Pest Megyi Hírlap, 1973. október (17. évfolyam, 230-247. szám)

1973-10-10 / 237. szám

Utazók klubja Újabb kirándulást szerveznek' A KIOSZ járási területi csoportjaival az utazók klub­ja október 13—14-ére közös buszkirándulást szervez: Pilis, Monor indulási állomással, Budapest—Eger—Bükk- szentlászló—Miskolc—Mis. kolctapolca—Sátoraljaúj­hely—Tokaj—Sárospatak— Gyöngyös lesz az útvonal. A programban tombola és szellemi vetélkedő, hagyomá­XV. ÉVFOLYAM, 237. SZÁM 1973. OKTOBER 10., SZERDA Legkeresettebb a poüpmarkoló Új gyártmányok a vecsési VIZÉP Vállalatnál Kazánok, óvodáknak — Egymással versengő szocialista brigádok nyos városnézés, valamint a tokaji szüreti felvonulás és a miskolctapolcai barlangfürdő megtekintése is szerepel. Az utazás részvételi díja, teljes ellátással (utazás, szál­lás, étkezés, idegenvezetés): 320 forint. Jelentkezni a mű­velődési házban (Monor, Bocs­kai u. 1., telefon: 178) októ­ber 12-ig lehet. TÜDOSZURÉS VASADON Vasad községben tegnaptól kezdődően, október 12-ig álta­lános tüdőszűrést tartanak. A vecsési VIZÉP egyik büszkesége a saját szabadal- mú szennyvízdaraboló szi­vattyú. A kísérleti műhelyben évente kétszázat gyártanak belőle: főképpen intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék vá­sárolják, de a mezőgazdáságok állattenyésztő telepei is szí­vesen használják. Másik fontos gyártmá­nyuk a gáztüzelésű gőz- és meleg vizű kazán: különböző típusúakaí, nagyságúakat és teljesít­ményűeket készítenek, ko­operálva a Gépszakmai Szövetkezettel és a Ganz- MÁVAG-gal. Ezeket a ka­zánokat leginkább társas­házak központi fűtéséhez rendelik. . A háztömbök központi fűté­Ulti, sakk és A monori szakmaközi bizottság székházát szívesen kere­sik fel az idősebbek, hogy esténként ki-ki kedve szerint szóra­kozzék. Mutnéfalvy Adorján felvétele kosárlabda-h'iradó Nagy küzdelem, balszerencsés vereség Magyar Hajó—Monori SE NB III, női, 43:42 (22:22). Mindkét csapat óvatosan kezdett, Bajkai, Bokros, Vitéz távoli dobásokkal kísérletezett, mert a fővárosi csapat a pa­lánk alatt nagyon jól véde­kezett. Az első öt percben 6:6 volt a kosárarány, s már ekkor látni lehetett, hogy nagyon szoros mérkőzésre van kilátás. A 10. percben 14:ll-re elhúz­tak a fővárosi lányok, de a kö­vetkező percek a hazaiakéi voltak, s így a 15. percben 18:17 arányú vezetésre tettek szert a monoriak. Az utolsó öt perc ismét a fővárosi lányoké volt, és az igen izgalmas fél­idő 22:22-es döntetlennel ért véget. Szünet után még izgalma­sabbá és keményebbé vált a játék. A 15. percben már 41:35 a kosárarány, a monori lányok javára. Ezek után már-már úgy látszott, hogy a találkozót megnyerik, amikor az ellenfél nagy hajrába kezdett, az utol­só percben egyenlített, sőt, az utolsó másodpercben a főváro­siak lefutása kosárral fejező­dött be, s így egy ponttal ők nyerték meg a mérkőzést. Veress László edző: — Régen látott, izgalmak­ban bővelkedő mérkőzést ví­vott a két csapat. A fővárosi lányok jobban bírták idegek­kel a hajrát. Azt hiszem, szé­gyenkezni valónk nincsen, az utolsó másodpercben kikapni egy jóképességű csapattól nem szégyen. Jók: Bokros, Bajkai, Katus, Vitéz, Antal. CSAK EGY FÉLIDŐN AT Dunaújvárosi Építők— Monori SE NB III, férfi, 64:52 (32:36). / A monori csapat az első fél­időben jól játszott, és négy kosárelőnyre tett szert. Szü­net után á dunaújvárosi csa­pat könnyedén szerezte meg a győzelmet. Jók: Fekete, Gilányi, Bukat Monori SE — Nagykőrösi Gimnázium női, ifjúsági 36:6 (24:0), Nagykőrösi Gimnázium —Monori SE női, serdülő 12:4 (8:2), Nagykőrösi Gimnázium —Monori SE férfi, ifjúsági 18:10 (12:8). Vitéz Imre MŰSOR MOZIK Maglód: A tengeri farkas I—II. I.Ianor: Lázadás a bu­szon. Nyáregyháza: Tudósítás az alvilágból. Vecsés: Fedőne­ve: Jégmadár. MŰVELŐDÉSI HÁZ Gyömrőn, október 14-én, es­te 6 órai kezdettel: vidám mű­sor; fellép Hofi Géza, Szuhay Balázs, Bodor Károly, Bodor Zoltán, Havasy Viktor zene­szerző, Szűcs Judit, Délhúsa Gjon, zongorán kísér Darás István. séhez olajtárolókat is gyárta­nak. — Közel a fűtési idény, sür­getnek bennünket — mondják kísérőink, Balogh Lajos főmű­vezető és Papp Miklós gyár­tástechnológus, miközben az udvar hatalmas raktárához érünk, ahol már csomagolva, szállításra készen állnak a ka­zánok. Egyik-másik oldalán ott a krétaírás, melyik óvoda vár­ja. Az építőipar is sürgeti a VIZÉP-nél gyártott vasszerke­zeti cikkeket. Ajtók, ablakok, korlátok alakulnak a sistergő vágó- és hegesztőgépiek alatt. — Másik partnerünk, a bá­nyaipar, a kőbányászat nélkü­lözhetetlen eszközét, a furcsa vasszömyhöz hasonló polip­markolókat várja türelmetle­I nül. Megtudjuk, hogy a polipka- rok fél köbméter terméskövet emelnek fel egyszerre. De megtudjuk azt is, hogy a fo­lyami kotrógépek, melyeknek felújítását szintén a VIZÉP vecsési telepén végzik, ugyan­csak használják ezeket a kő­markolókat, természetesen uszályokra szerelve, továbbá a vasúti vagonok kirakásánál, a gépkocsirakodásnál is alkal­mazzák őket. Az igény igen nagy, nem csoda hát, hogy a VIZÉP-nek akad olyan üzem­része, amelyben csak három műszak oldja meg a feladato­kat. A gyár gépesítése is fej­lett. Az egyik műhelyben 12 különböző szerszámgé­pet látunk. Büszkén mu­tatják a nagy teljesítmé­nyű gépóriás, a csehszlo­vák TOS főtengelyköszö­rűt. — Kiszolgálja az üzemet, és még bérmunkát is végzünk ve­le, hogy jól kihasználjuk: a Hungarocamionnak dolgozunk — mutatja a ragyogóra köszö­rült, hatalmas tengelyeket Ka­sza Pál művezető, aki a tizen­három tagú Goldmann szocia­lista brigád vezetője. Kísérőinktől azt is megtud­juk, hogy a szocialista brigád- versenyben a teljes üzem részt vesz, és mindig fej fej mellett haladnak. Szem előtt tartják: minden, sürgős, amit gyártanak. Fekete Gizella A NYUGDÍJASOK ÉRDEKÉBEN Korán vagy későn? Beszélgetés a monori postahivatal vezetőjével A rendelet, mely azt írja elp, hogy korábban kell a nyugdíjaltat kézbesíteni, még egészen friss: szeptemberben lépett hatályba, s a monori nyugdíjasoknak az időpont máris gondot okoz. Kérdéseik nyomán Varró Imrével, a postahivatal veze­tőjével beszélgettünk. — A nyugdíjat eddig min­dig a hónap 23. napján kezd­ték kézbesíteni a postások, most 20-án indulnak a pén­zestáskával. Miért? — Helytelen gyakorlat volt, amin feltétlen változtatnunk kellett, hogy a kézbesítők kor­látlan összeget vihettek ma­gukkal ... Egyebek között ezért is osztottuk fel napiok­ra, több napra a nyugdíj­kézbesítést. — S így adódik az a fur­csa helyzet, hogy mégsem ér­kezik korábban a nyugdíj a nyugdíjasok nagy részéhez. Azok, akik az utolsó kézbe­sítési napra maradnak, az ed­diginél is később jutnak pén­zükhöz. Szombaton ugyanis nem hordanak pénzt a pos­tások, vasárnap és hétfőn sem. Péntek helyett tehát a következő hét keddjén kapnak csak nyugdíjat jónéhányan. A kevés pénzű embereket ez ér­zékenyen érinti. — Szombaton is lesz pénz­kihordás ezentúl. Októberben is „rosszul jön ki a lépés” ugyanis, és néhány nappal va­lóban később jutna el a pénz a címzettekhez. — Megszűnt a hivatali nyugdíjkifizetés is. Sokan vol­tak, akik nem akarták meg­várni, amíg sorrend szerint eljut hozzájuk a postás, és itt, a postahivatalban már az első napon szerették volna felven­ni nyugdíjukat. — Valóban sokan voltak, de ezentúl szabálytalanul, a ren­delkezésnek ellentmondóan nem tehetünk kivételt senkivel. A kézbesítők időben eljutnak mindenhová. (-a-) Kedvező tapasztalatok \ Hogyan telik a szabad szombat? Július 1-én vezették be or­szágszerte a tanácsokon a szabad szombatot. A maglódi tanács tizenhárom dolgozója közül tizenegy nő, érthető te­hát, hogy a szabad szombat örömet, megelégedést váltott ki körükben. Nagytakarítás, mosás, vasalás Dolgos Kámlyné igazgatási csoportvezető tíz éve tanácsi alkalmazott, ő a szakszerveze­ti bizalmi is: — Két gyermekem van, a kislányom a napiokban ment férjhez, a fiam 19 éves. Na­gyon sokat jelent számomra is a szabad szombat. Olyankor tudom csak elvégezni azt a munkát, amelyre hétközben nem kerülhet sor. A nagytaka­rítás, a főzés, mosás, vasalás rengeteg időbe kerül, azokra megy el a szabad szombatom. Már az otthontartózkodás is sokat jelent, hiszen nálunk például minden nap van ügy- félfogadás. Márton Sándorné két éve dolgozik a maglódi tanács épü­letében. Két gyermek édes­anyja ő is, az egyik gyerek is­kolás, a másik óvodás. — Én is sokat teszek-veszek a háztartásban — mondja, majd így folytatja —: Vasár­nap délután kettőre végzek az otthoni munkával, s olyankor jut idő arra, hogy a gyerekek­kel foglalkozzam, tévét néz­zek és olvassak. Férjem is so­kat segít, így viszonylag köny- nyű a dolgom. Lehetőség egymás segítésére Kilvádi László, az adóügyi csoport vezetője: — Sok a munkánk, bár a maglódiak jó adófizetők. Sza­bad szombatomon a kertben foglalatoskodom a legtöbbet. A feleségem szintén helyben, a vasipari ktsz-ben dolgozik, a baj csak az, hogy én nem ak­kor vagyok szabad szombatos, amikor ő. Igyekszem azonban, ha csak tehetem, segíteni neki a házkörüli munkában. Mocsári Erzsébet egy éve al­Könnyítés a lakosságnak Fűrészelt tűzifát is ávsíiaaak A megoldás csak ideiglenes Sülysápon igen sokan kifo­gásolják, hogy a TÜZÉP-tele- pen nem lehet fűrészelt tűzi­fát kapni. A hazaszállított öl­fa fűrészelése az idősebbeknek már nehezére esik, de a fiata­labbaknak sincs nagy kedvük a fűrészt ide-oda rángatni: amikor a munkából hazaér­keznek, már inkább pihenés­re, szórakozásra vágynak, a kisiparos pedig gépével csak abban az esetben megy ki a helyszínre, ha nagyobb meny- nyiségű fát kell felfűrészelnie. — Miért nem. lehet fűrészelt tűzifát kapni? — tettük fel a kérdést már egy évvel ezelőtt Bori Pálnak, a sülysápi TÜ- ZÉP-telep vezetőjének. A válasz a következőképpen hangzott: — Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének rendel­kezése szerint, a kisiparosok az ölfa feifűrészeléséért má­zsánként 6.80, húsz mázsán fe­lül pedig 6 forintot számíthat­nak fel, ezzel szemben a TÜ- ZÉP-telepek, a hivatalos tari­fa szerint, mindössze 2.39 fo­rintot fizethetnek egy mázsa fa fűrészeléséért. — Nyilvánvaló, hogy a két­féle díjszabás közt milyen nagy a különbség. Nemegyszer hozzáfogtunk gépi erővel a fa fűrészeléséhez, azonban mind­untalan tapasztaltuk, hogy szövetkezetünknek ez a mun­ka nem csekély veszteséget okoz. — Meg kell említenem vé­gül, hogy a vásárlóközönség szívesen megfizetné a hat fo* rintos fűrészelési díjat is, azonban, természetesen, ezt nem fogadhatjuk el, mert ári drágítást követnénk el. Ez a téma az utóbbi időben nemegyszer a nagyközségi ta­nács végrehajtó bizottságának napirendi pontjai közt is sze­repelt, a kivezető utat ellen­ben egyszer sem sikerült meg­találni. A legutóbbi tanács­ülésen azonban kedvező for­dulat következett be. A TÜ- ZÉP-telep vezetője, a helybeli ÁFÉSZ igazgatóságának dön­tésére hivatkozva, bejelentet­te, hogy a nagyközségi tanács kérésére, az 1973/74. évi fűté­si idényben a telep mind a la­kosságot, mind a közületeket a hivatalos díjtétel keretei kö­zött ellátja fűrészelt tűzifával, Tekintettel azonban arra, hogy ez a szolgáltatás igen nagy ráfizetéssel jár, a szövet­kezet a veszteséges tevékenyi séget csak addig folytathatja, amíg az ipari és egyéb üzem­ágak nyeresége azt lehetővé teszi. A tanácsülés a bejelentést helyesléssel fogadta. A Sülysáp és Vidéke ÁFÉSZ igazgatóságának határozata mindenképpen elismerést ér­demel, a problémát azonban csak ideiglenesen oldja meg, ezért üdvös lenne, ha az ille­tékes hatóságok felettes szer­veikkel karöltve, a tűzifa fű­részelésének díjtételeit végre megnyugtató módon rendez- nék. K. L. TANÁCSÜLÉS ECSEREN Jó áruellátás, hiányokkal Eredményesen dolgozott a nevelőtestület Ecser község tanácsa leg­utóbbi ülésén az áruellátásról és az általános iskola 1972/73. évi oktató-nevelő munkájá­nak eredményeiről tárgyalt. Kovács Pál, a Maglód és Vidéke ÁFÉSZ igazgatósági elnökének beszámolójából ki­tűnt, hogy az előző év hason­ló időszakához viszonyítva, az idén jelentősen emelkedett a kiskereskedelmi, a tüzelő- és építőanyagforgalom, valamint a vendéglátóipari ágazat be­vétele. Az élelmiszerboltok áru­ellátása összességében jó­nak mondható, bár gon­dot okoz a kenyér- és húsellátás nem kielégítő színvonala. Az iparcikkek közül eseten­ként hiányzott a horganyzott cső, a horganyzott lemez, a húzott és hengerelt áru. Megfelelően választékos a TÜZÉP-telep tüzelő- és épí­tőanyagkészlete. Jelenleg is nagyobb mennyiségű NDK és dorogi brikett, tűzifa áll a vá­sárlók rendelkezésére, vala­mint sok építőanyag. S a ja­vuló áruellátást sokatmon- dóan igazolja: az 1973-as év első félévében, az elmúlt esz­tendő hasonló időszakához kalmazottja a tanácsnak. Köz- gazdasági technikumot vég­zett. Neki különösen jó hely­ben dolgozni: 1969-ben meg­betegedett, s azóta .bottal kénytelen járni. — Nagyon megszerettem a pénzügyi munkát. Szabad szombatomon sokat segíthetek édesanyámnak. , Elégedett va­gyok, bár a fizetésem csak 1400 forint. Fennakadás nélkül — Kedvező tapasztalatokat | szereztünk a szabad szombat- | tál kapcsolatban — mondja Veress Eszter, a szakigazgatási szerv vezetője. — Elosztottuk egymás között, s így szomba­tonként csak hét dolgozó tar­tózkodik bent, arra azonban vigyázunk, hogy minden cso­portból egy előadó szombaton is a lakosok rendelkezésére álljon. Általában az a tapasz­talatunk, hogy szombaton is sokan keresnek fel bennünket, eddig azonban még semmi fennakadás nem adódott. G. J. viszonyítva, csaknem 2 millió 300 ezer forinttal bonyolított le nagyobb forgalmat a TÜ­ZÉP-telep. A szűkös pénzügyi keret miatt hálózatfejlesztésre ez évben sem kerül sor. Ugyan­akkor jelentős pénzösszeget tartalékol az ÁFÉSZ a la­kásszövetkezet épületéhé! tfervezett élelmiszerbolt kiala­kítására. Az általános iskola oktató­nevelő munkájáról Parázsó Gézáné iskolaigazgató szá­molt be. Elmondotta egyebek között, hogy a tanulói létszámban évről évre egyenletes emelkedés tapasztalható. Az elmúlt iskolai évet hu­szonhárom nyolcadikos tanu­ló végezte el, valamennyi to­vábbtanul : gimnáziumiban egy, szakközépiskolában hét, iparitanuló-iskolában tizenöt. — Eredményesen dolgozott a nevelőtestület a munkaterv­ben kitűzött nevelési felada­tok megvalósításáért. Tiszta, rendes iskolában folyik a ta­nítás — állapította meg a be­számoló, mely kitért a kisebb- nagyobb bajokra is: a víz be­vezetésére feltétlenül szükség lenne, az osztálytermekben hiányos és kopott a bútorzat, szűk a szertár, gyarapítani kellene a szemléltető eszközö­ket. Röviden vázolta végül a be­számoló az 1973—74-es tanév várható feladatait. (jandó) Vizsgázott kazánfűtőt (nyugdíjast is) azonnali belépéssel FEL VESZÜNK Gyömrői Ruhaipari Szövetkezet Gyömrő, Steinmetz kapitány útja 69-71.

Next

/
Oldalképek
Tartalom