Pest Megyi Hírlap, 1973. október (17. évfolyam, 230-247. szám)

1973-10-17 / 243. szám

1973. OKTOBER 17., SZERDA 5 ns i MEcrei UlCirlap Kelle a reklám? A reklámtevékenység hely­zetével és fejlesztésének irá­nyaival' foglalkozik az októ­ber 23-án Debrecenben meg­rendezésre kerülő reklámkon­ferencia, amelyen 400 szak­ember vesz majd részt. Szük­ség van-e a termékek reklá­mozására, a fogyasztói igények felkeltésére, erre ad választ a tanácskozás egyik legfonto­sabb előadása, amely száz vállalatnál a reklámról készült felmérést értékeli. Az elmúlt időszakban ugyanis a vállala­tok a jelek szerint kisebb gon­dot fordítanak a reklámtevé­kenységre, pedig a megfelelő propagandát az egész értékesí­tési folyamat részének kell tekinteni. Szimpozion Tíz ország — közöttük ha­zánk is — mintegy kétszáz ku­tatójának részvételével kedden Egerben megkezdődött a tize­dik nemzetközi kolorisztikai szimpozion. A nemzetközi ta­nácskozás pénteken fejeződik be. Ócsai tervek Erdőjárás, turjánnézés Különleges kopjafák és borospincék A községi tanácsházán be­szélgetünk Schönweitz Tamás vb-titkárral és mint máskor is, ha Ócsára látogatva beté­rünk ebbe az épületbe, megintesak szóba kerül a köz­ség nevezetessége, a csodálatos épségben fennmaradt szép, hatszáz esztendős templom. Han g verseny ek a műemlék templomban — Most már biztosra vehe­tő, hogy végre nagyobb nyil­vánosság előtt nyílik meg a templom kapuja és belülről még többen gyönyörködhet­nek ebben az építészeti em­lékben — halljuk a vb-titkár- tól. — Országosan ismert, két aranyérmet is nyert kamara- kórusunk van Öcsán. Tíz esz­tendeje alakult, egyik kitűnő pedagógusunk, Hradil György Gázétázs és vízmelegítő Jövőre: különleges égőfejjel Az új lakások építőinek, s a régit korszerűsítőknek nyújt segítséget a Fegyver- és Gáz­készülékek Gyára új fűtőbe­rendezésével és vízmelegítőjé­vel, amelyek a szénhidrogének korszerű felhasználásával old­ják meg a lakások fűtését és me­legvíz-ellátását. A gáztüzelésű etázsfűtö négyszobás, kétszintes csa­ládi ház fűtésére is alkal­mas. A vizet 90 fokosra melegíti fel, a cirkulációt apró villanymo­tor biztosítja. Ezekből ebben az évben 1000-et készít a gyár. Jövőre kezdik gyártani a ké­szülék továbbfejlesztett válto­zatát. Az univerzális gázégő lehetővé teszi, hogy a készülék városi-, föld- és propán-bután gázzal is üzemeljen. A szoba kívánt hőmérséklete beállítha­tó, a szabályozás termosztáttal, automatikusan történik. A vízmelegítők 5, illetve 12 liter vizet melegítenek percenként. Jelenleg évi 30 000-et bocsát a kereskedelem rendelkezésére a FÉG. Jövőre ezeket a készülé­keket is felszerelik univerzális égőkkel, sőt a gyár engedé­lyeztetni akarja, hogy a pro­pán-bután gázpalackokról egy­szerre lehessen üzemeltetni a tűzhelyt és vízmelegítőt is. Eziistözik a pampafű A dél-amerikai puszták jel­legzetes növénye virágzik a szegedi József Attila Tudo­mányegyetem botanikus kert­jében A magasra növő pam­pafű hosszú száron fejlődő virága nagyon hasonlít az ár- valányhajhoz és mindig ősz közepe táján jelentkezik. Az ezüstös fehér virágok valóság­gal csillognak a napsütésben. GYÁRI FELUJ/TASÚ 34 lóerős, 6 voltos elektromos berendezéssel működő VOLKSWAGEN 1200-as MOTOROK kaphatók az AUTOKER HASZNALTAUTO­ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI ÜZLETÁGÁNÁL Budapest XIX., Vörös Csillag út 38—40. Telefon: 274—644. Budapest egyik legnagyobb építőipari vállalata csak budapesti munkahelyeire felvesz KŐMŰVES, ÁCS-ALLVÁNYOZÓ, VILLANYSZERELŐ, ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS, ÉPÜLETLAKATOS SZAKMUNKASOKAT, továbbá KUBIKOSOKAT FÉRFI ÉS NŐI SEGÉDMUNKÁSOKAT. A téli foglalkoztatás biztosított. Jelentkezés: Középületépítő Vállalat Budapest V., Molnár u. 19. (Munkaerőgazdálkodás). a karnagya. Most az énekesek elhatározták, hogy országos kórustalálkozót rendeznek Öcsán, s meghívnak arra több kiváló énekkart. A hangver­seny céljára a református egyház átengedi a templomot, s kitűnő orgonáját. Elmondja még a vb-titkár, hogy arra is gondolnak: rend­szeresen tartanak hangverse­nyeket a régi templom falai között. Tárgyalni szándékoz­nak efelől a hangversenyirodá­val és közvetlenül is országos jelentőségű zene-, meg ének­karokkal. — Ha az elgondolás megva­lósul — folytatja —, további tervek kapcsolódhatnak hozzá. Mégpedig idegenforgalmi ter­vek. Persze, nem annyira a külföldi, mint inkább a bel­földi idegenforgalom jöhetne számba. Miért ne tölthetnének a hangversenyre érkezők egy egész napot Öcsán, hogy meg­tekintsék az érdekes látnivaló­kat. Szép, árnyas strandunkon nyáron meg is törődhetné­nek ... Védett természeti ritkaságok A strand valóban szép, ami pedig a természeti ritkaságo­kat illeti, azok bőven akadnak Öcsán. Ótt van például a Mádenció, ahogy a vizenyős talajon ősidők óta létező erdőt hívják. Egészen ritka növé­nyek, köztük szép virágok te­remnek benne. Vezető nélkül nem tanácsos bemenni ebbe az erdőbe, süppedékes a tala­ja, ismerni kell, hol, merre járható. Aki azonban kedveli a természet szépségeit, annak igazán érdemes sétát tennie az ócsai erdőben. — Védett terület, tavaly nyilvánította annak a mellette vezető út másik oldalán elte­rülő Öregturjánt is, az Orszá­gos Természetvédelmi Hiva­tal. Lapos talaján szintén sok a sajátos, ritka növény. Erre a tájra is érdemes egy pillan­tást vetni. Aztán néprajzi ér­dekességeink ... Igen. Ócsa ebben is bővel­kedik. Protestáns temetőjének régi fertályában, máshol se­hol sem található különleges kopjafák vannak. Sajnos, a kétszáz esztendővel ezelőtt odakerültek jóformán mind eltűntek, de a múlt századból származók közül még sok áll — korhadozva. Megmentésük­re tenni kellene valamit. Kü­lönlegességüket egyébként az Is fokozza, hogy más faragá­sé a férfi, más a nő és ettől is különbözik a gyermek halott kopjafája. A férfié mindig a legnagyobb. Családi közös sí­rokon annyi a különböző kop- ja, ahányan és amilyen nemen levők pihennek a hant alatt. Szőloskunyhók az Öreghegyen — Van aztán néprajzi lát­ványosság az öreghegy szőlős­kertjeiben is. Áll még néhány ki tudja milyen régi, nagyjá­ból egyforma, más vidéken, de a környéken is szokatlan for­májú kis épület. Szőlőskuny­hók, egyetlen szűk helyisé­gükben őrzik a szőlőművelés és borászat kellékeit. Rakott falúak, nyílt fedélszékűek, szelemengerendásak, sátorfor­májú tetejüket nád fedi. S kö­rülöttük még akad vagy 90 úgy száz-kétszáz esztendőt biztosan megért különös bo­rospince. Nem mélyek, az agyagtalajba vájtak mintegy 8—15 méter hosszúságban. Ott tartják a szőlősgazdák ma is a borukat. — A vendégek pedig nyu­godtan megkóstolhatják, mert nem rossz bor terem az öreg­hegyen — fűzi még hozzá a titkár. Valamint még ezt is: — Egyelőre csak beszélgetünk idegenforgalmi terveinkről, de azt hiszem, rövidesen hivata­losan is foglalkozunk velük. Mi úgy véljük itt Öcsán, ér­demes ellátogatni hozzánk. Persze, hogy sokan jöjjenek, az már szervezés kérdése is. Sz. E. Utolsó simítások Az év végére elkészül a Pest megyei 3. számú Enftőipari Sző- vetkezeti Közös Vállalat új, eme letes irodaháza Tökölcn. Gárdos Kataíin feívétele Negyvenméteres kémény Pomáson „Felemelték” a gépeket Rekonstrukció a fésűsben Ma már falat húznak a kő­művesek. Ez nem kis dolog, hiszen az utóbbi időben a Hazai Fésűsfonó- és Szövő­gyár pomázi üzemében több volt a bontás, s az ebből adó­dó gyári átszervezés. Az át­meneti időszakot sehol sem viselik örömmel, de vigasztaló, hogy Pomázon minden az előre elképzelt terv szerint ha­lad. Szeptember közepén még sárga műanyagból vontak falat a szövődé végén, októberben már áll a téglafal, vége az ideiglenes megoldásnak. A nemrég elkészült téglafal egyben a leendő fonoda „vég­fala” lesz, s készül már a másik fala is a fonodának, a budakalászi nagyközségi ta­nács Építő- és Szerelőipari Költségvetési Üzemének kő­művesei szorgalmasan dolgoz­nak. A rekonstrukció döntő részét vállalta el a szomszéd falu üzeme. Az új vasvázas tetőszerkezetet és a klíma­berendezést külső vállalat emberei szerelik — így volt ez még nemrégiben. Az újabb döntés szerint azonban a vál­lalat saját erőből lát a munká­hoz, mert így nemcsak anyagi­lag jár jobban, hanem köny- nyebb a szervezés, közelebbi az átadás határideje. A tetőszerkezet szerelése ki­csit eltolódott, mert a csepeli Egyedi Gépgyár késett a szál­lítással. A befejezés határ­ideje október 30. let* volna. Az elmúlt hónap végén a budakalászi építők hozzáláttak egy negyven méteres falazott kémény alapozásához, mivel a régi vaskémény már elavult, nem felel meg a követelményeknek. Ez az új kémény mintegy 700 ezer fo­rintjába kerül a vállalatnak. Október 15-re egyébként már befejezték a világítás- és fűtésszerelési munkálatokat a szövőelőkészítő üzemrészben. Az előfonoda elkészülte után a rekonstrukció második üte­mének feladata, s itt csak 1974 januárjában kezdik meg a munkát. A rekonstrukció természete­sen nemcsak az épületek föl­újítására, újak felhúzására szól, hanem a gépek korszerű­sítésére is. A Petőfi Sándor lakatosbrigád ötletekkel, ja­vaslatokkal segíti ezt a mun­kát. Olyan szállítóberendezé­seket készítettek, melyek se­gítségével megoldották, hogy a 11 méter hosszú cérnáző- gépet szétszerelés nélkül, egyben lehetett elszállítani a régi helyéről, illetve felállítani az új üzem­részben. A kétheti munka, ezért egy-két napra redukáló-^ dott. Egy másik spéciálfe'Tbe-5 rendezés segítségével pedig a' két és fél tonna súlyú gépeket tudták felemelni. Huszonkét szövőgépet „vonattak” ki ez­zel a módszerrel a szövődéből. Madárszálló Az őszi csúcsforgalmat bo­nyolítja le a nemzetközi „ma­dárszálló”, a biharugrai hal­gazdaság és környéke. Vízima­darak százas csapatai érkeznek és távoznak, az átvonulok pe­dig néhány napos pihenőt tar­tanak. A szárazság miatt az ország különböző tájain táp­lálékhiánnyal küzdenek a ví­zimadarak, Biharugrán azon­ban bőséges táplálékot talál­nak. Az ornitológusok szerint az ősz egyik legérdekesebb ese­ménye, hogy ismét szállnak a darvak a biharugrai vadvízor­szág felett. Az elmúlt években ritkaságszámba mentek. A ki­veszőben levő madarak szapo­rulata az idén gazdag lehetett, mert ezekben a napokban több százas csoportokban húz­nak téli szállásukra. Ritkaszép látvány a vadlibák vonulása is. A tó mellől egyébként eltávoz­tak a bakcsók, a nyáriludak é6 a kiskócsagok, s átadták helyüket a vendégeskedő, át­vonuló madárfajoknak. A Cement, és Mészművek Váci Gyára (DCM) felvételre keres lakatos és villanyszerelő szakmunkásokat, férfi és női gépkezelőket, segédmunkásokat, valamint kezdő, közgazdasági egyetemet, vagy számviteli főiskolát végzetteket (házaspárok előnyben). Jelentkezni tehet o gyár munkaügyi csoportjánál. 7 és 14 óra között. Levélcím: Cement- és Mészművek Váci Gyára. Munkaügyi Csoport, 2601 Vác. postafiók 94. A Gödöllői Építőipari Szövetkezet azonnali belépéssel felvesz ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT, ÉPÍTÉSZTECHNIKUST Jelentkezés: í Gödöllő, Dózsa György út 67. A GÖDÖLLŐI VÁROSGAZDÁLKODÁSI VALLALAT (Gödöllő. Szabadság u. 26.) azonnali belépéssel felvesz KŐMŰVES SZAKMUNKÁSOKAT Jelentkezni tehet a vállalat személyzeti és munkaügyi vezetőjénél. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom