Pest Megyi Hírlap, 1972. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-27 / 202. szám

PEST megyei K/Cútap 1972. AUGUSZTUS 27., VASÄRNAP Hétfőn; tárgynyeremény Az ötösre: kétmillió A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 34. játékhéten 5 találata egy fogadónak volt, nyereménye 2 051 623 forint. Négy találatot 38 fogadó ért el, nyereményük egyenként 53 990 forint. Há­rom találata 3716 fogadónak volt, nyereményük egyenként 552 forint A kéttalálatos szel­vények száma 122 389 darab, ezekre egyenként húsz forin­tot fizetnek. A nyereményösszegek a nyereményilleték levonása után értendők. ★ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság hétfőn Münnich Ferenc utcai központjában rendezi a lottó augusztusi tárgynyeremény-sorsolását. A húzáson a 34. játékhét szel­vényei között összesen 1014 tárgynyereményt sorsolnak ki. ULLO Egy hónapot késik a felüljáró átadása 1973 végére: Szolnokig csak egy sorompó lesz a 4-esen Előreláthatólag egy hónapot késik az Üllő és Vecsés kö­zötti felüljáró átadása. A KPM Budapesti Közúti Igazgatósá­gán érdeklődésünkre elmond­ták, hogy a hatmillió forint­ba kerülő felújítási munkát a régi út burkolatának bontása késleltette. A hídszerkezet alsó része és a magasfeszültségű vezetek között ugyanis olyan kicsi volt a távolság, hogy a munkát a vasúti forgalom miatt csak rész­letekben végezhették. A 4-es főközlekedési út for­galmát ezen a szakaszon feb­ruár 28-án irányították tere­lő útra. A felüljárót eredeti­ig A, 1972- auSusztus 27., vasárnap, Gibárt napja. A nap kél: 4.55, nyugszik: 18.35 órakor. A hold kél: 19.19, nyug­szik: 8.14 órakor. HOI IMAP- 1972 awgusz­ni/liLUir. tus 28., hétfő, Ágoston napja. A nap kél: 4.57, nyugszik: 18.33 órakor. A hold kél: 19.45, nyug­szik: 9.43 órakor. Várható ■ a a # ' 9 időjárás Várható időjárás vasárnap estig: időnként megnövekvő felhőzet, valószínűleg eső nél­kül. Gyenge, napközben meg­élénkülő északi szél. Legma­gasabb nappali hőmérséklet 22—26 fok között. * I — Arany István, a megyei , tanács vb-titkára augusztus j 28-án, hétfőn 9-től 11 óráig, I hivatali helyiségében foga­dóórát tart. — Utazási kedvezmény. A nemzetközi szőlészeti és bo- j rászati kiállításra felutazók- , nak a MÁV 33 százalékos utazási kedvezményt . bizto­sít. — Takács József grafikus- művész kiállítása szeptember 23-ig tekinthető meg a ve­resegyházi művelődési köz­pontban. — Könyvtár. A százha­lombattai Dunai Kőolajipa­ri Vállalat könyvtárában 3900 kötet található. A be­iratkozott olvasók száma 682, közülük 400-an brigád­tagok. — Óvodaátadás. Hamaro­san átadják Ceglédbercelen a II. számú óvoda átalakí­tott, kibővített épületét, mely nagyrészt társadalmi munkával készült eL őszre 35 gyerek veheti birtokba az új óvodát. — Tűzeset. Szombaton reggel, a jászberényi Hűtő­gépgyár budapesti gyáregy­ségének XIII. kerület, Lő­portár u. 9/11. szám alatti üzemi épülete kigyulladt. A tetőszerkezet egy része a tűz martalékává vált ugyan, a tűzoltók gyors' beavatko­zása azonban' a lángok to­vábbi terjedését megakadá­lyozta. A tűzeset keletkezési okát vizsgálják. — Baleset. A rákosrende­zői pályaudvaron egy tolató mozdony halálra gázolta Fe­kete László 58 éves kocsi­vizsgálót. aki a sínek között figyelmetlenül közlekedett. A baleset körülményeinek tisztázására és a felelősség megállapítására vizsgálat in­dult. EK SÁNDOR HETVEN EVVEL EZELŐTT 1902. augusztus 27-én született Ek Sándor Kossuth-díjas festő­művész és grafikus, a Képző­művészeti Főiskola tanéra, ér­demes művész. Művészi tanulmányait az Uitz Béla vezette proletár képzőmű­vészeti tanműhelyben kezdte. A Magyar Tanácsköztársaság bu­kása után Németországba emig­rált, ahol önképzés útján gyara­pította tudását. Szuggesztív ere­jű plakátjai, forradalmi lendüle­tű rajzai és harcos mondaniva­lót tartalmazó karikatúrái már Berlinben elismert grafikussá tették. (Ebben az időben Alex Keil művésznéven dolgozott.) A második világháborút, mint a szovjet hadsereg tisztje harcolta végig; így tért vissza 1944-ben haza, s kapcsolódott be a ma­gyar művészeti életbe. Kendsze­resen szerepel hazai és külföldi kiállításokon. Harcos életének emlékei vetítődnek elénk Felsza­badulás című festményén, Sza­badságunk köszöntése című gra­fikai albumában, s a Mementó Utográfiasorozatban. Művészetének formanyelve a XIX. századi realizmus tradí­cióihoz kapcsolódik; 1962-ben rendezték meg nagyszabású gyűjteményes kiállítását a buda­pesti Műcsarnokban. — Űj kutak. Gödöllő vá­ros vízellátásának gazdája, a Dunaxnenti Regionális Víz­mű a közeljövőben több millió forintos ráfordítással 3 új kutat furat, nyolcat pe­dig felújíttat a városban. Ez utóbbi munka már folya­matban van, sőt, öt kút fel­újítása már megtörtént. — Dégen Imre nyilatkoza­ta a Pravdában. A szombati Pravda közölte Dégen Imré­nek, az Országos Vízügyi Hi­vatal elnökének nyilatkoza­tát, amelyet a lap budapesti tudósítójának adott a szo­cialista országok vízgazdál­kodási együttműködéséről. — Alkalmi bélyegzés. Az IBUSZ hetvenedik „szüle­tésnapja” alkalmából au­gusztus 29-én, Budapesten alkalmi bélyegzés lesz. — Szilvaszüret. Több mint százan szedik a szilvát a nagykőrösi Petőfi Terme­lőszövetkezetben. Eddig 7 vagonnyit szedtek le, s to­vábbi 20 vagonnyi szilva még szedésre vár. leg augusztus 25-én kellett volna átadnia a Betonútépítő Vállalatnak, a munkálatok el­húzódása miatt azonban erre csak szeptember 25-én kerül sor. A betonozással már vé­geztek, most a 12 méter szé­les feljárón és a 8 méter szé­lességű aszfaltburkolaton dol­goznak a munkások. A 60 ton­na keréknyomást is elbíró híd teherpróbáit szeptember 15-e és 20-a között végzik az Út­ügyi Kutató Intézet szakem­berei, csak ezután indulhat meg a felüljárón a forgalom. A 4-es főközlekedési út for­galmát Monori-erdő közelé­ben július 13-án ugyancsak terelő útra irányították, .mert a Betonútépítő Vállalat és a Hídépítő Vállalat hozzákez­dett a felüljáró korszerűsíté­séhez. A hatmillió forintos munkát a jelek szerint határ­időre, november 30-ra befeje­zik. A KPM Budapesti Közúti Igazgatóságán elmondták még, hogy 1973 végére el­készül az Albertirsa és Abony közötti 30 kilomé­teres új nyomvonalon ha­ladó útszakasz is, és igy a 4-es úton Budapest— Szolnok között csak egy so­rompó lesz — a Ferihegyi re­pülőtér közelében —, s ezután szintbeli kereszteződések nél­kül haladhatnak a gépkocsik, tehát lényegesen meggyorsul a forgalom. Sz. I. Kisfaludy Sándor új szobra Veszprém megye szerte ké­szülnek Kisfaludy Sándor költő, a magyar nyelvű szín­játszás nagy pártfogója szüle­tése 200. évfordulójának meg­ünneplésére. Ez alkalomból R. Kiss Lenke veszprémi szobrászművész megformálta a költő mellszobrát, amelyet bronzba öntve Kisfaludy Sán­dor szülőhelyén, Sümegen ál­lítanak fel idén, a gimnázium épülete előtt. Georgikon Majormúzeum Keszthelyen Keszthelyen, a magyar me­zőgazdasági felsőoktatás nagy múltú központjában major­múzeumot rendeztek be. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum erre a célra meg­vásárolta az 1797-ben ala­pított Georgikon hajdani majorjának három udva­rát. Miután a mezőgazdasági mú­zeumnak szánt Georgikon épü­letét — számos akadály miatt — csak később vehetik igény­be, addig is a majort tették alkalmassá a már hosszú ide­je gyűjtött mezőgazdasági em­lékanyag bemutatására. A több évet igénylő prog­ramból az idén a barokk mag­tár felújítása készült el. A magtár földszintjén és első emeletén a Georgikontól az agrár­egyetemig címmel a me­zőgazdasági szakoktatás 1797-től 1972-ig terjedő fejlődésének keszthelyi ki­állítását rendezik meg. A múzeumot a Georgikon ala­pításának 175. évfordulója al­kalmából augusztus 31-én nyitják meg. Meghalt Hiávéger István Hetvenhét éves korában, Grazban, meghalt Hidvéger István, aki negyedszázadon át elnökként vezette az 1888-ban alakult, legrégibb múlttal ren­delkező magyar egyesületet Ausztriában. Tevékeny mun­kával szolgálta a magyar ki­sebbség érdekét és ápolta a két ország közötti jó kapcso­latokat. Hamvasztás előtt a Grazban tartott búcsúztatáson, megje­lent Kfárpáti József, a Magya­rok Világszövetségének főtit­kára, valamint Faragó Fe­renc nagykövetségi tanácsos, a bécsi magyar nagykövetség konzuli osztályának vezetője. — Szikvízüzem. Rövidesen új szikvízüzem nyílik Úri­ban. A helyiség és a szikvíz- töltő gép is rendelkezésre áll már, csupán a KÖJÁL engedélye kell az üzem meg­nyitásához. Fuvaroztatók rakodási versenye Csúcsforgalom előtt a MÁV A héten megtartották a cukoripar és a közlekedés ha­gyományos egyeztető tár­gyalásait, Egyre több va­gont kérnek a fuvaroztatók a mezőgazdasági termények szállításához, az exportáruk­hoz; érződik már a MÁV ószi csúcsforgalmának kez­dete. A következő három „erős” hónapban a vasutasok egyik legfontosabb munkája a cu­korrépa-szállítás ; az eddigi jelzések sze­rint a tavalyinál mintegy félmillió tonnával több répa elfuvarozása hárul a MÁV-ra. A korábbi ezer helyett mint­egy 200 ezer vagont kell répával megrakniok, naponta 1250—1300 kocsit kiállítaniok a cukorgyárak számára. Szep­temberben kezdődik az al­maexport, s az igények sze­rint a hónap végéig 65 ezer tonnát szállítanak vasúton EGY MŰSZAKOS FELVESZÜNK MUNKÁRA (6-tól 14 óráig) szakképzett nőket felveszünk élelmiszereladókat Foton megnyíló MAGYAR HAJÓ- ÉS élelmiszerboltunkba. DARUGYAR Jelentkezés és érdeklődés: VÁCI GYÁREGYSÉGE a Vác és Környéke Élelmiszei kereskedelmi Jelentkezés; Vállalat a személyzeti osztályon munkaügyi csoportjánál Vác, Április 4. tér 12. sz. külföldre. Az év hátralevő részében elszállításra váró 41—42 millió tonna áruból szeptember hónapra több mint 11 millió tonna jut. Napi átlagban legalább 12 500 vagont kell megrakni. A MÁV alapos, szerve­zett felkészülése egyedül, a fuvaroztatók segítsége nélkül nem elegendő a megnövekedett feladatok zavartalan végrehajtásá­ra. A vagonszükséglet zöme ugyanis változatlanul a hét közepére, három napjára koncentrálódik. Ennek eny­hítésére hirdette meg a Köz­ponti Szállítási Tanács az őszi csúcsforgalom idejére a fuvaroztatók rakodási ver­senyét. Készülnek a padlóvázak AKIK VÁLLALTÁK... Lapunk csütörtöki számában hírt adtunk arról, hogy az Ika­rus és a Csepel Autógyár Bu­dapest 100. évfordulója alkal­mából soron kívül elkészít 53 darab 180-as típusú csuklós autóbuszt. A versenyvállalás határideje: augusztus 30. A padlóvázakat a Csepel Autóban készítik, s a karosz­szériaszerelést Mátyásföldön végzik. A szocialista brigádok egyöntetűen vállalták a ver­senyvállalás teljesítését. A felajánlás alkalmából ké­pekben számolunk be a Cse­pel Autógyár 5200 négyzetmé­teres padlóvázkészítő üzemé­ben folyó munkáról. (Fehér—Gábor) A kormányszerkezet beillesztése részben már megtörtént, a képen a futómű előszerelése látható. A szalagok „madártávlatból”. Minden részszerelés után továbbgördül a padlóváz, s átlagosan óránként gördül ki a ka­pun egy-egy kész darab. A Rába—MAN-motor, amelynek beszerelése komoly, fi­gyelmet igénylő munka. Beemeléséhez ügyes szerkezet áll a munkások segítségére. Olimpiai ügyelet a GELKA-szervizben Már két hete tart az olim­piai csúcsforgalom a GELKA 134-es szervizében. Mint Ru- nyai György szervizvezető el­mondotta: jól feltöltötték rak­táraikat, nehogy kellemetlen meglepetések érjék a gödöllői járás lakosait, ha az izgalmas sportesemények közvetítése közben elromlik a televíziójuk, vagy a rádiójuk. Az olimpiai ügyelet VIII. 26-tól IX. 10-éig tart: hétköznap reggel 7-től este 7 óráig, vasárnap pedig 8-tól délután 4 óráig. Húsz szerelő tizenkét gépkocsival áll készenlétben, hogy a lehe­tő leggyorsabban megjavíthas­sák a hibás készülékeket. A tévék javítását 24 óra alatt végzik. Amennyiben hosszabb időt venne igénybe, a készülé­kek rendbe hozása, kölcsön- gépekkel segítik ki ügyfelei­ket. A rádiókészülékek javítá­sát ugyancsak egynapos ha­táridőre vállalják. Megtudtuk még: a csömö­riek, a kistarcsaiak és a nagy- tarcsaiak a 834—788-as telefo­non jelentkezhetnek, a gö­döllői járás többi községéből pedig Gödöllőn, a 220-as tele­fonszámon kérhetik a GELKA szerelőinek segítségét. _____________ (sz) Sz övőlepkék ellen. A Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium nö­vényvédelmi főosztálya fel­hívást-. adott ki a fehér szö­vőlepkék elleni fokozottabb védekezésre. A kártevők tö­meges elszaporodásához ked­vező volt az elmúlt időszak időjárása. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspr.rt I Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Főszerkesztő; DK. LOKOS ZOLTÁN Főszerkesztő-helyettes: SÁGI ÁGNES Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, Vili.. Somogyi Béla u. 6. 11. era. Levélcin): Bp. ’0. Postaliók Ml. Kiadóhivatal: Budapest, VUL, Blaha Lujza tér 3. A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343—100. 142— 220. Titkárság: 140—447. Előállítja: Szikra Lapnyomda Budapest. INDEX: 25 064 (erjeszti a Magyar Posta. EIö- uethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap* üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál IBp.. V„ József nádor tér L sz.). Előfizetési dr 1 hónapra 20 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom