Pest Megyi Hírlap, 1973. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-24 / 197. szám

4 A PEST MEGYEI HÍRLAP RTV-MELLÉKLETE TV-S ISMERŐSÖK Antal Imre Ma elsősorban mint legnép­szerűbb zenei riporterünket tartják szánjon. — Hogyan lett a nagy remé­nyű fiatal zongoristából, az 1966-os Liszt—Bartók-verseny győzteséből riporter? — Régebben esténként gyak­ran üldögéltünk társasággal a Fiatal Művészek Klubjában. Egy alkalommal Békés József, a televízió ifjúsági osztályának akkori vezetője, azzal fordult hozzám, régóta figyeli, milyen kedélyesen beszélgetek, vicce­lődöm itt, nem lenne-e kedvem ugyanezt csinálni a tévében is? Akkor ezt az ajánlatot nem vettem komolyan, de vé­gül mégis sor került rá, behív­tak az első adásra. Természe­tesen borzasztó drukkban vol­tam, de ez szinte egyik pilla­natról a másikra elmúlt. Rá­jöttem: mint riporter, nem kockáztatok. Ha megbukom, akkor sem történhet semmi, hiszen zongorista vagyok. Most már ez a főfoglalkozá­som. Az okot — amiért zon­goristaként „eltűntem” —, számtalanszor elmondtam már, bénuíásos görcsök a jobb ke­zemben. Természetesen na­gyon szeretnék ismét zongo­rázni és irigylek mindenkit, aki el tud játszani tisztessége­sen akárcsak egy C-dúr ská­lát. Ami pedig a két foglalko­zás kapcsolatit illeti, én össze- egyeztethetőnek tartom mind­kettőt, annak ellenére, hogy volt, aki nem nézte jó szem­mel riportereskedésemet, úgy vélte, „lejáratom” vele a zenei előadóművészetet. , Kudlik Júlia Kudlik Julia 1963 óta a Ma­gyar Televízió munkatársa, 1964 óta bemondónő. Az egye­temen magyar szakon végzett. A bemondószobában, az ott járatlan emberre a magány ér­zése szakad. Lámpák, monito­rok, mikrofonok és csend. Eb­ből a rideg környezetből moso­lyog esténként százezrek ott­honába, ahonnna köszöntik őt is, de ezt nem hallhatja. Szá­mára ez a kis szoba természe­tesen nem rideg, ez a munka­helye, ahová egyre több érzés, gondolat, élmény köti. — Mi okoz a munkában leg­több gondot? — Erre nem tudok egyszerű választ adni. Ügy hiszem, min­den ember teljesítőképességé­nek megvan a határa. Meglesz az én számomra is. Tanulok állandóan, mert itt, a televí­zióban a bemondókkal szem­ben is változik az igény. Töb­bet és mást kell tudni ma, mint néhány évvel ezelőtt, és pár év múlva biztos, hogy még többet kell majd tudni. Ügy érzem, most kell „begyűjteni”, megteremteni az alapot a ké­sőbbi évek munkájához. K. S. ______L TV-FIGYELŐ Brezsnyev Amerikában. Amikor az SZKP Központi Bizottságának főtitkára Ame­rikában járt, a képernyőn na­ponta láthattuk látogatásának eseményeit. Annak a szovjet dokumenturr.filmnek a bemu­tatásával, azonban, amelyet er­ről a történelmi jelentőségű látogatásról készítettek, még­is újszerűén hatott. Az elke­rülhetetlen ismétlések száma minimális volt. Érdekes volt azért, mert amióta ez a láto­gatás lezajlott, sok mindent megtudtunk Brezsnyev ame­rikai útjának nagy jelentő­ségéről. Enr^ek az új tudásnak a fényében ma már máskép­pen látjuk azokat az esemé­nyeket, amelyeknek . fontossá­gát akkor, amikor napi tudó­sításokban találkoztunk velük a képernyőn, még nem tud­tuk teljesen felmérni. Ma már biztosan tudjuk azt, amit akkor, a látogatás végén, legfeljebb csak sejtettünk: Brezsnyev útja valóban törté­nelmi jelentőségű esemény volt a két nép kapcsolatainak fejlesztésében és a világ, a bélce szempontjából is, A ked­den látott szovjet dokumen­tumfilm lehetővé tette, hogy az SZKP KB főtitkárának lá­togatását az első pillanattól kezdve ennek a tudásnak a birtokában, ezzel a .szemmel nézzük. Mindenekelőtt ezért volt ez a film annyira érde­kes.. VASARNAP vetítés bajnoki labdarúgó-mérkő­zésekről. 17.30: Giacomo Lauri Volpi énekel. 17.53: Lírai önarc­kép. Juhász Ferenc versei. (Ism.) 18.08: Nótakedvelőknek. 18.58: Hallgatóink figyelmébe! 19.10: Közvetítés a Madách Színház Ka­maraszínházából. Szellemidézés. Karin tipp Ferenc színmüve három felvonásban. 21.18: Szólistaparádé. 22.25: A XX. század zongoramu­zsikája. 23.24: Éjfél előtt — köny- nyűzene. 0.10: A Camerata Hun- garica együttes műsorából. PETŐFI RADIO 8.00: Miska bácsi lemezcsládája. 8.30: Zenei anyanyelvűnk. (Ism.) 8.40: A Magyar Rádió és Televí­zió gyermekkórusa énekel. 8.53: Otelló. Részletek Verdi operájá­ból. 9.40: George Malcolm csemba­lózik. 10.10: Érdekességek a jövő hét műsorából. 10.40: Szívesen hall­gattuk. Vasárnapi koktél. (Ism.) 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.59: Mcsekönyvből jöttünk. Vi­dám műsor gyermekeknek. (Ism.) 14.00: Táskarádió. Az Ifjúsági Rá- dió zenés műsora. 14.55: Jelenidő­ben ... A legnagyobb göcseji gaz­daság. 15.25: Körkapcsolás. Közve­títés bajnoki labdarúgó-mérkőzé­sekről. 16.20: Chopin: e-moll zon­goraverseny. 17.05: Egy asztal mellett... folytatjuk a beszélge­tést a művelődésről. 17.35: Vavri- necz Béla feldolgozásaiból. Jónás Mátyás népi zenekara játszik, Meg hát természetesen azért, mert terjedelme — csaknem egyórás alkotásról van szó — lehetővé tette, hogy egészen közel hozza a nézőhöz az ese­ményeket és néhány olyan apróságot is bemutasson, amelyre a szűkszavú tudó­sításokban nem volt mód. A film újdonságaihoz tartozik, hogy nem pusztán a látogatás eseményeit mutatta be, ha­nem azt is, milyen volt Ame­rika a látogatás idején, hogy maképpen fogadták az ameri­kaiak Brezsnyevet. A hiteles tájékoztatásra törekvő fiűfn- ben persze nemcsak azokat láttuk, akik örömmel és elé­gedetten fogadták a Szovjet­unió és Amerika kapcsolatai­nak fejlesztését, hanem a til­takozókat is. A tényszerűség és a tárgyilagosság egyik leg­nagyobb értéke volt ennek aZ érdekes, jól tájékoztató szövő­jét dokumentum filmnek. Ö. L. T Pathelin mester A lóvá tett lóvátevő története, ez a középkori francia bohózat újra meg újra meghódítja világszerte a közönséget, úgyszólván időtlen si­kerdarab. A gyulai Várszínház — amely évről évre kellemes megle­petésekkel szolgál — Darvas Jó­zsef Hunyadi-drámájának ősbemu­tatója után az idén a Pathelin mestert tűzte műsorára, Sándor János pergő rendezésében, Hubay Miklós szellemes előjátékával. S a tévénézőkre még a premier vi­szontagságai sem hárulnak ... Adás: augusztus 28., kedd, 20.00 óra. közreműködik: Maácz László együttese. 18.05: A vasárnap sport­ja. 18.34: Mikrofon előtt az iro­dalmi szerkesztő. 18.49: Portrék az operaszínpadon. Porgy. 19.35: Tu­dósaink arcképcsarnoka. 19.50: Jó estét, gyerekek! 20.15: Két szimfó­nia. 21.25: A Vietnami Demokra­tikus Köztársaság kultúrájának hete. Kim és Kiő. (A Zöld pavi­lonban). Nguyén-Du vietnami költő elbeszélő költeményének rá­dióváltozata. n. rész. 23.10: Schir­mer: Fekete, arany — szvit. 23.24: Rimszkij-Korszakov operáiból. 3. MŰSOR 8.09: Liszt- éSfcSchubert-művek. 9.32: Berki Géza gitározik. 9.40: Mit ér a munka, ha magyar? (Ism.) 10.00: Üj Zenei Újság. (Ism.) 10.35: Bravráriák. 11.02: Vi­dám könyvsátor. Fehér Klára mű­sora. (Ism.) 12.10: Beethoven-mű- vek. 13.07: A dzsessz kedvelőinek. Zoller Attila és Lakatos Dezső fel­vételeiből. 13.40: Zenetörténeti ér­dekesség. 14.40: András mester krónikája. H. rész. (Ism.) 16.07: Anton Dermota és Oralia Domin­guez énekel. 1G.43: Krimikedvelők- nek. A kirándulás. Irta: Ewelyn Waugh. (Ism.) 18.05: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Szegedi Ernő zongo­raestje. Közben: 18.45: A magyar költészet századai. Tinódi Lantos Sebestyén. 19.00: A hangverseny- közvetítés folytatása. 19.40: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. (Ism.) 21.10: Szá­zadunk kórusműveiből. 21.37: Mahler: VII. szimfónia. np a • • //i Irojai nők Euripidész — a nagy görögök kö­zül talán a „legmodernebb”, a ké­sői korok nézői számára a legiz­galmasabb tragédiaköltő. Csodála­tos művei közöt^. az egyik legszebb a görög behajózást, rabságba vet- tetést váró trójai nők. Közöttük Hekabé királynő története. Szét­dúlt otthonuknak és végső szenve­déseiknek megrázó krónikája. A tragédia tévéváltozatát Vámos László rendezte, a főbb szerepek­ben Sulyok Máriát, Ruttkai Évát, Almási Évát, Bessenyei Ferencet láthatjuk. \ Adás: szeptember 2., vasárnap, 20.05 óra. TELEVÍZIÓ 9.03: Síim John. Alapfokú angol nyelvtanfolyam. Ember a szek­rényben. (Ism.) 9.20: Zsebtévé. 9.50: Köszöntő. Az 1973/74-es tan­év, ill. úttörőév kezdete alkalmá­ból Szabó Ferenc, a Magyar Út­törők Szövetségének főtitkára kö­szönti az iskolásokat, úttörőket. 10.00: Csak gyerekeknek: 1. Az aranyhajú lány. Csehszlovák báb­film. 2. A halak anyai ösztöne. Lengyel kisfilm. 11.00: Bakony Vegyész—Bp. Spartacus. Bajnoki női kézilabda-mérkőzés. Közvetí­tés Veszprémből. 14.33: Süsü ke­selyű. Magyarul beszélő amerikai rajzfilmsorozat. XIH. (befejező) rész. 14.55: Pedagógusok fóruma. Az új rendtartásról — diákszem­mel. 15.35: Munkát! Kenyeret! Dokumentumfiim. 16.10: Vidám reklám. 16.20: A Televízió Ka­barészínháza (színes). (Ism.) 17.40: Műsorainkat ajánljuk! 18.05: Delta. Tudományos híradó. 18.30: Sporthírek. 18.40: Esti mese. 19.00: A Hét... 20.00: Hírek. 20.05: Euripidész: Trójai nők (színes). Tévéjáték. 21.45: Kicsoda, micso­da? Fejtörőjáték. 22.30: Hírek — sporthírek. POZSONYI TV 13.50: Hírek. — 13.55: Baráti had­seregek spartakiádja. — 17.10: Az iskola az élet alapja. Régi cseh film. — 19.00 és 21.45: Híradó, sporteredmények. — 20.00: Tanító úrnak, szeretettel. Angol film. — 22.00: Egy maréknyi rizs. VDK- film. — 22.30: Vietnami dalok. — 2. műsor: 19.00: Utazás a nagyvi­lágban. — 19.30: Tavaszi vizek. Cseh film. — 22.00: Karel Gott mű­sora. 19.10. SZEPTEMBER l 1 PEST fi MEGYÉI ITIE1L1E1V! llZjl IO VUÍlQp mellé k 1 e te 1 Munkát! Kenyeret! A Kardos István rendezte dokumentumfilm az 1930. szeptember 1-i hatalmas bu­dapesti munkástüntetést idé­zi fel. A két világháború kö­zötti legnagyobb forradalmi 1973. aug. 27-szept. 2 RÁDIÓFIGYELŐ munkásmegmozdulás egykori résztvevői és szervezői közül Fodor Zoltán és Rostás Ist­ván visszaemlékezéseit hall­juk, korabeli dokumentu­mokkal illusztrálva — s mai iskolásgyerekek szavai szem­besítik a múltat a jelennel. Riporter: Vértessy Sándor. (Adás: vasárnap, szeptem­ber 2. 15.35) KOSSUTH RADIO 8.15: Mit üzen a Rádió? (ism.). 8.50: Bach: A lélek segít. 9.01: Két bagoly, Krúdy Gyula regé­nye rádióra alkalmazva. I. rész. 94|P: A hét zeneműve — Mozart: Klarinétverseny. 10.05: Pityeri harckocsizó hihetetlen, ám több­nyire hősies kalandjai. Soós Zol­tán- elbeszélő költeménye V. (be­fejező) rész (ism.). 10.44: Alfred Corfót Debussy-prelüdöket zon­gorázik. 11.00: Ma este utazunk! Útirány: Az Aranyhomok (ism.). 12.20: Ki nyer ma? Játék és mu­zsika tíz percben. 12.35: Táncze­nei koktél. 13.20: Népi zenekarok műsorából. 13.50: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05: Édes anya­nyelvűnk (jsm.). 14.10: Dávid Gyula: Zongoratrió. 14.24: Két Suppé-nyitány. 14.40: A Vietna­mi Demokratikus Köztársaság Kultúrájának Hete. Tavaszi ára­dás. Che Lan Vien versei (ism.). 15.10: Mikrobi, mint diplomata. Fantasztikus rádiójáték I. rész. 15.53: Farkas Antal: Bácsbokodi kólók. 16.05: A Vietnami De­mokratikus Köztársaság Kultú­rájának Hete. Vietnami dalok. 16.16: Händel: Tűzijáték — szvit. 16.35: Cigánydalok, csárdások. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: A hét rádióhallgatója. Portré muzsikával. 17.40: Van új a Nap alatt. Tudományos híradó. 17.55: Húszas stúdió: VIT-élmények. 19.40: Töltsön egy órát kedven­ceivel. Donny Osmond, Ted Heath zenekara és Jose Feliciano. 20.43: Magyar Múzsa. „A mindenség szerelme”, Juhász Ferenc műsorá­nak közvetítése a szentesi Tóth József Színházteremből (ism.). 21.23: Farkas Gyula: Muzsikáló havasok. 21.30: Mikrolánc. 22.20: Hindemith kórusaiból. 22.30: Jo­hann Strauss: Egy éj Velencében — az I. felvonás fináléja. 22.45: A XX. század gondolatai. 23.00: Operaegyüttesek. 0.10: Jáger Ba­lázs János gordonkázik. PETŐFI RADIO 8.05: Nótacsokor. 9.03: Ezercgy délelőtt. A Gyermekrádió műsora. 10.00: Zenés műsor üdülőknekT 12.03: Zenekari muzsika. 13.03: Oktatás, nevelés (ism.). 13.20: Di­do és' Aeneas. Részietek Purcell operájából. 14.00: Kettőtől-ha­tig... A Rádió kívánságműsora. Közben: 14.10: Könyvről —köny­vért. 18.05: Külpolitikai figyelő (ism.). 18.20: A modernség ellent­mondásai. Befejező rész. 18.46: Kettesben. 19.51: Üj könyvek (ism.). 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.00: Kapcsoljuk a Salzburgi Festspielhaus-t. A Berlini Filhar­monikus zenekar hangversenye a salzburgi ünnepi játékokon. Köz­ben: kb. 22.00: Népdalok. 22.30: A hét zeneműve — Mozart: Klari­nétverseny (ism.). 23.15: Macié in Hungary. Könnyűzene, tánczene, dzsessz. 3. MŰSOR 18.05: Huszonöt perc beat: A Humble Pie együttes játszik. 18.30: Századunk operáiból. Ko­dály: Háry János. 20.52: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban (ism.). 21.12: Mendels­sohn: a-moll vonósnégyes. 21.43: A Rádiószínház bemutatója. Hié­nák. Dokumentumjáték. 22.22» A dzsessz kedvelőinek: Herbie Mann és együttese játszik. A CSALÁDI EBÉD ÖZV. TÖTH MIHALYNÉNAL című műsorban, augusztus 20-án, egy küzdelmes életű asszony­hoz látogatott el a rádió Val- kóra. özv. Tóth Mihályné hat gyermeket nevelt, most, az ün­nepen férjükkel, feleségükkel együtt mindnyájan körülülték az asztalt, hogy az új kenyeret megszegjék. Föl elevenítették a közös gyermekkor sokszor szo­morú és a mai ember számára szinté hihetetlennek tűnő ese­ményeit, a nyomorúságos bé- res-summás világot. A kegyet­len kor legsötétebb napjaiban, 1944-ben, az édesapa a harcok során meghalt. Csak kitartás­sal, kemény munkával s gon­dos beosztással tudták elérni, hogy a nehéz körülmények el­lenére a gyermekek szakmát tanulhattak, sőt Sándor orvosi diplomát is szerzett. — Nem voltunk mi olyan szegények, ebben az új világ­ban sok helyről kaptam segít­séget. Ha valaki régen apa nélkül maradt ennyi gyermek­kel, az volt igazán szegény — emlékezett az édesanya. Lá­nyai, fiai elmondták, milyen munkakörben dolgoznak, ho­gyan jutottak el idáig, hogy találták meg helyüket az élet­ben. Mert megtalálták mind­annyian, amint azt az új ház, lakás, bútor, autó is bizonyítja. A családtagok kötetlen hangu­latban beszélgettek egymással, a riporter tapintatosan háttér­ben maradt. A GONDOLATNAK, a rá­dió irodalmi hetilapjának szer­dai „kiadása”, színes, jó, „han­gos újság” volt. Tájékozódhat­tunk a könyvpiac újdonságai­ról. Részletet hallottunk Né­meth László új tanulmánykö­tetéből, Gy. Szabó Ede Krúdy két, Budapest múltját idéző könyvét, a Budapest vőlegénye és a Rezeda Kázmér két élete című regényt ismertette. Garay Gábor _ válogatott verseinek gyűjteményéből Latinovits Zoltán mutatott be egyet. Kulcsár Katalin Ágh István­nal beszélgetett, a faluról vá­rasba költözéssel együttjáró életforma-változásról, a vissza­vágyódás nosztalgiádról, a modem és hagyománytisz- telő költészetről. Ágh Ist­ván elmondta, hogy a visszavágyódást kezdeti, átme­neti időszaknak tartja, nem lát valódi szakadékot falu és város között, s azt is kifejtette: nem érzékel éles határvonalat úgy­nevezett hagyományos és mo­dem költészet között sem, hi­szen a költészet világában az új és régi csak együtt létezhet. A több síkú, egyetemes ábrázo­lásra való törekvés kifejező­dött Fekete menyasszonyok című szép versében is. Itt a század elején, Kalotaszegen vi­selt fekete menyasszonyi ruha az akkor még eljövendő világ­égés s a hajdani menyasszo­nyokat fenyegető özvegyi sors jelképévé vált. A Gondolat új rovattal is jelentkezett, a Vers és dallam­mal Csengery Adrienne Bor­nemissza Péter Siralmas énné- köm című versét énekelte. Dobozy Imre az írószövet­ségnek a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával folytatott tárgyalásairól számolt be. El­mondta, hogy a két szervezet közösen kívánja megteremteni a falu életének alakulásával szívesen foglalkozó írók ösz­töndíjas kiküldetésének lehető­ségeit. A műsorból kiemelkedett Varga Balázs Kemény diója. A dióhéjnyi időben magvas té­mával, az egyszavas versekkel foglalkozott. Először a hallga­tók levélben beküldött művei­ből olvasott föl, majd elmesél- ffrolytatás a 2. oldalon) A bűvös szék Halhatatlan humoristánk, Ka­rinthy Frigyes mélyértelmű szati­rikus jelenetéből készült a Zenés Tv-színház kisoperája: a székről szól, amelybe beleülve mindenki kénytelen igazat mondani. Az is­mert történet operai szövegköny­vét Devecseri Gábor írta, néhány hónappal halála előtt. A zenét Lendvay Kamilló szerezte, a ren­dező Vámos László. Főszereplők: Palcsó Sándor, Sólyom Nagy Sán­dor, Udvardi Tibor, Sudlik Mária. Adás: csütörtök, augusztus 30., 21.55. Egy filozopter szerelmei Ezzel az összefoglaló címmel lát­hatjuk az Olvasta-e? sorozatban Szerb Antal (1901—1945) két novel­lájának tévéváltozatát. Kliváló írónk, műfordítónk, irodalomtörté­nészünk a fanyar humorú, iróni- kus elbeszélésnek mestere volt. A „Madelon, az eb” és a „Gondola­tok a könyvtárban” című novellák főszereplői: Darvas Iván, Ruttkay Éva. Rendező: Révész György./ Adás: szombat, szeptember 1.» 20.10. A rádió állandó műsors/ámai KOSSUTH RADIO: 4.25: Rákóczi-induiO. 4.3P: Hírek. lüojasárje­lentés. 4.45: Szót kérek! 5.00: Reggeli krónika. 5.20: M ásóra ján la tunk. 5.30: Hírek. Időjárásjelentés. 5.40: Falurádió 5.59: Pontos időjelzés. 6.00: Reggeli krónika II. 6.20: Reklám. 6.10: Hírek. Időjárásjeb-ntés. 6.45: Szót kérek! 6.50: Reklám. 6.59: Pontos időjelzés. 7.00: Reggeli krónika III. Utána: Körzeti időjárásjelentés. 1.20r Reklám. 1.33: Mű« sorajánlatunk. 7.59: Pontos időjelzés. 8.00: Hírek. Időjárás jelentés 8.05* Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. 9.59: fontos Időjelzés. 10.00: Hírek Idő járásjelentés 11.59: Pontos idő­jelzés. 12.00: Rarangszó Utána: Déli krónika. 14.59: Pontos Időjelzés. 15 00: Hírek. Időjárásjelentés. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! ifi 59* Pontos időjelzés. 17.00: Hírek. Időjárásielentés. 18.59: Pontos időjel­zés. IS.00: Esti krónika. 21.59: Pontos időjelzés. 22.00: Hírek, fdőjá- rásjelentés. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. 0.25: Himnusz 0.10: Víz Jel­zőszolgálat. PETŐFI RADIO: 4.25: Rákóczi-induló. 4.30: Hírek. Időjárásjelentés. 5.00: Hírek. Idő járás jelentés 5.30: Hirek. Idő járás jelentés. 6.00: Hírek. Időjárásjelentés. 6.17: Reklám. 6.20: Torna. 6.30: Hirek. Időjárásjelen- tA. 6.45: ÜJ könyvek. 6.58: Hallgatóink figyelmébe! 7.00: Hírek Idő- Járásjelentés. 7.30: Hírek. Utána: Körzeti időjárásjelentés. 7.50: Mú­zeumi híradó. 7.59: Pontos Időjelzés. 8.00: Hírek. Időjárásielentés. ‘»•OO* Hírek. 9.59: Pontos Időjelzés. 10.00: Hírek. Időjárásjelentés. 12.00: Hí­rek. 13.00: Hírek. Idő járásjelentés. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.30: Hírek. 15.30: Hírek. 16.30: Hírek. 16.33: Műsorismertetés. 17.30* Hírek. 18.00: Hírek. Időjárás jelentés. 19.54: Jó estét, gyerekek 1 19.59* Pontos időjelzés. 20.00: Esti krónika II. kiadás. 23.00: Időfárás­Jelentés. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. I. MŰSOR: 18.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.00: Hírek. Időjárás- Jelentéi. Szombat-vasárnap: 16.00: Hírek. Időjárásjelentés*

Next

/
Oldalképek
Tartalom