Pest Megyi Hírlap, 1973. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-22 / 195. szám

Mezőgazdasági fűrészárut is készítenek Mikebudán, a Nagykunsági Állami Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság fűrészüzemében az idén 3820 köbméter faanya­got dolgoznak fel, s nemcsak ipari, hanem mezőgazdasági fűrészárut is készítenek, ha­zai és exportmegrendelésre egyaránt. A budapesti hordó­gyárnak pálcául \dongafát szállítanak, olasz és osztrák cégeknek pedig méteres szőlő­karókat. Halat exportálnak Évente több mint kétszáz vagon halat küldenek a hazai piacra és külföldre a hortobá­gyi halászati kerület tavaiból. A hetvenkétezer holdas Hor­tobágyon ötvenhét tó találha­tó, ezek közül a legkisebb te­rülete is eléri a 13 holdat, a legnagyobb pedig hétszáz hol­das. A tavakban összesen ki­lenc féle hal található. A leg­gyakoribb a ponty, az amur, a pettyes és a fehér busa. Ott van hazánk legnagyobb ter­mészetes vadkacsatelepe is. A vadászidényre már megérkez­tek az első olasz vadászok. T maióros JL A PESTMEG-YEI hTrOTp ' KULON KIAD~ÄrSA XVII. ÉVFOLYAM, 195. SZÁM 1973. AUGUSZTUS 22., SZERDA Megalakulásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte a Szabadság Termelőszövetkezet A BÚZÁT OKTÓBER VÉGÉIG ELVETIK A Szabadság Termelőszö­vetkezet vasárnap ünnepelte alkotmányunk törvénybe ik­tatásának 24. és a szövetkezet megalakulásának 25. évfordu­lóját. / Az ünnepséget a termelő- szövetkezet hangácsi erdejé­ben tartották meg, ahová a szövetkezet autói mintegy ki- lencszáz tagot szállítottak ki családostul, s délben jó ebéd­del vendégelték meg őket.-rr ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Balogh László és Szecsei Eleonóra: László, Ta­kács Dezső és Pásztor Rozália: Dezső, Farkas Ferenc és Varga Erzsébet: Ágota, Csikai György és Varga Klára: Zoltán, Hor­váth Károly és Sober Ilona: Márta, Ócsai Sándor és Hanti Mária: Sándor,, Fodor István és Zatykó Rozália: István, Já­ró György és Maksa Rozália: Zsolt, Boros Gerzson és Major Krisztina: Krisztina, Nyúl Ist­ván és Hupka Katalin: Erika, Kőházi József és Patik Ilona: Andrea, Rapi Zoltán és Kis Ilona: Ildikó, Fabók József és Karai Borbála: József, Benke Kálmán és Berecz Mária: Kál­mán, Bakonyi István és Pál Ilona: Péter, Kaszala Lajos és Maksa Ágnes: Ágnes nevű gyermeke. Névadót tartott: Kecskeméti Lajos és Kovács Erzsébet: Attila, Páhán Dezső és Molnár Erzsébet: Szabolcs, Bozsik Ist­ván és Sipos Irén: Zsuzsanna, Tóth László és Fehér Ilona: Péter. Juhász József és Szé­kely Éva: Györgyi, Kasza Fe­renc és Lestyán Gabriella: Gabriella nevű gyermekének. Házasságot kötött: Bessenyei Lajos és Zsoldos Judit, Sedlák Lajos és Vincze Ilona, Fekete Lajos és Medgyesi Etelka, Márton Mihály és Zsikla Irén, Gáspár Károly és Beke Ilona, Gál Ambrus és Bojtos Ilona, Kovács Ambrus és Macska Ilo­na, Kovács Sándor és Sütő Hajnalka, Bállá Balázs és Veszprémi Katalin. Elhunyt: Végh György (Pál- fájai Bánom d. 3.), Mezei Im­re (Bántos-Bánom d. 26.), Ba­logh László (Enyedi u. 1.), Kő- házi-Kis Sándorné Horváth Lídia (Dózsa György út 28.), Gajdos Imre (Kocsér, 2. dűlő 25.), Gerecze Vince (Gimesi út 1.). Színházi és zenei bérletek a művelődési. központban Kétezer kérdőív válaszai alapján Az Arany János Művelődési Központ igazgatósága összeállí­totta az idei színházi évad bér­letes programját. Az elmúlt évihez hasonlóan, most is tíz előadásból álló sorozatot szer­veztek, amelyet a város üze­meihez, vállalataihoz, intéz­ményeihez eljuttatott kétezer kérdőívre érkezett válaszok alapján, a színházlátogatók igénye szerint állítottak össze. Legtöbben a könnyűműfajú darabok iránt érdeklődnek, így jó néhány vidám, zenés játék és operett lesz műsoron. A kecskeméti Katona József Színház januárban Huszka Je­nő Mária főhadnagy című nagyoperettjét mutatja be. Márciusban Katajev—Aldobo- lyi—Romhányi Bolond vasár­nap című zenés bohózatát játsszák a kecskeméti színé­szek. Több mint tíz év után, ismét műsorára tűzte a kezeli nagyváros 1 színháza Lehár Fe­renc világhírű operettjét, a Luxemburg grófját: áprilisban láthatják majd a nagykőrösiek A Déryné Színház hat elő- adásssal szerepel városunkban. Szeptemberben ’ Szigligeti Ede zenés színművét, A szökött ka­tonát és Bárány Tamás zenés vígjátékát, A szülő is embert mutatják be az országjáró színház művészei. November­ben az olasz Renato Relly Az éjszaka útjain című színműve szerepel a Déryné Színház mű­cocán. A Sírkő, pántlikával cí­mű vígjátékot, melynek szerző­je Taar Ferenc, februárban játsszák majd a művelődési központ színháztermében. A Déryné Színház két ifjúsá­gi előadást is tart. Smetana nagy sikerű operáját, Az el­adott menyasszonyt február­ban, Buday—Babay Három sze­gény szabólegény című, nép­meséi hangvételű zenés játékát pedig, melyet ezúttal harmad­szor újitapak fel, márciusban mutatják be a színház művé­szei. A szegedi Nemzeti Színház operatársulatának repertoárjá­ból is szerepel egy mű a bér­leti előadások között, de az, hogy melyik, csak a színház társulati ülése után válik el. A színházi előadásokon kí­vül, az Országos Rendezőiroda szervezésében, egy magyarnóta- est és egy tánczenei est szere­pel a művelődési központ prog­ramjában. Az idén is árusítják majd az ifjúsági zenei bérletet, amely, a Filharmónia szervez­te négy koncertra szól. Az Arany János művelődési Központ munkatársai felkere­sik a volt bér.lettulajdonosokat, az iskolákat, a munkahelyeket, remélve, hogy a tavalyi 176 bérletnél jóval többet vásárol­nak meg a nagykőrösiek. Az ebéd előtt Fekete József elnök köszöntötte a tagságot és vendégeket, kiknek sorá­ban a város politikai és tár­sadalmi életének több veze­tője is megjelent. — A Szabadság Termelő- szövetkezet 1948-Dan alakult, öt taggal, 62 hold földön gaz­dálkodott, s a közös vagyo­na egy lófogat volt — mon­dotta egyebek között az el­nök. — Ma szövetkezetünknek nyolcszáznegyvenöt tagja, 3Iüu hektár földje, 58,3 millió forint közös vagyo­na van, ami tükrözi a 25 éves fejlődést. Áz alapító- tagok Abonyi Ferenc, Abonyi Sándor, Bakos , Pál, Bényei István és Ko­sa Sándor voltak. Befejező szavaiban a jelen­ről szólt az elnök. Az idei ara­tást a termelőszövetkezet éle­tében a legkorábban, augusz­tus 6-án, rendben befejezték. Köszönetét mondott mind­azoknak, akik a betakarítás­ban közreműködtek, és kérte őket, változatlan buzgalommal segítsék, hogy az idei bú­zavetés október végéig a földbe kerüljön, s hogy 1 tél beálltáig elvégezzék az őszi mélyszántást. A beszéd elhangzása után Szűcs Zoltán, a városi tanács elnöke üdvözölte^. az üríneplő termelőszövetkezetet és| tag­ságát. A tsz tágjaiból' kitűnő sza­kácsok kerültek ki, rendben osztották ki az ebédet, a feke­téi és hangácsi fiatalokból ala­kult zenekar jó muzsikát szol­gáltatott. A vezetőség italról is gondoskodott, s a termelő- szövetkezet által telepített több mint 500 holdas hangácsi erdőben késő estig szórakoz­tak a jubilálok, akiknek külö­nösen tetszett a homoki fe- nyőerdő-telepítés, mely párját ritkítja a környéken. Köp a László Kevesebb a baleset a tsz-’ekben Elméleti is- gyakorlati bemutatókkal PÓTOLNI A HIÁNYOKAT Végső búcsú özv. Szabó Jánosáétól Mély részvéttel kísérték utolsó útjára Cegléden a 81 éves korában elhunyt özvegy Szabó Jánosnét. , Napszámosként dolgozott Cegléden. Első férjé", Lángi András, 1918-ban halálos be­tegen tért haza a háborúból, s rövidesen meghalt. Férje ha­lála és a csemői Sóos birtokon uralkodó nehéz munkakörül­mények késztették a fiatalasz- szonyt, hogy az elnyomás ellen felemelje szavát. Az őszirózsás forradalom kitörése után Ceg­léden tagja lett a földmunká­sok szövetségének, belépett a pártba, és a csemői Sóos féle birtokon pártbizalmiként dol­gozott. _ A Magyar Tanácsköztársaság bukása után elfogták, kegyet­lenül bántalmazták és Orgo- ványra akarták szállítani, de útközben, több társával együtt | megszökött, és a vacsi erdő- ' ben bujkált hosszú hónapo- -kig. 1921-ben férjhez ment Szabó Jánoshoz, tíz gyermeknek adott életet, közülük hetet ne­velt fel. 1945-ben ismét belépett a pártba, és betegségéig aktív részese volt a munkásmozga­lomnak. Utolsó kívánságárlak megfe­lelően a nagykőrösi pártbizott­ság temettette el, nagykőrösiek kísérték utolsó útjára. A város hat termelőszövet­kezetében az idén jóval keve­sebb baleset fordult elő, mint a tavalyi első félévben, s a bal­esetek miatt elveszett munka­napok száma is csökkent. Az Arany János, a Hunyadi János és a 11. Rákóczi Ferenc termelőszövetkezet az elmúlt évben közösen alkalmazott munkavédelmi felügyelőt, egy jól képzett szakember, Brinkus Benő gépésztechnikus szemé­lyében. — Miként sikerült megszer­veznie munkáját? — A balesetek főleg fi­gyelmetlenségből adódnak, de ha a gépeken dolgozók nem ismerik kellően mun­kaeszközük kezelését, szer­kezetét, abból is bajok származhatnak. A munkavédelmi oktatást úgy kellett megszerveznem, hogy az elméleti ismeretek közlése gyakorlati bemutatókkal egé­szüljön ki. A legfontosabb fel­adatom azonban mégis csak az volt, hogy mind a három termelőszövetkezetben össze­sítsem a pótlandó munkavé­delmi hiányosságokat, konkrét intézkedési tervvel. — Folyamatosan és rend­szeresen kell ellenőriznem a munkagépeket, fékpró­bákat tartok, és a védőbe­rendezéseket is felülvizs­gálom, minden a helyén van-e? — A hatóságokkal jó a kap­csolatom, a termelőszövetke­zetek vezetői is támogatnak, különösképpen a Hunyadi Termelőszövetkezetben fordí­tanak nagy gondot a munka- védelmi előírások megtartásá­ra. K. L. Mit látunk ma a moziban? A munkásosztály a paradi­csomba megy. Színes olasz film. (16 éven felülieknek.) Kisérőműsor: Magyar Híra­dó. Előadások kezdete: 6 és 8 órakor. SPORT Színvonalas sakkmérkőzéiek Jelentősen csökkentik a ráfordítási költségeket A Komarov szocialista bri­gád tagjai a konzervgyár gön­gyölegtelepén 41460 gyü­mölcsnek való ládát készítet­tek mostanáig. Valamennyit a brigád két legrégibb -jnődol- gozója szegezte össze. Egy- egy ládába 22 szöget kellett beütniük, az összesbe 912120 darabot. Aki szegezett már életében, jól tudja, hogy nem is olyan könnyű munka az, mint sokan gondolják. Rakodójapfelsőből 19 499, farostlemezből 20 195 dara­bot kellett megjavítniuk, az | úgynevezett GEV-ládákból pedig 8271 készült el július végéig. A nyári'hónapokra a nyug­díjasok is visszatérnek a gyár­ba, aljol könnyebb munkát kapnak: szétverik és szegtele- nítik a tönkrement szállító- eszközöket. Havonta 30—34 mázsa szegtelenített anyagból körülbelül 10 mázsa válik fel- használhatóvá, tízezer forint értékben, jelentősen csökkent­ve a ráfordítási költségeket. A Komarov brigád öt tagja egyebek között arra is na­gyon ügyel, hogy ne csak mennyiségben, de minőségben is a legjobb eredményeket ér­je el. (bíró) Háromtagú csapatok mér­kőztek a VIT jegyében meg­rendezett városi KISZ-kupa sakkmérkőzéseken. E sportág­ban folytak a legszínvonala­sabb és legküzdelmesebb ta­lálkozók, minden csapat kö­rülbelül egyenlő erőt képvi­selt. A hajrábarí a városgazdál­kodásiak és az ITV-sek egy­aránt 3:0-ra legyőzték a kon­zervgyáriakat. Az első négy között igén szoros volt a vég­ső sorrend is. Az első helyen az Iroda- géptechnikai Vállalat csapata (Gujka József, Kiss Gyula, Fa­ragó Miklós) 17,5 pontos össz­teljesítménnyel végzett. Máso­dik a Városgazdálkodási Válf lalati 16, harmadik a Gépjavító és Faipari Szövetkezet 15,5, negyedik a Hunyadi Termelő- szövetkezet 15,5 ötödik a kon­zervgyár 10, hatodik 'a Dózsa Termelőszövetkezet 6, hetedik a Szabadság Termelőszövet­kezet 4, nyolcadik a MÁV 0 ponttal, kilencedik az ÁFÉSZ (visszalépett). Egyénileg Gujka József (ITV) szerepelt a legjobban, aki hét mérkőzésből 6,5 pontot gyűjtött. A kispályás labdarúgás győztese A KISZ-korúak városi kis­pályás labdarúgó-bajnokságá­ból háromszori ki nem állás miatt törölték az állatni .gaz­daság csapatát és eredmé­nyeit is. A korábban elmaradt mér­kőzések eredményei: TRA- KIS—MÁV 6:1, Pétőfi Tsz— Konzervgyár 5:3. 9. forduló: TRAKIS—Kon­zervgyár 2:1, ITV—Szabad­ság Tsz 8:0, Petőfi Tsz—MÁV 9:2, Gépjavító—21. Volán 3:1. 10. forduló: Petőfi Tsz— ÁFÉSZ 2:2, VGV—MÁV 6:4, Konzervgyár—ITV 5:1, 21. Volán—VGV 4:2. 11. forduló: MÁV—Szabad­ság Táz 0:0, VGV—ÁFÉSZ 2:0, Petőfi Tsz—Gépjavító 6:3. 12. forduló: Gépjavító— VGV 3:1, TRAKIS—ITV 2:2. Transzformátorok - exportra A LAKOSSÁG KERESE Egyirányú közlekedést szabjanak meg a gépjárműveknek Rendezik a Tázerdei utcát Megkezdték a Tázerdei utca csatornázását, hozzáfogtak a talajvíz kiszivattyúzásához, az ott lakók örömére. Az út bizonyára kitűnő lesz: építői /már bizonyságot adtak jó ' munkájukról,- hiszen a Kos­suth Lajos utca rekonstruk­cióját is ők végezték el. A Tázerdei utca első szaka­sza, a gyalogjárdát is bele­számítva, négy méter széles, két jármű nem fér el rajta egymás mellett,’ ezért a jár­művek eddig is a járdán köz­lekedtek, s félő, hogy az út megjavítása után sem változ­tatnak a gyakorlaton, különö­sen esős, sáros időben fokozva a balesetveszélyt. A lakosok azt szeretnék, ha a gépjárműveknek egyirányú közlekedést szabnának meg a Tázerdei utcában, miután azt ismét átadják a forgalomnak. B. L Az idén húszezer HETRA típusú kis hegesztőtranszformá­tort gyártanak a TRAKISZ nagykőrösi telepén. A Német Szö­vetségi Köztársaságba szállítandó berendezéseket alapos minő­ségi vizsgálatnak vetik alá. Képünkön: Granyák Józsefné tech­nikus a transzforfnátorokon ellenőrző méréseket végez. Kiss András felvétele A Gépjavító—Szabadság Tsz és a 21-es Vólán—Petőfi Tsz mérkőzés 2—2 pontját, 0:0­ás gólaránnyál, az elöl állók kapták. A Konzervgyár— ÁFÉSZ, a Szabadság Tsz— ÁFÉSZ és a Konzervgyár— MÁV találkozók elmaradtak, egyik csapat sem kapott pon­tot. A KISZ-ES KISPÁLYÁS LABDARŰGÖ-BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE 1. 21. Volin 9 8 — 1 30-10 16 2. Gépjavító 9 6 1 2 25-17 13 3. Városgazd. 9 6 — 3 40-18 12 4. TRAKIS 9 5 2 2 18-12 12 5. Petőfi Tsz 9 5 1 3 34-Ü3 11 6. Irodagépt. 9 4 1 4 42-19 9 7. ÁFÉSZ 9 2 3 4 8-19 5» 8. Konzervgyár 9 2 2 5 19-23 4* 9. Szab. Tsz 9 — 2 7 6-31 1* 10. MÁV 9 — 2 7 12-52 1* 11. Állami Gazdaság 12. NEFAG ' törölve 13. DÉMASZ •=pontlevonások, ki nem állás miatt. A győztes 21-es Volán játé­kosai■ a következők voltak:, Susán, Patay Z„ Körösi, Szi­lágyi, Kristóf, Balogh D., Gál, Jakabházi, Kasza, Dó- náth, Halápi. A gólkirály Kovács Sándor (Városgazdálkodás) lett, 19 góllal. Kár, hogy több törölt eredmény befolyásolta a vég­ső helyezéseket. Szerdai műsor Asztalitenisz Városi strandfürdő: 15 órá­tól: a városi férfi strandku­pa egyéni verseny mérkőzé­sei, 5 kategóriában. Labdarúgás Kinizsi sporttelep 16.30: Nk. Kinizsi—Kecskeméti SC II ba­rátságos mérkőzés. & Z. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom