Pest Megyi Hírlap, 1972. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-24 / 199. szám

A magyar parlamenti küldöttség Pozsonyban Az Apró Antal, az ország­gyűlés elnöke által vezetett magyar parlamenti küldöttség oseszlovákiai baráti látogatá­sának harmadik napján, szer­dán az észak-morvaországi Roznov Pod Radhos terviben is­merkedett a 7000 dolgozót foglalkoztató Tesla híradás- technikai. üzem termelésével. Küldöttségünk délután ellá­togatott Európa egyik legna­gyobb tájmúzeumába, a Va- lassko vidéki skanzenba, amely 80 hektáron mutatja be a vidék három évszázadának gazdag történetét, népének építészeti stílusát és életét. A magyar országgyűlés kül­döttsége délután Oslravából Pozsonyba, a Szlovák Szocia­lista Köztársaság fővárosába érkezett. Itt este Ead'Slav Martának, Pozsony főpolgár­mestere a Carlton szállóban díszvacsorát adott a delegáció tiszteletére. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A 100 éves Budapestért Autóbusz-padlóvázak soron kívül a Csepel Autógyárból A 100 éves Budapestért mozgalom keretében az . Ika­rus Karosszéria- és Jármű­gyár felajánlotta, hogy a Bu- dapesti Közlekedési . Vállalat részére' szeptember 10-ig S3 Ikarus 180-as .típusú autóbuszt gyárt soron kiírni, a fővárosi közlekedés •. .. zsúfoltságának; enyhítésére,'. Az Ikarus .. szak-' szervezeti ■ bizottsága ■ felhí-| vással fordult a, Csepel Au­tógyárhoz, hogy tegye lehető­vé. a vállalás, teljesítését,. , és augusztus 30-ig ugyan­csak pótvállalás formájá­Jó tv-vétel az olimpiáról Cegléden szerelik a telefonközpontot Megkezdődött a VI. országos postáskonferencia Gödöllőn Ötszáz hazai szakember, lengyel, cseh, NDK-beli ven­dégek részvételével tegnap megkezdődött Gödöllőn a VI. országos postáskonferencia. A házigazda, a Budapest-vidéki Postaigazgatóság rendezésében az Agrártudományi Egyetem öt szekciójában tanácskoztak a szakemberek a posta fejlesz­téséről, a hírközlés, a kézbe­sítés gondjairól. A kétnapos konferenciát Horn Dezső köz­lekedés- és postaügyi minisz­terhelyettes nyitotta meg, majd tájékoztatta a sajtó kép­viselőit a konferencia céljá­ról. Elmondotta, hogy a posta sokat fejlődött az elmúlt évek­ben. A tíz evvel ezelőtti 235 ezer telefonkészülék helyett 494 ezer 500 állomást tár­csázhatnak a hívók. A lelexvonalak behálózzák az egész országot, és 17 európai országgal van közvetlen kap­csolatunk. Még sokat kell azonban tenni — gépesíteni, automatizálni —, hogy a pos­ta mindenben eleget tudjon tenni a megnövekedett köve­telményeknek. Ezután Horn Dezső az új­ságírók kérdéseire válaszolva elmondta a többi között, hogy egy új középhullámú rádióadó építését tervezik, amely meg­javítaná a Kossuth rádió véte­lét. Az olimpiai tévé-adások­ról tájékoztatva ismertette, hogy két színes programot vesz át a magyar televízió, két tartalékláncot is lekötöt­tek (Belgrad, Pozsony irányá­ból), hogy minden körülmé­nyek között élvezhessük az olimpia eseményeit. Jó vétel várható — ígérte a miniszter- helyettes. Nagy Béláné, a Budapest- vidéki Postaigazgatóság veze­tője munkatársunk kérdésére elmondta, hogy Pest megyében is gyors a fejlődés. Az érdi és a váci crossbar telefonközpont építése után e hónapban hoz­záfogtak a ceglédi központ szereléséhez is. 1973. első ne­gyedévében az alföldi város­ban is korszerűsödik a hírköz­lés. Az elmúlt időben négy postahivatalt avattak, el­készült az új Pest megyei telefonkenyv is, amelynek postázásához már hozzá­fogtak. Tegnap délután megkezdőd­tek a szakmai tanácskozások a kézbesítőszolgálat korszerűsí­téséről, a helyközi távbeszélő­igényeit jobb kielégítéséről. Az öt szekció munkáját ma fe­jezi be. F. P. ban, soron kívül készít­senek el 53 padlóvázat. Tegnap röpgyűlé3re jöttek össze a Csepel Autógyár dol­gozói. Szecska István. az üzemi szakszervezeti bizottság titkára tolmácsolta az Ikarus felhívását. Elmondta, hogy a gazdásági vezetés szerint. ’a feladat végrehajtásához meg­teremthetők ay feltételek. Kér­te ezért a jármű-, a hajtómű-, az alkatrészgyáregység, vala­mint a kooperációs főosztály dolgozóit, hogy csatlakozza­nak a felhíváshoz. A brigádok ezután kiegé­szítették vállalásaikat, és a siker érdekében azt kér­ték, hogy ne legyen fennaka­dás az anyagellátásban. Az 53 csuklós autóbuszt nem terven felül gyártják, az üte­mezés- szerint elkészítésükre a negyedik negyedévben került volna sor. A vállalás sikeréhez tehát új ütemezés szükséges. Az esetleges akadályokat a szocialista brigádoknak kell elhárítaniuk. F. B. AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 199. SZÄM AHA 80 FII.I.Ilit 1972. AUGUSZTUS 24., CSÜTÖRTÖK A szabadságharcosok három kilométerre Da Hangtól Amerikai repülőgépek ked­den újabb barbár légitámadá­sokat követtek el a VDK hat tartományának és közigazga­tási körzetének sűrűn lakott területei ellen — hangsúlyoz­za a demokratikus Vietnam szerdai nyilatkozata. E barbár bombázások nyo­mán sok polgári lakos életét vesztette, illetve megsebesült, számos gazdasági és kulturá­lis létesítmény, valamint la­kóház rombadőlt. Hírügynökségi jelentések szerint szerdára virradó éjjel a dél-vietnami' hazafias erők — öt napon belül immár har­madszor — heves tüzérségi támadást intéztek Dál-Viet- nam második legnagyobb vá­rosa, Da Nang ellen. A sza­badságharcosok rakétákkal lőtték a várost és az aknatűz- ből megállapítható, hogy állá­saik a városhoz nagyon közel, három kilométeres körzeten belül vannak kiépítve. A dél-vietnami népi felsza­badító erők szerdán ismét ra­kétákkal lőtték a déli ország­rész második legnagyobb vá­rosát, Da Nang kikötőváros katonai célpontjait, és a köz­vetlen közelében levő nagy amerikai katonai támaszpon­tot. Az északi fronton levő Quang Tri tartományi szék­hely térségében változatlanul heves harcok dúlnak. Ameri­kai vadászbombázók, s B—52- es repülőerődök a szoronga­tott helyzetben levő saigoni szövetségeseik támogatására szerdán ismét több hullámban bombázták a déli országrész három legészakibb tartomá­nyának felszabadított terüle­teit. A párizsi Vietnam-konfe- rencia csütörtöki — sorrend­ben 156. ülésén — nem vesz részt sem a VDK, sem az Egyesült Államok küldöttsé­gének vezetője. William J. Porter nagykö­vet, az amerikai delegáció ve­zetője „rövid szabadságon lesz” Európa valamely me^ nem jelölt pontján, Xuan Thuy miniszter, a demokrata kus Vietnam küldöttségének vezetője pedig orvosainak ta­nácsára a franciaországi Gre­noble közelébep pihen. A csü­törtöki ülésen a két küldött­ségvezető helyettese folytatja majd a tanácskozásokat. Ezzel szemben jelen lesz Nguyen Thi Binh asszony, a DIFK külügyminisztere és Párizsban tárgyaló küldöttségének veze­tője, valamint Pham Dang Lam, a saigoni küldöttség ve­zetője. A VDK Hazafias Frontja KB és a VDK kormánya meg­hívására négy napig Hanoiban tartózkodott a Laoszi Haza­fias Front Pártjának küldött­sége, Nöuhak Phoumsavan, a KB állandó bizottsága tagjá­nak vezetésével. A laoszi küldöttséget fogad­ta Ton Duc Thang, a VDK elnöke, Le Duan, a VDK KB első titkára és Pham Van Dong miniszterelnök. A laoszi küldöttség megál­lapodást kötött a VDK kor­mányával arról, hogy a Laoszi Hazafias Front állandó kép­viseletet nyit Hanoiban. A laoszi küldöttség kedden elutazott a vietnami főváros­ból. Nyugat-Európa az egyiptomi diplomáciai kampány középpontjában Az ENSZ-közgyűlés őszi ülésszakát megelőző egyipto­mi diplomáciai kampány egy­értelműen arról tanúskodik, hogy Kairó ez idő szerint a közel-keleti válság politikai megoldására összpontosítja erőfeszítéseit. A szerdai A1 Ahram szerint a diplomáciai erőfeszítések révén elsősorban a nyugat-eu­rópai államokat igyekeznek rávenni arra, hogy tanúsítsa­nak objektívebb1 magatartást a közel-keleti válságot illetően. Az A1 Ahram kiemeli, hogy Egyiptom elsősorban a nyu­gat-európai államok érdekeit tartotéa szem előtt, amikor a Biztonsági Tanács határoza­tán alapuló átfogó rendezés első lépéseként kezdeménye­zést tett a Szuezi-csatorna új- ramegnyitására. Szeptember 2—9: indokínai szolidaritási hét Érden lesz a megyei nagygyűlés Az Országos Béketanács kez­deményezésére — a Mfagyar Szolidaritási Bizottsággal, a tömegszervezetekkel és -moz­galmakkal közösen — indokí­nai szolidaritási hetet rendez­nek szeptember 2 és 9 között. Erről tájékoztatta az újságíró­kat szerdán Sebestyén Nán- | dómé, az Országos Béketanács főtitkára. Az események, gyűlések, ta­lálkozók összehívásában, lebo­nyolításában részvevő szervek — a szolidaritási bizottsághoz tartozó tagszervezetek —, a vietnami nép megsegítése ér­dekében szorgalmazzák az ön­kéntes pénzügyi felajánlásokat. Abból a pénzből, amelyet gyárak, hivatalok, intézmé­nye kollektívái, brigádok fi­zetnek be a 235—9G.852. számú szolidaritási számlára, gyógy­szereket, egészségügyi felsze­reléseket és a gátak helyreál­lításához szükséges gépeket vásárolnak. Ami a hét eseménysorozatát illeti, szeptember 1-én lesz a megnyitó nagygyűlés Budapes­ten, s itt emlékeznek meg a VDK függetlensége kikiáltásá­nak 27. évfordulójáról. Nagy­gyűléseket rendeznek Pest, Zala és Nógrád megyében, a hét záró nagygyűlését Gyön­gyösön tartják. A Pest megyei nagygyűlés színhelye Érden az új műve­lődési ház lesz, szeptember 7-én. Szeptember 8-án Kistar- csán, a Hazai Fésűsfonóban rendeznek békegyűlést, s ugyanitt fotoki állítás nyílik Vietnamról. Ugyancsak 8-án délután Foton, a kisalagi isko­lában Ki tud többet Vietnam­ról? címmel diákvetélkedő lesz. Békegyűlést tartanak Pé- celen és Űjhartyánban is és megemlékeznek a vietnamiak harcáról a megye minden já­rásában. PÜRÉ, IVOLE A Nagykőrösi Konzervgyárban ebben a szezonban 3» ezer tonna paradicsomot dolgoz­nak fel. A különféle termékek — paradicsompüré, saláta, paradicsom ivóié s a többi — jeleni ős résiét exportálják. A képen: mossák és válogatják a paradicsomot. KÖZÉLET loan Cotot, a Román Szo­cialista Köztársaság budapesti nagykövete a román nemzeti ünnep alkalmából szerdán fo­gadást adott a nagykövetsé­gen. A fogadáson részt vett többek között Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Budapesti Párt- bizottság első titkára, Vályi Péter, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Bondor József építésügyi és városfejlesztési miriiszter, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi mi­niszter, dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, Gye- nes András, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője, Marjai József külügyminisz­ter-helyettes, Tordai Jenő kül­kereskedelmi miniszterhelyet­tes. Románia nemzeti ünnepe, felszabadulásának 28. évfor­dulója alkalmából szerdán ko- szorúzási ünnepség volt a rá- kosligeti temetőben nyugvó román hősök sírjainál. Stanislaw Wronski lengyel kultúra- és művészetügyi mi­niszter, aki Ilku Pál művelő­désügyi miniszter meghívásá­ra nyári szabadságát töltötte hazánkban, szerdán elutazott. Stanislaw Wronskit fogadta Aczél György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság el­ső titkára, dr. Horváth Istvárjt a KISZ KB első titkára, vala­mint Csillik András, a KISZ budapesti bizottságának első titkára szerdán Tatára, a bu­dapesti KISZ-esek Mező Im­réről elnevezett úttörő- és út- törővezető-képző táborába lá­togatott. A fogyasztói érdekek védelme és az állategészségügy a megyei tanács vb napirendjén Szeptemberben összeül a megyei tanács ! tek munka- és egészségvédel­mi helyzetéről, az üzemi bal­esetek alakulásáról számolt be. Ezután részletesen elemez­ték a „Hogyan védik a fo­gyasztók érdekét és a társa­dalmi tulajdont a kereskede­lemben” című előterjesztést Jóváhagyták Pest megye 1973. j évi költségvetési és fejleszté­si alap bevételi tervét. Meg- i vitatták a megye állategész- j ségügyi helyzetét, és meghatá­rozták a további tennivaló­kat. Végezetül elfogadták a Fogyasztási Szövetkezetek Pest megyei Szövetségének alapszabály-módosítását, va- : lamint a jPest megyei Ipari ! Szövetkezetek Szövetsége \ alapszabályát. í (Tudósításunk a 3. oldalon.) Tegnap délelőtt ülést tar­tott a Pest megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága. Napi­rendjén elsősorban a szeptem­beri tanácsülés elé terjeszten­dő anyagokat tárgyalta meg. Értékelte a megyei tanácsi vállalatok 1971. évi gazdálko­dását, valamint meghallgatta azt a tájékoztató jelentést, amely a termelési, lakosság- ellátási és szolgáltatási bi­zottság tevékenységéről szólt. Megállapította, hogy mindkét jelentés gondos előkészítő munka alapján készült és al­kalmas arra, h&gy a szeptem­beri tanácsülés megtárgyal­ja. A végrehajtó bizottság tag­jai ezután meghallgatták és elfogadták azt a tájékoztató jelentést, amely az ipari és mezőgazdasági szövetkeze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom