Pest Megyi Hírlap, 1973. május (17. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

I LÁPJA Párt- és államvezetők az ország városaiban Negyedmillió budapesti a Felvonulási téten xvn. Évfolyam, 101. szám ÁRA 80 fillér 1973. május 3., csütörtöi PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Nemes Dezső és Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Övári Mik­lós, a Központi Bizottság tit­kára, a társadalmi és tömeg­szervezetek, állami életünk vezető személyiségei, a mun­kásmozgalom régi harcosai, valamint az Állami Díj több ki­tüntetettje, kiváló dolgozók. A felvonulás részvevői kü­lönös szeretettel köszön­tötték a vietnami nép szí­nes népviseletben megje­lent küldötteit. A díszemelvény előtt első­ként egy monumentális -vörös zászló haladt el, körben fiatal lányok — a Varga Katalin Gimnázium diákjai —, a mun­kások nemzetközi összetarto­zását jelképező szalagokkal.' Ezt egy Éljen május 1. felirat követte, majd hatalmas vörös csillagot fogtak közre a szak­munkás fiatalok. A felvonulás egyik leglátvá­nyosabb életképe a népgazda­ság főbb iparágait jelképező sorban, a kohászat szimbólu­ma volt: stilizált csapolást láthattak az ünneplő tízezrek. A mezőgazdaságot hatalmas Kádár János nyilatkozata A budapesti dolgozók május 1-i seregszemléje al­kalmából Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára nyilatkozatot adott: — Aki jelem van, de bizonyára az is, aki csupán látja vagy hallja a budapesti május elsejei felvonu­lást, az velem együtt érzi, hogy jó hangulatú, amely megalapozott bizakodást is sugároz. És van okunk arra, hogy a nemzetközi szolidaritás e nagy napján jól érezzük magunkat. Ha arra az évre gondolunk, amely a múlt évi május elsejétől elválaszt bennünket, tudjuk, hogy előbbre jutottunk idehaza is. A politikai élet, nem utolsó sorban a novemberi Központi Bizott­sági határozat pozitív hatásaként felpezsdült, eleve­nebb lett, s ez nagyon jól kifejezésre jutott a tanács­választások napjaiban is. Nagyon örülünk annak, hogy a munkásosztály vezető szerepe és népünk egysége egyformán kifejezésre jut hazánk közéletében. — Ugyanígy szólhatunk a nemzetközi élet fejlődé­séről is, hiszen a közügyek iránt érdeklődő emberek az egész világon részesei voltak annak a sok éve folyó harcnak, amely eredményt hozott; mindenki tudja, hogy Vietnamban, Laoszban már bókemegállapodás van, habár még küzdeni kell annak teljes érvényesüléséért. Helsinkiben együtt ülnek az országoknak és népeknek az Európai Biztonsági értekezletet előkészítő kép­viselői és más téren is előrehaladás tapasztalható. — Május elseje a munkás nemzetköziség és a szo­lidaritás ünnepe. Ezt ezen a felvonuláson is számtalan tábla, jelszó, zászló hirdeti. Ez nemcsak jelszó. A ha­ladó népek és mozgalmak szolidaritása a legnagyobb, és egyre növekvő erő a mai világban. — Mindez azt mondatja nekünk, hogyha idehaza kitartunk és még jobban tömörülünk szocialista esz­méink, céljaink mellett, s a hétköznapokon azzal a hangulattal és lelkesedéssel dolgozunk terveink végre­hajtásán, amellyel magát az ünnepnapot megüljük, akkor újabb biztató és szép eredmények várnak ránk. — Ugyanígy érezzük ezen a napon, hogy a vilá­gon nem vagyunk egyedül, hanem egy hatalmas, élő erőnek vagyunk a részei. Á budapesti május elsejei felvonulás, mint az ország más helyein levő felvonu­lások is, egyben a szocializmust építő magyar nép üzenete, üdvözlete a Szovjetunió népéhez, a szocialista országok népeihez, a kapitalista országokban harcoló emberekhez, a szabadságukért küzdő népekhez. Ha a belső egység és a nemzetközi összefogás tovább erő­södik — mint ahogy megvan a lehetősége, és rajtunk múlik —, akkor a velünk szembenálló erőket és a nehézségeket le fogjuk küzdeni. — Innen, a május elsejei budapesti felvonulásról üdvözlöm a nemzetközi szolidaritás nagy napját ün­neplő magyar népet. bőségszaru, a fejlődő iparága­kat egy, a számítástechniká­ban használatos programlap, a textilipart pedig mozgó di­vatbemutató jelképezte. A KlSZ-űatalck menetében mintegy ötezren öltöztek a testvérnépek népviseletébe, és rögtönzött táncot mutattak be a X. berlini VIT emblémája körül. A főváros centenáriumára emlékeztetett egy hatalmas 100-as szám Budapest címe­rével és Együtt Budapestért felirattal. Budapesten a május else­jei központi demonstráció — amelyen mintegy ne­gyedmillió fővárosi vett részt — fél egy után feje­ződött be. A május elsejét nagy töme­gek ünnepelték meg ország­szert e a városokban és falvak­ban is. Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára Kecskeméten vett részt az ünnepségen, mely vá­rosnak országgyűlési képvise­lője is. Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának el­nöke, Debrecen országgyűlési képviselője, kerületének dol­gozóival együtt ünnepelt. Pul- lai Árpád, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Ajka országgyűlési képviselője az ajkai ipari medence mun­kásainak ünnepségén vett részt. Szolnokra Czinege La­jos vezérezredes, honvédelmi miniszter látogatott el, míg Szeged május elsejéjén Péter János külügyminiszter vett részt. Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottságá­nak osztályvezetője a salgótar­jáni bányászok felvonulásának vendége volt. A Parlament előtti Kossuth téren az állami zászlót és a gellérthegyi felszabadulási em­lékműnél a munkásmozgalom vörös zászlaját, valamint a nemzeti lobogót katonai tiszte­letadás mellett május 2-án, tegnap vonták le. í Moszkvai seregszemle Ünnepelt Pest megye X““ Pest megye népe a legkisebb faluban is vi­dáman ünnepelte a 29. szabad májust. Fiata- lasan, önbizalommal, örömmel. „Népünk tavasza, téged hív ez a vidám ének: béke legyen a világon” — zengett az ének Cegléd utcáin, s katonazene serkentette a felvonulók lépteit. A város üzemeinek, ter­melőszövetkezeteinek, vállalatainak dolgozói meneteltek a sorokban. A monori ünnepséget alapkőletétel tette emlékezetessé, a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermének alapkő­letétele. Az „Egy község — egy tornaterem”- mozgalom keretében a helyi üzemek és ter­melőszövetkezetek hozzájárulásával készül majd el a gyermekek örömére, egészségük •védelmében az új létesítmény. A váciak ven­dégül látták a munkásmozgalom veteránjait, 1919 harcosai a tribünök széksoraiban fog­laltak helyet. Csaknem két óra hosszat tar­tott a város dolgozóinak: seregszemléje. A budai járásbeli Tárnokon május elseje alkal­mából adták át a felújított mozit, Érden asz- faltrajzversenyt rendeztek a gyerekeknek. A megye több helységében, így a dabasi és a nagykátai járásban is ezen a napon avat­ták fel az kisdobosokat, úttörőket. A gödöllői járás három községe, Aszód, Dornony és Iklad közösen ünnepelt, Tápiószelén a fiatalok a majálist a népkertben rendezték meg. Gaz­dag műsor zárta a szigetszentmiklósi ünnep­séget is. Pomázon délután sokan gyönyör­ködtek a látványos lovas bemutatóban. Május elsejét ünnepelte Pest megye népe... kát a felvonulás legfiaitalabb- jai. Vendégek a dísztribünön Mosolygó szeretettel fogad­ták a figyelmességeit a dísz­tribünön, ahol dr. Dimény Imrével, Cservenka Ferencné- vel, dr. Mondok Pállal együtt tekintette meg a felvonulást dr. Dobi Ferenc, az. SZMT vezető titkára, Szilágyi János vezér­őrnagy, megyei rendőr főkapi­tány, a megyei párt-végrehaj- tóbizottság tagjai; Kovács An- talné, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára, Németh Veronika, a Vöröske­reszt megyei titkára; s a nagykőrösiek vezetői, köztük Takács Jenő, a városi párt- bizottság titkára, Szűcs Zol­tán, a városi tanács elnöke, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a konzervgyár igaz­gatója, Pacsa János városi rendőrkapitány, Gótzián Lász- lóné, a KISZ városi titkára, Fekete József tsz-elnök, a vá­rosi párt-végrehajtóbizotfeág tagjai; Horváth Lehel, a Haza­fias Népfront városi bizottsá­gának elnöke, valiaminit az üzemek, termelőszövetkezetek, intézmények, vállalatok vezető képviselői, élenjáró dolgozói, (Folytatás a 3. oldalon) Dimény Imre köszöntötte a Pest megye központi május elsejei ünnepsége Nagykőrösön zajlott le. A munka ünnepén délelőtt 10 órától vonultak föl a dolgozók, mintegy másfél órás menetben a Cifrakerthez. A felvonuló­kat dr. Dimény Imre, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter köszöntötte. Együtt ünnepelt a nagykőrösiekkel Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára és d r . Mon­dok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke, vala­mint a megye párt-, állami és társadalmi szervei­nek több vezetője. Ezrek sorfala között Ilyen sokain még sohasem vonultak fel Nagykőrösön, mint most a 29. szabad május elsején. Ezt a megállapítást nem az újságíró teszi, hanem egybehangzóan jelentették ki igen sokan a nagykőrösiek kö­zül. Akik a felszabadulástól évről évre mindig részt vet­tek ezen az ünnepi szép ese­ményen. Valóban, már kora reggel szinte az egész zászló­díszes ünnepi külsőbe öltözött nagy alföldi város megmoz­dult, és nem sokkal tíz óra előtt már ezrek álltak a hosszú Ceglédi út két oldalán. Pedig ezek az ezrek csak a nézők voltak, s ötször-hatszor any- nyian is — ha nem többen — vettek részt a látványos, derűs, bensőségesen vidám felvonulá­son, lehettek mintegy 18 ezrpn is. A felvonuló menet éle pon­tosan délelőtt tíz órára ért a május elsejék hagyományos találkozó pontján, a Ceglédi útnál a Cifrakert előtt felállí­tott tribünhöz, amelynek szomszédságában az épülő lakónegyed emeletes házaival új városkép formálódik. A menet éle az Arany János általános iskola Nógrádi Sán­dor úttörő honvédelmi század­dal nyílt, majd úttörő zászló­vivőik következtek, s az úttörő díszszázadok rendkívül kedves csoportjai piros és kiék zász­lócskákat lengetve. Dobpergés közepette vonultak, fehér in­gek, piros nyakkendők mezeje tarkította az utat. S e mező­ből hirtelen virágok bukkan­tak elő a dísztribün vendégei­nek, az ünnepi elnökség tag­jainak nyújtották át virágai­Dr. Dimény Imre köszönti Pest megye központi ünnepségén, Nagykörösön a felvonuló dolgozókat. Mellette az elnökség első sorában (balról jobbra): dr. Mondok Pál, dr. Dobi Ferenc, Takács Jenő, Cservenka Ferencné és Friss Antalné, a konzervgyár szb-titkára. Az ünnepi díszbe öltözött moszkvai Vörös téren sok ezer ember részvételével május 1. alkalmából ünnepi gyűlést tartottak. A szovjet rádió és televízió, az Intervízió és Euro- vízáó közvetítette a vörös téri ünnepséget. A megjelentek nagy éljenzéssel fogadták a Lenin-mauzóleum emelvényén megjelenő Leonyid Brezsnye- vet, Nyilcolaj Podgomijt, Alekszej Koszigint és a többi szovjet vezetőt. Moszkvai idő szerint délelőtt tíz órakor kez­dődött az ünnepi gyűlés, ame­lyen Leonyid Breasnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára mondott beszédet. (A beszédet lapunk 2. oldalán ismertetjük.) A gyűlés után ünnepi felvo­nulás kezdődött. A Vörös tér szinte tavaszi virágoskertté vált. A felvonulók soraiból gyermekek mentek a mauzó­leum mellvédjére, virágcsok­rokat nyújtottak át a kommu­nista párt és a szovjet kor­mány vezetőinek (lásd képün­kön). Az ünnepi felvonulás két és fél óra,hosszat tartott. Általá­nos volt az öröm, mindenütt daloló, mosolygó embereket, zászlók és virágok százait le­hetett látni a munka, a béke és a tavasz május 1-i moszkvai ünnepén. (Beszámolunk a világ máju­sáról a 2. oldalon.) Zenére ébredt kedden Bu­dapest: a főváros több pontján térzene volt a kora reggeli órákban. A színpompás buda­pesti seregszemle színhelyén, a Felvonulási téren. Már az ünnepség kezdete előtt telt ház volt a téren. Délelőtt tíz órakor a felvo­nulás, a seregszemle kezdete­ként kétezer úttörő szaladt a díszemelvény és a tribünök elé s köszöntött^ az ott helyet fog­lalókat. A dísztribünről nézték a fel­vonulást: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Losoncéi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Fock Jenő, a Minisztertanács elnö­ke, Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fehér Lajos, Gáspár Sándor,

Next

/
Oldalképek
Tartalom