Pest Megyi Hírlap, 1973. november (17. évfolyam, 264-280. szám)

1973-11-11 / 264. szám

Leonyid Brezsnyev Kijevbe utazott, Az ukrán fővárosban találkozik Joszip Broz Titóval Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára szombaton Moszkvából Kijevbe utazott. A főtitkár az ukrán fővárosban Joszip Broz Tito jugoszláv államfővel, a JKSZ elnökével találkozik és folytat megbeszéléseket. ' A jugoszláv állam- és pártelnök az SZKP Központi Bizottságá­nak meghívására látogatásra érkezik a Szovjetunióba. Brezsnyevet Kijevbe elkísér­te Andrej Gromiko külügymi­niszter, az SZKP PB tagja, Konsztantyin Katusev, az SZKP KB titkára és több más szovjet hivatalos személyiség. Ma utazik Afrikába Losonczi Pál Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke ma Afrikába utazik. Mint ismeretes, a magyar ál­lamfő Yakubu Gowon tábor­nok nigériai, Ignatius Kutu Acheampong ezredes ghanai, dr. Siaka Stevens Sierra Leo­ne-! és Habib Burgiba tuné­ziai államfő meghívására hi­vatalos látogatást tesz a Ni­gériai Szövetségi Köztársa­ságban, a Ghanai Köztársa­ságban, a Sierra Leone-i Köz­társaságban és a Tunéziai Köztársaságban. (Kommentárunk a 2. olda­lon.) A Kairó—Szuez 101-es kilométerkőnél — ma 14 órakor líj időpont a közel-keleti stabilizációs megállapodás aláírására Szombaton délben egy ENSZ- szóvivő Kairóban bejelentette, hogy az egyiptomi—izraeli 6. F orgalomba kerültek, ott kínálják magukat az üzletek kirakatá­ban a jövő évi naptárak. Szerényebbek, díszesebbek, vékonyak, vastagok, kinek- kinek tetszése, pénztárcája szerint. A naptár természe­tes tartozéka életünknek, jelzője az előrelátás iránti igény terjedésének. Néhány helyen azonban nem elé­gednek meg a közvetlen jö­vőt érintő előrelátással. Még tovább tágítják a lá­tóhatárt, igyekeznek fölfe­dezni azt is, ami a holnap­után tág köntöse mögé bú­vik; terveznek, távlati el­képzeléseket fogalmaznak meg. Középtávú, azaz öt esz­tendőre szóló, az 1971— 1975 közötti időszakot fel­ölelő terve van, hasonlóan minden más gyárhoz, a Nagykőrösi Konzervgyár­nak is. A terv végrehajtása sikeres, hiszen idén, októ­ber végéig akkora termelési értéket állítottak elő, mint tavaly, egész évben. Van azonban valami, ami az it­teni gyakorlatot megkülön­bözteti a másutt követettől. Nemcsak az, hogy a gyár kollektívája a héten már értesülhetett a jövő évi ter­melési feladatok legfonto­sabb jellemzőiről — persze, ez sem kicsiség —, hanem az is, hogy a konzervgyá­riak sajátos naptárt forgat­nak. E sajátos naptár min­dig középtávra, azaz négy­öt esztendőre érvényes, te­hát használói nem érik be azzal, hogy 1975-ig utat mutat a középtávú terv, hanem újra meg újra meg­toldják a várható, fölmér­hető, számításba vehető té­nyezőkkel. Arra törekszünk — mondja az igazgató —, hogy fő vonalakban mindig a kezünkben legyen egy középtávú terv. E törekvés sikeres meg­valósítását tanúsítja, hogy a gyár hosszú évek óta egyenletesen és gyors lép­tekkel halad; termelésének mennyisége, értéke is nö­vekszik, bővül a termelé­kenység is, javul a termék- szerkezet. Értékesítési gondjaik nincsenek... az előrelátás kamatos kama­tokkal fizet. N apjainkban nemcsak a népgazdaság egészé­ben nőtt meg ugrás­szerűen a távlati tervezés jelentősége, de fokozatosan ezt láthatjuk vállalati, gyá­ri méretekben úsvszintén. Kibontakozóban van egy folyamait, amely a gazdál­kodás tényleges jellemzőit tolja előtérbe, azonban fon­tosságot adva a jelen dol­gainak s a holnao teendői­nek. Ez a folyamat népgaz­dasági méretekben — egye­bek között — a termelé­kenység gyorsabb emelésé­nek szükségességére figyel­meztet, hiszen lényegesen nem bővül a társadalmi munkaidőalap, mivel a fog­lalkoztatottak száma az iparban nagyobb mértékben aligha emelkedik. Ugyan­úgy e folyamat, a távlatok kiterjedt elemzése hívja fel a figyelmet az energiaellá­tás döntő elemeire. így ar­ra, hogy míg 1970-ben az energiahordozók 63 százalé­ka származott hazai terme­lésből, arányuk — az igé­nyék növekedése következ­teben — 1985-re 32—35 szá­zalékra csökken. Vajon e nagy, összefog­laló tényekből következtet­hetnek-e bármire a válla­latok? Hiba lenne a táviati tervezés céljait, módszereit mechanikusan átplántálni a gazdaság egyik rétegéből a másikba — a makroszférá- ból a mikroszférába —, de legalább akkora hiba lenne lemondani a helyi előrelá­tásról. Fölösleges — mi több, veszélyes! — igyeke­zetnek bizonyulna a válla­latoknál hosszú távú, táv­lati tervek készítését szor­galmazni, hiszen tíz, tizen­öt évre a vállalati tevé­kenység megtervezhetet- len. Ám ebből sokan arra következtetnek, hogy mindenféle hosszabb idő­szakra szóló előretekintés mellőzhető! S akad erre „érv” is, ami így hangzik: azt sem tudjuk, mi lesz jövőre, nemhogy két vagy négy év múlva ... Mintha mentené, magyarázná vaksi tapogatózásukat a közvet­len holnap ismeretlensége! L együnk igazságosak: a nagykőrösiek tervezé­si gyakorlatukkal előtte járnak a mezőnynek. A vállalatok többsége ugyanis még csak most, eb­ben az ötéves tervidőszak­ban került szembe első íz­ben a követelménnyel, elő­ször készített középtávú tervet, s gyakorlat híján joggal gondolhatta, hogy a feladat terhét ezzel le is tette öt esztendőre. A Pest megyei Vegyi és Divatcikk­ipari Vállalat például egyike a rendkívül dinami­kusan fejlődő gazdálkodását alaposan megtervező ipari egységeknek. Helyes döntés volt így 1 az is, amit o gyömrői vegyiüzem re­konstrukciójára hoztak. A mintegy harmincmillió fo­rintot felemésztő munka megkezdődött, s ma már „csali” annyi a gond, hogy sem a nagyközségből, sem a környékből nincs elég munkásnak jelentkező. Nőknek kínálnak munkát — tíz forint feletti órabér­rel —, igaz, három mű­szakban, bármikor fölvesz­nek negyven, ötven embert ... Lehet előre számolni ilyen problémákkal? Kell! Mert akkor van értelme igazán a távlati tervezés­nek, ha minden tényezővel szembenéz, ha minden vár­ható hatást elemez. A gyömrői példa azért jó, mert megmutatja, egyetlen elem is mennyire fontos le­het, de sajnos, legtöbbször az iparvállalatok nem egyetlen tényezőt mellőz­nek. Forgatják a naptárt, mindig a jövő évit, s úgy tesznek, mintha azon túl már nem is lenne semmi, vagy ha igen, akkor maga a nagy ismeretlen. A gaz­dálkodásnak, a hatékony­ság növelésének hatalmas forrásai rejlenek a tökéle­tesebb tervezésben, az elő­relátás megalapozottságá­ban. Abban, hogy az ipar- vállalatok vezetőinek kezé­ben ne csak a jövő év, ha­nem távolabbi két-három esztendő naptára ott le­gyen. Mészáros Ottó pontos, tűzszünetet megerősítő megállapodás aláírását vasár­napra, közép-európai idő sze­rint 14 órára halasztották. Az aláírásra a Kairó—Szuez or­szágút 101. kilométerkövénél Ensio Siilasvuo, az ENSZ kö­zel-keleti békefenntartó erői parancsnoka jelenlétében ke­rül sor — mondotta a szóvivő a részletek után érdeklődő új­ságíróknak, és kérdéseikre csupán megismételte: „Mind­két fél alá fogja írni a meg­állapodást”. Izrael, miután az Egyesült Államokhoz intézett kérdéseire állítólag számára kielégítő vá­laszt kapott, elfogadta a közel- keleti tűzszünet megszilárdítá­sára Kissinger amerikai kül­ügyminiszter közreműködésé­vel kidolgozott hatpontos béke­tervezetet — közölte újságírók­kal Golda Meir izraeli minisz­terelnök szombaton a lodi re­pülőtéren, ahonnan Londonba indult, hogy részt vegyen a Szocialista Internacionáíé ta­nácskozásán. A miniszterelnök a továb­biakban bejelentette, hogy kormánya Aharon Jariv tábor­nokot, a kormányfő különleges politikai tanácsadóját teljhata­lommal ruházta fel, s felha­talmazta a megállapodás alá­írására. A kairói rádió szombaton négy pontban ismertette az egyiptomi külügyminisztérium­nak a megállapodással kapcso­latos értelmezését. Az An Nahar című bejrúti lap jólértesült kairói diplomá­ciai forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a Közel-Kelettel foglalkozó nemzetközi béke- konferencia december 10-én Genf ben nyílik meg. Egy am- mani keltezésű jelentésében a lap tudni véli, hogy a kétsza­kaszos tanácskozáson több sza­kosított bizottság alakul; az egyik Jeruzsálem kérdésével, a másik a Golan-magaslatolikal, a harmadik a békeszerződés megfogalmazásával, a negye­dik a nemzetközi „vízifolyosó” kérdésével foglalkozik majd. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ M$ZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA xvn. ÉVFOLYAM, 264. SZÄM ÄRA 1 FRRIXT 1973. NOV 11.. VASÁRNAP Szántani, éjszaka is! Zöldül már a vetés A jövő héten befejeződik a betakarítás Lassan elnéptelenedik a ha­tár végére járnak az őszi munkáknak a gazdaságok. Még egy-két nap, és befeje­ződik a kukoricatörés is, ami a szántóföldi tennivalók leg­javát adta. A hírek szerint már csupán a budai, a mono- ri, a nagykátai és a ráckevei járásban akad némi törni való tengeri. Szépen zöldül a vetés, az őszi árpa, rozs, tritikálé után elsősorban a búza apró növénykéi, azokon a táblákon, ahol a legkorábban végeztek a vetés­sel, mely teendőnek csaknem tizedrésze még hátra van. Az őszbe nyúlt szárazság ugyan lti.'Dé visszatartotta a kalászo­sok kelését — az egész ország területén csupán 23—42 mil­liméter csapadék hullott, táj­egységenként változó meny- nyiségben —, ám a gondos talajművelés következtében a szépen elmunkált talajok megfogták a reggeli harma­tot, futó eiöket. Áz időjárás­ra egyébként nem lehet sok panasz, a szárazság még min­dig kedvezőbb, mintha merő latyak lenne a határ, hiszen így semmi sem akadályozta a betakarítást. Jóllehet, az aszá­lyos időjárás miatt a kukori­ca hozama elmaradt a vára­kozástól, nem éri el a tavalyi 37 mázsás megyei átlagot, ke­vesebb cukorrépa is, a terméscsökkenést azon­ban némiképp ellensú­lyozza, hogy kedvezően alakultak a betakarítás körülményei. Mert nemcsak azt tartjuk szá­mon : miből, mennyi termett, hanem, hogy mennyi került a magtárakba, feldolgozó üze­mekbe. Az őszi munkák irányításá­ra létrehozott megyei opera­tív bizottság ügyeletén el­mondották, hogy miként az aratás idején a kukoricatörés­ben is segítséget nyújtottak egymásnak a gazdaságok, a munkákkal elmaradt terme­lőszövetkezeteknek átadták gépeiket. A járási hivatalok jelzései szerint a betakarítás a jövő héten mindenütt befe­jeződik. a még hátramaradt vetéssel együtt. A tsz-ek mindvégig tartották az ara­táskor szerzett időelőnyt. A megyében több mint ki­lencezer hektáron vetették el az őszi árpát, 10 700 hektá­ron a rozsot, 2900 hektáron a tátikáiét. Búza 54 652 hektá­ron terem majd a jövő esz­tendőben. A megye termelő- szövetkezetei 76 ezer hektár­ról takarították be — mint említettük, még nem teljes egészében — a tengerit, burgonyából 6800 hektár termése került a vermek­be, behordtak mintegy másfél ezer hektárnyi napraforgót, s két és fél ezer hektárról szedték föl, némi részes művelésű terület kivételével, a cukorrépát. A határ most már szánté csakis a traktorosoké, akik máris végezitek az őszi mély­szántás 40 százalékával, ösz- szesen mintegy 95 ezer hek­tárnyi, tavasszal esedékes ve­tésterületen készítik elő a lu­cerna, tavaszi árpa, kapások magágyát. A megyei operatív bizottság tanácsolja a gazda­ságoknak, hogy a munkák meggyorsítása érdekében kí­sérjék figyelemmel az ország más területein már alkalma­zott tíj módszereket, egyebek között; ahol szükséges, szer­vezzék meg a gépek három műszakban történő javítását, karbantartását, s az éjszakai szántást. A. Z. Cél: raktárba szállítani Folytatják a versenyt a Csepel autógyáriak Neoncsövekhez Nemrég ünnepelt a Csepel Autógyár. Mint ismeretes, ok­tóber végén adták át az Ika­rusnak a tízezredik autó­busz-padlóvázat, a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom évfordulójára kezdemé­nyezett munkaverseny ered­ményeként. A gyár dolgozói azonban nem elégedtek meg ezzel a sikerrel: folytatják a versenyt. Az alkatrész-gyáregység dolgozóinak újabb vállalása szerint a december végéig ki­bocsátandó IK—255 és az IK—260-as típusú paldóváz al­katrészeit (kétszázkilenc félé­ről van szó) november 30-ig legyártják és raktárba szállítják. Ezzel az alkatrészgyáriak hu­szonkét napos előretartási ér­nek el. A vállalás kezdeményezői felhívták gyáregységük több műhelyét, valamint a szeg­halmi gyárrészleg dolgozóit, hogy csatlakozzanak felaján­lásukhoz. A versenyfelhívás J A Mechanikai Művek a b o n y i gyáregységében az olaj- kályha mellett jelentős szerepet tölt be a fénycsőkondenzátor gyártása Is. Az idei gazdasági évben 1 millió 800 ezer darabot készítenek belőle, amelyből a hazai szükségleten kívül jelen­tős tételt exportálnak az NDK-ba, Törökországba, Görögor­szágba és Spanyolországba. Koppány György felvétele indítékai közül kiemelendő egyik ok, hogy az alkatrésze­ken kiskőrösi kooperációban végzik a felületnemesítő mun­kákat. A huszonkét „nyert” napból tíz voltaképpen már erre megy, a másik ok, hogy az indítóműhelyekből — első­sorban az automata- és re­volverműhelyből — gyakran tíz-húsz darabonként küldik a csavarokat, ezért naponta többször át kell a gépeket ál­lítani, ami tetemes időkiesést jelent. Így azután a jelenlegi gyártási gyakorlat egyszerűen lehetetlenné teszi a raktárra, szállítást — nem ritka, hogy a járműgyáriak közvetlenül a géptől viszik el az anyagot. A verseny célja tehát a munkaszervezési hibák csökkentése. Ügy kell megszervezni a gyár­tást, hogy minél kisebb legyen az időkiesés, az alkatrésze­ket raktárra szállítsák a mű­helyekből, ahonnan aztán szükség szerint irányítják azo­kat rendeltetési helyükre. V. A. Kirillin a Központi Fizikai Kutató Intézetben Szombaton délelőtt V. A. Kirillin akadémikus, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, a Szovjetunió Minisztertanácsa Tudomá­nyos és Műszaki Állami Bi­zottságának elnöke — dr. Aj- tai Miklósnak, a Miniszterta­nács elnökhelyettesének, az OMFB elnökének társaságá­ban — az általa vezetett szov­jet küldöttség élén ellátoga­tott a Központi Fizikai Kuta­tó Intézetbe. A vendégeket az intézetben Tétényi Pál akadé­mikus, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia főtitkárhe­lyettese és Pál Lénárd akadé­mikus, az intézet igazgatója fogadta. A szovjet vendégeket Pál Lénárd tájékoztatta az intézet tevékenységéről, az eredmé­nyekről és a további felada­tokról. Ezt követően a vendé­gek ellátogattak az intézet több kutatólaboratóriumába. Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter vendé­geként hazánkban tartózkodó Kristian Gestrin, a Finn Köz­társaság honvédelmi minisztere tegnap — kíséretével együtt — egésznapos látogatást tett a magyar néphadsereg egyik harckocsizó egységénél. Nemeslaki Tivadarnak, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának, a SZOT főtitkárhe­lyettesének vezetésével Kubá­ban tartózkodó magyar szak- szervezeti küldöttség tisztele­tére fogadást adott dr. Meruk Vilmos, hazánk havannai nagy­követe. I i Majiíár

Next

/
Oldalképek
Tartalom