Pest Megyi Hírlap, 1973. november (17. évfolyam, 264-280. szám)

1973-11-29 / 279. szám

ELKÖTELEZETTEN, LELKESEN Tizenöt éve munkásőr Gyakran fordulnak hozzá tanácsért A konzervgyár hatalmas ud­varáról szime percenként gör­dülnek az óriás mérlegre és indulnak útnak aí országba mindenfelé a kisebb-nagyobb teherautók, melyekre mozgé­kony targoncák hordják a sokféle konzervet. A nagy sür­gés-forgás, persze, szigorú ren­det követel, máskülönben el sem képzelhető összhang a sok gép és az emberek mun­kája között. Akik ezt a ren­det megteremtik, felelősség- teljes, nehéz feladatot látnak el. Egyikük Szaniszló István, aki harminckét éve dolgozik a gyárban. Nyugodt, megfon­tolt szavú ember. Röviden, tömören fogalmaz, amikor válaszol: — Segédmunkásként kerül­tem ide, még a háborús évek­ben. Azóta hosszú idő telt el, és sok minden megváltozott. A gyár szinte minden részle­gében dolgoztam már, voltam meós és telepvezető is Püs­pökladányban. Jelenleg a szállítási csoportban a tar­goncásokat irányítom. Tíz éve fejeztem be a konzerv- és hús­ipari technikumot. Szeretem a munkámat és a gyárat, hi­szen több mint harminc éve itt dolgozom. Szaniszló István régi mun­kásőr. — Még 1957-ben jelentkez­tem a munkásőrségbe. A fel- szabadulás óta vagyok párt­tag, és a munkásőrség meg­alakulása után úgy éreztem, hogy soraiban a helyem. Bi­zony, nem volt könnyű akko­riban, számtalan nehézséggel kellett szembenéznünk, de az­óta alaposan megváltozott minden. Egyenruhát kaptunk meg fegyevereket, de ami a munkásőrségbe vitt, az elkö­telezettség és a lelkesedés, változatlan maradt. A fiata­lok, akiket szeretek és sokra becsülök, szintén aktívak, oda­adnak, de úgy érzem, mi an­nak idején többet vállaltunk, bár, ha meggondolom, többet is kellett vállalnunk. Évente több mint háromszáz órát tölt a szolgálatban a sza­bad idejéből. Azt mondja, hogy a felesége és a család­ja sok segítséget nyújt neki, részt vállalva a feladatokból. — 1956 őszén alakult meg az első munkásőrszakasz Nagykőrösön. Űtvenhét tava­szán, amikor kibővítették há­rom szakaszra az állományt, engem is felvettek. Tavaly tizenöt éves szolgálatomért megkaptam az érdemrendet. Két éve rajparancsnok va­gyok. Rendszeresen részt kell vennem például a parancsno­ki továbbképzésen, amelyen gyakorlati ismereteket szer­zünk, és a politikai foglalko­zásokon, melyeken aktuális kérdésekről kapunk hasznos tájékoztatót. Törekednem kell arra, hogy mindig felkészült legyek, hiszen társaim gyak­ran fordulnak hozzám taná­csért, és nem hagyhatom őket válasz nélkül. Szaniszló Istvánt a gyár két éve külföldi úttal jutalmazta. Járt Lengyelországban és Csehszlovákiában. Igen tet­szett neki az utazás, szíve­sen menne ismét. — Most már tehetném, a gyerekeket kitaníttattam, mindegyiknek szakmája van. Két lányom az érettségi után ide, a konzervgyárba jött dol­gozni, a fiam most vált kő­műves szakmunkássá. Elé­gedett vagyok az életemmel, nincsenek különösebb vá­gyaim. Öt éve új házat épí­tettem, abban lakik, az egész család. Nagy ház, mindig akad körülötte tennivaló, de legszívesebben a kertben és a szőlőben foglalatoskodom: pi­hentető és igazán kedvemre való munka. Szaniszló István aktívan részt vesz a gyár XI. p'árt- alapszervezetének munkájá­ban is, vezetőségi tag. Cselek­vő, szorgalmas ember. Hogy milyen a jó munkás­őr, arról így vélekedik: — Vállalkozó és áldozat­kész, közösségi ember, akit a meggyőződés és a lelkesedés vitt a munkásőrök közé. Khim Antal JT ­HAMM -|tH . «JLJLJLJL ( y\ PESrME&YEI HÍRLAP KtiLÓNKIADÁsX' XVII. ÉVFOLYAM, 279. SZÄM 1973. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK Szakszervezeti politikai oktatás Brigádfagok a szemináriumokon ÁltaMkm a munkahelyi élet időszerű kérdéseiről Az állandó önképzés, műve­lődés egyik legfontosabb fel­adata a szocialista brigádok­nak. A szakszervezeti bizottság minden esztendőben megszer­vezi a politikai oktatást mind­azoknak, akik alaposabbá akarják tenni, gyarapítani kí­vánják megszerzett tudásukat. A konzervgyárban az idén ezerkétszáz hallgatója van a szakszervezeti politikai oktatásnak, s a résztvevők 90—95 százaléka szocialis­ta brigád tag. Bevált gyakorlat, hogy min­den szocialista közösségnek olyan oktatója van, aki egy munkahelyen dolgozik a bri­gádtagokkal: így már eleve si­kerül megteremtem a jó kap­Mezőgazdasági könyvhónap Gyümölcstermesztés - korszerűen Meghívás Nagytéténybe Az. idei mezőgazdásági könyvhónap alkalmából a kertbarátok klubjában dr. Brózik Sándor, a Kertészeti Kutató Intézet tudományos főmunkatársa, Korszerű gyü­mölcstermesztés a kisgazdasá­gokban címmel tartott hasz­nos ismereteket nyújtó elő­adást. Bevezetőül elmondotta, hogv Nagykőrösnek a gyümölcster­mesztésben jelentős érdemei vannak, ezért terelődött fi­gyelmük: a városra, mikor a kutatóintézetben kitenyész- tett, kiváló, új barackfajtát nagykőrösi óriás kajszinak nevezték el. A kisgazdaságokban igye­kezni kell a legjobban termő és legjobban értékesíthető gyümölcsfajtákat kiválaszta­ni, és korszerű művelésre kell törekedni. Nagykőrösön első­Házról házra Emberek a Dózsa A Dózsa György utca érde­kessége, hogy nem lakik ben­ne mezőgazdasági foglalkozá­sú ember. Fiatalon, jókedvvel Az egyik házon aranybetűs felírás: Nagy Agnes női szabó. Kopogtatásomra Besenyei Istvánne nyit ajtót, aki el­mondja, hogy 1957-től 1970-ig dolgozott, szerették, akik Ve­le varrattak, de megrokkant, és nyugdíjba kellett mennie. Akkor átadta a műhelyt egy kislánynak, aki nála tanult, nála segédkezett, elsajátítva a szakma minden csínját-bín- ját. Besenyej Istvánne férje kereskedő volt, s most áruki­adó az ÉRDÉRT szomszédos fatelepén. — Már csak öt-hat női sza­bó kisiparos akad Nagykőrö­sön, a bedolgozó asszonyok és leányok több ruhát készítenek, 'mint ők. Tudja, nem irigylés­re méltó az önálló szabók sor­sa. Viselniük kell a közterhe­ket, nyugdíj most már van, de nincs táppénz és gyermek- nevelési járulék. Nagy Agnes a fiatalok jó kedvével dolgozik. Asztalán ott hever a vaskos, legújabb londoni divatalbum. — Mindenki kiválaszthatja a neki tetsző ruhát, és én megvarrom — búcsúzik el mosolyogva. Térkép a város belterületéről Szép fenyőfák árnyékolta házban lakik feleségével Büki Kálmán nyugdíjas műszaki tiszt, aki 41 esztendeig dolgo­zott a város alkalmazásában. Sopronból pályázott, 1918- ban, Nagykőrösre, és 1960-ig megszakítás nélkül végezte feladatait. 1928-ban pontos térképet készített a város bel­területéről, munkáját az ak­kori Klösz térképészeti intézet adta ki. Mint az útügyi bizott­ság előadója, ő nevezett elsők új körösi Utcát, és illetékbé­lyeget is rajzolt a városnak. Az elmúlt években részt vett a Szabadság Termelőszövet­kezet temetőhegyi zártkert­iéinek kialakításában. Hetvenhét éves. Csontlapok­ra művészi tolirajzokat ké­szít, és gondozza szép virágos- kertjét. Tárogatószó a toronyból A szomszédban laknak Lá­zár Józsefék. A férfi, mint fia­tal hentes, 1923-ban költözött városunkba, Lajosmizséről, és 1933-ig segédként dolgozott Blayer Zsigmond mészáros­mesternél. Nagykőrösön nő­sült, s önálló ipart folytatott, melyet csak a katonaélet sza­kított meg. Ötven éve működik a szak­mában, most is árul a piacon. Tíz évig a Szabadság Terme­lőszövetkezetben dolgozott, s mint jó pörköltfőző szakácsot ismerték városszerte. Tárogatóművészként'is sike­reket aratott, az első Arany­napok idején a református templom tornyából adott K. Pesti Lászlóval hangversenyt. Nyári estéken még most is elgyönyörködteti a környék lakóit édes-bús hangú tároga­tójával. Fiuk állatorvos Mezőtúron. Nehéz inasélet után A Dózsa György út régi la- kój Tószegi Álberték. Szere­tik a virágokat, lakásuk való­ságos télikert. Tószegi Alber­tet. minthogy édesapja meg­halt az első világháborúban, hadiözvegy édesanyja nevelte fel. 1928-ban elszegődött Fenyves János kereskedőhöz. Akkoriban nehéz volt az inas- élet, reggel 5 órakor nyitottak és este 9 órakor 'zártak. Felszabadulása után vala­meddig segédkezett, majd ön­álló boltot nyitott, de elsodor­ta őt a második világháború, s csak 1948-ban került haza. Egy ideig még vezette a boltot, majd a Nagykőrösön is üzleteket létesítő Pest me­gyei Iparcikk Kiskereskedel­mi Vállalat dolgozója lett. A régi postapalotában lévő illat­szerbolt vezetésével bízták meg, feladatát ma is becsület­tel ellátja. Belépett a pártba, a PIK Vállalat helyi pártalap- szervezietének titkára. Felesége, kislány'korában, mint konzervgyári dolgozó ismerte meg a munkáséletet, és sok tanulás után. most az ÁFÉSZ kereskedelmi főosz­tályvezetője. lakodalmakban sütött, főzött Meglátogattam még az ut­cában a 75 éves Deák Fran­ciskát. Sokgyermekes csa­ládból, 16 éves korában került Nagykőrösre. Mikor örökbe­fogadója elhalt, az örökség nem nyújtván kellő megélhe­tést számára, elővette tudo­mányát, melyet a sütés-főzés­ben szerzett, s lakodalmaikba járt, szakácskodni. Finom tvúkleveseinek és réteseinek híre ment, s olyan sok helyre hívták, hogy nem is tudott mindenhová elmenni. Tíz esztendeje megrokkant, azóta nyugdíjából és háztáji földjéből éldegél, melyet a Dózsa Termelőszövetkezetbe bevitt kis öröksége után ka­pott, de gyakran kézimunka zik is. Kopa László sorban a meggy és a kajszi­barack termesztése ajánlha­tó. A változó terméshozamú Pándy-meggyen kívül, hasz­nosak az abból kialakított, öntermákenyülő fajták, me­lyek közül a Favorit hasonlít legjobban a Pándy-meggyhez. A meggyet csak néhány­szor kell permetezni, míg pél­dául az alma sokszor 14—15 permetezést is megkíván, ha féregmentes gyümölcsöt aka­runk termeszteni. Amennyiben barackot aka­runk értékesíteni, a magyar kajszit, vagy annak újabban kitenyésztett változatait, köz­tük a nagykőrösi óriás kaj­szit szaporítsuk. Cseresznyét is érdemes termeszteni, kitűnő új változatai vannak. Az előadás befejeztével dr. Brózik Sándor meghívta a körösi kertbarátokat, hogy a jövő nyár elején látogassanak el a nagytétényi Kertészeti Kutató Intézetbe, ahol 3 ezer fajtából alakítják ki az új gyümölcsöket. Az előadóteremben kiállí­tották az idei mezőgazdasági könyvhónap sok kötetét, s az előadáson megjelentek számos szaklkönyvet vásároltak. K. L. KukúrpoHíikai tanfolyam —pedagógusoknak A Petőfi Sándor általános iskola pártalapszervezete Szakma és politika négyéves ideológiai, kultúrpolitikai tan­folyamán vesznek részt az is­kola pedagógusai. A foglalko­zásokat Kovács Ambrus igaz­gatóhelyettes vezeti. csolatot az előadó és a hallga­tók között. A szemináriumok legtöbb­ször fórum jellegűek, a felve­tett problémákra vagy a hely­színen válaszolnak, vagy a kérdéseket eljuttatják az ille­tékesekhez, akiktől mindig megérkezik rájuk a kielégítő felelet. Ötvenegy előadója van a szemináriumoknak, egy-egy oktató húsz-harminc tagból ál ló csoporttal foglalkozik. Feltűnő, hogy évközben nem csökken, hanem növekszik a hallga­tóság száma. Főként azért népszerűek ezek a szemináriumok, mert általában a munkahelyi élet időszerű kérdéseiről beszélnek az oktatók. P. E. \ Pályaválasztási kiállítás Csoportos látogatások, filmbemutatókkal A pályaválasztási hetek al­kalmából, december 3-án ki­állítást rendez a városi párt- bizottság nagytermében a 224. számú Szakmunkásképző In­tézet, a Toldi Miklós élelmi- szeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, a 21. Volán és a Gépjavító és Faipart Szövetkezet. A pályaválasztási kiállítást megelőzően, délelőtt 10 órakor ankétot tartanak a szakembe­rek a pártbizottság klubter­mében, majd délután 3 óra­kor nyílik meg a tárlat. A tervek szerint megtekin­tésére elviszik az általános is­kolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulóit. A városi könyvtárban a kiállítás heté­ben az érdeklődők a legújabb pályaválasztási tanácsadó könyveket is kölcsönvehetik, elolvashatják. A csoportos látogatások al­kalmával filmbemutatókat is tartanak a pártbizottság nagy­termében. Elmarad a színházi előadás Az Állami Déryné Színház mára, november 29-ére hirde­tett, Az éjszaka útjain című előadása a főszereplő megbe­tegedése miatt elmarad. SPORT A tatai kézilabdád osztályozó« Az ország 19 megyéjének legjobbjai, valamint a Buda- pest-bajnokság első öt helye­zettje volt hivatalos Tatára, az NB II_be jutásért kiírt ké­zilabda osztályozó mérkőzé­sekre. Az Nk. Kinizsi férfi­csapata is kivívta magának a kétnapos viadalon való rész­vétel jogát, a Pest megyei bajnokság megnyerésével. Négy csapát körmérkőzéses rendszerben mérkőzött a tatai sportcsarnokban, amely most épült, rekortán talajú s 20X40 méteres, nemzetközi méretű játéktérrel rendelke­zik. A mérkőzések teljesen zárt körűek voltak, a szerep­lőkön kívül csak a csapatok edzői és vezetői lehettek je­len. Az újonc körösiek az első napon kettő, a másodikon egy alkalommal mérkőztek. Tiszavasvári Lombik—Nk. Kinizsi 27:16 (11:7). Az osz- tályozón ezúttal negyedszer szerepelt Szabolcs megyei baj­nok ellen görcsös akarattal, de nagyon megilletődötten ját­szottak a kinizsisek, s ezt az igen jó képességű ellenfél ki­használta. Kissé furcsa volt, hogy a bírók megengedték a Pest megyében szokatlan ke­mény játékot. Nk. Kinizsi—Kiskundorozs­mai MEZŐGÉP 28:22 (13:11). A súlyos vereség után sikerült helyrebillenteni a lelki egyensúlyt, s a kísérleti NB III 3. helyezettje ellen (a do­Gépjavítók A Szolnoki úti kisgépszervizben, amely a Gépjavító és Faipari Szövetkezet egyik üzemrésze, havonta mintegy kétszáz mosógépet, centrifugát, hűtőszekrényt javítanak meg. Képün­kön: német gyártmányú mosógépdobot tesznek ismét hasz­nálhatóvá. Apáti-Tóth Sándor felvétele rozsimaiak már másodízben szerepeltek az osztályozón) a körösiek feljavultak, tudásuk 70 százalékát nyújtották, győ­zelmet szereztek. Nk. Kinizsi—Zalka Katonai Főiskola SE (Bp.) 28:24 (10:11). A budapesti 3. helye­zettel remek mérkőzést ví- ,vott a Kinizsi, s a második félidőben sikerült kivívnia á győzelmet. A 6 pontot gyűjtött tisza- vasváriak jutottak az NB II- be, 2. Nk. Kinizsi 4. 3. Kis- kundorozsma 2, 4. Zalka KMFSE 0 ponttal. A körösi együttesben a kö­vetkező játékosok szerepeltek az osztályozón (a zárójelben most nem az elért gólok szá­mát közöljük, mert Tatáról a jegyzőkönyveket, érthetetlen módon, nem engedték elhoz­ni, hanem az első szám a kezdő csapatban, a második a cseresorban való szereplé­sek számát mutatja): Bekő (2+1), Szabó (1+2) — Nagy A. (3+0), Tóth (3+0), Varsá­nyi G. (3+0), D. Kovács F. (2+0), Bertalan (2+1), Vikar- tóczki (3+0), Podhorszki (1+2), Szőke (1+2), Nagy Z. (0+3), Fülep (0+2), Dér (0+2). Az egész évben jól felké­szült körösi fiúk először sze­repeltek az NB II-be jutásért vívott osztályozón. Egyik ru­tinosabb ellenfelüknek sike­rült a feljebbjutás. Reméljük, jövőre is megpróbálják, hi­szen a körösi sportkedvelők­nek eddig is sok örömet sze­reztek, s reméljük, szereznek a jövőben is. Tatán a Játékvezetők reme­kül, kifogástalan pártatlan­sággal bíráskodtak a találko­zókon. Ismét felvetődött: mindent meg kell tenni azért, hogy a megyebajnokok osztályozóje helyett e népszerű sportágban is bevezessék az NB Ill-at. A csapatok erősödhetnének az egész évi bajnokság győz­tese pedig osztályozó nélkül juthatna feljebb. S. Z. Mi? látunk ma a moziban ? Száguldás a semmibe. Szí­nes amerikai film. 16 éven felülieknek. Kísérőműsor: Ahol a leg­korábban kel fel a nap. Előadások Kezdete: 5 és 7 órakor. KISKÖRZETI MOZI A CSONGRÁDI ÜTI ISKOLÁBAN A betyárkapitány kincse. Kalandos, színes román film. Előadás kezdete: fél 7-kor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom