Pest Megyi Hírlap, 1972. szeptember (16. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-16 / 219. szám

Befejeződött a Pajzs-72 hadgyakorlat Dr. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára Jakubovszkij marsallal, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancs­nokával megtekintette a Pajzs ’72 hadgyakorlatot. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 219. SZÄM ÁRA 80 FILI.ÉR 1972. SZEPTEMBER 16., SZOMBAT PÁRIZS Pénteken két harci mozzanat bemutatásával — a szovjet és a csehszlovák hadsereg közös akciójával — befejeződött a „Pajzs—72” gyakorlat katonai programja. Ezt követően Csehszlovákia egyik katonái körzetében ün­nepi külsőségek között fejező­dött be a „Pajzs—72”. A záróünnepségen felolvas­ták az egyesített fegyveres erők főparancsnokának és a „Pajzs—72” hadgyakorlat ve­zetőjének napiparancsát a gya­korlat során kimagasló telje­sítményt nyújtó katonák ki­tüntetéséről, jutalmazásáról. A magyar néphadsereg tagjai kö­zül 20 katonának nyújtottak át kitüntetést, illetőleg jutalmat. Az országgyűlés mezőgazda- sági bizottsága pénteken dr. Bélák Sándor elnöklésével meghallgatta és megvitatta dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter­nek az országgyűlés legköze­lebbi ülésszakán sorra kerülő beszámolóját az élelmiszer- és a fagazdaság helyzetéről. Az ülésen részt vett és felszólalt Apró Antal, az őrs elnöke. A miniszter beszámo­lóját követő vitában felszólalt dr. Bélák Sándor, Dániel Má­ria, Farkas Pál, dr. Guba Sán­dor, Kelemen Sándor, Keszt­helyi Zoltán, Kovács István, Lakatos András, Mateovics József, dr. Molnár Béla, Szabó István, dr. Tamás László és dr. Zsidai László országgyűlé­si képviselő. Henry Kissinger, az ameri­kai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója pénteken Pá­rizsban megbeszélést foly­tatott Le Due Thoval, a pá­rizsi Vietnam-értekezleten részt vevő VDK-küldöttség különleges tanácsadójával és Xuan Thuyval a küldöttség vezetőjével — jelenti a fran­cia fővárosból a TASZSZ szovjet hírügynökség. Washingtonban a Fehér Ház szóvivője, Ronald Ziegler megerősítette, hogy Párizsban Kissinger és Le Dúc Tho meg­tartotta sorrendben 17. ma­gánjellegű megbeszélését, s azon részt vett Xuan Thuy is. Hozzáfűzte, hogy a felek között létrejött megállapo­dásnak megfelelően sem Pá­rizsban, sem Washington­ban nem adnak a találkozók­ról — a megtartás tényén túlmenően — semmiféle tájé­koztatást. Ha’árldőre, vagy ha 'áridő előtt? Szakszervezetek együttműködése a Dunamenti Hőerőmű építéséért Az MSZMP Politikai Bizott­ságának 1971. július 29-i — a beruházások helyzetével fog­lalkozó — határozata minden gazdasági és politikai szerve­zet feladataként szabta meg a beruházási tevékenység haté­konyságának növelését, a be­ruházási egyensúly fokozatos megteremtését. A határozat nyomán ez év januárjában együttműködési megállapodást kötött a Vegyipari, valamint az Építő-, Fa- és Építőanyag­ipari, továbbá a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dol- zók Szakszervezetének elnök­sége. A megállapodás Írásban rögzíti: a szakszervezetek a területükhöz tartozó kiemelt beruházásokat — köztük a Du­namenti Hőerőmű építését — folyamatosan figyelemmel kí­sérik, s a felmerülő problémák megszüntetéséhez megadják a tőlük telhető segítséget. E vállalásnak jelentős állo­mása volt tegnap Százhalom­battán az a tanácskozás, ame­lyet a Vas-, Fém- és Villa­mosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete hívott össze. Milyen ütemben halad a Du­namenti Hőerőmű továbbépí­tése, menet közben milyen gondok merültek föl, s ezeken miként lehetne segíteni? — ezt elemezték a Dunamenti Hő­erőmű tervező-, beruházó és kivitelező vállalatainak veze­tői, képviselői. A tanácskozáson megjelent Karádi Gyula, az Országos Tervhivatal elnökének első he­lyettese, Szili Géza, a nehéz­ipari miniszter helyettese, Mé­hes Lajos, a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgo­zók Szakszervezetének főtitká­ra, Gyöngyösi István, az Épí­tő-, Fa- és Építőanyagipari Szakszervezet főtitkára és tíodó János, a Szakszervezetek S’est megyei Tanácsának titká- ■a- is. A tanácskozást Csenterics Sándor, a Dunamenti Hőerő­mű Vállalat igazgatója nyitot­ta meg, majd Méhes Lajos méltatta a három szakszerve­zet együttműködési megállapo­dásának jelentőségét. Utalt arra, hogy a Dunamenti Hő­erőmű továbbépítésénél bizo­nyos határidő-elcsúszások van­nak, s a szakemberek még olyan időpontban ültek össze az ezzel kapcsolatos problémá­kat megtárgyalni, amikor még minden lehetőség megvan a kitűzött program teljesítésére. Halasi Zoltán, az Erőmű Be­ruházási Vállalat igazgatója adott részletes áttekintést a nagyszabású építkezésről, majd vita következett. A vitá­ban többek között felszólalt Szili Géza miniszterhelyettes is. (A tanácskozást. lapunk oldalán ismertetjük.) 3. Kissinger pénteken reggel érkezett Párizsba London­ból, ahol — mint a brit kül­ügyminisztérium szóvivője közölte — Heath miniszterel­nökkel és Douglas-Home külügyminiszterrel „kérdések széles körét” vitatta meg, közöttük az európai bizton­ság problémáit, a közel-kele­ti, a vietnami és az ugandai helyzetet. Saigoni katonai források szerint Dél-Vietnamban az elmúlt 24 órában a legheve­sebb harcok az északi fronton levő Quang Tri tartományi székhely körül, a fővárostól mindössze harminc kilomé­terrel keletre levő Bien Hoa-i nagy légitámaszpont közvet­len közelében, valamint a Mekong deltavidékén foly­tak. A nyugati hírügynökségek jelentéseiből kitűnik, hogy ai népi felszabadító erők az el­múlt 24 órában DáLVietnam egépz területén összesem 85 katonai akciót, köztük 60 tü­zérségi támadást hajtottak végre a Thíeu-rszsim harci alakulatainak állásai ellen. A kambodzsai hadszíntérről jelentették, hogy fellángol­tak a harcok > a Phnom Penh fővárostól mindössze 32 kilo­méterrel északra levő Ou- dong egykori Khmer királyi székhely körül. A hazafiak ellenőrzésük alá vonták a térségben levő Phnom Bat-i támaszpontot, s több sikeres akciót hajtottak végre az 5. számú főútvonaltól nyugatra. Az Egyesült Államok légi- ereje pénteken is folytatta a nagyarányú légiháborút Vietnam mindkét övezete el­len — tűnik ki a saigoni ame­rikai parancsnokság közlemé­nyéből. A VDK külügyminisztériu­ma pénteken kiadott közlemé­nyében hírül adta, hogy a csü­A Csepel Autó már augusztus végére elkészült Átadtak 53 Ikarus 180-ast Az Ikarus, mint ismeretes, Budapest születésének száza­dik évfordulójára vállalta, hogy soron kívül 53 új Ikarus 180-as autóbuszt ad át a fővá­rosnak, illetve a Budapesti Közlekedési Vállalatnak. A közúti járműprogram ke­retében évről évre nő az együtt­működés az Ikarus és a Csepel Autógyár között, s így nem csoda, hogy felaján­lásuk nyomán levélben keres­ték fel az autóbuszgyáriak a Csepel Autógyár szakszerve­zeti bizottságát — ahhoz, hogy vállalásukat teljesítsék, 53 padlóvázat soron kívül kel­lett elkészítenie a szigethalmi gyár dolgozóinak. A Csepel Autógyár szocia­lista brigádjai augusztus 30-ig elkészítették az 53 alvázat, melyet rögtön Mátyásföldre szállítottak. Tegnap Mátyás­földön az Ikarus és a Csepel Autógyár vezetői ünnepélyes keretek között adták át az öt­venhárom Ikarus 180-ast a Budapesti Közlekedési Válla­lat vezetőinek. törtöki légitámadások halálos és seb.esült áldozatainak szá­ma meghaladja a százat. Kohl—Bahr-párbeszéd Lényeges haladás Michael Kohlnak, az NDK miniszterelnökségi államtitká­rának és Egon Bahrnak, az NSZK kancellári hivatala ál­lamtitkárának legközelebbi ta­lálkozójára szeptember 26-án kerül sor ugyancsak Berlin­ben, az NDK fővárosában. Nyugat-berlini hírforrások szerint Kohlnak és Bahrnak az ezen a héten lezajlott kétnapos találkozóján lényeges haladás történt. Noha még korántsem hidal­tak át minden ellentétet (el­sősorban a Bonn által követelt „két államban egy nemzet” té­tel elfogadhatatlan az NDK számára), de például a nagy­követek cseréjének kérdésé­ben — állítják a nyugat-berli­ni hírforrások — már létrejött a kompromisszum. A két kor­mány meghatalmazottakkal képviselteti magát a másik ál­lam fővárosában, de ezek nagyköveti rangot kapnak. Az NDK központi lapjai pénteken főleg azt emelik ki, hogy a két állom képviselői­nek tárgyalásai immár inten­zív szakaszba léptek. Kemény munka után Kitüntették a megye legjobb kombájnosait A befestett karosszériát daru ereszti egy emelettel lejjebb, vissza a járműgyáregységbe. A Csepel Autógyárban az autó­busz-padlóvázak mellett sorra készülnek a tehergépkocsik is. Gábor Viktor felvétele Kemény mérkőzésre hívta ki az időjárás ez idén mező- gazdaságunkat. A k ü zd v e - csat áz v a lezaj­lott első félidő a gazdasá­gok — s valamennyiünk — javára dőlt el. S hogy így történt, ebben a kombájnosoké az érdem orosz­lánrésze. Őket, a gabonacsata hőseit ünnepelték tegnap a megyeházán, a kombájnosver- seny eredményhirdetése alkal­mával. Az ünnepségen megjelent dr. Bíró Ferenc, az MSZMP Pest megyei Bizottságának tit­kára, Kusza Béla, a megyei ta­nács mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztályának vezetője, ott voltak a tsz-szövetségek, a Budapest— Pest megyei Gabo- nafelvásárlő és Feldolgozó Vállalat, továbbá az Állami Biztosító megyei igazgatóságá­nak vezetői, illetve munkatár­sai. A verseny élmezőnyét Kusza Bála köszöntötte, s egyben el­ismerését fejezte ki a megye minden kombájnosának. El­mondotta, hogy néhány hete az egész ország az aratóknak szurkolt, ám a munkájuk iránt meg­nyilvánuló közérdeklődés továbbra sem csökken. Az idei aratás sikerült. Az embert és gépet próbára tevő, munkát késleltető, ter­ményt rontó esőzések ellenére is hozzávetőleg egy mázsával több búza termett holdanként megyei átlagban, mint az elő­ző, rekordtermést nyújtó esz­tendőben. A nyári késlekedés azonban kedvezőtlenül hat az őszi teendők elvégzésére, tor­lódnak a talajmunkák, szűkén jut idő a betakarításra. A kombájnlovasok nem nyprgel- hetnek le — legföljebb néhá- nyan traktorra ülnek, mert szántani kell —, várja őket a kukorica. Ez a második félidő, az őszi betakarítás talán nehe­zebb lesz, mint az aratás volt. Mindenesetre keményen meg kellett küzdeni idei ke­nyerünkért. Ezt hangsúlyozta beszédében Bíró Ferenc is. A kombájnosok felelőssége pedig igen nagy. Fél évtizednél alig régebben még negyvenezer ember aratott a megye gaz­daságaiban, ma 570 kombáj- nos és az őket segítő szállítók, magtári dolgozók is megbir­kóznak a gabona betakarításá­val. Nemegyszer temérdek fá­radság árán. Külön köszönet illeti meg — mondotta a me­gyei pártbizottság titkára — azokat a kombájnosokat, akik saját termésüket magtárban tudván, az északi járások időjárás sújtotta gazdaságainak se­gítségébe siettek. Ezután került sor az' ered­ményhirdetésre. A kombájnos- verseny győztese Bocsányi Já­nos, a vérségi Törekvő Tsz kombájnosa, a második he­lyen végzett Ruzics Illésén tá- pócsszentmártoni Kossuth Tsz- ből, a harmadik helyezett Molnár Béla, a törteli Rákóczi Termelőszövetkezet dolgozó­ja. A mögéjük felzárkózó ti­zenhét kombájnos szintén elis­merő oklevelet kapott és juta­lomban részesült. SZÜRETI HIRADAS Már forr a must Az időjárás bizony ebben az esztendőben nem kedvezett a szőlőnek. Tavasszal sok kárt tett benne a fagy meg a jég, azután a peronoszpóra, végül pedig a sok eső miatt a korán érő fajták rothadásnak in­dultak. A ceglédi járásban, Cegléden és Nagykőrösön is ezért sietve hozzá Kellett látni a szokásosnál 8—10 nap­pal korábban az ezerjó és a kadarka szü­reteléséhez. A háztájiban ezt a két szőlőfajtát általában már leszedték, de a nagyüzemi sző­lőkben, ahol a múlt héten még nem, csak ennek a hét­nek az elején ott is megkezd­ték. Ahogy minden esztendőben, az idén is nagy gondot okoz a szüretnél a munkaerőhiány Mindenütt mozgósítják az is­kolái gyerekeket, akik segíte­nek á szüretelésben. A két városban és a járás­ban a szőlők területe, bár az utóbbi éhekben jelentősen csökkent, még mindig meg­haladja a 10 ezer holdat, s így ez a környék területileg Pest megyében a legna­gyobb szőlőtermelő. Ebben az esztendőben azon­ban sem mennyiségben, sem minőségben nem éri el a sző­lő az előző szüretek eredmé­nyeit. A későbbén érő szőlő­fajtáknál az utóbbi hetek esőzése ugyan nem ártott, de az idei szeszélyes időjárást többé, kevésbé azok is meg­sínylették. Fia a hátralevő idő­ben több napot kapnak a sző­lőskertek. még némi minőségi javulás remélhető. A már leszörelelt szőlő cukortartalma azonban alacsony, mindössze 14—15 fokot ér el, A hét elején szüretelt must egyébként már kezd forrni a hordókban. Ülésezett az országgyűlés mezőgazdasági bizottsága

Next

/
Oldalképek
Tartalom