Pest Megyi Hírlap, 1974. április (18. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-13 / 85. szám

2 A PEST MEGYEI HÍRLAP RTV-MELLÉKLETE R Uliól igyeló (Folytatás az 1. Oldalról) sok nyitottsága, „maisága” el­veszett; ez a rádióműsor egy halott klasszikust tolmácsolt. A KOCSIÜT AZ ÉJSZA­KÁBAN vissza-visszatérő so­ra, a „minden egész eltö­rött” óriási felismerése, a gondolkodó Ady, a villogó eszű, ironikus Ady „kima­radt” ebből a rendezésből is. Cserés Miklós dr. leperget­te a verseket, a zenei elvá­lasztások pedig csak irodal- miasabbá tették ezt az amúgy is eléggé irodalmias váloga- tást-szerkesztést. VILÁGRIADÓ! — ijesztett Lipovecz Iván és Simonffy Géza műsora, s valóban fon­tos, mindannyiunkat érintő, s feltehetően érdeklő témá­ról értekeztek szakemberek segítségéve!: lesz-e elegendő nyersanyaga az utánunk követ­kező nemzedékeknek, valóban fenyeget-e a nyersanyagok kimerülésének veszélye, meg­oldást jelenthet-e a műanya­gok nagyarányú bevezetése? Nemrégiben az ENSZ ötödik, rendkívüli közgyűlésén is ezekről a témákról vitatkoz­tak a világ különböző he­lyein, különböző területeken dolgozó szakemberek vizsgál­ják a megoldási lehetősége­ket, a veszélyeket és a „ve­szélyek” máris érezhető kö­vetkezményeit. Gábor Dénes professzor. Csikós Nagy Béla. dr. Hardy Gyula, Meadows amerikai tudós, Newell angol kutató szólalt meg a műsor keretében, hogy egy-egy gon­dolatot felvillántson. így hang­zott el például az a kese­rű vád, hogy a ma élőknek nincs joga megítélni a válsá­got. hiszen mi magunk okoz­zuk, mindenekelőtt a helyte­len anyagfelhasználással. A válsággal szemben persze, még kiaknázatlan nyersanyagfor­rások, még feltáratlan lelő­helyek is vannak — mondot­ták. A műanyag sok helyütt nem pótolhatja a klasszikus anyagokat, de 1980-ra várha­tóan túlszárnyalja az összes többi anyag mennyiségét. Szó esett arról is. hogy a takaré­kosság nem mindig ésszerű és kifizetődő, az anyagneme­sítés is fontos feladat. A hul­ladék újrafeldolgozása hihe­tetlen mennyiségű nyers­anyagot kínál — a számok és adatok valóban megdöbben­tőek voltak. A tudósok, gaz­dasági szakemberek részvé­telével készült műsor — sze­rencsére — közérthető, jól kö­vethető, érdekes volt; bizo­nyára sok hallgatót kíván­csivá tett a hasonló, tovább­gondolható-kérdezhető prob­lémák iránt. Levendel Júlia mmrrfmrmm tartóztatása. 21.05r Arany Páva. Nemzetközi népzenei verseny. Gá­laest (színes). 22.05: Hírek. 22.10: Jégkorong; VB. Szovjetunió—Finn­ország mérkőzés közvetítése Hel­sinkiből, felvételről (színes). POZSONYI TV 9.35: A civil kutya történetei. Tv­sorozat. — 10.00: Királylány a fe­leségem. Francia film. — 14.25: Csehszlovákia—Svédország jégko­rong VB-mérk. — 19.00—21.30: Hír­adó. — 20.00: A vagyon bajjal jár. Tv-játék. 2. műsor 17.55: Finnország—Szovjetunió jégkorong VB-mérk. — 20.20: Mou­lin Rouge. Angol film. KOSSUTH RADIO 8.20: ílarsan a kürtszó! 8.56: Ros- sdni-ciklus — V. 10.05: Iskolarádió. 11.27: Elégia. 11.37: Sztravinszkij: A tűzmadár — balettszvit. 12.35: Melódiákoktól. 14.08: Mikrobi és a Pantagonit. 15.10: Kádlóiskola. 1G.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Elhangzott. 16.25: Szabó Ferenc: Szonáta klarinétra és zongorává. 16.41: A magyar nyelv hete. 17.05: A Kaláka együttes felvételeiből. 17.43: Bemutatjuk új felvételein­ket. 18.30: A Szabó család. 19.25: Népdalest. 20.15: örökzöld dalla­mok. 21.03: Kilátó. 22.20: Barango­lás Délkelet-Ázsiában. 22.30: Le- hotka Gábor Bach-orgonaestje a Zeneakadémia nagyterméből. 0.10: A Total Music Association játszik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A Magyar Rádió és Televí­zió szimfonikus zenekarának fel­vételeiből. 8.50: Idrányi István táncdaláiból. 9.03: Nóták. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben: kb. 10.30: Babaszerviz. 11.52: Könyvek, tájak, emberek. 11.59: Hallgassuk együtt! (ism.). 12.44: Zsebrádió­színház. 13.03: Törvénykönyv. 13.20: j Magyar szerzők kórusmüveiből. 14.00: Kettőtől hatig... 18.10: Rá- | dióegyetem. Kinesünk, a víz. II. rész. 18.35: Mátyás Mária és Bódy József énekel. 19.10: Barney Kes­sel és együttese játszik. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy­termét. Kb. 21.35: A rock meste­rei — XXV. rész. Kb. 22.05: Kaza- csay Tibor: Szimbolikus tánc­miniatűrök. Kb. 22.24: Gondolatok filmekről. Kb. 22.39: Verbunkos- muzsika. 23.15: Orfeusz az alvilág­ban. 3*. MCSOR 18.10: Magnósok, figyelem! 18.55: Üj lemezeinkből. 19.41: A Rádió- színház bemutatója. 20.12: Papp Lajos: Meditációk Füst Milán em­lékére. 20.27: Kegyek alián. 21.24: A közönség kérdez, a muzsikus válaszol. 21.55: Vokális zene. TELEVÍZIÓ 8.03: Iskolatévé. Matematika (ált. isk. 5. oszt.). A szög származtatá­sa, mérése: a kör. 8.25: Óvodások filmműsora. 1. Otthon. Csehszlo­vák rajzfilm. 2. Egyszer volt. Szovjet rajzfilm. 9.05: Környezet­ismeret (ált. isk. 2. oszt.). Osztoz­kodó medvék. 9.35: A katonai fe­nyegetés támaszpontjai. A tv poli­tikai tanfolyamának adása a hon­védség részére. 13.35: Matematika (ism.). 14.35: Környezetismeret (ism.). 17.28: Hírek. 17.40: Pengető. Lekvárcirkusz bohócai (ism.). 18.00: Postafiók 250. Takács Mari műsora. 18.15: Rólad van szó! Fiataloik önismereti műsora. 18.45: Játék a betűkkel. 19.10: Reklám- műsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 20.03: „Es színész benne minden férfi és nő.’» Kalandozás kétezer év színpadán. VII. rész: A forradalom fintorai. 20.55: Siktán, a Cserhalmi-csapattal. Dokumen­tumfilm. 21.10: A Tv Zenei Klub­ja. Közvetítés a Vörösmarty téri Művészetek Házából. 22.15: Tv- híradó — 2. kiadás. 2. MŰSOR: Még egyszer! Ismét­lés a márciusi műsorokból. 20.00: Magyarország muzsikál. Az oszt­rák televízió és a magyar televízió közös filmje (színes). 20.55: Jelen­tés a Vágóhíd utcából. Riportfilm. 21.25: „Ismered-é a hont. .. ?” 75 éve született Erich Kästner. POZSONYI TV 15.55: NDK—Csehszlovákia jég­korong VB-mérk. — 19.00—21.15: Híradó. 2. műsor 17.55: Arany oroszlán, popfeszti* vál. KOSSUTH RADIO 8.20: A Pikk Dáma. 9.00: Megje­lenés előtt. 9.25: Juhász Frigyes- Szilágyi György: Az idő parancsa. 9.33: Dixieland-felvételekből. 10.03: A kakukk (ism.). 10.33: Gitárral angolul! 10.48: Zenekari muzsika. 11.33: A Szabó család (ism.). 12.35: Tánczenei koktéi. 13.20: Verbunko­sok, nóták. 13.58: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.13: Virtuózok vetélkedése. 14.30: Nőkről — nők­nek. 15.10: Harsain a kürtszó! (ism.). 15.46: Karel Valdauf fúvós­zenekara játszik. 16.00: A világ- gazdaság hírei. 16.05: Tavasz Len­gyelországban. 16.32: Bemutatjuk j új kórusfelvételeinket. 16.48: Pro és kontra. I. rész. 17.05: Külpoli­tikai figyelő. 17.20: Verdi: Kigo- letto. — Nyitójelenet. 17.35: Pro és kontra. II. rész. 17.50: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 19.25: Közvetítés az NSZK—Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzésről. 21.23: Kri­tikusok fóruma. 21.34: Lemezmú­zeum. 22.20: A Rádió Dalszínháza. 0.10: Operaintermezzók. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Nótacsokor. 9.03: Kíván- J csiak klubja. 10.03: A zene hűl- I lámhosszán. 11.55: Néhány perc tudomány. 12.00: Janine Micheau és ion Piso énekel. 12.40: Házunk tája. 13.03: Osváth Júlia énekei, Ungár Imre zongorázik. 13.40: Or­vosi tanácsok. 14.00: Klubrádió. 17.00: ötórai tea. 18.05: Külpoliti­kai figyelő (ism.). 18.20: Múzsák és lantosok. 18.46: Ravel: La Valse. 19.03: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének népi zeneka­ra játszik Mészáros Tivadar veze­tésével. 19.33: Pro és kontra. III. rész. 20.33: Fél óra sanzon. 21.03: A magyar nyelv hete (Ism.). 22.03: Kamaramuzsika. 23.15: Két kan­táta. 3. MŰSOR 18.05: Üj lemezeinkből. 18.48: Külföldi tudósoké a szó. 19.03: Szimfonikus könnyűzene. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy­termét. Közben: kb. 20.30: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. Kb. 20.50: A hangverseny-közvetítés folytatása. Kb. 21.28: Szellemi . munkások — diplomások — értel­miségiek. Kb. 21.58: Shirley Scott orgonái és énekel. 22.26: Boulez: A gazdátlan kalapács. TELEVÍZIÓ 9.15: Iskolatévé. Orosz nyelv (kö- zépLsk. Ill—IV. oszt.). Régi orosz műemlékek. 9.30: Deka. Tudomá­nyos híradó (ism.). 10.00: Kezdő­kör (ism.). Vendégek: Kút völgy) Erzsébet színművész és Lovász László matematikus. 10.50: „És színész benne minden férfi és nő.** Kalandozás kétezer év színpadán. A forradalom fintorai (ism.). 11.45: Játék a betűkkel (ism.). 12.10: Mindenki közlekedik... (ism.). 16.20: Orosz nyelv (Lsm.). 16.35: Irány az egyetem! Előkészítő a felsőfokú felvételi vizsgákra. Fel­vételi feladatok. (Matematika.) 17.13: Hírek. 17.20: Pillantás a sportvilágba . . . FÜmösszeállítás. 17.40: Heten Európából. Riport­film. 18.00: Cigánygyerekek az is­kolában. Riportíilm. 18.45: Az MRT Közönségszolgálatának tájé­koztatója. 18.50: Esti mese (szí­nes). 19.00: Tv-híradó. 19.25: NSZK —Magyarország labdarúgó-mér­kőzés, közvetítés Dortmundból. A szünetben: Reklámműsor. 21.15: Mexikói üdvözlet.. NSZK zenés film (színes). 21.fS: A látóhatár szélén. Dokumentumfilm-sorozat. ni. rész: A jövő. 22.25: Tv-híradó, 2. kiadás. 2. MŰSOR: Garai Gábor: A le­begő Atlasz. Színmű két részben. A pécsi Nemzeti Színház előadása, felvételről. POZSONYI TV 15.55: Csehszlovákia—Szovjetunió labdarúgó-mérk. — 18.15—21.00: Híradó. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Kozák Gábor József népi zenekara játszik, Chrenkó Anna és Bajházy Árpád én-ekei. 9.00: Rá­dióegyetem. 9.25: Liszt: Amit a he­gyen hallani — szimfonikus költe­mény. 10.05: Eletutam. 10.40: Fan­tasia Poetica. 10.45: Hän­del operáiból. 11.14: Gondolat. 12.35: Melódiakoktél. 14.00: Ara­nyospuszta — italospuszta? 14.20 í Kósa György: Dalok Juhász Gyu­la verseire. 14.34: Liszt—Gulyás László féld.: II. magyar rapszódia. 14.47: Sarkadi Imre hősei. 15.10: Petőíi-bánya. 16.00: A világgazda­ság hírei. 16.05: Az élő népdal. 16.15: A kaposvári fegyveres erők klubja pol-beat együttesének mű­sorából. 16.24: A Honvédelmi Mi­nisztérium központi fúvószene­kara játszik. 15.35: Az MRT Kö­zönségszolgálatának tájékoztató ja. 16.40: A magyar nyelv hete. 17.05: Schubert: Vili. „Befejezetlen** szimfónia. 17.35: Szívünk alatt... 18.00: A zongoraművészet első aranykora. 18.48: Miért igen, mi­ért nem? 19.25: Könyvtárosok ve­télkedője. 20.38: Rossini-ciklus — VI. 22.20: Barangolások Délkelet- Azsiában. 22.30: Nóták. 23.15: Ze­nekari muzsika. 0.10: Filmzene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Aldobolyi Nagy György szerzeményeiből. 8.20: Magyar elő­adóművészek felvételeiből. 9.03: Két kórusmű. 9.15: Slágermúzeum. 10.00: A zen« hullámhosszán. 11.30: Pillantás a tegnapra. 12.00: Zene­kari muzsika. 13.03: Nyíregyházi stúdiónk jelentkezik. 14.00: Ifjúsá­gi randevú kettőtől hatig ... 18.10: Csak fiataloknak! 19.13: Holnap közvetítjük... 19.43: Könnyűzene. — Hangszerszólók. 20.28: „Nem hal meg mindenki . . .*» Hang játék Schönherz Zoltánról. 21.07: Nép­dalcsokor. 21.45: Olvasókkal a Ve­res Pétcr-emlékházban. 22.00: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 23.15: Könnyűzene Gyöngy Pál szerze­ményeiből. 3. MŰSOR 18.10: Rádiószínház. 19.15: Earl Hines zongorázik. 19.40: Autók, utak, kutak (ism.). 19.50: Wolf­Ferrari operáiból. 20.28: Bemutat­ja a szerző. 20.58: Szűcs Lóránt zongorázik. 21.26: Magyar Irodal­mi Arcképcsarnok (ism.). 21.48: A frankfurti rádió szimfonikus ze­nekarának hangversenye. TELEVÍZIÓ 9.05: Iskolatévé. Környczetisjne- rct (ált. isk. 3. oszt.). Nagyobb közlekedési létesítmények. 10.90: Tévéovi. IsíkoLaelőkészítő tanfo­lyam. Kiskacsa fürdik... (ism.). 12.10: Filmesztétika (középisk. IV. oszt.). Ház a sziklák alatt. — Filmelemzés. 14.35: Környezetis­meret (ism.). 15.00: Tévéovi (ism.). 16.00: Ember a felvevőgéppel. Szovjet dokumentumfilm. (A fil­met a középisk. H. osztályosainak ajánljuk, az április 23-i és 27-J A PEST MEGYEI HÍRLAP RTV -MELLÉKLE TE 3 CSÜTÖRTÖK ,,Filmesztéti!ka”-adásokhoz.) 16.33: Jégkorong VB. Szovjetunió—Cseh­szlovákia mérkőzés H—III. harma­dának közvetítés« Helsinkiből (színes). A mérkőzés szünetében: Hűek. — Rekiánimüsor. 18.20: Nyi­tott boríték... 19.05: Reklámmű­sor. 19.15: Esti mese (színes). 13.i0: Tv-híradó. 20.09: Erzsébet király­nő. Magyarul beszélő angol tévé- filmsorozat. IV. rész: Szörnyű konspirációk. 21.35: A látóhatár szélén. IV. rész: Stúdió-vitaműsoi. 22.05: A Tv Galériája. Látogatás Vígh Tamás szobrászművésznél. -22.45: Tv-híradó — 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.05: Jégkorong VB. Svédország—Finnország mérkőzés H—IH. harmadának Közvetítése Helsinkiből (színes). 21.50: Bara­bás Tibor: Máglyák Firenzében. Tévéfilm (ism.). POZSONYI TV 13.55: Szovjetunió—Csehszlovákia jégkorong VB-mérk. — 19.00—21.50: Hírek. 20.00: öt férfi és egy szív. Já­tékfilm. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Brahms: Hegedűverseny. 9.00: Rádiónovella-pályázat. 9.17: Népdalok, néptáncok. 10.05: Tu­dod-e? 10.30: A magyar nyelv he­te. 10.35: Madrigálok. 11.00: Rátb Mátyás, az első magyar nyelvű újság szerkesztője. 11.10: Jur:j Mazurok és Zinka Milanov énekel. 11.49: Kritikusok fóruma. 12.35: Tánczenei koktél. 13.51: Születés- napi ajándék. 14.16: Mikrobi és a Pantagonit. 15.10: Magyarán szól­va... 15.25: Népszerű hangszer- szólók. 15.44: Pro és kontra — a munka- és üzemszervezésről. IV. rész. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Sarkadi Imre hősei. 16.51: Keringők. 17.05: Külpolitikai figye­lő. 17.20: Gottlob Frick énekel. 17.38: Mikrofórum. 17.58: A Rá- diószínház bemutatója. 19.40: A Skorpió együttes hangversenye a Fővárosi Művelődési Házban. 20.30: Mindenki Könyvtára. 21.03: Ravel: La Valse. 21.16: Láttuk, hallottuk. 21.36: Urban Katalin és Madaras Gábor népdalokat éne­kel. 22.30: A Berlini Filharmonikus Zenekar hangversenye a berlini rádióban. 0.10: Operettdalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A francia történelem dalai­ból. 8.30: Zenés játékokból. 9.03: Ezeregy délelőtt. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Romantikus zongoramuzsika. 13.03: Zenekari muzsika. 14.00: Kettőtől halig... 18.05: Külpolitikai figyelő (ism.). 18.23: Gyaloig Magda népdalokat énekel, Pezsik István furulyázik. 18.49: Archeológia, mint hobby. 18.55: Jó estét, gyerekek! 19.00? Kapcsoljuk a szegedi Nemzeti Színházat. Közben: kb. 21.00: A magyar nyelv hete. Kb. 21.20: Az operaközvetítés folytatása. Kb 22.00: Szórakoztató zenekarok mű­sorából. 22.30: A csárdáskirály nő. 23.15: Nóták. 3. MŰSOR 18.05: Antonio Carlos Jobhn együttesének dzsesszfel vételeiből. 18.40: Szegénység szárnyai. 19.02: Romantikus zene. 20.33: Szellemi munkások — diplomások — értel­miségiek. 21.03: Fiatal művészek hangversenyei a Zeneakadémia kistermében. 22.24: Solti György operafelvételeiből. TELEVÍZIÓ 8.05: Iskolatévé. Orosz nyelv (ált. isk. 5. oszt.). Házi feladat. 8.40: Alapfokú angol nyelvtanfolyam (középisk. I—H. oszt.). A faluban. 9.05: Földrajz (ált. isk. 6. oszt.). A Szovjetunió tájai. I. rész. A Jeges- tengertől a Fekete-tengerig. 9.35: Fizika (ált. isk. 7. oszt.). A hőter­jedés. 10.00: Élővilág (ált. isk. 5. oszt.). A cserebogár, a házilégy és SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Muzeális felvételeinkből. 8.59: Hí­res történetek — nagy egyénisé­gek. 10.05: Régi híres énekesek műsorából. 10.30: Kapcsoljuk a 6- os stúdiót. Kb. 11.30: Dzsesszfclvé- teleinkből. 12.20: Zenei anyanyel­vűnk. 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Melódiákoktól. 13.51: Zrínyi Miklós versei. 14.06: Andor Ilona énekkara énekel. 14.15: Gyámko­dás. 14.25: Üj Zenei Üjság. 15.95: Kis magyar néprajz. 15.10: Magnó­sok, figyelem! 16.00: 168 óra. 17.30: A magyar nyelv hete. 18.00: Mo- zart-művek. 19.30: A magyar rádió népi zenekara játszik Kozák Gá­bor József vezetésével, Varga András énekel. 20.00: Ne nevess korán! 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Századunk kamarazenéjéből. 0.10: Melódiákoktól. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Magyar muzsika. 9.03: Örökzöld dallamok. 9.48: Válaszo­lunk hallgatóinknak. 10.00: Sza­bad szombat. 12.00: Szimfonikus zene. 12.50: „Jelképek erdején át.. .** (ism.). 13.03: Pro és kont­ra. 13.33: Polkák. 14.00: Ország­járó úttörők. 15.00: Orvosi taná­csok. 15.05: Casella: A korsó — szvit. 15.27: Szerkesztőségi beszél­getés a Falurádióban. 16.05: Nép­dalest. 16.55: Tudósaink arckép- csarnoka. 17.10: Az élő népdal. 17.20: Közvetítés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. 17.50: Az Ál­lami Orosz Énekkar népdalokat énekel. 18.18: Közkívánatra. 20.15: Az Operaház történetéből. 21.15: Rendezte: Solymosi Ottó. 22.07: Nóták. 22.35: Kotnmagból — vlrá- goskert. 23.15: Slágerről — slá­gerre. 3. MŰSOR 12.23: Goethe és az ifjú Mendels­sohn. 13.25: Századunk zenéjéből. 14.48: Bánk bán. 15.30: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 16.50: ötórai tea. 18.10: A vas fiai. 19.15: A Szlovák Kamarazenekar hangversenye a Zeneakadémia nagytermében. 20.30: A Chateauvalloni Dzsessz- feszlivál felvételeiből. 21.15: Verdi operáiból. 22.05: Üj lemezeinkből. 22.48: Ravel: La Valse. TELEVÍZIÓ 8.20: Tskolatévé. Filmesztétika (középisk. IV. oszt.). Ház a szik­lák alatt. — Filmelemzés. 9.00: Ró­lad van szó! Fiatalok önismereti KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Krinilin és Kiflikandúr. 10.03: Magyar szerzők fúvósmű- veiből. 10.30: Vasárnapi koktél. 12.10: A magyar nyelv hete. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 13.10: Mű- vészlemezek. 13.55: Kozmosz. 14.15: Zenekari muzsika. 15.08: A ma­gyar nyelv hete. 16.08: Andor Éva operettekből énekel. 16.30: Baran­golás Délkelet-Ázsiában. 16.50: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó­mérkőzésekről. 18.00: Világlíra. 19.10: Haydn: G-dúr „Katona” szimfónia. 19.37: Közvetítés a Nem­zeti Színházból. 22.25: Üj operale­mezeinkből. 23.16: Szólistaparadé. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 8.30: A Magyar Rádió és Televí­zió gyermekkórusának Kodály- felvételeiből. 8.44: Népművészek a mikrofon előtt. 8.59: A corneviilei harangok. 9.59: Ha még nem tud­ná... 10.29: A „Nyitnikék” pos­tája. 10.59: Világhírű előadóművé­szek Beethoven-lemezeiből. Köz­ben: 11.29: Vendégjáték Lenin- grádban. 12.33: .Várkastély a Kár­pátokban. 13.21: Ádám Jenő nép­dalfeldolgozásaiból. 14.00: Táska­rádió. Az Ifjúsági Rádió zenés műsora. Közben: kb. 15.45: „Nem miattad sír majd a szél.. .** Kb. 16.45: Sir Eric és a Royal Garden zenekar játszik. 17.05: Mit üzen a rádió? 17.40: Hubav Jenő: II. csár­dajelenet. 17.49: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 18.05: Barlay Zsuzsa és Bende Zsolt énekel. a keresztespók. 11.10: Fizika (ált. isk. 8. oszt.). A transzformátor al­kalmazása. 12.10: Német nyelvtan- folyam (középisk. I—II—III—-IV. oszt.). Karácsonyi idő. 13.35: Orosz nyelv (ism.). 14.30: Földrajz (ism.). 15.09: Fizika (ált. isk. 7. oszt. — ism.). 15.50: Állatok, növények — közelről. (Napköziseknek, ism.). Hangyasorcg. — A levelek. 16.25: Fizika (ált. isk. 8. oszt. — Jsmj. 17.08: Hírek. 17.15: Filmkoktél. 17.45: A nő — bárom szerepben . .. Beszélgetés az üzemorvossal. 17.55: Nyelvi Figyelő. Különkiadás a magyar nyelv hete alkalmából. 18.35: öt perc meteorológia. 18.40: Vállalati gazdálkodás. VI. rész: A vállalati vezetés kérdései. 19.10: Reklámműsor. 19.15: Esti mese (színes). 19.30: Tv-híradó. 20.00: Hazai esték. Nyírbátor — Sopron. Kb. 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.03: IH. nemzetközi felnőtt-bábfesztivál. Pécs, 1973. V. rész: Bábjáték és zene. 20.40: Tv-Iúradó — 1. kiadás (ism.). 21.10: Salut, Germain. Magyarul beszélő NDK tévéfilmsorozat. IX. rész: Meglenetések a vadászkas­télyban. 21.45: Reklámműsor (szí­nes). 21.59: Tom Jones énekel. Ze­nés angol film. POZSONYI TV 15.25: VSS Kosice—Bánik Ostrava labdarúgó-mérk. — 19.00—21.50: Híradó. — 19.45: Nyolcvan nap alatt a föld körül. Amerikai fl!m. ........................................................ mű sora (ism.). 9.30: Salut, Ger­main. Magyarul beszélő NDK té- véíilmsorozat. IX. rész: Meglepeté­sek a vadászkastélyban (ism.). 10.05: A nő — három szerepben . .. Beszélgetés az üzemorvossal (ism.). 10.15: Erzsébet királynő. Magyarul beszélő angol tévéfiim- sorozat. IV. rész: Szörnyű konspi­rációk (ism.). 11.50: Érdek és ér­dekeltség. A tv politikai vitasoro­zata. 12. rész: Határon innen — határon túl (ism.). 15.37: Az erdők tűzvédelme. Kisfilm. 15.55: A köl­tészet percei. George Gordon Byron. 16.05: Hírek. 16.10: Képes Krónika. Képzőművészeti maga­zin. 16.50: Reklámműsor. 17.no: Jégkorong VB. A Csehszlovákia— Finnország és a Szovjetunió— Svédország mérkőzés közvetítése Helsinkiből (színes). 19.20: Cica­vízió (színes). 19.30: Tv-híradó. 20.00: A menyasszony. Magyarul beszélő csehszlovák film. 20.45: A 24. San Remó-i dalfesztivál. Euro­víziós átvétel. 21.45; Tv-híradó — 2. kiadás. 21.55: Fábrl Zoltán-soro- zat. Utószezon. Magyar film. (16 éven felülieknek!) POZSONYI TV 12.25: Szovjetunió—Svédország jégkorong VB-mérk. — 22.15: Négy kulcs. NSZK film. 18.35: Könyvek és századok. 19.00: A vasárnap sportja. 19.30: Vörös Kálmán népi zenekara játszik. 20.15: Halló, Berlin! Halló, Buda­pest! 21.15: Nagy mesterek — vi­lághírű előadóművészek. 22.25: örökzöld dzsesszmclódiák. 23.10: Romantikus kamarazene. 3. MŰSOR 8.09: Üj lemezeinkből. 8.54: Ze­nekari muzsika. 10.00: Üj Zenei Üjság. 10.35: A haj. 10.48: A világ­irodalom remekei. 12.10: Dixieland- felvételekből. 12.35: Barokk mu­zsika. 13.17: Wagner: Lohengrin. Közben: 14.25: Kis magyar nép­rajz. 16.05: A szél szobra meztele­nül. 17.40: Szószimfónia. 18.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Közben: 18.50: A . magyar költészet száza­dai. 19.06: Ä zongoraest közvetí­tésének folytatása. 19.36: Zenekari CANDIDA A férfi és az asszony viszonyá­nak fonákságait egész sor darab­jában mutatja be Bernard Shaw. Ez mondható el a jelenleg műso­ron levő Brassbound kapitány visszatéréséról, a sokáig játszott Pygma*!ionról és a most képer­nyőre kerülő Candidáról is. Az 1895-ben írt háromfelvonásos víg­játékot a Madách Színház művé­szeinek előadásában láthatjuk, felvételről. A darab — amelynek címszerepét egykor Varsányi Irén alakította — lírai hangú hitval­lás a gyengéd, szerető élettárs mellett, de a polgári házasság ke­netteljes férfialakjának nem ke­gyelmez. Adás: április 21., vasárnap, 20.05. uj tévérajzfilmek a Pannóniából 1974 a televíziós Hímek éve a Pannónia rajzfilmstúdióban. Szabó Sipos Tamás immár ne­gyedik Magyarázom-jának, a Magyarázom a magyarázatain- kát című, oktatási, nevelési problémákat, valamint a lehe­tőségeket feltérképező soroza­tának eddig tíz filmje készült el. A napokban kezdődtek meg a Kispoígáriság című új tv-so- rozat munkálatai. A 13 darab, egyenként ötperces film íróia ugyancsak Szabó Sipos Tamas. Üj rajzfilmiró mutatkozik be Komlós János személyében. Kovásznál György rendezi az Ez volt a divat című, hatszor hűszperees, szatirikus ismeret- terjesztő sorozatot a divatok­ról: a ruha, frizura, tánc, dal, autó, filmtípusok és irányzatok változásáról, illetőleg ennek tükrében a társadalom maga­irtásáról. Az általános jogi állapotot ■yekszik tükrözni, s az állam- ólgári jog, a törvényalkalma- is és törvényalkotás, az eljá- isi rend fogalmainak közért- etővé tételét célozza SzaDó ipos Tamás, „Magyarázom a rragrafust” című, hatszor tíz- srces szerzői sorozata. Erdöl altó állatok a foszerep- il, valójában persze emberek- 51 és az oly divatos pszieho- .gizáiás jelentőségéről szól a érem a következőt cimű, iró- ikus hangvételű sorozat, épp József, Romhányi József ; Tcrnovszky Béla sorozata egyenként tizenkét perces imből áll majd. Dr. Botond Bolics György ta, Bata János rendezte a íikrobi, a kozmoszjáró című, : részből álló sorozatot, eov kis robot és Figyelmes nebuló — Szabad-e locsolni? ... (Zsoldos rajza)

Next

/
Oldalképek
Tartalom