Pest Megyi Hírlap, 1972. május (16. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

8 Mn merd 1972. MÄJUS 3., SZERDA HÍREK + HÍREK -(-HÍREK + HÍREK + HÍREK K-(-HÍREK + HÍRE F^'HÍR EK H^HÍRE K -f Hí MA. 1972. május 3., szer- •l”-**-* da, Irma napja. A nap kél: 4.24, nyugszik: 18.59 órakor. A hold kél: 23.54, nyug­szik: 7.14 órakor. Időnként megnövekvő fel­hőzet, inkább csak keleten szórványosan előforduló zá­porral, zivatarral. Mérsékelt, napközben megélénkülő ke­leti, délkeleti szél. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet 17 —22 fok között. Távolabbi kilátások pénte­kig: főként nappali felhőkép­ződés, helyenként zápor, ziva­tar. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6—11 fok között. Legmagasabb nappali hőmér­sékletek 18—23 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 milliméter) csapadék az or­szág területének 60 százalé­kán várható. — Kitüntetés. Dr. Okoli­csányi Józsefnek, a váci já­rás megbízott főorvosának az egészségügyi miniszter az Egészségügy kiváló dolgozó­ja címet és jelvényt ado­mányozta. A kitüntetést dr. Vida Gyula, a járási hivatal elnöke nyújtotta át. — Intervíziós adás. A moszkvai és a budapesti te­levízió félórás közös adást készít a két ország autóipa­rénak együttműködéséről. A műsorban foglalkoznak a Csepel Autógyárral is, be­mutatják, hogyan készülnek az Ikarus padlóvázak és szervokormányok. — Nődolgozókért, a Heu- réikában. Százötven nődolgo­zója van a váci Heuréka Gumigyárnak. Helyzetük megjavítása érdekében a gyár vezetői a helyi tanács­csal tárgyalnak — bizonyos pénzösszeggel hozzájárul­nak a váci bölcsőde és óvo­da építési költségeihez, ha cserében a Heurékában dol­gozó asszonyok gyermekei helyet kapnának az új lé­tesítményben. — Idegenforgalom. Május elsejével idegenforgalmi ki- rendeltséget nyitott Rácke­vén a Pest megyei Idegen­forgalmi Hivatal. A kiren­deltség a Ráckevei-Duna menti kirándulók és üdülők részére szálláshelyeket biz­tosít, szórakoztatásukra a nyár folyamán rendezvé­nyeket szervez, ezenkívül a környék lakóinak belföldi turisztikai igényeit is kiszol­gálja. — Kiállítás. Május 6-án nyílik meg a Magyar Nem­zeti Galériában Lieber Éva festőművész kiállítása. — Munkaidőcsökkentés. A HÉV cinkotai üzemegységé­nek váltó- és sorompókeze­lői. takarítónői havonta 250 órát dolgoznak. Az üzem­egység vezetői megteremtet­ték a munkaidőcsökkentés lehetőségét, így már ebben a hónapban csak 216 órát fognak itt dolgozni az em­lített munkakörökben. — KISZ-vezetőképző. Eb­ben az esztendőben megkez­dik Verőcén a KlSZ-vezető- képző központi épületének építését, melynek beruházá­si költsége 20 millió forint lesz. Fehér András veterán 87. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása Cegléden május hó 5-én, 10 órakor lesz. * 1 A rongygyűjtő heteket május 10-ig meghosszabbította a MÉH. Minden 1 kg tiszta, színes vagy fehér háztartási pamutrongyért, valamint minden 5 kg vegyes háztartási rongyért az ellenértéken felül aján­déksorsjegyet is ad a MÉH. Fő­nyeremény: 3 szobából és terasz­ból álló, „Pilis” típusú nyaralóház. További nyeremények: IBUSZ kül­földi utazások, ORION-televíziók, vásárlási utalványok és még ezer­nél több értékes nyeremény. Sor­solás: május 28-án A vásárlási utalványt nyert sorsjegyek közvet­lenül beválthatók a CENTRUM Áruházakban és az Afész­BOLTOKBAN. KALMANY LAJOS SZÁZHÚSZ ÉVVEL EZELŐTT, 1852. május 3-án született Szege­den Kálmány Lajos, az alföldi népköltészet és néphit kitűnő gyűjtője. Tanulmányait a temesvári pap­nevelőben végezte; 1875-ben szen­telték pappá, s utána az Arad melletti Pécskán lett káplán. Itt kezdte meg népköltészeti gyűjté­sét. Egyházi feletteseivel újból és újból összeütközésbe került ke­mény jelleme, a parasztokhoz, a kétkezi dolgozókhoz húzó ter­mészete miatt. Ismételten áthe­lyezték, Szeged környékére. So­káig faluról falura hányódott, míg végül 1894-ben Csanádpalo- tán lett plébános. Nyugalomba vonulás után, 1910-ben Szegedre költözött, hogy teljesen tudományos kedvtelésé­nek élhessen, összegyűjtötte és — jobbára saját költségén — ki­adta a Szeged környéki népköl­tészet nagy értékű kincseit. A modem folklorisztika egyik hazai úttörőjeként, 1919 decem­berében halt meg. Hátrahagyott főbb művei: Koszorúk az Alföld vadvirágaiból I—H. (1877—1878); Szeged népe I—II. (1881—82, illet­ve 1891); Hagyományok I—II. (1914) : Kálmány népköltészeti ha­gyatéka I—II., szerkesztette Ortu- tay Gyula. — Üzem avatás. Május 5­én avatják fel a váci Kö­töttárugyár jászapáti kon- fekcióüzemét. Az avatás után a nagyközségi tanács dísztermében tartanak ün­nepi fogadást — Szerzői est. Csütörtökön este rendezik meg Budapes­ten a Tanítóképző Intézet könyvtárában Rudnai Gá­bor szerzői estjét. — Üzemrész épül. A Gyömrői Ruhaipari Szövet­kezetben 6 millió forintos beruházással új üzemrész épül, melyet a tervek sze­rint augusztus 20-ra adnak át — A budapesti közlekedé­si napok eseménysorozata május 18-án, a MOM kul- túrotthonában kezdődik, ahol a közlekedésiben élen­járó 600 gépkocsivezető vi­tatja meg a főváros közle­kedéshelyzetét — Megrongálódott a pá­lyatest A hét végi, főként a szombati esőzés több helyen alámosta a HÉV-pályatestet Kistarcsa állomás környé­kén. Szilasligetnél pedig villámcsapás érte a felsőve­zetőket. A hibákat hamar kijavították, Így a forgalmi akadály nem volt jelentős. — I. Tátra—Balaton Ral­lye. Május 17—21 között rendezik meg az I. Tátra— Balaton Rallyet, amely a Magas-Tátrából, a Csorba- tótól indul, a cél pedig Ba- latonfüreden, a Marina szál­lónál lesz. A mezőny Vácot is érinteni fogja. — A Pest megyei Állami Építőipari Vállalat négytagú beatzenekara is benevezett a Ki mit tud?-ra. A járási versenyen a zenekar arany- diplomát nyert, így bejutott a Pest megyei döntőbe. Május: a béke hónapja Békegyűlés Nagykőrösön Május 6-án este 18 órakor békegyűlést rendez a Hazafias Népfront a nagykőrösi Arany János Művelődési Központban. Ezzel a nagygyűléssel veszi kezdetét a Pest megyei béke­hónap eseménysorozata. A békegyűlést Horváth Le­hel, a Hazafias Népfront nagy­kőrösi elnöke nyitja meg, majd Barna Lajos, a Fóti Gyermek- város igazgatója, a Hazafias Népfront megyei elnökségének alelnöke mond ünnepi beszé­det. Ezt követi a kulturális műsor, amelyben közreműkö­dik a Toldi Miklós Élelmiszer- ipari Szakközépiskola és Szak­munkásképző Intézet vegyes kara, a nagykőrösi állami ze­neiskola ének- és zenekara, valamint a szovjet hadsereg Minajev művészegyüttese. Birkanyírás A kiskunsági juhászatokban megkezdődött a birkanyírás. Elsőnek az idén is az Országos Állattenyésztési Főfelügyelőség szalkszentmártoni juhtenyész­tő telepén kezdték meg a mun­kát, ahol négyezer birkát, többnyire tenyészkosokat tar­tanak. Tovább javult a termelékenység, növekedett az export A KSH a népgazdaság első negyedévi eredményeiről A KSH most összegezett adatai szerint az első negyed­évben a szocialista ipar termelé­se 3,7, az élelmiszeripar nélkül szá­mítva pedig 3,4 százalékkal volt magasabb, mint a múlit év első negyedében. Az építő­anyag-ipar 10, az élelmiszer- ipar 7, a vegyipar 6, a kohá­szat 5, a gépipar és a könnyű­ipar 3—3 százalékkal termelt többet, mint egy évvel koráb­ban, a bányászat termelése 4 százalékkal csökkent. Folytatódott a termelékeny­ség növekedésének kedvező tendenciája. A szocialista ipar ez év első negyedében egy szá­zalékkal kevesebb dolgozót foglalkoztatott, mint egy évvel ezelőtt, vagyis többleteredményét teljes egészében a termelékeny­ség javításával érte el. Az egy foglalkoztatottra jutó termelés most 4,7 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az építőipar az egy évvel ezelőttinél 14 százalékkal ma­gasabb eredményt ért el, ami részben az enyhe téllel függ össze. Tovább növekedett a mező­gazdasági termékek felvásár­lása. Az év első három hónap­jában a gazdaságok 15 száza­lékkal több mezőgazdasági ter­méket értékesítették, mint egy évvel ezelőtt, különösen foko­zódott a kínálat vágósertésből, amelyből az értékesítés a ta­valyi első negyedévinél 50 szá­zalékkal volt magasabb. Határozottan érezteti ha­tását külkereskedelmünk­ben a fokozott export- orientáció. A kivitel 26 százalékkal volt magasabb, mint a múlt év el­ső negyedében, a behozatal pedig 8 százalékkal mérséklő­dött. A belkereskedelmi forgalom folyó árakon számítva 10 szá­zalékkal volt magasabb. En­nek anyagi fedezeteként a la­kosság pénzbevétele 10,5 szá­zalékkal emelkedett egy év alatt. Életbe lépett az új iparjogvédelmi szakértői szabályzat „Csepel” a Bangla Deshbe Új partner: Románia, Csehszlovákia Hogyan alakulnak az idén a kooperációs kapcsolatok a Cse­pel Autógyár és a szocialista országok járműgyártó - válla­latai között? A lengyel autó­iparral kötött szerződésnek már múltja van: motorcsap­ágyakat és fülkéket szállítanak a lengyelek a csepeli szervo­kormányokért és Warszawa- dugattyúkért. A Szovjetunióba szállított Ikarusokhoz egyre több padlóalvázat, alkatrészt ad az autógyár. A Csepel Autó kormányaival működik a 180 566-os típus. Az idén ismét új partnerekkel kezdődtek tárgyalások: Cseh­szlovákiával és Romániával. Csehszlovákiába régebben már szállítottak magyar tehergép­kocsikat — most 100 ezer da­rab hengerpersely szállításáról tárgyalnak és szó esett az 5—6 tonnás teherautók exportjáról is. Románia mellső tengelyeket és hátsó hidakat szállít az autógyáriaknak, míg őket a speciális járművek érdeklik. Az árucsere-forgalom egy­re emelkedik, az idén 1 millió 500 ezer dollár ér­tékben cserélnek termé­keket. A közösen gyártandó mezőgaz­dasági gépkocsikból még eb­ben az évben elkészítenek 10— 10 darabot. A nyugati országokkal is gyü­mölcsözőbb a kapcsolat, mint régebben. A legújabb hír: a Bangla Desh érdeklődik a gyártmányok iránt — megbízható, jó teher­autókra van szükségük. Az ed­digi megbeszélések alapján az idén a Csepel Autógyár 90 te­hergépkocsit szállít Bangla Deshbe. Május elsején életbe lépett az új szabályzat, amelyben az Országos Találmányi Hivatal elnöke az iparjogvédelmi szak­értők tevékenységéről intézke­dik. Megszabja, hogy az ipar- jogvédelem egy-egy részterü­letére a jövőben milyen felté­telekkel adhatnak ki szakértői engedélyeket. Előírja, hogy milyen iskolai végzettség, elő­képzettség, szakmai gyakorlat szükséges az általános iparjog- védelmi, a szabadalmi, a véd­jegy, az újítás, illetve az ipar- jogvédelmi dokumentációs és információs területen a szak­értői tevékenységhez. A hivatásos szakértők jegy- zekébe korábban felvett ipar­jogvédelmi szakértők újabb engedély nélkül 1972. június 30-ig végezhetik munkájukat. Ezt követően csak azok dol­gozhatnak iparjogvédelmi szakértőként, akik erre az Országos Találmányi Hivatal­tól engedélyt kapnak. Az új szabályzatot az Or­szágos Találmányi Hivatal hi­vatalos lapja, a Szabadalmi Közlöny és Védj egy értékesítő áprilisi száma közli. § Tíz nap rendeletéiből A saját vállalkozásban vég­zett beruházások könyvviteli elszámolásáról 711/3/1972. PM Karambolozó motorosok Az ünnepek alatt az ország­ban összesen 143 közúti bal­eset történt, tizennégyen éle­A rádió és a televízió mai műsora KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Reggeli muzsika. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.05: Mű­sorismertetés. 8.15: Bp. és a vidék kulturális programjából. 8.18: Ope­rarészletek. 9.00: Vlagyimir Iljics Lenin. Majakovszkij elbeszélő köl­teménye. 9.21 i Operettrészletek. 10.00: Hírek. 10.05: Óvodások mű­sora. 10.40: Szimfonikus költemény. 11.30: Szabó család. 12.00: Harang­szó. Utána: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. lá.35: Tánczenei koktél. 13.20: Népi zene. 13.50: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05: Éneklő világ. 14.30: Nőkről nőknek. 15.00: Hírek. Időjárás jelen­tés. 15.10: Az élő népdal. 15.20: Is­kolarádió. 15.59: Hallgatóink fi­gyelmébe. 16. M): Világgazdaság hí­rei. 16.05: Kóruspódium. 16.17: Be­szélgetés a futurológiái kongresz- szus után. 16.37: Operettdalok. 17.00: Hírek. 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. 17.20: Virtuóz zongoradara­bok. 17.46: 380 kilométeres rekonst­rukció. 18.01: Az Ifjúsági Rádiójá­tékpályázat. 18.32: Tavaszi parádé. 18.58: Hallgatóink figyelmébe. 19.00: Esti krónika. 19.^0: Magnósok, fi­gyelem! 20.15: Az Állami Népi Együttes műsorából. 20.41: Hírek. 20.44: Mezőgazdaságunk nagy öregei. 21.14: A magyar előadómű­vészet hónapja. 22.00: Hírek. Idő- járásjelentés. Kb. 22.15: Sporthí­rek. 22.20: Meditáció. 22.30: A fel­vételeiből válogat c. műsor folyta­tása. 23.16: Nóták. 24.00: Hírek. Időjárás jelentés. 0.10: Három Mo­zart-orgonaszonáta. Műsorzárás. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: Reggeli muzsika. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.05: Fú­vósátiratok. 8.20: Verbunkosok. 9.00: Hírek. 9.03: Zenekari muzsi­ka. 10.00—11.46: A zene hullám­hosszán. Közben: Kb. 10.30—10.35: Felhívjuk a figyelmüket. 11.00— 11.05: Hírek. Időjárásjelentés. 11.46: Néhány perc tudomány. 11.51: Ma­gyar muzsika. 13.00: Hírek. 13.03: Falurádió műsora. 13.23: Dusolina Giannini énekel. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Táncdalok. 14.15: Irodalmi vendégkönyv. 14.20: Behár György fúvósműveiből. 14.30: Hírek. Körzeti időjárásjelen- tés. 14.35: Mozart-tenoráriák. 14.58: Orvosi tanácsok. 15.03: Rudy As- suntio saját dalait énekli. 15.12: Vadászok ötperce. 15.17: Szimfo­nikus táncok. 15.30: Hírek. 15.33: Kedvelt régi melódiák. 16.30: Hí­rek. 16.33: Hallgatóink figyelmébe! 16.34: Versek. 16.39: Hegedűszóló. 16.57 • Reklám. 17.00: ötórai tea. Közben: 17.30—17.33: Hírek. 18.00: Hírek. Időjárásjelentés. 18.05: Kül­politikai figyelő. 18.20: Párbeszéd népdalokban. 18.54: Beethoven-mű- vek. 19.54: Jó estét, gyerekek! 19.59: Pontos időjelzés. 20.00: Esti krónika II. kiadás. 20.25: Kis ma­gyar néprajz. 20.30: Üj könyvek. 20.33: Operettrészletek. 21.30: Vissz­hang. 22.00: Szimfonikus könnyű­zene. 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Operarészletek. 24.00: Hírek. Idő járás jelentés. Műsorzárás. URH 18.00: Hírek. 18.05: Orosz nyelv­vizsga-előkészítő. 18.20: _ Vonósné­gyes. 18.39: A dzsessz kedvelőinek. 19.20: Victoria de Los Angeles éne­kel. 20.00: Két hegedű-zongoraszo­náta. 20.53: Hírek. 20.56: A Kostela- netz zenekar játszik. 21.33: Dr. Ké­ri József jegyzete a szervezésről I. rész. 21.43: Bemutatjuk új Meló­dia lemezünket. 23.00: Hírek. Idő­járásjelentés. Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 8.05: ITV. Magyar irodalom (7. o.). 9.30: Delta 10.00: Ihlet. So­merset Maugham novellájának magy. besz. tévéfilm-változata. 10.59: Riportfilm. 13.10: Magyar irodalom. 14.45: Filmesztétika. 16.40: Irány az egyetem. 17.23: Hí­rek. 17.30: Ifjúsági telemagazin. 18.15: Tájak, városok, emberek. 18.35: Honnan tudjuk? 19.05: Rek­lámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Németh László: Erzsébet nap. Dráma 3 felvonás­ban. 21.55: Jelentés. 22.55: Tv-hír­adó — 2. kiadás. KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR: 20.00: Egy nagy város slágerei. 20.50: Tv-híradó — 1. kiadás. 21.20: Expedíció a kőkorszakban. Japán ctokumentumfilm. tűket vesztették, nyolcán élet- veszélyesen, ötvenhatan súlyo­san és hatvanötén könnyebben megsérültek. Pest megyében egy halálos baleset történt. Szombat este Hévízgyörkön a 18 éves Szabó Antal nagy sebességgel vezet­te motorját, s elgázolta az úton kerékpárját toló 48 éves Kustra Mihályt. A gyalogos a helyszínen meghalt, a motor­vezetőt életveszélyes állapot­ban szállították a hatvani kór­házba. Hétfőn a 2-es főúton, Szent­endre belterületén egy órán belül két, azonos okból bekö­vetkezett karambolnak vol­tunk szemtanúi. Az ID 35-13-as rendszámú oldalko­csis Danuvia vezetője szabály­talanul előzött, s összeütközött egy Fiat 850-es autóval. A mo­torvezető a járdára zuhant, de szerencséjére nem sérült meg. Rosszabbul járt a következő karambol okozója, Vadász Miklós 19 éves budapesti ta­nuló (képünkön), aki a sza­bálytalan előzés közben egy Opel kocsival ütközött össze. A motorvezető az úttestre zu­hant, és sérülésekkel szállítot­ták kórházba a mentők. , VI. szám alatt közlemény je. lent meg, amelyet a Pénzügyi Közlöny április 27-i száma tartalmaz. A takarékpénztári számlatu­lajdonosok figyelmét pedig a 402/1972. MNB—OTP bank­közleményre hívjuk fel, amely ugyanebben a Pénzügyi Köz­lönyben jelent meg. Az egyedi nagyberuházások megvalósítása során létesített bérlakásokkal kapcsolatos egyes kérdéseikről fontos É VM -állásfogl al ás jelent meg a Pénzügyi Közlöny április 27-i, 10. számában. Az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság alkotmányá­nak egységes szövegéről az 1972. évi I. törvényt a Magyar Közlöny április 26-i. 32. szá­mában találjuk. A Társadalombiztosítási Közlöny ez évi 4. száma a me­zőgazdasági szakszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló 3/1972. számú Korm.-rendele- tet tartalmazza, ezenkívül több fontos bírósági határoza­tot ismertet, amely gyermek- gondozási segéllyel, nyugdíjjal kapcsolatos, és érdekli a szülő nőket is. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága ás a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: DR. LOKOS ZOLTÁN Főszerkesztő- b ely ettes: SÁGI AGNES Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, VQL. Somogyi Béla u. ft. 1L emu Levélcím: Bp. 10. Posta fiók 10. Kiadóbivatal: Budapest, VLIL Blaba Lujza tér 3. A szerkesztőség es a kiadóbivatal központi telefonjai 313—100. Hí—220. Titkárság- UO—441. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. INDEX: 25 064 Terjeszti a Magyal Posta. Elő­fizethető bármely oostabivatalnál, a kézbesítőknél, s posta Hírlap­üzleteiben es a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V- József nádor tér L sz.i Előfizetési díj i Hónapra 20 forint. j l

Next

/
Oldalképek
Tartalom