Pest Megyi Hírlap, 1974. március (18. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-08 / 56. szám

Ma délután Köszöntik a nőket Ma délután 5 órakor meg­telik a művelődési otthon díszterme. Itt gyűlnek össze a város üzemeinek, termelőszö­vetkezeteinek, iskoláinak asz- szonyai, lányai, hogy részt vegyenek a nemzetközi nőnap alkalmából rendezett ünnepsé­gen. Patay Dezsőné, a Hazafias Népfront .városi bizottsága mellett működő nőbizottság titkára nyitja meg tíz ünnep­séget, utána Hegedűs László, a városi pártbizottság titkára mond ünnepi beszédet. A gyűlés részvevőit a beszé­dek elhangzása után a városi zeneiskola művész tanárainak koncertje köszönti. A hagyományoknak megfe­lelően a nőnapi ünnepség, a Központi étteremben folyta­tódik, ahol a gyűlés részvevői közös vacsorán találkoznak. A Beloiannisz gyár megrendelésére TÖBB MINT HATVAN ELŐADÓ A gyarapodó műveltség többszörösen kamatozik ÉVEK ÓTA, RENDSZERESEN JÁRJÁK A TANYAVILÁGOT IMMS «rajilfeOT XVIII. ÉVFOLYAM, 56. SZÁM 1974. március 8., péntek í Amikor a múlt század harmincas éveiben Bugát Pál kezdeményezésére Pesten megalakult a Termé- ; szettudományi Társulat, bizonyára nem sokan gondol- i tak arra, hogy a jeles egyesület — melynek messze- | földön híres tudósok voltak tagjai — dicséretes hagyo­mányainak folytatója a mai Tudományos Ismeretter- r jesztő Társulat milyen fontos szerepet tölt -be, az utó­dok, a mai emberek életében Ismeretszerzés, tovább- l képzés, a modern világ' kérdéseinek megválaszolása, | korunk megannyi problémájának tisztázása —, ezek azok a jelszavak, melyeket zászlajára írt az immár másfél éveszázados társulat. Lelkes hívei különféle tu­dományok elismert szakértői, kik ismereteiket nagy igyekezettel ■ teszik közkinccsé. Ki tudná számon tarta­ni, hogy a felszabadulás után a Természet és Társa­dalom Tudományi Ismeretterjesztő Társulat, majd ké­sőbb — az ötvenes években — már mai nevén sze­replő TIT előadói, hány előadást, tájékoztatót tartottak tanyákon, falvakban, városokban. Nagykőrösön is szép hagyományai vannak a tudo­mányos ismeretterjesztésnek Erről kérdeztük Csikal Pált, aki több mint húsz éve szervezi és irányítja a he­lyi csoport munkáját. A program — kívánság szerint A Beloiannisz Híradástechnikai Gyár megrendelésére évente negyven-ötven ezer hívásszámláló jelfogó készül a Gépjavító és Faipari Szövetkezel tormási finommechanikai részlegében. SPORT Száztiarminckét gól a 6. fordulóban Kiváló műhelyek A napokban ítélték oda a konzervgyárban, az 1973-as munka alapján, a műhelyek közötti versenyben legjobb eredményt elért munkás kol­lektívának az él-, illetve ki­váló műhely címet. Az élműhely címet a Kon­zerv lll-as üzem szerezte meg. Kiváló műhely cím bir­tokosai lettek: a Konzerv I., Konzerv II., Konzerv IV., Kozerv V., Konzerv VI. üzem­részek, a dobozüzem a kész­áru- és csomagolóüzem, a szállítási, energia-, forgácso­ló-, építő- és a gépészeti tmk- műhely, illetvé részlegek. A* versenyjutalmakat is ki­osztották s jelentős összege­ket kaptak a dolgozók. Az első helyezett Konzerv III-as üzemrész kollektívája az ere­detileg kitűzött 35 ezer forint versenyjutalmon kívül még 17 ezer 500 forintot fordíthat jutalmazásokra. A pénzjutalmon kívül a győztes üzemrész nyolc leg­jobb munkása a Szovjetunióba utazhat. A kiváló műhelyek­ben dolgozók 20 százalékos többlet jutalmat kapnak, a ter­vezettnél, amelyeknek együt­tes összege 96 ezer forint. Szombaton: mérlegzáró közgyűlések Szombaton két ipari szövet­kezetben adnak számot az 1973-as esztendőben végzett munkákról. Az építőipari szö­vetkezetben fél 10 órakor kez­dődik a közgyűlés, amelyet sa­ját székházukban tartanak. A gépjavító és faipari szövetke­zet tagsága a művelődési ott­hon színháztermében gyűlik össze, hogy a 10 órakor meg­kezdődő zárszámadási mérle­get meghallgassa. — "A mainál kisebb, de igen lelkes csoport tevékenykedett az ötvenes évek közepén. A városban négy olvasókörbe jártak rendszeresen, amelyek kiváló lehetőséget adtak isme­retterjesztő előadások megtar­tására. A tormási, bokrosi, al­szegi és felszegi klubban min­dig nagy érdeklődés kísérte a földrajzi, mezőgazdasági, mű­szaki és egészségügyi témájú előadásokat. Népszerűek vol­tak a tsz-akadémiák sorozatai, sajnos ezek később, abbama- radtak, a helyiségekét más cél­ra használták. Az állami gaz­daságban és a IJunyadi Tsz- ben azért az elmúlt hónapok­ban igen sikeres mezőgazdasá­gi és egészségügyi témájú elő­adásokat tartottunk. A többi gazdaságban, sajnos, nem ér­deklődtek ezek iránt. Érthetet­lenül közömbösek néhány ipa­ri üzemben. Évek óta nem jut­nak el előadóink a NEFAG- ba, a volt ládagyárba, a Vá­rosgazdálkodási Vállalat pipa­üzemébe, vagy az igen sok munkást foglalkoztató Gépja­vító és Faipari Szövetkezetbe. Természetesen nem mindenütt ilyen érdektelenek. A konzerv­gyárban, a TRAKIS-nál vagy az Irodagéptechnika Vállalat helyi telepén például minden évben a munkások kívánságá­nak megfelelően állítjuk össze a programot. Nagy vetélytár­sunk a rádió és a televízió, de az emberek szívesen hallgat­ják a mi előadóinkat is. Személyes kapcsolat A korszerű hírközlő .gyorsa­sága valóban nagy előny, de az előadó személyes kapcsolata hallgatóiixil a legtökéletesebb berendezés sem pótolhatja. Az előadások után gyakran kerül sor kötetlen beszélgetésekre és ez a rádió vagy tévé eseté­ben természetesen nem meg­valósítható. Kétségtelen, hogy a tudományos élet újabb és újabb eredményei több csator­nán jutnak el a ma emberé­hez, de csak a véletlenre ha­gyatkozni felelőtlen könnyel­műség. Ezért érthetetlen, hogy több helyütt miért nem élnek módszeresen az ismeretterjesz­tés nyújtotta lehetőségekkel. Tenni kellene ezt annál in­kább, mert a gyarapodó, bővü­lő tudás többszörösen kama­tozik. És hogy az ismeretek valóban sokasodjanak, erről Nagykőrösön hatvan TlT-elő- adó gondoskodik. Pedagógu­sok, orvosok, jogászok, műsza­ki és mezőgazdasági, a politi­kai és művészeti életben jártas szakemberek. Valamenyien rendszeresen tartanak előadá­sokat, de nemegyszer Buda­pestről, vagy más közeli, tá­voli városból is hívnak előadó­Jelentős társadalmi munkát végeztek az elmúlt hónapok­ban üzemek és vállalatok szo­cialista brigádjai az Arany János Művelődési Központ felújításán. Tavaly a konzerv­gyár önkéntes munkásai mintegy 15 ezer forintért az épület külső részét hozták rendbe, festették újjá. őket a TRAKIS dolgozói követték, akik a belső villanyszerelést végezték el társadalmi mun­kában. Ezután az ÁFÉSZ fes­tői jelentkeztek: az öltözők, mosdók festését vállalták. A társadalmi munkások ön­zetlen szorgoskodása nagy se­gítséget jelent. A művelődési központ igazgatósága szívesen fogadja és köszöni a szocialis­ta brigádok felajánlásait, hi­I kát. Évente többször találkoz­nak. Tájékoztatókat, beszámo­lókat tartanak, melyeknek tapasztalatait kiválóan hasz­nálhatják saját munkájukban. Legutóbb például dr. Kiss Ár­pád, a Kecskeméti Kertészeti Kutató Intézet vezetője szá­molt be indiai útjáról, a tá­voli világ életének sajátos gaz­dasági, társadalmi jelenségei­ről. Dr. Vámosi Nándor, a ceg­lédi Közgazdasági Szakkö­zépiskola igazgatója pedig a párthatározatok alkalmazásá­nak lehetőségeiről szólt a TIT munkájával kapcsolatban. Népszerű akadémiák — A téli hónapokban mint­egy harminc munkahelyen tar­tunk előadásokat. Megszervez­zük az ülnökök akadémiáját. Az a$szonyklub és a nők aka­démiájának előadásait igen sok lány és asszony hallgatja végig az Arany János művelő­dési központban. Elmennek előadóink az ÁFÉSZ kerttársu­lás találkozóira, az általános iskolai kollégiumba és a szo­ciális otthonba is. Az Arany János gimnáziumban KISZ- vezetőképzö akadémiát indí­tunk. Szó lesz például a veze­tés demokratizmusáról, az ideológiai szilárdságról, a kul­turális és sportmunka szerve­zéséről. Hat előadásból álló so­rozatot terveztünk azon szülők részére, akik állami gondozott gyermekeket nevelnek. Gya­korlott, hozzáértő pedagógu­sok szólnak a felnőttek fele­lősségéről az ifjúság nevelésé­ben, a nehezen nevelhető gye­rekek fejlődésének jellegzetes­ségeiről, vagy a helytelen ne­velési módszerekből származó ártalmakról. Az utóbbi sorozat egyedülál­ló a megyében. Néhány elő­adása után már sokfelé érdek­lődtek szakemberek, s arra kértek Csikai Pált, hogy tegye közzé az előadások tapaszta­latait. Évek óta rendszeresen jár­ják a tanyavilágot is a TIT előadói. Iskolákban, tanyaköz­pontokban nagy érdeklődés kí­séri tájékoztatóikat. A kiskör­zeti mozik filmvetítései sokat segítenek a szervezésben, évente huszonkét előadást tar­tanak az öt tanyasi iskolában. Egészségügyi, természettudo­mányi, kulturális témákról. Khim Antal szén munkájuk nyomán meg­fiatalodik a város kedvelt in­tézménye. A Kasza és a Csillag utca sarkán levő közkút hosszú hó­napok óta nem működik. A környékbelieknek távoli ku­takra kell járni, ami főleg az idős emberek életét nehezíti. Előfordult olyan eset, hogy egy Csillag utcai beteges, idős asszony, víz hiánvában, egész nap nem tudott főzni. Illetékes A férfi kézilabda Kinizsi kupamérkőzések 2. fordulóját szabadtéren rendezték. Napos, tavaszias időben, késéssel ke­rült sor az első, 2x30 perces találkozókra. Nk. Kinizsi I—Nk. Kinizsi II 50:6 (25:1). I: Szabó — Nagy Z. (10), Tóth (3), Dér (12), Pod- horszki (5), Varsányi G. (13), Vikartóczki (4); csere: Fülep (3). II: Csicsó — Simon, Sző­ke I, Gál (3), Zubány M. (1), Szűcs (1), Péczeli (1); csere: Fehér, Szépe, Mészáros, Szőke II. Az első csapat fölényesen nyert a sérülések miatt tarta­lékos ellenfelével szemben. Bem SE (Cegléd)—Kecske­méti MFSC 28:12 (10:6). Ceg­lédi KÖZGÉP—Lajosmizsei VÍZGÉP 19:17 (10:11). A Kini­zsi Kupa állása: 1. Nk. Kinizsi I. 6 5 — 1 157- 79 10 2. Bem SE 6 5—1 126- 92. 10 3. Ceglédi KÖZGÉP 5 1 — 1 102- 74 8 4. Lajosmizse 6 2 — 4 98-1.16 4 5. Kecsk. MFSC 6 1 — 5 95-146 2 6. Nk. Kinizsi II. 5 -------- 5 70-141 Sá pi P. (Lajosmizse) és Var­sányi (Kinizsi I) egyaránt 34, Szabó Z. (KÖZGÉP) 31, Dér (Kinizsi) 29, Túlik (Bem) 25, Bertalan I. (KMFSC) 24 góllal voltak eddig a legeredménye­sebbek. Sportszerűségben: Nk. Kini­zsi II 2, Nk. Kinizsi I 6, KMFSC 12, C. KÖZGÉP 19, Lajosmizse 23, Bem SE 30 perc összkiállítás — a sorrend. Edzésbemutató — szakfelügyelő előtt Keresztúri Géza, az atléta­utánpótlás szakfelügyelője megtekintette az Nk. Pedagó­gus Sportiskola edzését. Tamá­si Zsuzsanna tanárnő gimnasz­tikái és medicinlabdás, Kovács Nándor vezetőedző speciális és célgyakorlatokat vezetett a jól sikerült sportösszejövetelen. Barátságos női tornaverseny Az Nk. Toldi ITSK—Monori Gimnázium barátságos női helyen azzal vigasztaltak, hogy ha a Kecskeméti utcán kiépül a vízvezeték, onnan kap a kút vizet. Erre azonban még soká kerül a sor, a kútra pedig sürgős szükség van. Kérjük, intézkedjenek az illetékesek. özv. Mészáros Györgyné és a környék lakói tornászcsapatversenyen a kö­rösiek második, első-másod­évesekből álló gárdájukat in­dították. Korláton és talajon a győztes vendégekkel hasonló volt a teljesítmény. A vetél­kedő jó felkészülés volt a kö­zépiskolás bajnokságra. A tol- disok: (Major, Kábái, Bokor, Csányi, Fehér, Banka) 3,8-del szorultak a 2. helyre. Major Anikó érdemel közülük dicsé­retet. PÉNTEKI MŰSOR Sakk KlOSZ-székház, 18: az újabb III. osztályú minősítő verseny 7. játéknapja. S. Z. \?ií látónk ma a moziban ? Kabaré. Színes, zenés ameri­kai film. 16 éven felülieknek. Kísérőműsor: Alkotás. Előadás kezdete: 5 és 7 óra­kor. KISKÖRZETI MOZI A LENCSÉSI ISKOLÁBAN Egy srác fehér lovon. Űj ma­gyar film. Előadás kezdete: fél 7-kor. Kutyasors A városban a héten csaknem 4 ezer kutyát ol­tanak be veszettség ellen. Dr. Faith István főállator­vos jól megszervezte a munkát, nem kell sokáig várakozni az „ügyfelek­nek". Minden oltási napon 8—10 kutyatulajdonos be­adja az ebét Holló Sándor gyepmester helyszínen vá­rakozó rácsos kocsijába, a mester igazolást ad, hogy átvette az állatot, s a kutya után többé nem kell adót fizetni. Az átadott kutyák általában öregek, betegek, de van amelyik szép és egészséges. Egy idős emberre, ami­kor a rácsos kocsihoz vitt egy kis fekete kutyát, a vá­rakozók rákiabáltak: — Tán sajnál érte adót fizetni? I — Nem sajnálnék én, fe­lelt mérgesen az öreg, de ez a betyár megeszi a csir­kéket. A közönséges házőrző kutya után 16 forint, faj­tiszta törzskönyvezett ebek után 250, nem törzskönyve­zettek után 500 forint az adó. A drága kutyákat úgy látszik jobban megbecsülik gazdáik, mert egy sem ke­rült be a rácsos kocsiba. JÁRMŰKIÁLLÍTÁS F ■ Az Arany János Művelődési Központ kiállítótermében több sikeres képzőművészeti kiállítást láthattak az elmúlt hó­napokban az érdeklődők. Legutóbb érdekes motorkerékpár- és kerékpár-bemutatót nyitottak, melyet nagy érdeklődés kisér. / Apáti-Tóth Sándor felvétele Festés, villanyszerelés Társadalmi munkások a művelődési központban OLVASÓINK ÍRJÁK Kutat kér a Csillag utca környéke % •

Next

/
Oldalképek
Tartalom