij, Luna- csarszkij és más jelentős egyéni­ségek emlékeinek tükrében tesz kísérletet Lenin alakjának megje­lenítésére. Adás: április 21., vasárnap, 17.43. SBOBBnUHMBHaBMBBK» ♦ 18.43: Esti mese (színes). 19.00: A Hét. 20.00: Híreik. 20.05: G. B. Shaw: Camilla. Színmű három felvonásban. A Madách Színház előadása, felvételről. 21.45: Hírek. 21.50: Telesport. 1. Budapesti nem­zetközi torna ba jnokság. Szer en­ként! döntők közvetítése a Sport- csarnokból, felvételről. 2. Sport­hírek. POZSONYI TV 9.40: A civil kutya történetei. Tv­sorozat. — 21.15: A Szlovák Fil­harmónia hangversenye. — 19.00: Híradó. —■ 19.35: Sporteredmények. — 20.00: Nyolcvan nap alatt a föld körül. Amerikai film. — 21.55: Or­gonaművek. I PÉST fi MEGYÉI RÁDIöés íTIElLiElVIIIZjllO vilmp melléklete Szóljatok játszók, regölők Döntő: április 29-én Végéhez közeledik a „Szólja­tok játszók, regölők” elnevezé­sű vetélkedő, az irodalmi szín­padok és amatőr színjátszók országos versenye. A tervek szerint az országos döntőt áp­1974 április 15—21 KOSSUTH RADIO 8.05: Hang-kép. 9.39: Szóljatok, jáíszók, regölők! 10.49: Bronislav Hu berm an hegedül. 11.34: A ma­gyar nyelv hete. 12.10: Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.00: Mi a titka? 14.29: A summások utódai között. 15.08: Slágertumvlx. 15.48: Petőfi családi album (ism.). 17.05: Kül­politikai magazin. 17.35: Csak egy kis emlék . . . 18.35: Ferencz Éva és Tihanyi József népdalokat éne­kel, Tarjáni Tóth Ida cimbalmo- zik. 19.15: „Mi szép a mi fölada­tunk.” 20.25: A pódiumon a Ten Years After együttes. 21.50: Vég­vári Rezső: Inaktelki muzsika. 22.15: Robert Casadesus (zongora) és Szigeti József (hegedű) leme­zeiből. 23.00: László Margit ope­rettdalokat énekel. 23.30: A hét ze­nemüve. 0.10: Gino del Vescovo mandolinzenclear a játszik. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Népszerű vígoperák — hí­res énekesekw 8.00: Színes népi muzsika. 9.00: Odesszában ezt így csinálták. 9.18: A hét zeneműve. 9.48: Bob herceg. 10.28: Tánczenei hangverseny. 12.10: Schubert: Esz- dúr trió (Beethoven-trió). 12.52: Arckép. 13.12: A libatoppi bajusz­verseny (ism.). 14.00: Gasparo-ue. 15.00: Történelmii görbe tükör (ism.). 15.40: Brahms: Üj szerelmi dalkeringők. 16.05: Fischer Annie Beethoven-szonátákat zongorázik. 17.07: László Annié, Szentendrei Klára, Lovass Lajos és Takács Béla nótákat énekel. 17.44: Az árnyból szőtt lélek. 18.05: A Bécsi Filharmonikus Zenekar játszik, vezényel: Wilhelm Furtwängler. 18.25: Verdi: Otelló. Közben: 19.03: Él jeli zene. 19.08: Az operaközve­títés folytatása. Közben: 19.49: Jó estét, gyerekek! 20.15: Az opera közvetítés folytatása. Közben: 21-06: Az én testamentumom. 21.26: Az operaközvetítés folytatása. 22.03: Verbunkosok, népdalok. 23.10: Rácz Aladár cimbalmozik. 23.30: Bigbandíelvételekből. 3. MŰSOR 8.09: Cosi fan tuPe. 9.03: Bach- művek. 10.43: Rádiószínház. 11.21: Francia muzsika. 12.10: Sarolta. 13.00: Dzsesszfelvételelnikből. 14.03: Megretten a múlt utasa. 14.30: Ze­nékari muzsika. 16.07: Részletek Heneker „Egy hat penny s fele.” 16.50: Művészi emezek. 18.05: Hu szonöt nerc beat. 18.30: Láttuk, hallottuk. 18.50: Magvar zeneszer­zők. 20 01: Hangfelvételek felsőfo­kon. 21.39: Rádiószínház. 22.15: Rettegett Iván. TELEVÍZIÓ 9.23: Zsebtévé (ism.). 10.00: Csak gyerekeiknek! Kisfilm-összeállítás. 1. Nem iszik a veréb. Szovjet rajzfilm. 2. Locsolás. Csehszlovák rajzfilm. 10.30: Pengető. Lekvár­cirkusz bohócai. 10.50: Bajaja her­ceg. Magyarul beszélő csehszlovák mesefilm (színes). 14.27: Jégkoron' VB. Csehszlovákia—Svédország mérkőzés közvetítése Helsinkiből (színes). 16.50: A csörte. Román rövidfilm (színes). 17.00: Sláger- szerviz. 17.25: Az aztékok kincse Magyarul beszélő NSZK—francia— olasz film. II. rész (ism., színes) 19.00: Reklámműsor. 19.05: Egy kolhoz Moldáviában. Az APN és a magyar televízió dokumentum filmle (színes). 19.45: Esti mese 20.00: Hírek. 20.05: Arsene Lupin Magyarul beszélő francia bűnügyi tévéfilmsorozat. Arsene Lupin le RÁDIÓFIGYELŐ) A KÖLTÉSZET HETE al­kalmából az idén is több verses műsor hangzik el a rádióban. József Attila szü­letésnapja évek óta a költé­szet napja is nálunk, erre az időre jelentetnek meg a könyvkiadók verses antológiá­kat, országszerte irodalmi összeállításokkal, estekkel kö­szöntik a napot — a rádió pedig teljes hetet kerekít az egy napból. A megnöveke­dett adásidő sok mindenre ad lehetőséget —, a szerkesztők, rendezők ötletei, egyéni ízlé­se bizonyára nagyobb teret kap. Észrevehető például eb­ben az évben az a törekvés, hogy egy-egy műsornak há­zigazdája legyen, hogy a válo­gatás ne maradjon névtelen és személytelen; költők, írók műsorával találkozunk szinte a hét minden napján. Az öt­let tetszik — s különösen tet­szene akkor, ha ezek a műso­rok ízlésben, kompozícióban, kivitelezésben jócskán külön­böznének egymástól, ha ki­alakulhatott volna valami­féle költői vita, elmélkedés 'a költészetről, ha akár össze­csaptak, feleseltek volna egy­mással ezek az összeállítá­sok. Talán tolakodóan hang­zik, de jó lett volna, ha több kétely, aktuális, a költőket szorongató műhelyprobléma is megfogalmazást kap. Üsy tűnik, a költészet ezen a hé­ten csak mint megváltó fegy­ver, igazságot közvetítő ha­talom, nemzetformáló, job­bító, tanító eszköz bukkan fel. Túl sok vers, túl rutinos menetben követi egymást, a játékos kérdések, az elhall­gatással való szembenézés, a versírás „értelmére”, vagy „értelmetlenségére” való rá- döbbenés hiányzik. Senkinek sem jut eszébe, hogy eljátsz- szon eev verssel, versrész­lettel akár, hoey „szétszedje”, „összerakja”, hogy ízlelgesse, forgassa? Hiányérzetem nem lett kisebb Naay László Ady Endre-műsorát hallgatva sem. A FÖLTÄMADÄS szo­morúsága című válogatás is meglehetősen iskolás ke­resztmetszetet adott Ady Endre verseiből. Vallomás Ady Endréről — hirdette a műsor alcíme, de a bevezető után nem érezhettünk semmiféle személyes indulatot. gondo­latat, semmilyen új képünk nem alakulhatott ki Adyról. Az impresszionista irodalom­kritika amúgy is eléggé meg­nyomta a magyar tanulmá­be­ma nyok, kritikák világát, a nyomások „kikiáltása” már mindenképpen korsze­rűtlen, az irodalmi elemzé­sek, pontos feltárások mel­lett sokszor szinte nevetséges­nek tűnnek, s szorongva gon­dolhatunk arra, hogy ezt csak azok „veszik be”, akik más­féle stílussal nemigen ta­lálkozhatnak, akikre rázúdul az olcsóbb, buzdító ismeret- terjesztés, szövegzuhatag. Az Üj Versek beköszöntőjével, a Góg és Magóggal indult á versek sora, s noha tételek, tematikus verscsoportok kö­vették egymást, az összeállítás mindenekelőtt kronológikus volt. Az előadók közül talán csak Mensáros László inter­pretálása tetszett, bár ő szin­te mindent egyféleképpen ad elő — de itt a testére sza­bott szövegekkel akadt ösz- sze: az Emlékezés egy nyár­éjszakára igazán borzonga­tóra sikerült. A közreműkö­dők egyébként meglehetősen gyakran sóhajtottak, meg- megrezegtették a hangjukat, s nem hiszem, hogy ezek a fo­gások a korhűséget szolgál­ták volna. Ady Endre versei elevenebbek, izgalmasabbak — a századelő színpadiassága pedig egyértelműen avult, s csak mint bosszantó, olcsó maradvány létezik nálunk; a szavalatok ideje, sajnos, még nem tűnt el egészen. Ady ver­seinek aktualitásából persze, vajmi kevés érződött — a ver- (Folytatás a 2. oldalon) rilis 29-én közvetíti a rádió a debreceni Csokonai Színház­ból. Az április 18-i „Ifjúsági ran­devú 2-től 6-ig” című adásban az illetékesek válaszolnak majd a hallgatók olyan, tele­fonon feltett kérdéseire, ame­lyek az ifjúsági törvény vég­rehajtására vonatkoznak. Az Iskolarádió és az isme­retterjesztő rovat összefogásá­val sugározzák a „Mikrobi és Pantagonit” című hatrészes rádiójátékot. A gyermekek kedvence ezúttal immár a ha­todik sorozattal jelentkezik. Ez a mostani a Venus bolygó­ról hozott Pantagonit ércről szól, amelyről kiderül, hogy valamiféle antimágnes, amely nagy erővel taszít el magáról minden fémet. A történetnek potyautas szereplője is van, a 13 éves Alexi személyében, aki űrpilóta szeretne lenni. Április 14-én „Virágok ve­télkedése" címmel sugározza műsorát a zenei rovat. A ve­télkedéshez nemcsak magyar népdalok, hanem más népek zenéje is szolgáltatja az anya­got. Mindehhez nem elég a népdalok ismerete, vagy ének­lése. A furfangos kérdések megfejtéséhez a gyermekek öt­letessége, találékonysága is szükséges. Erzsébet királynő A népszerű angol filmsorozat, az Erzsébet királynő IV. részét ápri­lis 18-án, csütörtökön, 20 órától sugározzák. A rádió állandó műsorszámai KOSSUTH RADIO: 1.25: Rákóczi-Induló. 1.30: Hírek. Idojarasjé- lentés. 3 45: Szól kérek! 5.00. Reggeli krónika. 5.20: MOsorajániatunk. 5.30: Hírek. Idöjárásjelentés. 5.40: Falurádió. 5.59: Pontos időjelzés. 6.00: Reggeli krónika II. 6.20: Reklám. 6.30: Hírek Idójarásjelentes. 6.45: Szól kérek! 6.50: Reklám. 6.53: Pontos időjelzés. 4.00: Reggeli krónika III. Utána: Körzeti időjárásjelentés. 4.20: Reklám. 4.32: Mű- sorajánlaíunk. 4.53: Pontos időjelzés. 8.00: Hírek. Időiárásjelentés. 8.05i Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. 9.53: Foulos időjelzés. 10.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 11.59: Pontos Idő­jelzés. 12.00: Harangszó. Utána: Déli krónika. 14.59: Pontos Időjelzés. 15 00: Hírek. Idő lárás jelein és. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.59: Pontos időjelzés. 14.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 18.59: Pontos időjel­zés. 19.00: Esti krónika. 21.53: Pontos időjelzés. 22.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 24.00: Hírek. Időjárásjelemés. 0.25: Himnusz. 0.30: Vízjel- zőszolgálat. PETŐFI RADIO: 4.25: Rákóczi-Induló. 8.30: Hírek. Idöjáráslelentés. 5.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 5.30: Hirek. Időjárásjelentés. 6.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 6.14: Reklám. 6.20: Torna. 6.30: Hírek. Időjárásjelen­tés. 6.45: Üj könyvek. 6.58: Hallgatóink figyelmébel 4.00: Hirek. Idő- Járásjelentés. 4.30: Hirek. Utána: Körzeti idöjárásjelentés. 4.50: Mű- zeumi híradó. 4.59: Pontos időjelzés. 8.00: Hírek. Időjárás jelenté®. 9.00: Hírek. 9.59: Pontos Időjelzés. 10.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 12.00: Hí­rek. 13.00: Hírek. Időjárásjelentés. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.30: Hírek. 15.30: Hirek. ,6.30: Hirek. 16.33: Műsorismertetés. 14.30: Hírek. 18.00: Hírek. Idő járás jelentés. 19.54: Jó estét, gyerekek! 19.59: Pontos időjelzés. 20.00: Esti krónika II. kiadás. 23.00: Hirek. Időjárás- jelentés. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. URH RADIO: 18.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 23.00: Hírek le­jelentés. Szombat-vasárnap: 16.00: Hírek. Időjárásjelentés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom