Pest Megyi Hírlap, 1972. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-11 / 266. szám

Kocséri kisbútorok Budapesten Kedden, november 14-én, Bemutató nyílik Budán, a fő­város II. kerületében, a Már­tírok útja 49. számú Szivár­vány Áruházban, a békés- szentandrási Szőnyegszövő Htsz és a kocséri Űj Élet Tsz termékeiből. A kocséri közös gazdaság melléküzemében ké­szülő kisbútorokat mutatja be a főváros közönségének. A már ismert székeikkel, ülő­kéikkel, kamaszfekhelyeikkel együtt, több új gyártmányu­kat is felsorakoztatják, s való­színű, hogy a kelendő holmik egytől-egyig gazdára talál­nak, sőt, még megrendelést is kap a kocséri tsz melléküze­me. Balczó András Jászkarajenőn November 11-én, ma este, a Rőröstetétleni művelődési ott­honban bált rendeznek a Dé­mon együttes felléptével. Va­sárnap este hét órai kezdettel a j ászkara jenői művelődési házban műsoros esten lép fel Balczó András olimpiai baj­nok, Dékány Sarolta, Bódi Magdolna táncdalénekes, Szu- hay Balázs és a Vidám fiúk- együttes. PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA Meg érül a befektetés A CEGLÉDI XVI. ÉVFOLYAM, 266. SZÁM 1972. NOVEMBER 11., SZOMBAT JÓ REGGELT, IFJÚSÁG! Legyenek még többen Differenciálják a vezetési feladatokat — Tanácskozás a járási KISZ-bizottságon Űj, hasznos kezdeményezést vezettek be, elsőként az or­szágban, a Pest megyei KISZ- bizottságon. ’Eddig — hason­lóan az ország más megyéihez — azonos módszerrel irányí­tották a járási és városi KISZ- bizottságok munkáját. Január­tól, a KISZ Központi Bizott­ságának és a VIII. KlSZ-kong- resszus irányelveinek alapján, a fiatalok tömegszervezetének vezetési feladatait differen­ciálják. Külön titkár foglalko­KESZUL A TRAKTORTENGELY Új műszereket vesz a szerviz Szerelik a csemői sertéstelep berendezéseit A Monon MEZŐGÉP Vál­lalat 4-es számú ceglédi üzem­egységére, az alkatrészgyártási program keretében, jelentős feladat hárul: a traktorokhoz gyártott tengelyek forgácsolási és hőkezelési munkálatait lát­ja el. Húszmillió forint érté­kű munkát végeznek a Ceglé­di Állami Tangazdaság csemői területén, ahol egy 24 &er fé­rőhelyes, zártrendszerű sertés­telep belső technológiai mun­káin dolgoznak. A befejezési határidő: 1972. december 31. Ha a kivitelező társak is meg­felelő ütemben haladnak, a tervezett határidőre átadják a seítestélepet. A ceglédi üzem főmérnöke, Szomorú János, el­mondta, hogy egy ekkora be­ruházás munkálatainak össze­hangolása nem könnyű fel­adat. Évente ötezer darab, hatféle típusú, olaj- és széntüzelésű, lakásokat fűtő kazánt gyárta­nak, a VASÉRT-tel kötött szerződés keretében. A magyar olajégőket és a dán termosz- tátokat a VASÉRT szállítja. A főmérnök elmondta, hogy au­gusztusban, szeptemberben és októberben az olajégők szállí­tása akadozott: 250 kazán olaj­égő nélkül maradt. A Húsipari Tröszt megren­delésére, vágóhídi berendezé­seket készítenek. Szovjet ex­portra toliszárítókat gyárta­nak. December 31-ig 15 dara­bot kellene átadniuk, de — megfelelő mennyiségű alap­anyag hiányában — csak ke­vesebbet tudnak szállítani. A tollszárító berendezések gyár­tásának értéke a jövő évi terv 20—25 százaléka lesz. Mezőgazdasági munkagépek garanciális javítását is vállal­ják. Erre az AGROTRÖSZT- tel kötöttek szerződést, 12 millió forint értékben. A gyár­részleg rúgóüzemében, meg­rendelés hiányában, ebben az évben már nem folyik terme­lés, de a jövő év első negye­dében teljes kapacitással in­dulnak ismét. Egy gépkocsi­szerviz is működik itt, ahol na­ponta 10—12 autó szervizmun­káit végzik. Űj műszereket vá­sárolnak, és, ha kellő mennyi­ségű pénzt kapnak, januártól teljesen átállnak a műszeres vizsgálatokra. Most helyeztek üzembe két modem, védőgá­zos alumínium hegesztőt. Je­lentősebb fejlesztésre nincs lehetőségük, csupán a meglévő gépek javítására elegendő a pénzük. Ebben az évben az üzem ter­melési terve 76 millió, árbe­vételi terve 78 millió forint. Ezeket az értékeket az év vé­géig elérik. Az üzem 180 dol­gozójából 110 fizikai munkás, nagy részük lakatos, esztergá­lyos, autó- és mezőgazdasági gépszerelő szakember. K. A. zik majd a tanulókat érintő problémákkal, a mezőgazda­ságban dolgozó fiatalok KISZ- alapszervezetainek munkáját is önálló titkár fogja össze, és a munkásfiatalok KISZ- munkájának ellenőrzése, irányítása szintén külön megyei titkár hatáskörébe tartozik. A rétegpolitikán alapuló ve­zetési" módszer megvalósítása lesz annak a tanácskozásnak a témája, amelyen a járási KISZ-bizottság feladatait megbeszélik, és számot kell adni arról is, hogyan és meny­nyiben hajtották végre a ta­valyi küldöttértekezlet, illetve a VIII. KISZ -kongresszus ha­tározatait. Ezen a tanácskozá­son jelölik ki a további fel­adatokat is. A járás 49 KlSZ-alapsaer- vezetéből hét területi alap- szervezet. Ezek jelentik a já­rási bizottságnak a legtöbb gondot. Nem működnek rend­szeresen. és a létszámuk is je­lentősen csökkent. A területi alapszervezeteket ott szervez­ték, ahol nincs mezőgazdasági vagy ipari alapszerveziet. Ha­nyatlásuk oka egyrészt az, hogy nem megfelelő vezetőt választottak, másrészt, hogy nem a helyi viszonyoknak megfelelően alakították ezek­nek az alapszervezeteknek a munkáját. Gondot jelent a bejáró, az ingázó fiatalok bevo­nása a KISZ-munkába. Az október végén megtartott járási vb-ülésen határozatot fogadtak el: a jövőben a mű­velődési intézményekkel kö­zösen szervezik a bejáró KISZ- tagok szabad idejét kitöltő programokat. Januárban „Be­járó fiatalok ankétjára" kerül sor. Ezen a helyi KlSZ-veze- tők, a művelődési házak igaz­gatói, a munkahelyek KISZ- titkárai és a járási bizottság vezetői beszélgetnek a bejáró fiatalokkal, problémáikról, gondjaikról. Januártól a buszokon, vonatokon terjesztik a „Jó reggelt, ifjúság!” című brosúrát, amely rendszeresen tájékoz­tatja majd a naponta utazó fiatalokat községük program­Novemberi napfényben $ - <■/" MA wfW SÜL IÍ*«Í: Steffl ,. m —- :.SSít Október elején Cegléden, a Rákóczi úton, negyven gyermek számára, új óvodát nyitott a városi tanács. A kellemes, őszi napokat kihasználva, jókedvűen futkároznak, hintáz­nak a kicsinyek az óvoda szomszédságában lévő Lenin-park játszóterén. Apáti-Tóth Sándor felvétele jairól. Fontos, hogy ide­jüktől függően ők is a lakó­helyükön alakult területi KISZ-alapszervezetben végez­zenek aktív mozgalmi munkát. Ceglédbercélén a községi ta­nács 30 ezer forinttal segíti a helyi területi KlSZ-szerveze- tet. Mióta javult a helyzet, 40—45 fiatal jár rendszeresen a foglalkozásokra. Abonyban nagyközségi KISZ-bizottság működik. Eb­ben az egyre jobban iparosodó községben már eddig nyolc ipari alapszervezet alakult. Albertirsán, Törteién és Jász­karajenőn csúcsvezetősóg irá­nyítja a KISZ helyi életét. E csúcsvezetőségek kötik össze a KISZ-alapszervezeteket és a járási KISZ-bizottságot. Javí­tani kell munkájuk szervezett' ségét, ösztönözni kell őket, hogy a helyi adottságok, lehe­tőségek ismeretében, önállóan kezdeményezzenek akciókat, az ifjúságpolitikai határozatok végrehajtásában egyenrangú partnerei legyenek a községi állami és pártszervezeteknek. Ehhez azonban még nincsenek meg a kellő személyi feltéte­lek. A vezetők nem eléggé fel­készültek, nem eléggé önál­lóak. Rendszeres továbbképzé­sen lehet ugyan az ismerete­ket gyarapítani, de az önálló­ságot, a kezdeményező készsé­get nem lehet iskolapadban elsajátítani. A ceglédi járásban 1350 KISZ-tagot tartanak nyilván. Kevés még akkor is, ha az in­gázó KISZ-tagok meghaladják a kétezret. A járási KISZ-bi- zottság titkára, Magyar Lász­ló elmondta, növelni kell a taglétszá­mot, párhuzamosan a tar­talmas KISZ-munka meg­szervezésével. Nem könnyű e feladat, de KISZ tömegbefolyása biztosí­ték a sikerre. Khim Antal Filmvetítés, diákoknak Mit adott az emberiségnek a Nagy Októberi Szocialista For­radalom? címmel, filmösszeál­lítást vetítenek a Táncsics Mi­hály Általános Iskola felső­tagozatos tanulóinak novem­ber 13-án, a honvédelmi kör programjaként, a FÉK klub­jában. Műanyagűzem a tsz ben Meleg helyett hideg kezelés A törteli Rákóczi Tsz mű­anyagüzemet és lakatosrészle­get létesített. Jávor Pált, a műanyag-feldolgozó vezetőjét kértük meg, mutassa be az új részleget. — Üzemünk hatvan ember­nek nyújt állandó munkalehe­tőséget. Elsősorban poliészter­feldolgozással foglalkozunk, s van egy bakelitfeldolgozónk Is, melyhez forgácsolóműhely tar­tozik. Nyolcmilliót fordítot­tunk beruházásra, de ez az összeg szinte évente megtérül. Idén 6—6,5 millió forint érté­kű áru előállítását terveztük, s ha továbbra is ilyen tempó­ban tudunk termelni, el is ér­jük a kitűzött összeget. — Folyamatosan korszerűsí­tünk. A fűtőkemence ajtaja már önműködően záródik. Ojabb tervünk, hogy a poli­észter feldolgozása közben al­kalmazott melegeljárást a sok­kal előnyösebb hidegkezelési eljárással váltsuk föl. — A dolgozókat állandó bal­esetvédelmi oktatásban része­sítjük. Idáig nem is fordult elő baleset. — Több nagyvállalat, így a Beloiannisz Híradástechnikai Vállalat, a Ganz Villamossági Müvek, az Egyesült Izzó és az Ikarus Karosszéria- és Jármű­javító Üzeme részére állítunk elő kisebb-nagyobb alkatré­szeket. Az elektromos készülékek­hez szükséges parányi alkatré­szeket hőre keményedő szige­telőanyaggal, bakelittel vonják be. A kis szerkezeteket behe­lyezik a présbe, ráhintenek egy kanálnyi bakelitport. Min­den alkatrész két percig áll a présben, eközben a bevonandó tárgy egy-egy négyzetcentimé­terére 140 tonnányi nyomás nehezedik. A kiemelt, szigete­lővel ellátott alkatrész a ba- kelitsorjázóba kerül, ahol eltá­volítják róla a feleslegesen rá­rakódott bevonatot. Érdekes munkájuk az autó- busz-ülésvázak bevonása is. A kemencében kellő hőfokra he­vített fémdarabokat hőre lá­gyuló műanyagporba mártják, s a rideg fém máris fényes, szürke borítást kap. Gy. M. TORNA Hagyományos verseny, döntetlennel A Ceglédi VSE tornászai csa­patversenyen vettek részt. A Mosoni Vasas látogatott Ceg­lédre: hagyományosan a két csapat már évek óta összemé­ri erejét. Ifjúsági korosztály­ban — a fiúknál és a leányok­nál — a vendégek, serdülőknél a CVSE bizonyult jobbnak. A CVSE az ifjúsági leányoknál csak III. osztályi versenyzőit indította. Ifjúsági fiú: 2. Kasza János (Cegléd). Serdülő fiú: 1. Lórik József (Cegléd). Ifjúsági leány: 2. Tóth Erika, 3. Nemes Ani­kó. Serdülő leány: 1. Császár Györgyi, 2. Zsilka Ilona. November 7-én emlékver­senyt rendeztek Nagykőrösön. A Ceglédi VSE női csapata ki­emelkedett a mezőnyből, a má­sodik és a harmadik helyért nagy harcot vívott a két nagy­kőrösi együttes. Első lett o Ceglédi VSE, 177,1 ponttal. A csapat tagjai: Illés Kata­lin, Nemes Anikó, Jónás Tün­de, Vincze Tünde, Dömötör Györgyi és Kernács Zsuzsa. Kernács kitűnően szerepelt, íg; esélye van arra, hogy a CVS! tagja legyen a november 12- én sorra kerülő II. osztályt csapatbajnokságnak. Az els> forduló után, a ceglédiek a ne­gyedik helyen állnak, s talán még előbbre is léphetnek. Asztalitenisz Budapesten, az ifjúsági tízek bajnokságán, Bodrogi is in­dult. A fiatal sportoló javuló formában játszott, most in­kább a szerencsével állt hadi­lábon. Rosszabb játszmaará- hyával lett ötödik, azonos győ­zelmet érve el a harmadikkaL Nyert állásból is vesztett mér­kőzést. összességében jó telje­sítményt nyújtott a CVSE já­tékosa. Találkozó, több sportágban Asztaliteniszben már most eldőlhet, hogy a Ceglédi VSE jövőre az NB I-ben játszhat-e? Az NB II utolsó előtti forduló­jában a kiesőjelölt Szolnoki MÁV-ot fogadja, s ha győz, már biztos bajnok. Jelenleg négy pont az előnye a máso­dik előtt, úgy, hogy még pon­tot sem vesztett. A papírfor­ma ceglédi győzelmet ígér. A CVSE megszokott összeállítás­ban lép asztalhoz: Réthi dr., G. Biró, Bodrogi, Farkas, Ku- delich I. A találkozó vasárnap, fél 10 órakor kezdődik, a Há- mán Kató általános iskola tornatermében. A Sportcsarnokban, ugyan­csak vasárnap, 10 órakor kez­dődik birkózásban a II. osz­tályú, felnőtt, kötöttfogású csapatbajnokság második for­dulója. Hosszú idő után, a CVSE újra az NB II-ben sze­A szobioki rádió műsora November 13-iól Iff-iff Hétfő: Alföldi krónika. Kó­rusmuzsika. Üzemi lapszemle. Tangóritmusban. Sport. Kise­gítés vagy besegítés? Pepita tánclemezek. Kedd: Alföldi krónika. Nép­dalok. A hely, ahol élünk. Nat King Cole énekel. Rossz adottságokkal is lehet jó ered­ményeket elérni. Szerkesztik a hallgatók — közben: Űttörő- híradó. Szerda: Alföldi krónika. Ze­nél a múlt. Országgyűlési kép­viselők a mikrofon előtt. Me­zei szőttes Farmer és nyak­kendő. Beat-parádé. Csütörtök: Alföldi krónika. Zenés beszélgetés Horváth István cigánydal énekessel. Dolgozunk vagy dolgozga­tunk? Pár perc dzsessz. Sport. Közgazdasági kislexikon. A Taste-együttes műsorából. Péntek: Alföldi krónika. Operakedvelőknek. Körséta a tiszafüredi járás művelődési házaiban. Együtt — jobban. Nótacsokor. Újra itthon. Tánc­zene, a szerzők előadásában. Szombat: Hétvégi kaleidosz­kóp. Külföldi útiterv. Kell-e a jó könyv? Filmzene. Lap- és folyóiratszemle. Szerkesztik a hallgatók. Vasárnap: Vasárnapi maga­zin. Nem hivatalos fokon. Ze­nekari muzsika. A vasárnap sportja. Operettrészletek. Az adások —'-■lennap, 18 órától, a 222 -rés közép­hullámon hanginak el. repelhet. Első két mérkőzésén a csapat két pontot szerzett. Most újabb két találkozó lesz az Újpesti Dózsa, illetve a Diósgyőri VTK ellen. A ceg­lédieknek egyik ellen sincs győzelmi esélyük. A résztve­vő negyedik csapat a Szeged. VSE lesz. A bedet pályán, 13 órakor kezdődik, vasárnap, a Cég lédi MEDOSZ—Tököl terület labdarúgó-találkozó. A ME DOSZ az utóbbi hetekben j teljesítményt nyújtott, s bá legutóbb Tápiószelén kika pott, győzelmi esélyekkel vár ja a tavaly még megyei ba; nokságban szereplő Tökö együttesét. A Vasutas-sporttelepen fé' kettőkor kezdődik a Cegléd VSE—Szegedi Dózsa NB 11-e: mérkőzés. A CVSE, gyengébt rajt után, kezd kilábolni a hullámvölgyből. A Dózsa a 7. helyen áll, Cegléd a kilen­cedik, 11 ponttal. A védelem kezd összeszokni, az utolsó öl mérkőzésen mindössze két gól: kaptak, s abból egyet 11-es- ből. U. L. HÉT VÉGI MŰSOR A Kossuth Művelődési Köz­pontban ma este tánc. Játszik a fővárosi Napsugár-együttes. MOZIMŰSOR Szabadság, ma és holnap: Meteorvadászok (NDK). Tör­tei: Estély, habfürdővel (ame­rikai). Jászkarajenő: Uram, ön özvegyasszony lesz (csehszlo­vák). Kocsér, holnap: Pygma­lion XII. (NDK). Albertirsa, holnap: Lányok, pórázon (fran­cia—olasz). Ceglédbercel, hol­nap: Szindbád (magyar).

Next

/
Oldalképek
Tartalom