Pest Megyi Hírlap, 1973. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

A látogatás már az első per­cekben nyomban a tájékozó­dással kezdődött. A huszonöt községet, illetve 20 közigazga­tási egységet magában foglaló, 105 ezer lakosú járás életéi nem volt könnyű tömören ösz- szefoglalnia a járási pártbi­zottság első titkárának. A tájé­koztatója alapján kibontako­zott plasztikus képből azon­ban hamarosan kiderült, hogy a megye egyik jelentős terüle­te ez a vidék, amely magában foglalja a neves Galga mentét, és olyan nagy településeket, mint az Ikladdal és Domony- nyal rövidesen közös közigaz­gatásra lépő Aszód, amely tíz­ezernél több lakost számlál majd. A tanácsválasztások után ugyancsak közös közigaz­gatású Kistarcsa és Kerepes lakosainak száma is majdnem 13 ezer lesz. A járás életének jelentős közéleti tényezője a mintegy háromezres párttagság, amely­nek munkásságáról ugyancsak képet adott a tájékoztató. A nemrég lezajlott beszámoló taggyűléseken a tagságnak csak igen elenyésző száma maradt távol, a megjelentek viszont mindenütt igen nagy aktivitást mutattak, véleményt mondtak, javaslatokat tettek a párt Központi Bizottságának tavaly novemberi határozata végrehajtásával kapcsolatban. Ez a nyílt véleménymondás, tenniakarás igen nagy lendí­tőereje a járás továbbfejlődé­sének. Az ipar fontos bázisa az ikladi Műszergyár mintegy négyezer munkással. Kezük alól kerülnek ki a kitűnő tör­pemotorok. Másik jelentős üzem a Hazai Fésűsfonó kis- tarcsai gyáregysége 1500 dol­gozóval. A mezőgazdaságot 21 termelőszövetkezet, egy szak- szövetkezet, az Agrártudomá­nyi Egyetem tangazdasága, a gödöllői Erdő és Vadgazdaság 20 ezer hektáros területe kép­viseli. öt ÁFÉSZ körzeti egy­ség segíti a járás kereskedelmi ellátottságát, s különösen em­lítésre méltó a Galgatej-társu- lás, amely száz kereskedelmi egységbe szállít tejet és napon­ta egy teherautónyival a fő­városba is juttat. A főváros más módon is ré­szesül a járás előnyeiből: Bag, Kerepes, Erdőkertes, Ve­resegyház a parcellázás foly­ón üdülő-körzetté alakul, afi>il igen sok budapesti dol­gozó is talál hétvégi pihenőt. S egy különös büszkeség: a járás ivóvízellátását az utóbbi esztendőkben igen nagy lépé­sekkel sikerült, megoldani, és 1980-ra már csupán négy köz­ségnek lesz kisebb vízellátási gondja A művelődési képet > 32 általános iskola, 3 középis- ' kola és egy szakmunkásképző /'iskola alkotja, s ugyancsak örömöt jelent, hogv nem rossz az óvodaellátás sem, bár nem minden jelentkezőt tudnak még fölvenni. Amint az természetes: az eredmények mellett sorakoz­nak a feladatok is. így az egyik legfontosabb a mező­PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ tySZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Időszerű kérdésekről beszélt a kartali falugyűlésen Szerdán a gödöllői járás életével ismerke­dett Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Társadalmi Szemle fő- szerkesztője. Kora délelőtt érkezett meg a gödöllői járási pártbizottságra Cservenka Fe- rencnének, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának, a Pest megyei pártbizottság első titkárának és dr. Mondok Pálnak, a Pest me­gyei Tanács elnökének társaságában. Itt a já­rás párt- és tanácsi vezetői fogadták: Kiss Emil, a járási pártbizottság első titkára, Jár- japka József, a pártbizottság titkára és Jósvai Lajos, a megyei tanács járási hivatalának el­nökhelyettese. Gyarapodó járás mindennapjaiból A négyes találkozó után négyszemközt folytatta a meg­beszélést Binh asszony, a DIFK külügyminisztere és Tran Van Lam, a saigoni rend­szer külügyminisztere. Eszme­cseréjük körülbelül egy órán át tartott. Binh asszony távo­zóban kijelentette: „Nincs ér­telme annak, hogy egy meg­állapodás szentesítéséről vitat­kozzanak, amennyiben annak előírásait nem tartják tiszte­letben”. Ismeretessé vált, hogy a négy külügyminiszter szerda délelőtti megbeszélése előtt William Rogers amerikai kül­ügyminiszter és Nguyen Duy Trinh, a VDK külügyminiszte­re körülbelül félórás négy- szemközti megbeszélést folyta­tott egymással, a fogolycseré­vel és a tűzszünet megsértésé­vel kapcsolatos problémákról. A nemzetközi konferencia záródokumentumának megszö­vegezésével megbízott szer­kesztő bizottság, amely dél­előtt ülésezett, nem tartotta meg 6zerda estére tervezett ülését. A bizottság csak ma délelőtt 9 órakor ül össze. (Kommentárunk a 2. olda­lon.) Kádár János, az MSZMP KB első titkára fogadta Ali Nasser Mo­hamedet, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökét. A baráti találkozón részt vett Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke is. Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke szerdán délelőtt az Or­szágházban fogadta Ali Nas­ser Mohamedet, a Jemeni Né­pi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökét és honvé­delmi miniszterét, a Nem­zeti Front Politikái Irodájá­nak tagját. Szerdán délelőtt az Ország­házban befejeződtek Fock Jenő, a Minisztertanács el­nöke és Ali Nasser Moha­med, dél-jemeni miniszterel­nök tárgyalásai. A záró tár­gyalás rendkívül szívélyes légkörben, a kölcsönös megér­tés szellemében folyt. Mind­két fél eredményesnek, hasz­nosnak, célravezetőnek érté­kelte a tárgyalásokat, ame­lyekről később közös közle­ményt adnak ki. Ali Nasser Mohamed és kí­séretének több tagja szerdán ellátogatott a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárba. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szerdán délután a Köz­ponti Bizottság székházában fogadta Ali Nasser Mohame­det. A szívélyes, baráti talál­kozón részt vett Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, dr. Randé Jenő, a Magyar Nép- köztársaság JNDK-ban akkre­ditált nagykövete, illetve Mahmud Abdullah Ushaish, gazdasági és pénzügyekkel megbízott miniszterelnök-he­lyettes, pénzügyminiszter, Ali Ahmed Nasser Anter, a hon­védelmi miniszter első helyet­tese, hadsereg-főparancsnok, a Nemzeti Front KB tagjai. Ali Nasser Mohamed, és kísérete szerdán este meg­tekintette a Magyar Állami Népi Együttes előadását az együttes székházában. Az aszódi Petőfi Múzeumban, a Petőfi család matriculájánál. Bal­ról Jobbra: Cservenka Ferencné, Benke Valéria, dr. Mondok Pál, Vitá­nyi István és Asztalos István múzeumigazgató. A kartali új iskolában: Benke Valéria és Cservenka Ferencné, mö­göttük Kiss Emil, a járási pártbizottság első titkára. gazdaságban a szarvasmarha­program megvalósítása, amely különösen a Felső-Galga vidé_ kére koncentrálódik. A tehén­létszám egyébként abszolút számban is növekedett. Ha­sonlóan fontos — Budapest közelségét figyelembe véve — a szántóföldi zöldségter­mesztés. A mezőgazdaságban különben a további koncentrá­ciókat szeretnék meggyorsíta­ni. így követték egymást a tá­jékoztatóban eredmények és feladatok, amelyeknek mint­egy illusztrációit láthatta a nap folyamán Benke Valéria, meglátogatva a járás több pontját. Gödöllő városban, a járási székhelyen Magyaróvári Pál, a Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ elnöke és Herdovics László, az ÁBC-áruház igazgatója mu­tatta be a kitűnően ellátott nagy áruházat. Ezután dr. Weid József, járási egészség- ügyi osztályvezető és dr. Sza­bó Gyula igazgató főorvos kalauzolásával a tavaly szep­temberben fölavatott rendelő- intézetet tekintették meg, amelyben korszerű felszerelt­séggel 33 orvos látja el a be­tegeket Sajnos, egyedül a baleseti utókezelés hiányzik, mivel a főváros ezt nem vál­lalja. s így ennék hiánya nagy gondot okoz. A járási székhelyről az egyik legnagyobb településre, Aszódra vezetett a vendég út­ja. Maga ez az út sem volt élmények nélküli. Valkón. Vácszentlászlón, Túrán át a Galga völgyében. Galgahéví- zen, Hévizgyörkön és Bagón szívderítő képet mutattak a (Folytatás a 3. oldalon) Az OBT ulése Öt földrész népeinek békeakarata Sebestyén Nándomé beszámolója — Kállai Gyula felszólalása Szerdán — az Országház va­dásztermében — ülést tartott az Országos Béketanács, s megtárgyalta a magyar béke­mozgalom tavalyi tevékenysé­gét és 1973. évi munkaprog­ramját. A tanácskozáson az elnök­ségben foglalt helyet Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke, Sebestyén Nándomé, az Országos Béketanács főtitká­ra, dr. Molnár Béla, az OBT alelnöke, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, Sarlós István, a Népszabadság főszerkesztője. Rostás István, a Magyar Vöröskereszt főtitkára, Kiss Károly, a SZOT és az OBT alelnöke, dr. Gombár Jó­zsef, a KISZ KB titkára és Csaba Ferenc, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának alosztály- vezetője. Napirend előtt az elnöklő dr. Simái Mihály egyetemi ta­nárnak, az Országos Béketa­nács alelnökének javaslatára az ülés részvevői néma felál­lással adóztak az elmúlt évben elhunyt dr. Mihályfy Ernő, a Magyar Nemzet főszerkesztője, az OBT elnöksége tagja emlé­kének. Ezután Sebestyén Nándorné tartotta meg főtitkári beszá­molóját, kiegészítésül a napi­rendi témáról készített írásos jelentéshez. — Éves programunk kidol­gozásakor — mondta Sebes­(Folytatás a 3. oldalon) Rendkívüli műszakok a „hárommilliósért” KITÜNTETTÉK A DKV-BERUHÁZÁS LEGJOBB BRIGÁDJAIT Kádár János, az MSZMP | Központi Bizottságának első j titkára szerdán az MSZMP j székházában fogadta a Francia 1 Általános Munkásszövetség [ (CGT) hazánkban tartózkodó \ küldöttségét, amelyet Georges j Seguy, az FKP politikai bízott- | ságának tagja, a CGT főtitkára vezet. A szívélyes, baráti, elv- j társi eszmecserén részt vett | Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára is. Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra szerdán látogatást tett a VIII. kerületben. Dr. Tímár Mátyás, a Minisz- j tertanács elnökhelyettese szer- , dán hivatalában fogadta a svájci ipar és kereskedelem ér­dekképviseleti csúcsszervének négytagú küldöttségét. Az Ilku Pál művelődésügyi miniszter vezette küldöttség, amely Fred Sinowatz oktatás- és művészetügyi miniszter meg­hívásának tett eleget, szerdán hazaérkezett Ausztriából. Fiilöp herceg, II. Erzsébet angol királynő férje elutazott Magyarországról. A Ferihegyi repülőtéren Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára búcsúz­tatta. Ülést tartott tegnap a Dunai Kőolajipari Beruházás szak- szervezeti intéző bizottsága. A tanácskozáson részt vett és fel­szólalt Kovács István, a Szak- szervezetek Pest megyei Taná­csának titkára és Földes János, a beruházás pártbizottságának titkára is. A Dunai Kőolajipari Beru­házás 1972. évi munkaverseny­eredményéről Bató István, az intéző bizottság titkára tartott tájékoztatót. Elmondotta, hogy a beruházáson dolgozó 11 vál­lalat, illetve kirendeltség 86 brigádja 1037 dolgozóval neve­zett be a versenybe. A szocia­lista munkaverseny hozzájá­rult ahhoz, hogy a beruházá­son dolgozó vállalatok szerző­désben vállalt kötelezettségei­ket teljesíthették. A Budapesti Kőolajipari Gépgyár 17 szocialista bri­gádja például 9 hónapos hát­rányt hozott be, amely az importanyag késéséből adódott. Az Üt- és Vasútépítő Vállalat szocialista brigádjai rendkí­vüli műszakokat szerveztek, hogy a 3 millió tonnás lepárló­üzem beindulhasson november 7-re. A feladatokból részt vál­laltak a fiatalok is, a beruhá­záson dolgozók 40 százaléka ugyanis 30 éven aluli. A munkaverseny hatékony­ságát elősegítette az anyagi érdekeltség helyes alkalma­zása is. A tájékoztató után kitünte­téseket adtak át. 1972. évi munkája alapján a legjobb szerelőipari brigád címet a Budapesti Kőolajipari Gépgyár Petőfi brigádja nyerte, amely­nek a Dunai Kőolajipari Vál­lalat vándorserlegét és az ölt- levelet Péceli Béla, a DKV fő­mérnöke adta át. A legjobb építöbrigád címet a Mélyépítő Vállalatnál dolgozó Kovács Fe­renc ácsbrigádja érdemelte ki; az SZMT vándorserlegét a bri­gádnak Kovács István SZMT- titkár nyújtotta át. A legjobb ifjúsági brigád cím a Buda­pesti Kőolajipari Gépgyár Ady Endre brigádjáé lett. Az ok­levelet Hortolányi Elemértől, a beruházás KlSZ-csúcsvezetősé- gének titkárától vették át. A vándorzászlót a forradalmi ifjúsági napok keretében kapja meg az Ady Endre brigád. S. L XVII. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1973. MÁRCIUS I., CSÜTÖRTÖK wmmmm A gödöllői járással ismerkedett Benke Valéria Kérdőjelek Párizsban A francia fővárosban három órán át tanácskozott a VDK, a DIFK, az Egyesült Államok és a saigoni rendszer külügymi­nisztere, hogy megvitassa a vietnami helyzettel foglalkozó nemzetközi konferenciával kapcsolatban felmerült kérdé­seket. Az ülésről közleményt nem adtak ká és a külügymi­niszterek a szerdai nap folya­mán újból már nem is talál­koztak. A nemzetközi konfe­rencia programjában ma újabb plenáris ülés szerepel. A külügyminiszterek talál­kozójáról távozóban Nguyen Duy Trinh, a VDK külügymi­nisztere újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy egyelőre még semmiféle döntés nem született. Nem nyilatko­zott Rogers amerikai külügy­miniszter sem. Befejeződtek Fock Jenő és Ali Nasser Mohamed tárgyalásai Kádár János fogadta a dél-jemeni mi iszterekökl t i

Next

/
Oldalképek
Tartalom