Pest Megyi Hírlap, 1974. február (18. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ M$ZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TA xvm. ÉVFOLYAM, 26. SZÄM ÁRA 80 FILLÉR 1974. FEBRUÁR 1., PÉNTEK Az NDK miniszterelnöke Budapesten Megkezdődtek Fock Jenő és Horst Sindermann tárgyalásai Fock Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghívásá­ra csütörtökön hivatalos, ba­ráti látogatásra hazánkba ér­kezett Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köztár­saság Minisztertanácsának el­nöke. Horst Sindermann kísé­retében van Wolfgang Rauch­fass miniszterelnök-helyettes és Herbert Krolikowski kül­ügyminiszter-helyettes. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, a kor­mány elnöke üdvözölte. Jelen volt Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Karakas László munkaügyi miniszter. Baczoni Jenő kül­kereskedelemügyi miniszté­riumi államtitkár, Dégen Imre államtitkár, az Országos Víz­ügyi Hivatal elnöke, Marjai József külügyminisztériumi ál­lamtitkár, dr. Orbán László művelődésügyi minisztériumi államtitkár, dr. Várkonyi Pé­ter államtitkár, a kormány tá­jékoztatási hivatalának elnö­ke. dr. Perjési László, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága külügyi osztályának helyettes vezető­id , , „ . A vendégek érkezesenel le­ien volt Günter Kohrt, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság budapesti, valamint Ko­vács Imre. a Magyar Népköz- társaság berlini nagykövete is. Horst Sindermann. a Német Demokratikus Köztársaság mi­niszterelnöke és kísémte csü­törtökön délelőtt a Hősök te­Wolfgang Rauchfuss, Horst Sindermann és Fock Jenő az Ország­ház minisztertanácsi termében. 8 kormány tagjai, s a politikai élet több más vezető szemé­lyisége. A szívélyes, baráti hangu­latú ebéden Fock Jenő és Horst Sindermann pohárkö­szöntőt mondott. Csütörtökön délután Fock Jenő, a Minisztertanács elnö­ke és .Horst Sindermann, a Né­met Öemokratikus Köztársa­ság Minisztertanácsának el­nöke tárgyalást folytatott az Országház minisztertanácsi termében. A két kormányfő tárgyalá­sán részt vett dr. Tímár Má­tyás, a Minisztertanács elnök­helyettese, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes, Ko­vács Imre, a Magyar Népköz- társaság berlini nagykövete, illetve Wolfgang R auch fuss, az NDK Minisztertanácsának el­nökhelyettese, Herbert Kroli- kowski külügyminiszter-he­lyettes és Günter Kohrt, az NDK budapesti nagykövete. Horst Sindermann életrajza Horst Sindermann, a Né­met Demokratikus Köztár­saság Minisztertanácsának elnöke 1915. szeptember 5-én született Drezdában. Kommunista Ifjúsági Szö­vetségbe. 1933-ban antifa­siszta tevékenység miatt le­tartóztatták és kilenchónapi börtönbüntetésre ítélték. 1935-ben hatévi fegyház­büntetésre ítélték. Fegyház­büntetésének letöltése után, 1945-ig a sachsenhauseni és a mauthauseni koncentrá­ciós táborokban rabosko­dott. 1945 és 1947 között a drezdai és karl-marx-stadti megyei pártlap fő­szerkesztője, majd 1950-ig a járási pártbizottság első tit­kára Karl-Marx-Stadtban és Lipcsében. 1950-től 1953-ig a Halle megyei pártlap — a Frei­heit — főszerkesztője. 1954 és 1963 között az NSZEP KB agitációs és propagan­daosztályának vezetője. 1959-ben a KB póttagjának, 1963-ban a KB tagjának és a PB póttagjának válasz­tották, 1967-től a politikai bizottság tagja. 1963-tól 1971-ig a Halle megyei pártbizottság első titkára volt. 1971. május 12- én az NDK Minisztertaná­csának első elnökhelyette­sévé, 1973. október 3-án pe­dig az NDK Minisztertaná­csának elnökévé választot­ták. 1963-tól az NDK népi kamarájának tagja. Több magas állami kitüntetés tu­lajdonosa. ren megkoszorúzta a Magyai Hősök emlékművét. A koszorúzásnál jelen vol dr. Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese Szépvölgyi Zoltán, a Főváros Tanács elnöke, Roska Istvár külügyminiszter-helyettes, Ko­vács Imre, a Magyar Népköz- társaság berlini nagykövete és Bérces Emil vezérőrnagy. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke csütörtökön az Ország­ház Vadásztermében ebéde adott Horst Sindermann, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság Minisztertanácsa elnöké­nek tiszteletére. Az ebéden reszt vettek az NDK kormány­fője kíséretének tagjai is. Részt vett az ebéden Aczél György, Fehér Lajos, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, dr. Tí­már Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, dr. Dimény Imre, Karakas László, Púja Frigyes, dr. Szekér Gyula, a A károsodások megelőzésére, elhárítására Környezetvédelmi szakmérnökképzés kezdődik Gödöllőn A mezőgazdasági felsőokta­tási intézmények közül első­ként a Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetem kezdi meg a me­zőgazdasági környezetvédelmi szakmérnökök képzését. Az 1974/75-ös tanévben induló to­vábbképzésen diplomával ren­delkező szakemberek vehet­nek részt. Az oktatásra 50 szakember jelentkezett, de helyhiány miatit csak 40-et vet­tek fel. A környezetvédelmi szak­mérnökképzés fontosságáról dr. Stefanovits Pál egyetemi tanár, a gödöllői agráregye­tem rektorhelyettese az aláb­biakat mondotta: — A mezőgazdasági terme­lés intenzitásának növelése a vízre és a talajra, ezen keresz­tül a növénytermesztésre és az állattenyésztésre hat. Ez a nö­vekedés azonban csak részben kedvező, a technológiák sok­szor túlzott környezeti igény- bevételt jelentenek és ezek már káros hatásúak. Többek között a műtrágyák, növény­védő és gyomirtó szerek, a ser­kentő és stabilizáló anyagok alkalmazása, az öntözés, a zárt technológia nélkülözhetetle­nek. MeiléKhaíásaik azonban sokszor csak később, akkumu- lálódás után jelentkeznek. E problémák felismerésére és megelőzésére csak elméletileg megfelelően képzett szakem­berek képesek, és mivel alap­vetően mezőgazdasági isme­retekre épül a szakmérnök­képzés, elsősorban a mezőgaz­daság területén dolgozók ve­hetnek részt benne. Feltétle­nül szükséges, hogy a vezető beosztású, döntést hozó szak­embereknek megfelelő kép­zettségük legyen, nem csupán a veszély megszüntetéséhez, ha­nem már annak megelőzésé­hez is. Lényeges anyagi meg­takarítást jelent országunk­nak, ha csírájában szüntetjük meg a később már csak óriá­si energiával és költséggel helyrehozható bajokat. Sajtótájékoztató a KNDK néphadseregéről A Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaságban a na­pokban ünnepük a néphadse­reg megalakulásának 26. év­fordulóját. Ebből az alkalom­ból An Gi Szón ideiglenes ügyvivő, a KNDK budapesti nagykövetségén csütörtökön sajtótájékoztatót tartott. Elmondotta, hogy a koreai néphadsereg létrehozása Ko­rea fejlődésében történelmi jelentőségű esemény volt. Az elmúlt 26 év során áldozat­kész harcával nagyszerűen teljesítette a reá háruló for­radalmi feladatokat és elévül­hetetlen érdemeket szerzett. A továbbiakban An Gi Szón ideiglenes ügyvivő hangsú­lyozta : a koreai nép és a nép­hadsereg soha nem felejti el azt a támogatást, amelyet az amerikai imperializmus ellen vívott háború idején a szo­cialista országok népeitől — köztük a magyar néptől — kapott. A magyar nép a há­ború utáni újjáépítés nehéz időszakában is segítette a ko­reai népet építő munkájában. A két nép és néphadsereg kö­zötti baráti kapcsolat szünte­lenül fejlődik és erősödik a marxizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus elvei alapján. Brezsnyev Santiago de Cubába látogat Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára kubai hi­vatalos baráti látogatásának negyedik napján, csütörtökön délelőtt folytatódtak a hivata­los tárgyalások Havannában. „Megbeszéléseink jól halad­nak" — jelentette ki az SZKP KB főtitkára szerdán este, azon a fogadáson, amelyet a Kubai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága, valamint a kubai kormány adott tisztele­tére a forradalom palotájában. Leonyid Brezsnyev a tudósí­tóknak válaszolva hozzátette: „Nincsenek titkaink. Arról és abban a szellemben folytatód­nak a tárgyalások, amiről és ahogyan a kedd esti nagy­gyűlésen beszéltünk.” (Az egyik francia újságírónak vá­laszolva kijelentette: „Feb­ruárban várom a Szovjetunió­ba Pompidou francia elnököt. Fontos Európai kérdéseket kell majd megvitatnunk...”) Havannában csütörtökön aláírták a szovjet—kubai pol­gári légi együttműködésről szóló jegyzőkönyvet. Az együttműködés tovább­fejlesztését és elmélyítését elő­Osvaldo Porticos kubai köztársasági elnök (balról) a Jósé Marti Érdemrenddel tünteti ki Leonyid Brezsnyevet, az SZKP KB főtitkárát. irányzó jegyzőkönyvet szovjet részről Borisz Bugajev polgári repülésügyi miniszter, kubai részről pedig Alvarez Bravo, a polgári repülésügyi intézet ve­zérigazgatója írta alá. A szövi párt főtitkára csü­Felavatták a Nemzeti Bank Pest megyei központját A Magyar Nemzeti Bank Pest megyei Igazgatósága meg­alakulása óta, 1960-tól nehéz körülmények között dolgozott. Ismeretes, hogy a nyolc járási, illetve városi bankfiókot irá­nyító, s ugyanakkor ötszáz­negyvenhárom gazdálkodó szerv — köztük százharminc­két igazgatóság — számláját vezető igazdatóságnak ez ideig nem volt önálló székháza. Kü­lönösen feltűnő ez a többi megyei igazgatósághoz viszo­nyítva, ha figyelembe vesszük, hogy területét tekintve Pest megye a második legnagyobb az országban, kilencszázezres népessége révén pedig az első. Az elmúlt esztendő közepén az igazgatóság rövidlejáratú — ismertebb nevén termelési — hitelállománya meghaladta a kétmilliárdot, felhalmozás­ra nyújtott — úgynevezett fej­lesztési — hitelállomány az év végén megközelítette a két és fél milliárd forintot. Az igazgatóság a Beruházási Bank Pest megyei igazgatósá­gának beolvadása után a fő­városban lényegében három helyen dolgozott: a Pataki Ist­Az avatóünnepség résztvevői megtekintették az új létesítmény leg­nagyobb termét, a forgalmi osztályt. Képünkön jobbról a második dr. Pales Gyula, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese. Ekés János felvétel« ván téren a mezőgazdasági és közgazdasági osztály, a Gellért téren — az egykori Próféta sö­rözőben — az ipari és keres­kedelmi osztály, az Üllői úton a folyósítói és a könyvelői részleg. Azt lehet mondani, hogy a széttagoltság kedvezőt­lenül hatott az egész igazga­tóság munkájára, és lényege­sen megnehezítette az ügyfe­lek eligazodását is. Nélkülözhetetlen volt tehát egy új, korszerű székház fel­építése. A beruházáshoz a pénzügyi forrást a Magyar Nemzeti Bank biztosította, ki­vitelezőként a kiskunlacházi illetőségű Pest megyei Építő­ipari és Mezőgazdasági Gép­javító Szövetkezeti Közös Vál­lalatot (ismertebb nevén ÉGSZÖV) bízták meg. A kor­szerű, kétszintes épület határ­időre készült el, s mint ilyen, a kelenföldi lakótelep város- központjának első objektuma. Fonh János igazgató elmondta: sokáig úgy volt, hogy a látvá­nyos épületnek nem lesz köz­művesítése. A Kelenföldi Hő­erőmű által táplált hőköz­pont az eredeti tervek szerint például az igazgatóság szom­szédságában felépítendő díj­beszedő székházban lett volna, amelynek ez ideig még az alapjait sem rakták le. A székház az óesztendő fi­nisében a szükséges szolgálta­tásokkal együtt mégis elké­szült. A három „telephely” dolgozói már elfoglalták ki­jelölt szobáikban helyeiket, s ugyancsak ide költöztek a bu­dai járási bankfiók operatív ügyintézői is. Az ünnepélyes átadásra tegnap délelőtt ke­rült sor. Ezen megjelent dr. Páles Gyula, a Magyar Nem­zeti Bank elnökhelyettese, dr. Békési László, a Pest me­gyei Tanács általános elnökhe­lyettese, Osztás János, a budai járási pártbizottság titkára, és Lippay József, a KPVDSZ Pest megyei bizottságának tit­kára. Az elkötelezettségéhez és feladatához méltó létesítmény munkáját Fohn János igazgató ismertette, majd a Magyar Nemzeti Bank képviseletében dr. Páles Gyula elnökhelyet­tes adta át rendeltetésének. K. P. törtökön délután (magyar idő szerint éjfélkor) egy havannai középiskola felavatásán vesz részt, amely Lenin nevét ve­szi fel. A kubai sajtó központi té­mája továbbra is a szovjet ál­lamférfi látogatása. A lapok és rádióállomások részletesen beszámolnak Brezsnyev látogatásának la­tin-amerikai visszhangjáról is. A perui „La nueva croni- ca” ezt a címet adta tudósí­tásának: „A szovjet—kubai ba­rátság erősödése nem tetszik az amerikai imperialisták­nak”. A panamai „Matutino” szerint: „Brezsnyev és Fidel megbeszélései nagyjelentősé- gűek Latin-Amerika számára is.” Leonyid Brezsnyev és kísé­rete pénteken különgépen a forradalmi múltú városba, a Havannától ezer kilométerre levő Santiago de Cubába lá­togat. Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja^ a Budapesti Pártbizottság első titkára kétnapos látogatást tett Bács-Kiskun megyében. Borbándi János, az MSZMP KB osztályvezetője, Csémi Ká­roly altábornagy, honvédelmi minisztériumi államtitkár, Papp Árpád vezérőrnagy, a munkásőrség országos pa­rancsnoka is megjelent A. A, Zsuk ezredesnek, a szovjet nagykövetség búcsúzó katonai és légügyi attaséjának tegnap este a budapesti szovjet nagy- követségen rendezett fogadá­sán. Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályának vezetője január 28 —31. között megbeszéléseket folytatott Bukarestben a párt­közi együttműködés kérdései, ről. Ott-tartózkodása során fo­gadta Stefán Andrei, a Ro­mán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának titkára Gyenes András csütörtökön hazaérkezett Budapestre. Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszterrel tárgyal loan Avram, a Román Szocia­lista Köztársaság nehézgépipa­ri minisztere, aki csütörtökön érkezett Budapestre. Szurdi István, belkereske­delmi miniszter is részt vett azon az ünnepi eseményen, melynek során dr. Juhár Zol­tán belkereskedelmi minisz­terhelyettes és Sz. M. Szemi- csev, a Szovjetunió össz-szö- vetségi belkereskedelmi mi­niszterhelyettese aláírta a két ország közötti választékcsere- és műszaki-tudományos együttműködési megállapodás 1974. évre szóló jegyzőkönyvét I

Next

/
Oldalképek
Tartalom