Pest Megyi Hírlap, 1972. szeptember (16. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

*a?3. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK "“K^Cvrlap 3 Piaci tudósítás — hosszú távon Kevés gyümölcs és zöldség, a vártnál jobb a húsfelvásárlás A megyei tanács élelmiszerkörképe Felmentés, választás a Nagykátai Járási Pártbizottság ülésén í Milyen főzni-, sütni- és ha- rapnivalókból jutott az idén bőséggel a megye éléskamrá­jába, s mi volt hiánycikk — ezt vizsgálták a napokban a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának szakemberei. Lássuk hát, mi­nő eredmény összegeződött a felmérések végén, milyen for­galmat bonyolítottak le a fel­vásárló és a feldolgozó vállala­tok legfontosabb élelmisze­reinkből. A félévi statisztikát böngész­ve, hamarosan szembeötlik, hogy — idézve a hozzáértőket: — megváltozott a felvásárlás szerkezete. A legfigyelemre méltóbb: a termelőszövetkeze­tek részaránya az elmúlt év hasonló időszakában mért 63,5 százalékról 56,5 százalékra csökkent. Ijedelemre azonban nincsen ok, hiszen nem a ter­melés színvonala esett vissza, hanem — örvendetesen — a háztáji gazdaságok termeltek több árut, mint korábban, s nőtt az állami gazdaságok részaránya is. Leszögezhetjük tehát, egészséges változás tanúi lehetünk. Elsősorban az állat- tenyésztés és az állati termé­kek előállítása terén érzékel­hető fejlődés, a központi intéz­kedések, közgazdasági szabály­zók láthatóan kedveztek a ház­táji gazdálkodóknak. Érzékel­tetésül még egy példát: az el­múlt év első felében eladott 28 740 darab vágósertés he­lyett ez év első hat hónapjá­ban 46,164 jószágot adtak a kisgazdaságok. A túlteljesítés — a teljes sertésfelvásárlást tekintve — 31,9 százalékos. Vágómarha, baromfi, tojás Visszaesett azonban a vágó­marha-felvásárlás. S efölött megint csak nem kell búsla­kodnunk, hiszen a tizenhét százalékos csökkenés oka: ke­vesebb üszőt, tehenet küldenek vágóhídra a gazdaságok. Az új rendelkezések hatására a te­nyésztési érdekeknek megfele­lően egyenletesebbé vált a ki­vágás üteme. S a baromfi? A feldolgozó vállalatok, az ÁFÉSZ-ek és a MÉK 323,4 vagon szárnyast vásárolt föl az év első felé­ben, 7,2 százalékkal keveseb­bet, mint az elmúlt esztendő hasonló időszakában. Ez a sza­kosodás következménye, a kor­szerű „csirkegyárak” változat­lanul tartják a termelési szin­tet, o gazdaságtalanul termelő tsz-ek pedig felhagynak a ba­romfitenyésztéssel. Mindent összevetve, igen szép ered­ményként könyvelhetjük el a fönti mennyiséget, hiszen az utóbbi öt évben még így is csaknem megduplázódott a ba­romfitermelés. (Az olvasó e ponton tamáskodni kezd, hi­szen immár másodszor tüntet­jük föl a termelés-visszaesést alapjában rendjénvaló dolog­nak, de a tények elég meggyő­zőek: a piacon nem volt hiány sem marhahúsból, sem barom­fiból.) Az év második felében a statisztika javulása várható, tudniillik, egyre több nagy tes­tű baromfi — pulyka, kacsa, lúd — fogy, s mint köztudott, ezek fogyasztásának ősszel jön el az idej’e. Elegendő tojáshoz jutottak a háziasszonyok — állapították meg a megyei tanácsnál. Igaz ugyan, hogy az állami felvá­sárlás mértéke 14 százalékkal csökkent, de a szabadpiacon, a kiskereskedők révén, a tsz-bol- tokból ugyanennyivel több to­jás jutott a fogyasztókhoz. i Hasonló a helyzet a tejfel­vásárlásban; az állami felvá­sárlás valamelyes csökkenésé­vel egyidejűleg napi 3000 li­terről 5000 literre nőtt a tsz-ek által értékesített tej mennyisé­ge. A saját üzemeikben készí­tett tejtermékekből is több jut a fogyasztóknak. Változó arányok a zöldség felvásárlás ban A zöldség-gyümölcs ellátás — kiváltképp a rapszodikus időjárás hatására — egyenet­len volt. Míg egyes árucikkek­ből bőséges kínálat várta a fel­vásárlókat — és következés­képp a fogyasztókat —, más termékekből gyengébben tud­ták kielégíteni a keresletet. A zöldségtermelés köztudo­másúan nehéz dió, a gazdasá­gok nagyobb részében kevés a dolgos kéz, a zöldség pedig igen munkaigényes növény. A gépesítés nem olcsó dolog, s nem minden szántóföldi zöld­ség termelése gépesíthető. A közgazdasági környezet, az ér­tékesítés lehetőségei sok eset­ben kedvezőtlenek. (Mindezt csupán a rend kedvéért emlí­tettük meg, hiszen szerény piaci tudósításunk keretében bővebb taglalásra nem futja, különben esett már e témáról szó több ízben is lapunk ha­sábjain.) Pest megye lényege­sen kedvezőbb természeti és közgazdasági helyzetben van azonban, mint az ország más részei. Elég csupán ennyit em­líteni: a fővárost öleli körül. Nyilván ez is közrejátszott ab­ban, hogy a zöldségtermelés­ben megyénkben évek óta alig-alig tapasztalható vissza­esés. A felvásárlás arányai azonban lassan megváltoznak. Ugyanezt írtuk le a sertésről szólván, csakhogy ez esetben éppen fordított a helyzet. Nem a termelők aránya változik, hanem a felvásárlóké! Bár említsük meg, növekszik a piachoz gyorsabban alkalmaz­kodó házikertek termelőkapa­citása. A feldolgozó üzemek közvetlen kapcsolatot létesíte­nek a termelő gazdaságokkal, öt konzervgyár — így a buda­pesti, a nagykőrösi, a hatvani, a dunakeszi és a kecskeméti — él a megye termékeiből, s las­san teljesen megszűnik a MÉK és az ÁFÉSZ-ek közvetítő szerepe, feladatuk szinte kizá­rólagosan a lakosság ellátása lesz. S hogy ez mint sikerült? Mint említettük, nem a leg­fényesebben. Az elmúlt év el­ső felében átvett árunak most csupán 84,8 százalékát vásárol­ták föl. Kevés zöldborsó jutott A váci vasúti csomóponton készülnek az őszi csúcsforga­lomra, amikor a termelőszö­vetkezetek terményeit — fő­ként a cukorrépát — kell majd gyorsan és fennakadás nélkül rendeltetési helyükre juttatni. Komoly nehézséget okozott, hogy a váci állomá­son nem volt elég rakodótér. A MÁV Budapesti Igazga­tóságának segítségével azonban szükségrakodóte­reket építettek, így ezt az akadályt már kikü­szöbölték. A csúcsforgalom beálltakor a kocsifordulók csökkentése érdekében fokozzák a csomó­ponton az ellenőrzést, továb­bá. kibővítik az ügyeleti szol­gálatot is. A váci Kossuth Termelőszö­vetkezetnek, valamint a Na- szályhegyaljai Termelőszövet­kezetnek is megígérték, hogy az ütemezés szerint mara­déktalanul kiállítják a kért szerelvényeket, vas­úti kocsikat. Erre szükség is lesz, hiszen a termelőszövetkezetek a tava­lyinál nagyobb cukorrépater­mésre számítanak. A csúcsforgalmi időszakot nehezíti, hogy párhuzamosan tovább folytatódnak az ex­tavasszal a piacokra, boltokba; a gépi szedésű termés bőség­gel kielégítette a konzervgyá­rak igényeit, de kézi szedésű, zsenge borsót az esőzések miatt bizony alig tudtak szedni. El­tolódott a primőr paradicsom érésideje is, kevesebb uborka, zöldhagyma jutott piacra. Csu­pán a saláta termett szépen, tizenöt vagonnal többet vettek át a felvásárlók, mint tavaly. Megfelelő volt az ellátás bur­gonyából. Bár jól termett, ke­vesebb sárgarépa, gyökérZöfd- ség került piacra — a kereslet szerint, hiszen a kiskertekben egyre több terem belőlük. Az utóbbi időkben garmadával volt karfiol, paradicsom, zöld­paprika, borsó. Nőtt az élelmiszerexport A gyümölcsökkel viszont nem volt szerencsénk az idén. A MÉK, az ÁFÉSZ-ek, a ZÖLDÉRT, a Hungarofruct, a konzervgyárak és a hűtőipar 5,4 százalékkal kevesebbet vá­sárolt föl, mint a tavalyi első félévben. Gyengén termett a szamóca, a cseresznye, a meggy — s eszerint az árak a csilla­gokat verték —, elfagyott a kajszi, az alma — még a kom­péinak való is drága —, vi­gasztalásul talán: bőven ter­mett az őszibarack, kiegyensú­lyozottabb ellátást ígér a kör­te és a szőlő. S jóllehet kevés szamócát, meggyet ettünk az idén — az előbbi gyümölcs ára elérte a harmincöt forintot is —, a termelők egy része mégsem szenvedte meg a szű­kös termést, mert a Hungaro­fruct, kedvező külföldi piacot találván, a szokásos mennyiség két és félszeresét vásárolta föl — jó pénzért. Ennyit hát az idei félidő fel­vásárlásairól, piaci helyzeté­ről. A piaci tudósításhoz azért még tegyünk hozzá annyit, hogy a megye teljesítette az előirányzatot húsból és állati termékekből. Ebből összesen 2,3 százalékkal vásároltak föl többet, mint az előző évben, s az időjárás okozta felvásárlási gondok ellenére is javult a la­kosság zöldség-gyümölcs ellá­tása; szükség szerint a szom­széd vidékekről vásárolták be a szükséges készleteket, s egyes termékek világpiaci konjunk­túrájának köszönhetően, mint­egy másfélszeresére emelkedett élelmiszerexportunk. Apor Zoltán portszállítások is. A váci ha­jógyár. a Forte, a DCM ter­mékeit is időben el kell indí­tani. Ezt a mezőgazdasági szállítások nem fogják hátrál­tatni. A csomópont vezetői megállapították, hogy az el­múlt időszakban csökkentek a DCM kocsiigényes szállításai, viszont a hajógyárnak felfutó for­galma van, a napokban például az új rakodóhe­lyen 25 kocsiba ötven da­rab konténert raktak fel, s indítottak útnak. A csomópont jó munkáját bizonyítja, hogy tavalyi szál­lítási tervüket 101,3 százalékra teljesítették, s a múlt eszten­dőben, a negyedik negyedév­ben 174 299 tonna áru hagyta el a váci állomást. Az idei őszön ez a mennyiség előre­láthatólag még több lesz. A váci csomópont vontatási főnöksége is készül a nagy szállítási feladatok teljesítésé­re. Az ő dolguk az, hogy minden összeállított vonat­hoz mozdonyt biztosítsanak. Az őszi időszakban 8 hó­napra hosszabbítják meg a mozdonyok időszakos javítását, rendbehoztak két Ülést tartott a NEB Tegnap délelőtt ülést tar­tott, a Pest megyei Tanács épületében, a Pest megyei Népi Ellenőrzési Bizottság. A tanácskozáson részt vett Kiss Béláné, a Pedagógusok Szak- szervezete Pest megyei titká­ra, dr. Tasnády Endre, Pest megye főügyészének helyette­se és Meszléiyyi Miklós, a Pest megyei Tanács művelő­dési osztályának munkatársa. A NEB a közelmúltban vég­zett két nagyszabású vizsgá­lat tapasztalatait összegezte. Elsőként az egyes fogyasztási cikkek importjának vizsgálati tapasztalatairól szóló jelen­tést, majd az iskolaegészség­ügy helyzetéről szóló jelentést vitatták meg. Hazánk Európa negyedik legjelentősebb bauxittermelő országa. A dunántúli bá­nyák évente 2,4 millió ton­nát adnak. Ennek kétharmadát a bakonyi, a többit a Fejér megyei bányákból hozzák felszínre. A közeljövőben erőteljesen nő a bauxittermelés és fel­dolgozás, ami a szállításokra is nagy feladatokat ró. A Bakonyban Fenyőfő térségé­ben új bányákat nyitnak. Az ottani készletek megközelí­tik a Fejér megyei terüle­tek kincsét. Az évi hazai ter­melést 1975-re 3 millió ton­nára fokozzák. Mivel az export nem nő, a hazai feldolgozás nagy- ' mértékben emelkedik. Ajkán befejezéséhez közele­dik az új timföldgyár épí­tése. A hazai alumíniumellátás tovább javul a bauxitbányá­szat emelkedésével párhuza­mosan. Új termékek jelen­nek meg, például különbö­ző fóliák, amelyek az élel­miszerek csomagolását töké­letesítik. Egyre több ajtó, ablak, épület-burkolóanyag is készül. Az ipari felhasználás szintén szélesedik. Terve­zik a bányászatban való alkalmazását is. A nyirádi bányában kísér­mozdonyt is, melyek eddig szolgálatmentesek voltak. Előreláthatólag a váci cso­mópont eleget fog tenni szállí­tási feladatainak. Ebben a dolgozók odaadá­sán kívül segíti őket a vil­lamos vonal is, amely ja- vítólag hatott a menetidő­re, s így nemcsak a személyszállí­tás, hanem a teherforgalom is meggyorsult. F. B. Befejeződött a jogtörténészek konferenciája Budapesti látogatással be* fejeződött csütörtökön a par- lamentalizmus és a képviseleti intézmények nemzetközi törté­neti bizottságának 1972. évi rendes ülésszaka, amelyet az Aranybulla kihirdetésének 750. évfordulója alkalmából Szé­kesfehérvárott rendeztek meg. A konferencián 18 ország mintegy száz jogtörténésze vi­tatta meg a XII—XVII. szá­zadi szabadságlevelek témakö­rében folytatott kutatások leg­újabb eredményeit. Tegnap délelőtt ülést tar­tott a nagykátai járási párt­végrehajtóbizottság. Az ülé­sen megjelent Cservenka Fe- rencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pest megyei Pártbizottság első titkára, alti arról tájékoztat­ta a járási végrehajtó bi­zottságot, hogy a Hazafias Népfront Országos Tanácsa megkereséssel fordult a Pest megyei Pártbizottsághoz. Ké­résük, hogy Antalfia Jenőt. a Nagykátai Járási' Pártbi­zottság első titkárát a Haza­fias Népfront Országos Ta­] letek folynak alumínium sü­veggerendák beépítésére. A 1 kezdeti eredmények biztatóak. nácsa osztályvezetőjévé ne­vezhessék ki.' A megyei párt-végrehajtó­bizottság megtárgyalta a megkeresést és arra az el­határozásra jutott, hogy eredményes tevékenységének elismerésével, hét esztendőn át végzett munkáját meg­köszönve, hozzájárul Antalfia Jenőnek, a Nagykátai Járá­si Pártbizottság első titkári tisztségéből való felmenté­séhez, s egyben javasolja Pataki Mártonnak, a Nagy­kátai Járási Pártbizottság eddigi titkárának első- titkár­rá, illetve Árokszállási Ist­vánnak titkárrá választását. A nagykátai járási párt­végrehajtóbizottság majd ezt követően az összeült járási pártbizottság a javaslattal egyetértett. Felmentette An­talfia Jenőt érdemei elismeré­sével és a járási pártbizottság első titkárának megválasz­totta Pataki Mártont, titkár­nak pedig Árokszállási Ist­vánt. Több segítséget a szervezőknek! A Ganz Műszerművek Gödöllői Árammérő- gyárában úgy kell szervezni, hogy ez mintául szolgáljon a többi vállalat­nak — így szól a miniszteri utasítás. Vagyis elsőként a gödöllői gyárban valósítják meg a munka- és üzem- szervezés legkorszerűbb el­veit. Miért esett az Árammé­rőre a választás? Mert évek óta rendszeresen, céltuda­tosan szerveznek, mert itt optimálisak az ésszerűsítés feltételei, A KGM-től ki­tünően használható irány­elveket kaptak, amelyek tudományosak, s egyben gyakorlatiak is. A sajátos­ságok felkutatása, a meg­valósítás van hátra — s ez nem kevés. Gödöllőn e témáról be­szélgettem a szakemberek­kel, mindegyikük elismer­te, hogy nagy lehetőségek rejlenek a szervezésben, szerintük a belső tartalékok feltárásával a termelési ér­ték kb. 30 százalékkal nő­het. Ennyi plusz értéket hozhat a szervezés. Ha job­ban szerveznek, hiszen ko­rábban is állandóan éssze­rűsítették a vezetői mecha­nizmust, a termelés folya­matát — a kívánt ered­mény azonban gyakran el­maradt. A szervezgetés ugyanis nem hoz „harminc százalékot”. A szervezést a bennerejlő kiaknázatlan lehetőség állította az ér­deklődés középpontjába, no és viszonylagos olcsósága: kevesebbe kerül ésszerűsí­teni, mint milliókat áldozni jó vagy kevésbé jó beruhá­zásra. Ez az „olcsóság” nagy érték, a szervező „be- ruházásnyi” eredményt mu­tathat fel, ha korszerűsíti a technológiát, ha egysze­rűsíti a munkafolyamatot, ha megújítja az együttrpű- ködést. A szervezés ered­ménye megteremtheti szük­séges beruházásaink fede­zetének egy részét, fölösle­gessé tehet több fejlesztést, ellenőrévé válhat a veze­tésnek, kibukhatnak az ed­dig pénzzel elleplezett mu­lasztások. A jó szervezés alapot teremthet a jövő korszerűsítésekhez, hiszen kár lenne úgy fecsérelni a pénzünket, hogy közben meglevő értékeinket csak részben használjuk ki. Az optimális szervezés sürge­tése tehát gazdasági hely­zet következménye — és az ésszerűsítés vissza is hat a fejlesztésre. K ár lenne a munka- és üzemszervezési prog­ramot félreérteni, s azt várni, hogy kizárólag racionalizálással minden megoldható. Például: aka­dozik a mágnesellátás, az Árammérőgyárban koope­rációs gondokkal küzdenek, ha majd a KÖVAC-ban is optimálisán szerveznek, ak­kor zökkenőmentesebb lesz az együttműködés. Ilyen lo­gikai játékkal a szervezés mindent egycsapásra meg­oldana, a jó szervezetek jó' kapcsolódása gondolatilag teljessé bővíthető. Bizonyá­ra naiv várakozás ilyen tö­kéletességre számítani. Nem a derűlátás jogossá­gát vitatjuk, hanem e gon­dolkozás kárára figyelmez­tetünk : helytelen, ha a szer­vezés csodaszerré misztifi­kálódik, s a vezetés, az irá­nyítás, a döntés, a gazdál­kodás egyéb eszközei hát­térbe szorulnak. A szerve­zés csak az irányítás többi eszközével együtt járhat sikerrel! A szervezést nem sza­bad kiragadni gazda­sági közegéből. A szervezéshez általános fel­tételek kellenek, s a lehe­tőség kettős: vagy az ész- szerűsítési program előtt, vagy közben teremtjük meg a feltételeket. Ma még nem késtünk el a jó szer­vezési klíma kialakításával. Mit is kellene tenni, hogy jól lehessen szervezni? A gazdasági élet több terüle­tén változtatni kell. Pél­dául: jó lenne szabványosí­tani az alapanyagellátási; racionálisabb, tervszerűbb, előrelátóbb beruházási po­litikára lenne szükség; olyan intézkedések segíte­nének, amelyek a munka­erő áramlását ésszerű ke­retek közé szorítanák, csak így alakulhat ki igazán a gyárban olyan fegyelmezési klíma, amelyben a munkás­tól kérni lehet, amelyben nőhet a dolgozóval szem­beni igény, s nem fenyeget annyira a felmondás, az el­csábítás. Határozottabb, stabilabb közgazdasági sza­bályok szükségeltetnek, amelyek kapaszkodókat je­lenthetnek a szervezőknek. A többi között ezek azok a feltételek, amelyek szárnyat adhatnának a szervezésnek, megsokszorozhatnák az eredményeket. E nélkül is sikeres lehet a szervezés, de a fejlődés valószínűleg las­súbb lesz. A gyorsítás ér­dekében országosan is szervezni kell! A mikor az országos vál­toztatásokat kérjük, nem a vállalatok, a gyárak vezetőinek felelős­ségét kissebbítjük. Belátjuk hogy egyetlen gyárigazgató sem módosíthatja a közgaz­dasági szabályokat, egyma­ga képtelen a munkaerő- helyzet stabilizálására — jogosan várhatnak hát se­gítséget. A szervezők fele­lősségét semmi sem csök­kenti saját „világukban”. Csakhogy milyen, mekkora ez a világ — nem éppen lényegtelen kérdés. Fóti Péter továbbá Timföldgyár épül Uj bauxitbányákat nyitnak a Bakonyban Őszi csúcsforgalom előtt Nem lesznek szállítási gondok

Next

/
Oldalképek
Tartalom