Pest Megyi Hírlap, 1974. február (18. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

A Népszabadságtól - az Élet és Tudományig A Népszabadság A tanácsok pártirányítása Pest megyében című, négyrészes cikksoroza­tában nyilatkoztak váci párt- és tanácsvezetők is. A Magyar Vasutas című szakszervezeti újság arról tu­dósított, hogy a helyi távköz­lési szakasz tizenkét tagú bri­gádja 20 ezer forint értékű társadalmi munkát végzett a II. számú váci bölcsődében. A Népszava A jubiláló Vác címmel hírt adott arról, hogy az idén, december nyolcadi­kén kezdődik a 900. évforduló gazdag eseménysorozata, ün­nepi tanácsüléssel, emlékmű­avatással. Az Izzó című üzemi lapban olvastuk, hogy Vácott idén is a fénycsőüzem, a lámpaüzem és a gyújtógyártás kerül a fi­gyelem középpontjába. Üj gyártmányuk lesz a germicid- lámpa. Az Autó-Motor négy képpel, szöveges tudósítással számolt be olvasóinak az új váci AFIT-szervizről, melyben évente nyolcezer gépkocsi kar­bantartását végezhetik majd el. Az Esti Hírlap hírt adott arról, hogy a Váci Vak Boty- tyán Múzeum népviseleti tára értékes szőttesekkel, hímzett viseletekkel gazdagodott. Az Élet és Tudomány tanul­mánya bemutatja a szakembe­rek széles körű hidrológiai, föld- és rétegtani kutatásai alapján kijelölt, Püspökszilágy melletti, új izotóptemetőt. (—pr—) A kis herceg - Gödön A gödi önképzőkör fiataljai február közepén szeretnék elő­adni Saint-Exupéry általuk színpadra alkalmazott művét, A kis herceget. Az író mesét mond — fel­nőtteknek, és azt a fantáziá­ban és ötletekben gazdag „tár. salat projátja egyszerű esz­közökkel, de mindenki számá­ra érthetően tolmácsolni. VÁC I NAPLÓ ■Ni rnnlmfí * n —i ■ —■ —— wm ■ ■ — n A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XVIII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM 1974. FEBRUÁR 1., PÉNTEK A városi pártbizottság előtt (II.) A brigádmozgalom, a munkaverseny gazdasági életünk biztos támasza Javaslatok, íelaialok A városi pártbizottság ja­nuári ülésén Pálmai László pb-titkár felvetett néhány gondolatot az üzemi demokrá­cia helyzetéről. Hangsúlyozta: fontos, hogy a dolgozók szé­les köre, az egyszerű munkás és munkásnő a maga munka- területén, a maga szintjén mennyire érdekelt a termelés­sel, a mindennapi élettel ösz- szefüggő kérdések döntésének meghozatalában. Sok a tennivaló még Vá­cott is: a termelési tanácskozások emberhez, személyhez szó­ló hangulatát kell megte­remteni a jövőben. Példák bizonyítják, hogy ez mennyire jó hatású. A múlt év gazdasági ered­ményeinek figyelembevételé­vel elmondhatjuk, hogy nagy ereje és biztos támasza gazda­sági életünknek a brigádmoz­galom, a szocialista njunka- verseny. A szociális ellátottságról szólva, Pálmai László utalt arra, hogy a nagy rekonstruk­ciós és beruházási gondok kö­zepette mintha egy kicsit meg­feledkeztünk volna az em­berről. A szociális körülmé­nyek említésekor nemcsak a munkahelyre, az öltözőkre és a mosdókra, ebédlőkre kell gondolni: © Sáli fi Városi-járási egyéni bajnokság Az idei városi-járási egyéni sakkbajnokságot kevés részt­vevővel bonyolították le. A körmérkőzéses rendszerű ver­senyen az alábbi eredmények születtek az MHSZ-székház- ban. FIŰK: Serdülő bajnok: Lendér Lajos (D—keszki SE), 2. Palásthy István (D—keszi SE), 3. Hunyadi László (D— keszi Ü3E). Ifjúsági bajnok: Szabó János (D.-keszi SE), 2. Hadi Gábor (Szob), 3. Pál- falvi Péter (D.-keszi 201.). Felnőtt bajnok: Virág Sándor (Szob), 2. Simonyi Ottó (Váci Híradás), 3. Fodor László (Vá­ci Híradás). LÁNYOK: Serdülő bajnok: Bagin Judit (D.-keszi SE), 2. Simák Erika (Sztáron Gimn.). Ifjúsági bajnok: Horányi Éva (D.-keszi SE), 2. Széles Erzsé­bet (D.-keszi 201.). KÉZILABDA Fóti és dunakeszi győzelem Dunakeszin lebonyolították a Dunakanyar Kupa negyedik fordulóját is. A városi, illetve a járási csapatok a várakozásnak meg­felelően szerepelnek: a Hír­adás és a Fonó még veretlen, de a Nagymaros és a Fóti Gyermekváros is szép játékkal jeleskedik. Fóti Gyermekváros— Nagymaros 15:14 (10:8) Nagymaros: Hénap, Je­szenszki (4), Hornyák (3), Lő- rincz (3). Hüitman (2), Gréts (1) , Berki (1). Fői: Szabó (3) Gajdó'csi (5). Barna (4), Kreisz (2), Csanádi (1). Az első játékrészben, gyors játékkal, a gyermekvárosiak szereztek vezetést, a második félidőben azonban Hornyák kitűnően semlegesítette a fó­tiak irányít >ját. Szabót. Mind­két kapus. Márta és Hénap, remekül védett. Dunakeszi Vasutas— Nagymaros 18:15 (9:5) Dunakeszi: Mátó. Molnár (3), Kolossá (4). Pákozdi (6), Zsiga (4). Gendur CD Kovács, Nagy, Sári, Liebhardt. Nagymaros: Hénap. Berki (2) , László (2), Lőrincz (3), Pat­rik (1). Jeszenszki (1), Kiss (3) , Hoffman (2), Virág (1). Az NB I-es Dunakeszi csak a második félidőben tudta két- vállra fektetni a már fáradt, második mérkőzését játszó Nagymarost. T. S. fontos e témakörben az óvodákkal és bölcsődékkel való ellátottság kérdése, a munkáslakás-építés hely­zete. Szép eredményt ért el mind­kettőben a Forte és a Dunai Cement- és Mészművek. Az elért eredmények ismer­tetése után a pártbizottság ja­vaslatokat tett a gazdálkodó egységek vezetőinek: O Mind az iparban, mind az egyéb ágazatban a fej­lődés dinamizmusát tovább kell fokozni. A termelés volu­menének növelését 1974-ben úgy kell megvalósítani, hogy mind a belföldi, mind az ex­portigényeket kielégíthessük. A tavalyi termelésivolu- men-növekedés nagyság­rendjét a lehetőségekhez ké­pest biztosítsák az idén is. Szükséges a termelésen belül továbbra is a gazdaságos tő­kés export növelése, mely az üzemek eredményét is bizto­sítja, és lehetővé teszi a jö­vedelmek további emelését. A vállalatoknak a lét­számterveket, a korábbi évvel szemben, megalapozot­tabban kell összeállítaniuk. Nem látszik célszerűnek ir­reális létszámemelést tervez­ni, s annak alapján alacso­nyabb termelékenységi muta­tóval számolni, mert az a teljes gazdálkodásra is kiha­tással van. A jövedelem emelését az idén a vállalatoknak ön­erőből kell biztosítaniuk a termelési volumen, a gazdasá­gosság és a termelékenység fokozásával. Ügy kell össze­állítani az idei gazdálkodási terveket, hogy azok az orszá­gos emelést elérjék, és révü­kön az előirányzott életszín­vonal-javulás is bekövetkez­zék. A beruházásokban Vá­cott is az idén magasabb szinten kell előkészíteni az el­következő évek termelésivo- lumen-növekedését. A terme­lékenység fokozását hatéko­nyabb beruházásokkal kell megalapozni. O A saját termelésű készle­tek az idén 25 százalék­kal növekedtek: ez kedvezőt­len jelenség a városi üze­mekben. Az idei tervek össze­állítása során erre is fokozot­tabban gondot kell fordítani. Az átfutási idő csökkentése a gazdaságosság növelését ered­ményezi, egyúttal emeli a ter­melékenység szintjét. Az előterjesztés végül fog­lalkozott az egyes szak­ipari ágazatok fejlődésé­vel, a 44 órás munkahétre való áttérésre újabb mun­kahelyeken, a kereskedel­mi vállalatok felelősségé­vel s végül a pártszervezetek, a kommunisták fokozott felelős­ségével a KB-határozatok megvalósításáért, az idei ter­vek sikeres befejezéséért. Dr. Koncz Károly (Híradás- technika), Still Ferenc (nyom­da) és dr. Lenyó László (For­te) hozzászólásai, javaslatai után a városi pártbizottság az előterjesztést tudomásul vet­te, s a javaslatokkal együtt el­fogadta. Utolsó napirendi pontként Tari Kálmán, a Váci Városi Tanács VB elnökhelyettese tá­jékoztatta a pártbizottságot a várospolitikai beruházások idő­arányos teljesítéséről, a na­gyobb méretű idei váci városi vonatkozású építkezésekről. Papp Rezső 2601. Vác, Posta fiók 32. Maradjon hely parkírozásra \s A déli városkapu felé járók láthatják, hogy az alsóvárosi sportstadion bejáratának kör­nyékét parkosítják. Mindenki örül A virágos Vác kezdemé­nyezésnek, de az sem vitás, hogy ma már a korszerű, kul­turált városképhez hozzátar­toznak a megfelelő kocsipar- kírozási lehetőségek is. A stadionnál megkezdett parkosítással a régebbi parkí­rozóhely területe csökken. Ha ez az arány marad, alig pár VÁCI APROHIRDETESEK A Dunakeszi Hűtőház azonnal felvesz gyakorlattal rendelkező szakképzett SZTK-ügyintézőt. munkaügyi vezetőt, mérlegképes könyvelőt, belső ellenőrt, konyhavezető szakácsot, takarítónőket. ////////✓­Jelentkezés: Dunakeszi-Üjtelep. Garázsban tartott EE írsz. Fiat 850-es eladó. Érdeklődni fél 5 után. Vác, Sirály u. 18. Do­roszlay._______________ Egyedülálló fiatai há­zaspárnak albérleti szoba kiadó. Érdeklő­dés du. 5 órától: Vác- Deákvár, Sirály u. 8. III em, 7. _____________ Ví kendezésre alkalmas telkek Vác-Diósvölgy- ben és Hérmányban eladók. Érdeklődés: Vác Liliom u- 5. ______ Cs aládi ház Vácott, Rózsa Ferenc utcában, 2 szobás, komfortos, lakott állapotban el­adó. Belterületi csere­lakás szükséges. Ér­deklődés: du. 5 után vagy vasárnap de.: Vác, Petőfi u. 44. Vácott 1 szoba, kony- hás, kamrás házrész, 30 négyszögöl kerttel eladó 55 ezer forintért. Megtekinthető du. 5 órától, vasárnap egész nap: Vác, Árpád u. 72. sz. Két szoba, konyhás fél ház Felszabadulás úton. beköltözhetően eladó. Ungi, Vác, Áp- rilis 4. tér 36. Elveszett nagy boxer kan kutyám. Becsü­letes megtalálóját vagy nyomravezetőjét ju­talmazom. Vác, Nyár utca 7, (Tejüzemnél). Teljesen jó állapotban levő Lehel hűtőszek­rény, 50 literes eladó. Vác, Árpád u. 104. sz. Veszek vizsgázott, ol­csóbb személygépko­csit, havi 1000 forint részletfizetésre. Aján­latot levélben kér: Romhányi Szilárd, 2600 Vác, Dózsa György út 4. _________ Ár pád utcai iskola (Árpád utca 85.) két konyhai dolgozót ke­res (óvodai foglalkoz­tatásra). Jelentkezés: az iskola igazgatósá­gánál____________ Ré gi, felújítható stíl­bútort vennék. Szo- koly, Vác, Fürdő u. 1. jármű fér majd el a stadion közvetlen közelében, a kocsi­val érkezők beállhatnak a mellékutcákba, vagy gyalogol­hatnak több száz métert, amíg a sportesemények színhelyére érnek. R. S. Orgona utca FÉLÉV ELŐTT Ellenőrző munkadarabok készülnek .Dunakeszin, a 201. sz. Ipa­ri Szakmunkásképző Intézet tanulói megkezdték az első félévi ellenőrző munkadara­bok elkészítését. Ha a tanulók számukra megoldhatatlannak látszó problémával találkoznak, az oktatókhoz fordulnak, akik szívesen adnak tanácsot, és azt a gyakorlatban is bemu­tatják. Képünkön a műsze­részcsoport vezetője, Schlenk Mihály bemutatja a fúrás gyakorlati menetét. A tanműhely évente körül­belül száznyolcvan leendő szakmunkást küld á gyárakba, üzemekbe, ahol részt vesznek a termelésben, hiszen az alap­fokú szakmai ismereteket, fo­gásokat már elsajátították. A létszám az előző évekhez képest már kevés, az 1973— 74-es tanévben például esz­tergályosokból mindössze ti­zenhetet tudtak felvenni az iskolába. Kép és szöveg: Hohner Miklós ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Burik József és Hanzelik Ágnes: Zoltán, Fabi András és Tötös Anna: Gábor, Koza Márton és Sipiczki Már­ta: Hajnalka, Pálinkás Ferenc és Hidasi Erzsébet: Ferenc, Ábrahám Ferenc és Stefán Éva: Ferenc, Koczmann Já­nos és Bacsa Mária: Mónika, Majoros István és Farkas Má­ria: Márta, Váczi József és German Mária: József, Herteg Jenő és Kollár Julianna: Zol­tán, Radványi József és Szent- királyi Ildikó: Ildikó, Sipeki László és Szilágyi Erzsébet: Zoltán, Baka István és Günzer Mária: Mónika, Erdei László és Takács Éva: László, Péter- mann László és Gubacsi Má- íia: László, Csákvári József és Básti Margit: József nevű gyermeke. Vácott hunyt el: Lévai Lász- lóné szül. Seermann Irma (Ve­rőce, Asztálos u. 11), Zimmer Ferenc (Vác, Báthori u. 8.), Simon Ferencné szül. Kocsis Ilona (Tárnok, Siklósi út 11.), Kálmán József (Verőce, Kos­suth u. 14.), Buczkó Ferencné szül. Kecskés Erzsébet (Vác, Papvölgy 6.), Lukács Zsig- mond (Vác, Március 15. tér 22.), Novak Sándorné szüL Rusznák Mária (Verőce, Ár­pád u. 54.). _____________ Fi ókkönyvtár Hetente négyszer A városi-járási könyvtár kisváci (Dózsa György út 55. szám) fiókja február elsejétől heti négy alkalommal áll az olvasók rendelkezésére. Hétfő délután 1 órától 7-ig, szerdán, csütörtökön és pénteken fél háromtól fél hétig. A váci mozik műsora MADÁCH febr. 1—3.: Csí­nom Palkó (színes, magyar). — 2-án, csak du. 15 órakor: A kardforgatónő (szélesvász­nú, japán). — Matiné, vasár, nap: A katona apja (szovjet). ÉPÍTŐK február 1-én: Já­nos vitéz (színes, magyar rajz­film). Tizennyolcévesek i Most szép lenni katonának... HAMAR ELMÚLIK A SZORONGÁS — Álljon a mérce alá. — Lépjen fel, kérem, a mérlegre. — Feküdjön a vizsgálóasz­talra ... Vácott, a fegyveres erők Mártírok útján lévő klubjá­ban, az egykori kislaktanya második emeleti termében, ja­nuárban és februárban össze­írják az 1956-ban született, katonaköteles férfiakat. Van, aki a középiskolából, mác üzemből, termelőszövet­kezetből érkezik: valameny- nyien kissé elfogódva lépnek be az épület tágas kapuján, de később elmúlik a szoron­gd • öttagú bizottság elé kerül a tizennyolc éves ifjú. Dr. Áfra Tamás orvos gondosan meg­vizsgál mindenkit. Nemcsak egészségügyi problémákról esik szó, de kérdezik a szo­ciális helyzetet, az otthoni családi viszonyokat is. A nagy művelődési terem most a várakozóhelyiség, ahol honvédtisztek ismertetik a mai katonaélet sok szépsé­gét, izgalmát, a laktanyában folyó kemény és fegyelmet igénylő munkát. Az MHSZ képviselője a sorkötelesek számára indított előkészítő tanfolyamokról beszél. Valamennyien hallottak már arról, hogy a párt és a kormány intézkedéseinek alapján, újabb, jelentős jut­tatásokat kapnak majd ők is a kétéves szolgálat idején: az eddiginél magasabb zsoldot, szociális jellegű támogatást, és a szorgalom, a példás ma­gatartás a honvédéletben is számottevő lesz. A távolabbról érkezők a vá­rossal is ismerkednek. Hall­gatják a szabadságharc, a Ta­nácsköztársaság váci vonat­kozású katonai eseményeit. (P) Köszönetnyilvánítás. Köszöne« tünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, Révéss Jakabné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló Révész és Böröck család. özv. Still Ferencné született Váll Anna, életének 81. évében, január 30-án elhúnyt. Temetése február 2-án, szombaton du. 3 órakor lesz a Vác-alsóvárosi temetőben. A gyászoló család. A VÁCI ÁFÉSZ- a Vácott megnyíló gazdabolthoz szakképzett vezetőt és eladót,- szakképzett vas-műszaki, iórmű- és járműalkatrész- eladókat,- gépésztechnikusokat,- tablóellenőröket Jelentkezni lehet személyesen vagy írásban, a személyzeti vezetőnél: Vác. Beloiannisz utca 3. sz. alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom