Pest Megyi Hírlap, 1973. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-23 / 196. szám

PEST MEGYEI HIPLAP KÜLÖNKIADÁSA A CEGLÉDI JÁRÁS ES CEGLÉD XVII. ÉVFOLYAM, 196. SZÁM 1973. AUGUSZTUS 23., CSÜTÖRTÖK Üdülési lehetőségek a Május 1. Ruhagyárban Jól dolgoznak a műhelybizottságok Kilencvennyolc százalékuk szakszervezeti tag Kukorica- zári rendszerben Kevés munkáskéz, sok gép Az abonyi Ságvári Endre Termelőszövetkezet belépett a nádudvari Vörös Csillag Ter­melőszövetkezet által alapí­tott, zárt rendszerű kukorica­termesztő társulásba, s 700 hektárnyi terület művelésére alkalmas gépsorral vesz részt a munkában. A közös vállal­kozás irányít, talajtani vizs­gálatokat végez és mindenben segítséget ad a termesztőknek. A legforgalmasabb nap Huszonegy ünnepség az anyakönyvi hivatalban Ebben az évben a ceglédi városi tanács anyakönyvi hi­vatalában augusztus 18-a volt a legforgalmasabb nap: a csa­ládi és társadalmi rendezvé­nyeket rendező iroda közre­működésével, szervezésében összesen huszonegy ünnepsé­get bonyolítottak le: tizen­nyolc pár esküdött örök hűsé­get, hárman ezüstlakodalmu­kat tartották, egy családban pedig névadó ünnepség tette emlékezetessé a napot. Díjazták munkáját a zebegényi mfivésztelepen Zebegényben, az országos képzőművészeti nyári tábor­ban töltött két hetet több ceg­lédi alkotó. A legeredménye­sebb bemutatkozásról Prohász- kat Antal fiatal festő adhat számot: a mintegy kétszáz résztvevő közül bekerült abba a tíz embert számláló cso­portba, amely tagjainak mun­káját a zsűri — Hinz Gyula Munkácsy- és Kossuth-díjas érdemes művész elnökletével — díjazásra érdemesítette. Szeptember 8-án, szombaton, falugyűlést tartanak Cegléd- bercelen, a művelődési házban: ä nemzetiségi politika helyi érvényesítéséről tart előadást Zsemlye János, a Hazafias Népfront ceglédi járási titká­ra. Ez a gyűlés a Magyaror­szági Német Dolgozók Demok­ratikus Szövetségének közelgő kongresszusát előzi meg, A teke NB II-ben két ceglé­di csapat szerepel: a Ceglédi Építők és a Bem SE egyaránt nehéz helyzetben van, mind­kettő a kiesés ellen küzd. Az Építők a tavaszi szezon befejezése után égy hónapig heti egy edzést tartott, majd hetente kétszer találkoztak a játékosok, akik hét végi fel­készülési találkozókon, kupa- mérkőzéseken is részt vettek. A szakosztály bizonyítani akarja, hogy helye van az NB 11-ben, ezért vezetői és játé­kosai mindent megtesznek. Megpróbálják a fiatal gárdát két idősebb sportolóval (Pá- kozdi R., Nagy L.) megerősí­teni, akinek x tapasztalatára nagy szükség lesz. Az edzések, látogatottsága jó, a holt idény­ben részt vettek a Hírős Ku­pán, Székesfehérváron egy mi­nősítő versenyen, majd a Kos­suth Kupán. Nagyon jó ered­ményt kell elérniük a benn­maradás kiharcolásához, ha­zai pályán nefti szabad pontot veszteniük (csakúgy a Bem SE-nek sem) és idegenben is egy-két győzelmet kell arat­niuk. Az Építők bő kerete (mindig a hat legjobb formá­ban levő versenyző játszik vasárnap): Molnár, Király, Varga, Hollósi, Sárik, Raffau Nyíri, Pákozdi, Nagy, Kovács, Türei. A Bem SE a felkészülés ele­jén heti kettő, majd július 1- től heti három edzéssel ké­szült a bajnokságra. R°<zt vett a Hírős és a Kossuth Ku­A Május 1. Ruhagyár ceglé­di egysége pártszervezetének csúcstitkárát kerestem a na­pokban telefonon. A vonal túlsó végén tompa, alig hall­ható hang jelentkezett, és Kenderes Ferencné elnézést kért, sajnos, nagyon bere­kedt, de azért csak keressem fel. A pártirodát a gyárban nem találom a régi helyén. A kis épületen ácsok, kőművesek dolgoznak, vidám füttykon­certjük köszönti — búcsúz­tatja műszakváltáskor a siető lányokat, asszonyokat. Társ­bérleti irodahelyiségben fo­gad Kenderesné, sajnálko­zásom elhárítva: — Ugyan, nem az időjárás, hanem a dalolás vitte el a hangom. Szabad szombatos hétvége volt, és a B-műszakbeli szocia­lista brigád tagokból ver­buválódott turistacsoport­tal kétnapos kirándulást tettünk Aggtelekre és környékére. amelyre — mivel a község a ceglédi járás nemzetiségi tele­pülése — Ceglédbercelről is választanak kongresszusi kül­dötteket. A falugyűlés után, az orszá­gos nemzetiségi folklórtalálko­zón részt vett ceglédberceli együttes közreműködésével, műsor következik. pán, valamint a Hajdú Kupán, amelyen öt fával szorult a harmadik mögé. Budapesten a Postás automata pályáján is elég jól ment neki a játék. A Bem SE hasonlóképpen nehéz 'helyzetben van; neki is idegenből is kellene pontot szereznie a biztos bennmara­dáshoz. A Bem SE kerete: Hlagyvig, Szúnyogh, Batka, TornyosU Tarjányi, Lázár, Bauer, Rimaszécsi. U. L. Ebben az évben is megren- I dezték Cegléden tekében a I Kossuth Kupa csapat- és . ni bajnokságot. Az NB II őszi rajtjának főpróbáié'-' » Cegléd Építők és a Bem SE is jó eredményt ért el. Nyolc csapat mérkőzött a kétnapos verse- nvc tarolásban mérv i-sze erejét. Az első hat és a leg­jobb ifjúsági tiszteletdíjat ka­pott. Az eredmények szem­pontjából ez volt eddig a leg­jobban sikerült Kossuth Kupa. "sapatban a Vasas Ikarus is­mét megőrizte a kupát. 1. V. Ikarus 2293 fa, 2. Ceglédi Epí­Negyvenöt személyből állt a társaság, az autóbusz vezető­jét is beleértve, mert ő is ve­lünk énekelt. Mondta, hogy régen vitt ilyen jó torkú, vi­dám társaságot. Egerben is visszhangzott tőlünk a Szép- asszony-völgy. Az utazás költségeihez a gyár is hozzájárult. Még ezen az őszön, egy szabad hétvé­gén az A-műszak is ország­járó útra indul. A kirándulás csak egy ré­sze volt annak a nyári prog­ramnak, amelyhez a szakszer­vezet támogatást adott. A ceglédi gyáregység, mely egész évre ötvenkét SZOT-beutalót kapott, de azok legtöbbje nem nyár­ra szól, évek óta egy­szerre küldi szabadságra dolgozói túlnyomó részét, ezért az üdültetést szeret­né akkor, vagyis főként a nyári hónapokban lebo­nyolítani. i Tihanyban, háromszobás, bé­relt üdülőházukban kora tavasztól késő őszig egyszerre három család, vagy egy-egy kis csoport pihenhet, élelmé­ről maga gondoskodva. Ezen a nyáron is negyvennyolc család élvezhette ott a nya­ralás örömeit. A szákszerve­zet tíz családnak biztosítha­tott beútalót a Balatonzamár- diban levő vállalati üdülőbe, öten a vállalati csereakció jóvoltából Csehszlovákiában pihentek, és hárman kaptak a SZOT-tól^ lehetőséget más, külföldi utazásra. Ketten a balatonfüredi, illetve a hévízi gyógyvizet élvezhették, szin­tén a szakszervezet révén. A beutalókat a műhelybi- zottságok segítségével osztot­ták szét. A bizottságoknak nagy szerepük van a vállalati életben, a szervezőmunkában. Minden munkateremben ala­kult egy, mely önállóan értekezlete­ket tart, és a közös problé­mákat megbeszélve, tolmá­csolja az elképzeléseket, kéréseket az üzemi bi­zottságnak. A Május 1. Ruhagyár ceg­lédi egységének mintegy hét­száznegyven dolgozója van, s 98 százalékuk tagja a szak- szervezetnek. Évek óta igen jó kapcsolatot tart fenn a szakszervezet a dolgozók és a párt, valamint a gazdasági vezetés között. A másik, ami a gyár dolgo­zóit összefogja, a szocialista brigádmozgalom. tők „A” 2231 fa, 3. Bem SE 2091 fa, 4. Debreceni VSC 2022 fa. Egyéniben: 1, Fülöp (V. Ika­rus) 324 fa, 2. Mészáros (V. I.) 316 fa, 3. Buli (V. I.) 308 fa. 4. Bauer (Bem SE) 310 fa, 5. Sá­rik (Ceglédi É.) 300 fa, 6. Nagy (C. É.) 299 fa, A legjobb ifjúsági: Türei (Ceglédi É.) 299 fa. A hét végén, az NB II. őszi idényének első fordulójában, a Bem SE idegenben. Miskolcon vendépszerenei. az Évitök pe­dig a DVSC-t fogadja. (-án) Tizenkét szocialista cí­mért küzdő brigád dol­gozik, a brigádtagok sok segítséget adnak a műve­zetőknek. Tavaly, meggondolatlanul, ön­kéntesen többen más munka­helyet kerestek maguknak, de most egyre-másra jelentkez­nek, visszavételüket kér ve, a termelés, a fizetések rendezé­se, a megnövekedett átlagos kérését hatására, és régi mun­kahelyükön szívesen látja őket a kitartó, összeszokott és erősödő kollektíva. Eszes Katalin Játék és muzsika Mindkét ceglédi jelentkezőnek sikerült A ceglédi Délibáb eszpresz- szóban, a rádió népszerű Ki nyer ma? zenei vetélkedőjén kíváncsi közönség figyelte a Zsoldos Péter vezette műsort. A 40-es sorszámot Hache.le­va Ludmilla fiatal tanárnő húzta: ő lett az első versenyző. Mind a négy elhangzott zene­művet felismerte, és a hozzá kapcsolódó kérdésekre is pon­tos választ adott. Szereplését nagy taps jutalmazta, a rádió­sok borítékjában pénzjutalom lapult. A 36-os sorszámot húzó Terjé- ki Ildikó diáklány egy kérdést kapott: Puccini Bohémélet cí­mű operájából Rodolphe áriá­ja hangzott fel, és ő már a ze­ne első akkordjaira felismerte a művet. Nagy taps közepette vehette át jutalmul a nagyle­mezt. Szeptember 2-án; Országos vásár Albertirsán Az albertirsai nagyközségi tanács szakigazgatási szerve közli az érdeklődőkkel, hogy szeptember 2-án, vasárnap, országos állat- és kirakodóvá­sárt rendeznek az albertirsai vásártéren: szabályos járatle­véllel mindennemű állat fel­hajtható. A vásár hajnali hat órától délelőtt 10 óráig tart. Területi labdarúgás Döntetlen a nyitányon A ceglédberceli labdarúgók a területi labdarúgó-bajnok­ságban Tápiószelét fogadták. Az újonc berceliek nem tudták gólhelyzeteiket kihasználni, így döntetlenül végződött a ta­lálkozó. Cegiédbercel—Tápiószele 0:0. Ceglédbercel: Petró II. — Mocsári, Szuda, Dudás, Petró I. (Nagy), Mezei, Bana, Várhe­lyi, Szekeres, Rapi, Kostyalik. A vendég szeleiek védeke­zésre rendezkedtek be és meg­érdemelten szerezték meg az egyik bajnoki pontot. Jók: Dudás, Petró II. Szeptember 8-án: Falugyűlés Ceglédberceien Kongresszusi küldöttet választanak TEKE A raj t előtt Kossuth Kupa Ismét az Ikarus nyerte meg ABONYI KRÓNIKA Tovább fejlődött a szocialista brigádmozgakm Az abonyi Ságvári Endre Termelőszövetkezetben érté­kelték a szocialista brigádok első félévi teljesítményét, és megállapították, hogy tovább fejlődött a mozgalom: azok a brigádok, melyek ez év elején kapcsolódtak be a szocialista cím elnyeréséért folyó versen­gésbe, egy kivételével megáll- ták a helyüket. A Zrínyi, a Győzelem és Ki­lián brigád közösen javította ki a tartalékkombájnokat. A Zrínyi brigád a családtagok bevonásával tartott összejöve­telt a pinceklubban. A vállalt társadalmi mun­kát valamennyi elvégezte. A sashalmi szocialista brigádok közösen újítottak fel egy helyi­séget, amit klubnak rendeztek be. Rendezték a tanyaközpont környékét, s e csinosításban a Dobó Katica és a Zrínyi bri­gád is részt vett. Az első félévben befejezett politikai oktatásban a közös gazdaság brigádjainak tagjai sikerrel tanultak. Százoldalas tanulmány a Balogh családról Temesközy István helytörté­nész „Abonyi napló. A neboj- szai és galántai Balogh család abonyi levéltára” címmel 100 oldal terjedelmű tanul­mányt készített, megyei pá­lyázatra. A tanulmányban szó esik Kinizsi Pál örököseiről és a községet alapító Ba- loghokról. A „Barangolás hét határban’• című fejezet 123 abonyi és a településsel össze­függő földrajzi nevet tartal- máz. A Balogh-portúk című részben bemutatja a szerző, mi minden volt egy régi por­tán, s több oldalon ad régi, de még ma is ismert szavakról szómagyarázatot, valamint el­mondja a különböző rangú pa­raszti belsőtelkek kialakulá­sát. A tanulmányt fényképek, térképek illusztrálják. A Mechanikai Művek gyáregységében: Korszerű munkahelyek, szociális juttatások A Mechanikai Művek abonyi gyáregységében a munkahe­lyek ellátottságával együtt fej­lődtek a szociális és kommu­nális létesítmények. Korszerű öltözőket készítettek, megol­dották a vízellátást, tágas, szé­pen berendezett ebédlőt létesí­tettek a főépületben, a dolgozók egészségére gondosan ügyel­nek: hetente három alkalom­mal rendel az üzemi orvos. A gyáregységben a környe­zettel is sokat törődnek: par­kosítottak és járdát építettek. A dolgozók többféle, sz»ciális juttatásban részesülnek: mun­karuhát, védőitalt és tisztálko­dószereket is kapnak. A vagyonvédelem biztosítá­sára tizenöt tagú tűzoltó alegy­ség eredményes megelő­zőmunkájának köszönhető, hogy még nem fordult elő tűzeset a gyáregységben. DOLGOS NAPOK Csumázógéppel tisztítják a zöldbabot. Gyuráki Ferenc felvétele Ilyenkor, nyári főszezonban, hét végén sem szünetel a mun­ka a Nagykőrösi Konzervgyár abonyi előkészítő telepén, ami érthető, hiszen az érkező zöld­ség és gyümölcs előkészítése nem tűr_ halasztást. Sárgabarackból mintegy 30 vagonnal futott be a telepre, s abból 28 vn-'on pulpot készítet­tek. A zöldbab tisztítása még javában folyik: eddig ötven- nel több. összesen 180 vagon- nyi került innen a konzerv­gyárba. A munkát gép segítsé­gével végzik. A zöldség tisztí­tásában ezen a nyáron tizenhat gép működött közre, míg ta­valy csak kísérletképp alkal­mazták a gépi előkészítést. Nemrég kezdték meg a pap­rika savanyítását, téli tartósí­tását. A melléküzemben a kon- zerves üvegek zárógyűrűit gyártják: ebben a hónapban mintegy ötmillió darab készült el. Az érkező áru minősége, mint Bogdán Imre telepvezető elmondta, általában jó köze­pes. A zöldbab jobb, mint ami­lyenre számítottak, a zöldpap­rika viszont gyengébb minősé­gű: igaz, feldolgozása még csak most kezdődött el, az idény elején tartanak. A telepen a munkakörülmé­nyek tovább javultak: bővült a rakodóterület, és nemcsak déli üzemi étkeztetést biztosí­tottak, de házi boltot is nyitot­tak, amelyben tízórait, uzson­nát vásárolhatnak a dolgozók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom