Pest Megyi Hírlap, 1972. július (16. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-30 / 178. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA Mór épül a ceglédi és a váci kórház elmepavilonja Felajánlott kombájnok Pornál, Fát segítséget kér A burundi tragédia Az ENSZ-ben pénteken köz­zétették a világszervezet há­romtagú különbizottságának a burundi polgárháborúról szóló jelentését. A bizottság, amelyet Waldheim főtitkár küldött a tragikus sorsú közép-afrikai köztársaságba, úgy találta, hogy április óta 80 ezer ember veszítette életét „egy méreteit tekintve megdöbbentő emberi tragédia során”. Az adat magától a burundi kormánytól származik, amely felvilágosításként elmondotta a bizottságnak, hogy félmillió embernek — közöttük 50 ezer özvegyen maradt asszonynak — van szüksége humanitárius segítségnyújtásra. Május ele­jén, mint emlékezetes, a több­ségben levő, de a hatalomból kirekesztett bahutu törzs fel­kelést indított Micombero kor­mánya ellen. A hatalmat gya­korló vatuszik bosszúhadjárat­tal válaszoltak a lázadásra. A bizottság értékelése szerint a gyorssegélyigény nyolcmil­lió dollár. Az ENSZ-küldöttek Bujumburában megvitatták a burundi illetékesekkel, milyen feltételek mellett kaphat az ország ENSZ-segélyt. A részle­tek kimunkálása végett Wald­heim főtitkár augusztus else­jén újabb, technikai megbíza­tással felruházott delegációt meneszt Burundiba. Az emberéletben esett károk mellett komolyak az anyagi pusztulás méretei. A helyi ha­tóságok szerint — hangzik a bizottság jelentése — csupán bururi tartományban 4500 kunyhót égettek fel, kórháza­kat, iskolákat és más középü­leteket romboltak le. Körül­belül 40 ezer burundi mene­kült tartózkodik pillanatnyilag a szomszédos Zairében, Tanzá­niában és Rwatidában. A megyei tanács mezőgazda- sági és élelmezésügyi osztályá­nak szakemberei látogatást tettek a hét végén azokban a járásokban, amelyek gazdasá­gai a legelőrébb tartanak az aratással. Felmérték, hogy a kalászosok betakarításával elő­reláthatóan hol szabadulnak fel hamarabb a kombájnók, hiszen számos termelőszövetke­zetből befutottak az SOS- jelzések: elsők között a pomázi Árpád, a csomádi Zöldmező, a fóti Vörösmarty, a váci Kossuth és a peröcsényi Április 4. szövet­kezet kért segítséget. Honnan várható ez a segít­ség? A ceglédi járásban a kalá­szosok 80 százalékát már beta­karították, a néhány elmaradt gazdaság, így az abonyi Ságvá- ri és a nyársapáti Haladás Tsz Cegléd város termelőszö­vetkezeteitől számíthat segít­ségre. A város négy gazdasá­gában egyébként már betaka­rították az őszi árpát, a tavaszi árpát és a búzát, csupán a rozs és a tritikálé van hátra. A nagykőrösi járás gazdasá­gaiban a kalászosok 45 száza­lékát hordták be, visszavetet­te a munkálatokat az utóbbi héten szakadatlanul zuhogó eső. Sok csapadék hullott a ráckevei és a dabasi já­rásokban Ennek ellenére a ráckeveiek a búza 85 százalékát és a rozs felét learatták már; jól állnak a dabasi járás gazdaságai is, befejezték az őszi árpa és a búza aratását. A dabasi Fehér- akác Termelőszövetkezet két kombájnját már fel is aján­lotta a bajba jutott gazdasá­goknak. Tizenegyezer hektár búzából kilencezret már le­arattak a nagykátai járás gaz­daságaiban, így ötven kom­bájnjukat először a járáson belül csoportosítják át, majd Pest megye más járásaiba küldhetik aratni. A. Z. Mintoff Londonban „A jó időjárási viszonyokat kihasználva" XVI. ÉVFOLYAM, 178. SZÄM ARA 1 FORINT 1972. JÚLIUS 30., VASÄBNAP ugyanis az új üzemrészben a padlóvázra kerül a motor, a fékrendszer és a kormánymű, és így „saját lábán” gördül­het további szerelésre az Ikarusba a jármű. A nullszériás gyártásra ké­szen áll a Csepel D—733.02 típusú betonszállító teherautó. Az új autó 3,3 köbméter be­tont szállíthat egyszerre, szervokormánnyal és kétkörös, korszerű rugóerő-tárolós fék­rendszerrel gyártják. Az idén 30 darabot készíte­nek az új Csepel D—730.00 kilenc tonnás áruszállító te­herautóból. Ez a jármű két változatban, Pártnapok (4. oldal) Erdő mélyén — neonfényben Folytatódnak a harcok a romokban heverő Quang Tri dél-vietnami tartományi székhelyen. Képünkön: egy sebesült saigoni katona, kiégett házak között. Jó „madarak" az ácsai határban (5. oldal) Az álszakember csaló és az áivasutas tolvaj fő. oldal) Az. amerikai B—52-es nehéz­bombázók pénteken két légi­támadást hajtottak végre a VDK területe ellen. Ezenkívül 25 hullámban bombázták Dél- Vietnam területét. A saigoni amerikai parancs­nokság közleménye szerint a haditengerészet légiereje „a jó időjárási viszonyokat kihasz­nálva”, szombaton ismét bom­bázta a VDK területét. A va­dászbombázók egyik támadá­sának célpontja Haiphong és környéke volt, valamint a ki­kötővárostól északra fekvő Ho Dói térsége. A támadó gépek ellen mű­Újdonságok a Csepel Autógyárban ködésbe lépett a VDK légvé­delme, de egyelőre nem isme­retes, hogy hány gépet lőtt le. A felszabadító fegyveres erők tüzérsége összpontosított támadást hajtott végre szom­batra virradóan a Quang Tri- től 50 kilométerrel délebbre fekvő Hűé egykori császári főváros külső védelmi vonalá­nak saigoni állásai ellen. Az állásokban ezer lövedék rob­bant az éjszaka folyamán. A dél-vietnami felszabadu­lás hírügynökség a Qhang Tri és Thua Thien (Hűé) tartomá­nyokban az utóbbi napokban lezajlott összecsapásokról írva jelenti, hogy a felszabadító erők 575 ellenséges katonát tettek harcképtelenné a két tartományban, hét tüzérségi üteget és három repülőgépet, valamint három lőszerraktárt semmisítettek meg. A nemzetgazdaság társadal­mi tulajdonban levő szektorá­nak kiszélesítését jelentette be pénteken este Juan Velasco Alvarado perui elnök a nem­zeti ünnep alkalmából az or­szág népéhez intézett üzeneté­ben. Közölte, hogy ez a szek­tor — „annak érdekében, hogy sikere a gazdaság kulcsfontos­ságú ágazataiban biztosítva le­gyen” — fokozott műszaki és anyagi támogatásban részesül az államtól. A társadalmi tulajdont ké­pező gazdasági egységek pél­dájaként említette a kormány által teremtett „társadalmi jel­legű mezőgazdasági egyesüle­teket” és mezőgazdasági ter­melő közösségeket, „amelyek­nek vagyona ma már a népé, s amely korábban az agrárka­pitalisták gazdasági és politi­kai hatalmának alapját ké­pezte”. Az elmúlt év fejleményei kö­zül kiemelte Velasco Alvarado a tömegek fokozott mértékű bevonását a kormányzásba. Példának hozta fel az ország parti területen működő agrár­ipari üzemek nárom hónappal ezelőtt megtartott vezetőség­választásait. „Történelmünk során először került nagy ag­ráripari termelő egységek igazgatása a munkások kezé­be.” — hangoztatta. Megemlékezett végül a pe­rui elnök arról, hogy az elmúlt időszak tanúja volt a Kubához fűződő diplomáciai kapcsola­tok új raf el vételének is. Az élet kínálja a lehetőséget Vadászbombázók Haiphong és környéke ellen Az elmúlt napokban: Quang Trí és Thua Thien körzetében 575 saigoni katona vált harcképtelenné' Pest megye hagyományai és az illúziók (3. oldal) * Saját lábon Csővágó sugár Erő — a rugóban A Csepel Autógyárban az év eleje óta működik az új padlóvázüzem, ahol az Ika­rus 556-os és Ikarus 180-as autóbuszok alvázait szerelik. Ebben az évben 6400 darab — félig kész ’ — autóbuszt szállítanak a kooperáló vállalat részére, 145 és 175 lóerős motorral készül. A BNV-n mutatták be a D—732.08 típusú, magas nyo­mású ipari és csatornatisztí­tó felépítményes járművet. A gépkocsit Csepelen gyártják, a felépítményt a Woma cég szállítja. A korszerű berende­zés maximálisan 500 atmosz- férás vízsugárral alkalmas épületek tisztítására, csator­nák felújítására. Különleges kiegészítő berendezésével akár betoncsöveket is vághat kis- nyomással. A negyedik ötéves terv má­sodik esztendejének első felé­ben nagyjából a beütemezés szerint haladtak Pest megyé­ben a folyamatban levő egész­ségügyi beruházások. A gödöllői szakorvosi rende­lőintézet új épületének négy esztendeje folyó építkezése, amely a múlt év végén kitű­zött határidő helyett csak idén március 10-én készült el (a képen), még ebben a félévben sem nyílhatott meg. Technoló­giai felszerelése ugyanis még folyamatban van, és így az augusztus 20-ra kitű­zött ünnepélyes megnyi­tást el kellett halasztani. A legjobb esetben is csak szeptember végén kerülhet rá sor. A szentendrei szakorvosi rendelőintézet múlt évben megkezdett építése viszont egyéb sürgős munkálatok miatt egyelőre még szünetel. Remél­hető azonban, hogy rövidesen újra megindul, és jövő év vé­gére be is fejeződik. Addig vi­szont a járóbeteg-ellátás a ré­gi, már szűknek bizonyult ren­delőintézetben változatlanul nehéz körülmények között fo­lyik. A törökbálinti megyei tbc- kórház emeletráépítése jól ha­lad. Az új emeletre kiszolgáló- helyiségek, orvosi szoba és könyvtár mellett két kórterem­be összesen hat új betegágy kerül. A munka jelenlegi állásá­ból következtetve, ez év végére elkészül az építke­zés. Ennél jelentősebb kórházi ágyfejlesztést jelent a ceglédi és váci kórház egyenként 174 ágyas elmepavilonja, amelyek még ebben az ötéves tervben megépülnek. Vácott már az alapozás készül jó ütemben, Cegléden pedig a kivitelező vállalat felvonulása közeleg a befejezéshez, és így ott is rö­videsen megindul az építkezés. Cegléden különben a régi kór­ház épületeinek múlt évben megkezdett átépítése és kor­szerűsítése is ütemszerűen ha­lad. Tavaly, illetve ebben a fél­évben a megye területén egész­ségügyi dolgozók részére 19 szolgálati lakás építése volt fo­lyamatban, illetve indult meg. Van köztük körzeti meg fog­orvosi lakás és rendelő, vala­mint védőnői lakás is. Június végéig hat orvos- . lakás és rendelő elkészült, a többi nagyrészt még ebben az évben befejeződik, csak né­hány építése húzódik át a kö­vetkező esztendőre. A megye egészségügyi fej­lesztési tervéhez tartozik az is, hogy Ráckevén megnyílt 40 apróság résiére az új bölcsőde, és ugyancsak ez év első felé­ben készült el és kezdett mű­ködni a szociális otthon kor­szerű, új konyhája. Dom Mintoff (jobbról) mái- tai miniszterelnök Edward Heath brit miniszterelnök tár­saságában Londonban, a kor­mányfői rezidencia előtt. A máltai miniszterelnök lon­doni látogatásának egyik fő célja az volt, hogy tisztázza a szigetország és a kibővített Kö­zös Piac kapcsolatainak jövő­beni alakulását. Málta ugyanis attól tart, hogy a korábbinál kedvezőtlenebb helyzetbe kerül és kevésbé élvezheti majd a preferenciális kereskedelmi megállapodásból fakadó elő­nyöket. Dom Mintoff arra kér­te a brit kormányt, hogy ezt a pereferenciális megállapodást most terjesszék ki az újonnan belépő országokra is. Szóba kerültek a tárgyaláson az euró­pai biztonsággal összefüggő kérdések is. Brit források sze­rint Dom Mintoff aggodalmá­nak adott hangot amiatt, hogy a font sterling „lebegtetése” miatt Máltát kár éri és nem kapja meg a brit támaszpon­tok használatáért eredetileg megállapított összeget. Perui változások Tizenkilenc új orvoslakás Elhúzódik a gödöllői rendelőintézet megnyitása

Next

/
Oldalképek
Tartalom