Pest Megyi Hírlap, 1972. október (16. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-01 / 232. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA fe Á,ME(3YEI TANÁCS LAPJA Huszonöt esztendős a népgazda sági tervezés Jubileum! megemlékezés Kádár János beszédet mondott az ünnepségen XVI. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM AHA 1 FORINT 1978. OKTOBER 1., VASÄRNAP PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A két Jemen határviszálya Mór akcióba léptek a harci repülőgépek is Az Arab-félsziget délnyu­gati részén ismét kiéleződött a két Jemen határviszólya, ami­ben most már nemcsak száraz­földi csapatok, hanem harci repülőgépek is részt vesznek. A két főváros egymást vádol­ja agresszióval. Az Arab Liga pedig megbízta Mahmud Riad főtitkárt a közvetítéssel. Pénteken délben az észak- jemeni hadsereg által támoga­tott zsoldosok elfoglaltak négy dél-jemeni határfalut. A tá­(Folytatás a 2. oldalon.) A pilisvörösvári—solymári Pilisvölgye Tsz -ben 1000 hold őszi gabonafélét vetnek. Egy időben végzik a szántást, a talajelőkészítést és a vetést. Losonczi Pál részt vett és felszólalt az országgyűlési kép­viselők Somogy megyei cso­portjának szombaton, Barcson tartott ülésén. Aczél György, az MSZMP politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, kétnapos látogatást tett Bara­nyában. Vályi Péter, a Miniszterta­nács elnökhelyettese fogadta Janez Stanovnikot, az ENSZ európai gazdasági bizottságá­nak főtitkárát. A főtitkár szombaton elutazott hazánk­ból. MA: * \ Átadtak. egymilliót (3. oldal) • Megszeretik-e a gyerekek az irodalmat? (4. oldal) • FAO-program — megyei adatok (4—5. oldal) 9 Lakatos­monológ (5. oldal) e A pályakezdők közérzete (6. oldal) Az Országos Tervhivatalban szombaton ünnepséget tartot­tak; a népgazdasági tervezés bevezetésének 25. évfordulója alkalmából Az ünnepségen részt vett Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Nyers Rezső, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, a Politikai Bizottság tagjai, dr. Ajtai Miklós és Vályi Pé­ter, a Minisztertanács elnök- helyettesei, Bálint József, a Központi Bizottság osztályve­zetője, Lázár György munka­ügyi miniszter és dr. Kurucz Imre, az V. kerületi pártbi­zottság első titkára is. Az ünnepséget dr. Szlame- r lczky István, az Országos Tervhivatal pártbizottságának titkára nyitotta meg, majd Párái Imre, az Országos Terv­hivatal elnöke mondott ünnepi beszédet. Párdi Imre beszédében utalt arra, hogy a tervgazdálkodás jubileumi ülésszaka után azért tartják e szűkebb körű meg­emlékezést, mert a tervgazdál­kodás bevezetésének jubileu­ma egyben az Országos Terv­hivatal létrehozásának is év­fordulója. Az Országos Terv­hivatal megalakításával 25 év­vel ezelőtt új típusú, a már meglevő közigazgatási szervektől eltérő központi szervezet jött létre, amely működése kezdetétől védelmezte és erősítette az államigazgatásban a munkás­hatalmat. — Szocialista gazdaságunk­ban — mondotta — a népgazda­sági terv állami terv, amely Légi csata Hamoi felett Szombaton délelőtt (helyi idő szerint) fél 11-kor több amerikai légi kötelék támadta a VDK fővárosát. Bombázták és rakétákkal lőtték a város keleti és déli kerületeit, vala­mint a fővároshoz tartozó já­rások lakott helységeit. A tá­madó repülőkkel a VDK légi­erejének MÍG típusú gépei fel­vették a harcot. A légi csata, közvetlenül a város központja felett több mint fél órán át tartott. A támadás okozta ká­rokról, valamint a lelőtt gé­pek számáról még nem adtait ki jelentést. KOZMOSZ-521 Pénteken a Szovjetunió­ban föld körüli pályára bocsá­tották a Kozmosz—521 mester­séges holdat. SALT-TÖRVÉNY Nyikolaj Podgornij, a. Kremlben pénteken írta alá a legfelsőbb Tanács Elnökségének rendeletét, amelyben ratifikálta a Szovjetunió és az Egyesült Államok szerződését, a rakétaelhárító rakétarendszerek korlátozásáról. Az USA elnöke, Nixon, szombaton látta el kézjegyé­vel a rakétaelhárító rakéta- rendszerek korlátozásáról szó­ló szovjet—amerikai megálla­HETFON Gierek Párizsba utazik Georges Pompidou, francia köztársasági elnök meghívásá­ra hétfőn hivatalos látogatásra Párizsba utazik Edward Gie­rek, a LEMP KB első titkára. A kiemelkedő politikai ese­ményt mindkét fővárosban rendkívül nagy figyelem és ér­deklődés kíséri. Edward Gierek 1923 és 1934 között franciaországi emigrá­cióban élt, ahol 13 éves korá­tól bányában dolgozott. 1931- ben — 18 éves korában — be­lépett a Francia Kommunis­ta Pártba. 1934-ben egy bá­nyászsztrájkban való részvéte­le miatt kiutasították Francia- országból. Ezt követően 1937- től 1948-ban való hazatéréséig Belgiumban volt bányász. Küszöbönálló franciaorszá­gi látogatása során Gierek gazdag programot bonyolít le, A Pompidou elnökkel és más vezető politikusokkal sorra ke­rülő eszmecseréi mellett talál­kozik a gazdasági és keres- kedefrni élet képviselőivel is. podást, s így a SALT-szerző- dés törvényerőre emelkedett. Az aláírás után az amerikai elnök óriási jelentőségű folya­mat kezdetének nevezte az eseményt. Nixon az esemény jelentő­sége miatt a Fehér Házban a Treaty Roomot, a szerződé­sek termét választotta ki az aláírás színhelyéül. Ez volt valamikor Abrahám Lincoln dolgozószobája, és 75 évvel [ ezelőtt ebben a teremben írták alá a spanyol—amerikai há­ború befejezéséről szóló szer­ződést. aktív hatást gyakorol a gazda­ság fejlesztésére. Nagy felelős­séggel tartozunk azért, hogy terveink a gazdasági szabá­lyozás számára világos útmu­tatást adjanak. A tervek akkor reálisak, ha azokat a célok és eszközök összhangja, a lehető leghatékonyabb gazdasági szabályozók ki­alakítása és alkalmazása is igazolja. Ily módon segítheti tehát elő a tervező kollektíva a gazdasági szabályozóik tökéletesítését is. Ezután arról szólt, hogy a központi tervezésben távlatok­ban kell gondolkodni, ugyan­akkor a terveknek mindig az élet valóságán kell alapulniuk. Beszámolt a csütörtökön zá­rult tervezési tudományos | ülésszak tapasztalatairól is. Tolmácsolta a KGST-országok tervbizottságai elnökeinek üd­vözletét és jókívánságait. A maga nevében is köszönetét, mondott a Tervhivatal kollek­tívájának, a tervezésben részt vevő dolgozóiknak áldozatos munkájukért. Végül utalt arra. hogy az or­szággyűlés a közeljövőben megtárgyalja a tervezésről szóló törvényt. — Alkotmányunk több. mint két évtizede megszabta mondotta —, hogy népgazda­ságunk tervszerűen, terv alap­ján fejlődik. Most majd külön törvény­ben rögzítjük tervgazdál­kodásunk állandó, kiala­kult jellemzőit. E törvény megalkotása is el­ismerése lesz az eddig megtett útnak és tovább szilárdítja tervgazdaságunkat. Ezután Párdi Imre jubileu­mi emlékérmet és kiváló dol­gozó kitüntetéseket adott át számos dolgozónak. Elsőként dr. Illyés Éva, az Országos Tervhivatal osztályvezető-he­lyettese és Szinai Jolán admi­nisztrátor kapta meg az em­lékérmet: mindketten 25 év óta dolgoznak az' Országos Tervhivatalban. Az emlékérmek és kitünte­tések átadása után Kádár Já­nos beszédet mondott. Az ünnepség dr. Szlame- niczky István zárszavával, majd az Interrnacionálé hang­jaival ért Véget. (Kádár János beszédét a 3. oldalon ismertetjük.) Vecsésnél fektetik a Barátság II-t, a szovjet lelőhelyek kincsét Százhalombattára továbbító olajvezetéket. A képen: földbe helyezés előtt még egyszer szigetelik a csöveket. A csőkígyót lánctalpas daruk sora ereszti az árokba. Ékes János felvételei Kommunista műszak Százhalombattán Háromszázan az új üzemért Százhalombattán a Dunai Kőolajipari Vállalat KISZ-bi- zottsága és munkaverseny­irodája tegnap 300 fiatal rész­vételével kommunista műsza­kot rendezett. Ez a kommunista műszak része a KISZ-védnökség keretében hónapok óta folyó munkaakciónak, melynek során eddig 9 ezer óra társadalmi munkát vé­geztek a vállalat dolgozói. A kommunista műszak részvevői — az ifjúsági szer­vezet és. a szocialista brigá­dok tagjai — elsősorban sze­relési munkát vállaltak a 3 EZER HOLDON millió tonna kapacitású at­moszferikus vékuumdesztillá- ciós üzemnél. Ezzel nagymér­tékben hozzájárultak, hogy az üzem határidőre, november 7- re elkészüljön, s megkezdhesse a Barát­ság II. vezetéken érkező kőolaj feldolgozását. A DKV ifjú kommunistái elvállalták, hogy az új üzem körül a szükséges talajmunká­kat és a gyomirtást is elvég­zik, valamint a bekötésre váró csővezetékeket rozsdamente­sítik. A vállalat vezetői szerint á KISZ-fiatalok újabb társadalmi munkaakciója nagy segítséget jelent a negyedik ötéves terv ki­emelt beruházása terveinek teljesítéséhez. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte Yakubu Gowon nigériai államfőt, hazája nemzeti ün­nepe alkalmából. Vecsésnél a Barátság II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom