Pest Megyi Hírlap, 1974. március (18. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-19 / 65. szám

VÁCI MAPLÖ A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A VÁCI JÁRÁS ÉS VÁC VÁROS RÉSZÉRE XVIII. ÉVFOLYAM, 65. SZÁM 1974. MÁRCIUS 19., KEDD RÉSZKÖZGYŰLÉS KÓSPALLAGON Javítják az áruellátást, a választékot és a kiszolgálást A szobi Általános Fogyasz­tási és Értékesítő Szövetkezet igazgatósága a napokban tartja részközgyűléseit. Kóspallag községben Palotay Árpád igaz­gatósági tag kétszáz meghívott előtt ismertette az igazgatóság tavalyi munkáját. Egyebek között elmondta, hogy a szobi ÁFÉSZ forgalma megközelítette a 25,6 mil­lió forintot: több mint egy millió forinttal emelke­dett az előző évihez vi­szonyítva. Az ételforgalom 117 ezer, az italforgalom 511 ezer, az egyéb áruk forgalma pedig 393 ezer forinttal növekedett. Mivel a szövetkezet összforgalmának 93 százalékát a bolti kiskeres­kedelem és a vendéglátás biz­tosítja, az igazgatóság a jövő­ben is főként e két üzemágat fejleszti, elsősorban az áruel­látás, a választék és a kiszol­gálás javítása érdekében. Az ÁFÉSZ az építeni szándékozó szövetkezeti ta­gok részére a saját Tiizép- telepeiről vásárolt, 10 ezer forinton felüli értékű FELSZABADULÁSI KUPA Vereség nélkül - az első helyen Az 1974. évi Felszabadulási Kupa küzdelmei a HAGY kul­túrtermében a IX., X., XI. forduló lebonyolításával befe­jeződtek. A Híradás I. csapata, egyen­letes teljesítményt, nyújtva, vereség nélkül szerezte meg az első helyet. Az eredményhirdetést a fel- szabadulási ünnepségek kere­tén belül tartja meg a sakk- szövetség. IX. forduló: Városi Tanács I— Esze T. II 1,5-2,5, Árpád— Báthori 1,5-2,5, Városi Tanács II— Híradás II 0-4, Városgaz­dálkodás—Esze T. I 3-1, Sztá­ron—Híradás I 0,5-3,5. X. forduló: Városi Tanács I —Árpád 4-0, Esze T. I—Vá­rosi T. II 4-0, Báthori—Izzó 1,512,5, Esze T. II—Híradás II 2-2, Dunakeszi—Sztáron 3-1, Híradás I—Városgazd. 4-0. XI. forduló: Városgazd.— Dunakeszi 1,5-2,5, Híradás II —Esze T. I 2-2,’ Városi T. II— Híradás I 0-4, Sztáron—Bá­thori 4-0, Árpád—Esze T. II 0-4, Izzó—Városi T. I 2-2. VÉGEREDMÉNY 1. Híradástechnika I, 2. Du­nakeszi Gyümölcsfeldolgozó, 3. Váci Izzó, 4. Városgazdálko­dás, 5. Városi Tanács I, 6, Sztáron Sándor G., 7. Esze Ta­más II, 8. Híradástechnika II, 9. Esze Tamás I, 10. Báthori úti Iskola, 11. Árpád úti Isko­la, 12. Városi Tanács I. Újabb MNK-győzelem Váci Híradás-Dunavarsány 5:0 (3:9) Vác: Drajkó, Molnár I., Kriska, Fidler (Böhm), Szú- nyogh, Pálinkás, Balogh, Fe­dor, Kovács, Bednárik (Men- czel), Moln^f II. Dunavarsányban, a homo­kos, mély talajú pályán, több mint negyed óráig kiegyenlí­tett küzdelem folyt. A 20. percben, Kovács jól eltalált lö­vésével megszerezte a vezetést a Híradás (1:0). Ezután Szu­ny ogh fejesgólja, majd formás összjáték után, Bednárik lövé­sével, 3:0-ra alakult az első félidő eredménye. A második játékrészben szinte egy kapura folyt a já­ték. Az 50. percben Molnár II., egyéni játék után, bomba­gólt lőtt (4:0), majd Fedor lö­vése talált utat a hálóba, s e gól a végeredményt is jelen­tette. (5:0). Győzelemmel a Híradás már a megyei legjobb 16 közé ke­rült. (1. a.) A tárgyalóteremből Meghamisította az orvosi igazolást Csalás bűntette miatt eljá­rás indult F. Emil ellen, aki a Nagymarosi Községi Tanács egyik üzemében dolgozott. Ja­nuár 29-től február nyolcadi­kéig beteg volt, de meghami­sítva az orvosi igazolást, önké­nyesen megtoldotta betegsza­badságát, és jogtalanul felvett 756 forint táppénzt. Az ügyész javító-nevelő munka büntetés­ként való kiszabását javasolta. Botrányosan viselkedett Hegedűs Géza szobi lakost vétkesnek mondta ki a bíró­ság hivatalos személy ellen el­követett erőszak bűntettében, és 10 hónap szabadságvesztés­re ítélte, de annak végrehajtá­sát két évi próbaidőre felfüg­gesztette. Hegedűs botrányt okozott a helybeli Határ vendéglőben, előállították a rendőrségre, ahol botrányosan viselkedett, és bántalmazta az őt kihall­gatni akaró rendőrt. <P) építőanyagot díjmentesen hazaszállítja, úgyszintén a vas-műszaki bolt­ban vásárolt tartós fogyasz­tási cikkeket és a kiállításo­kon vásárolt árukat is. E szol­gáltatásokkal csaknem 300 ezer forintot juttat a tagság­nak. A felvásárlási üzemág forgalma megkétszereződött a múlt évben, megközelítve a hét és félmilliót. A jövőben a háztáji gazdaságok termény- feleslegeit, valamint a nyúl- tenyésztő és méhész szakcso­portok áruit soronkívül vásá­rolja fel a szövetkezet, mely­nek tavalyi összforgalma el­érte a 130 millió forintot. Az idei célokkal kapcsolat­ban Palotay Árpád elmondotta, hogy csaknem 138 milliós for­galmat tervezett a szobi ÁFÉSZ, mely 5,9 százalékos forgalomnövekedést jelent. Többen azt kérték, hogy ABC-áruház épüljön Kós- pallagon, mások nagyobb hűtőszekrényt javasoltak a húsboltba. Elmondták, hogy a presszóban kevés a cukrászsütemény, az üzletben nem adnak fél kiló kenyeret, az üres üvegeket nem váltják vissza. A részközgyűlés végül Grécs Istvánnét és Villám Gyulánét a takarékszövetkezet, Rasmann Istvánt és Krebsz Józsefet az ÁFÉSZ részéről megyei kül­döttnek megválasztotta. K. T. Bemecebaráti Új rendelő és orvoslakás A bernecebaráti példa is bi­zonyítja, hogy a községek köz- igazgatási összevonása után nemcsak a székhelyközségek gyarapodnak új létesítmények­kel. A kemencei székhelyű Bernecebarátiban befejeződött a csaknem 800 ezer forintba került szép és modem orvos­lakás, körzeti orvosi rendelő és a csecsemők ellátására, va­lamint a terhes anyák tanács­adására szolgáló harmadik részleg építése. A közös község vezetői sze­rint az új egészségügyi komp­lexum használatba vétele már csak a cserépkályhák megépí­tésétől függ. BARANGOLAS AZ AL­POKBAN. A váci járási peda­gógusklubban március 20-án, szerdán délután 5 órakor dr. Harkay Pál egyetemi tanár, Barangolás az Alpokban cím­mel tart vetítettképes elő­adást. Kiváló dolgozó Türelemmel oktatja a fiatalabbakat A SZOT társadalombiztosí­tási kirendeltségén várakozók­ra Vácott sem a nagy türelem jellemző. A betegállományban levők a táppénz kifizetését sürgetik, aki a nyugdíjas idő­szakhoz érkezett, szeretné, ha minél előbb vinné a postás az első hónapra járó összeget, kü­lönös tapintattal kell intézni annak a iiozzátartozónak az ügyét, aki temetési segély fel­vétele végett megy a Széche­nyi utca elején levő kiren­deltségbe. Törzsgárda Emberismeret, hivatásszere­tet, türelem: e tulajdonságok nélkül nem lehet olyan helyet betölteni, ahol naponta sokan adják egymásnak a kilincset. Talán ez az oka annak, hogy a ki- és belépések nem isme­retlenek a kirendeltségi alkal­mazottak körében sem, vi­szont a negyedszázados műkö­dés során ott is kialakult a törzsgárda: akik megszerették hivatásukat, nem is gondolnak arra, hogy munkahelyet vál- toztasanak. I A törzsgárdához tartozik Vasas Lajosné járulékügyi csoportvezető-helyettes is. A közgazdasági technikumban érettségizett, s 1951 júniusában KEZDEMÉNYEZŐ JE: A HAGY Politikai könyvhónap Romhányban Ha egy nagyüzem telep­helyet létesít valamelyik köz­ségben, nemcsak munkahe­lyet biztosít a helybeli lako­sok egy részének, hanem idő­vel megváltoztatja a helység közhangulatát: tevékenysége, egy-egy rendezvénye felkelti az ott lakók figyelmét. A Híradástechnikai Anya­gok Gyára romhányi telepén majdnem kétszázan dolgoz­nak. Váci kezdeményezésre, a magyar könyvnyomtatás 500. évfordulója tiszteletére, már­cius 20-án délután politikai könyvnapot rendeznek a köz­ségi tanács dísztermében, a termelőszövetkezeti tagok, HAGY telephelyének dolgo­zói, a szocialista brigádok és a Kossuth-kiadványok terjesz tqsén munkálkodó propagan­disták részvételével. Beszédet mond Ipper Pál, a Magyar Rádió és Televízió politikai adásainak főszer­kesztője, Balassi István, az MSZMP váci városi bizottsá­gának osztályvezetője, közre­működik Bitskey Tibor szín­művész, a Vígszínház tagja, A programot helyszíni könyvkiállítás és -árusítás egészíti ki. Verőcéről indult el Szívósság, vasszorgalom Film készült élelútjóról Mottó: Egyszer mindent elér az ember, azt is, ami most még mesz- sze cél, csak küzdj, és ne csüggedj el, s győzelmed lesz a hősi ba­bér! (Bertold Brecht) lett a kirendeltség dolgozója. Két évtized alatt megismerte munkakörének fninden tudni­valóját: ma már helyettesít is, ha szükséges. A statisztikai adatszolgáltatás a feladata. Együtt örültek vele A kirendeltségvezető he­lyettese nagy elismeréssel be­szél Vasas Lajosnéról: egyik jellemzője, hogy nagy türe­lemmel oktatja a fiatalokat, szívesen átadja nekik tudá­sát, tapasztalatait. Érthető tehát, hogy kollégái körében is örömet keltett nem régen a hír: két évtize­des hivatali munkájának el­ismeréseként kiváló dolgozó lett. A SZOT Társadalombizto­sítási Főigazgatóságának Pest megyei igazgatóságán vette át a kitüntetést, majd háziünnep­ségen köszöntötték váci mun­kahelyén, a közvetlen munka­társak, a kollégák és sokan gratuláltak azok közül is, akiknek ügyét tapintattal, türelemmel intézte 1951 óta. (papp) Váci győztes Úttörő távirász-verseny A váci MHSZ-székházban rendezték meg az úttörők Le­nin ifjú távírásza versenyé­nek megyei döntőjét, melyet Berkó Mária városi úttörő­titkár nyitott meg. A tizenkét indulónak, aki Pest megye különböző MHSZ- klubjait képviselte, a morse adás-vétel technika magas fo­kának elsajátításáról kellett tanúbizonyságot tennie a szakmai zsűri előtt, melynek elnöke Szászi Béla őrnagy, megyei MHSZ-titkár volt. Az izgalmas verseny első helyezettje, Schulcz Gábor, a váci rádiósklub versenyzője, valamint a második helyezett Hegedűs László, a dömsödi rádiósklub versenyzője to­vábbjutott az április 20-i, le- ninvárosi országos döntőbe. Csapatban is a vácialk vé­geztek az első helyen, máso­dik a dömsödi, harmadik az érdi rádiósklub lett. A helyezetteken kívül a verseny valamennyi résztve­vője értékes ajándékot ka­pott. f. z. Március 15-től 31-ig ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁR A váci Naszály Áruházban A legmodernebb Videoton televíziókészülékek, olajkályhók, olajbojlerek, olajkazánok 10-15-20 százalékos árengedménnyel. NAGY VÁLASZTÉK, KEDVEZMÉNYES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS i Y erőcén született 1946-ban. * Már kisgyermek korában kitűnt mozgékonyságával, sportszeretetével. Kilencéves volt, amikor maga készítette súlyemelőtárcsával erősítette izmait, a kapu alatt pedig ott volt a gyűrű, azon függeszke- dett óraszám. Egyetlen sport­ágban sem tűnt ki, de mind­egyikben otthonosan mozgott. Hetedik osztályos korában tag­ja volt a sikert sikerre hal­mozó verőcei úttörő kézilab­da- és labdarúgó-csapatnak. A váci Sztáron Sándor Gimná­ziumban már a kosárlabdázás legnagyobb ígéretei közé so­rolták, amikor, teljesen vá­ratlanul, újabb szenvedély rabja lett: kajakkal járt Ve­rőcéről Vácra, az edzésekre, s bármilyen fáradt is volt, bár­milyen mostoha is volt az idő­járás. visszafelé, a Dunán, ár íllenében is megtette'a 10—12' kilométeres távolságot. Ezek után meglepetésként iát, hogy Bánfalvi Sándor harmadikos gimnazista korá­ban már a Váci Híradás ak­kor NB III-as csapatában rúg­ta a labdát, majd rövidesen az NB I-es Komló csapatába került: Lantos Mihály irá­nyításával lett igazán jó kö­zéppályás játékos, rengeteget edzett, igen sokat gyakorolt a pályán. Szívósságot, határtalan szor­galmat mutatott a tanulásban is. Állhatatosan kitartott el­határozása mellett: jogász lesz. Ezt mondogatta Komlón is, amiért nem kevés gúnyoló­dásban volt része. 'T'alán emlékeznek még so- kan az úgynevezett Pa- taky—Bánfalvi ügyre. Mind­ketten bejelentették, hogy egyetemen szándékoznak to­vábbtanulni, s Szegedre kérik átigazolásukat. A kérelem he­lyességét, az akarat diadalát bizonyították a SZEOL-ban el­töltött évek. Vasszorgalom jel­lemezte az egyetemen, csu­paszív munka a pályán, pél­damutató viselkedés a magán­életben Bánfalvi Sándort. Volt ifjúsági, utánpótlás-vá­logatott, részt vett a főiskolá­sok Európa-bajnokságán. Az 1972-es labdarúgóidánv végén, a magyar közéohátvédek rang­listáján, a válogatott Kovács József mögött a második he- lvezást érte el, a rangsoron 150 NB I-es labdarúgó között 11. lett. Akkor, pályafutása zenitjén érte a súlyos baleset: 1972. december 6-án, a Vásas elleni mérkőzésen, kettős szár- kapocs-csonttörést szenvedett, amely hosszú hónapokra küz­dőképtelenné tette. Sokan, akik nem ismerték őt, már le­mondtak róla. Felgyógyulása után hihetet­len akaraterővel vágott neki újra a munkának, s rövidesen ismét csapata legjobbja lett. Áz idei új idényben is rend­szeresen' kiemelkedőnek mond­ják teljesítményét, igen sok­szor bekerül a forduló váloga­tottjába. Csapatkapitány lett a SZEOL-ban, nagy közmeg­elégedésre. "C’sbruár másodikéin végre valóra váltak álmai, dok­torrá avatták Szegeden, a Jog- tudományi Egyetemen. Eddigi életútjáról filmet készített Csőké József Balázs Béla-dí- jas filmrendező: a film rövi­desen a nagyközönség elé ke­rül. Kovács Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom