Pest Megyi Hírlap, 1972. április (16. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-12 / 85. szám

^ pcsMe&yli hírlap - kplon kiadasa* XVI. ÉVFOLYAM, 85. SZÁM 1972. ÁPRILIS 12., SZERDA Példás rend az Aranykalászban Tűrhetetlen állapotok a vendéglőkben SZAKKÉPZETLEN SZAKÁCSOK - FÖLDRŐL TÁLALT LEVES ÉS HÚS ELŐADÁS A VENDÉGLÁTÓKNAK A Vöröskereszt városi szer­vezete és az egészségügyi ál­landó bizottság kezdeményezé­sére kedden tanácskozásra gyűltek össze a város vendég­lőinek, büféinek, konyháinak alkalmazottai. Dt. Faith István kettős mi­nőségben tartott előadást; mint az egészségügyi állandó bizott­ság elnöke, és mint az állat­orvosi hivatal vezető főorvosa. Arról beszélt, tiszták-e, rende­zettek-e a város vendéglátó egységei, főleg a konyhák. Elő­adása előtt az állandó bizott­ság tagjaival meglátogatta a Rigó Jancsi, az Aranykalász, a Cifracsárda vendéglőket és a Finom falatok boltját. Mind­egyikben rendetlenséget, tisz- tátalanságot talált. A személyzet mindenütt ar­ra hivatkozott, hogy a várat­lan jó idő miatt a vártnál sokkal többen keresték fel vasárnap a vendéglőket, kocs­mákat. Már pedig a tél után mindig tavasz következik és a mostani korai tavasz már hetekkel ezelőtt beköszöntött. Az üzletvezetők arra hivat­koztak, hogy egy takarítónő nyolc óra alatt nem képes ren­det teremteni, amikor a for­galom hirtelen felszökik. Csakhogy semmilyen rendelet nem írja elő egyetlen üzletve­zetőnek sem, hogy az üzlet ka­pacitásán felül kiszolgáljon vendégeket. Sokkal kevesebb baj származik abból, ha a vendéggel ud­variasan közlik, elfogyott az étel, mintha a földre tett fazékból, lábasból tá­lalják a levest, meg a húst. Dr. Faith István megjegyez­te, hogy nemcsak az átlag ál­lampolgár, de a vendéglátó szakmában dolgozók sem ke­zelik helyesen a frizsiderben levő élelmiszereket. Az egyik vizsgált helyen a felső polcon csöpögő hús, alatta salátának készülő nyers káposzta volt jégkockák társaságában. Igen­csak meglepődne, akit cola- ivás után a kórházba szállíta­nának salmonellás fertőzéssel és megtudná, hogy a nyerská­poszta és nyershús társaságá­ban tárolt jégkockáktól lett beteg. A vizsgált helyek közül egyedül az Aranykalász hideg­konyhájában uralkodott pél­Horváth József, a Rákóczi Termelőszövetkezet agronó- musa a tavaszi mezőgazdasá­gi munkák mellett folyó két fontos munkáról tájékoztatott minket. — A 300-as szakosított te­henészeti telep teljes állomá­nya mentesítés alatt áll. Je­lenleg még 120 darab növen­dékmarha van az istállóban. Ezután következik az istállók alapos nagytakarítása, fertőt­lenítése, vadgalamb- és veréb­irtás. Ennek befejezése után, szeptemberben érkezik az első 150 vemhes üsző, amely már gümőkór- és brucellózismen­tes lesz. — Az aszályos évkezdet ne­künk is sok gondot jelent, de felkészültünk az öntözésre. Jelenleg a kertészeti növénye­ket öntözzük, és megkezdtük az újonnan telepített 32 hol­das lucernásunk indító öntö­zését is. Száznyolcvannyolc holdas öntözött területünkön az idén ■ szántóföld és rét- legelő öntözést végzünk. Eh­hez rendelkezésünkre állnak a megfelelő vízhozamú kutak, rendben vannak a szivaty- tyúk, folyik a csőlefektetés. Mindössze néhány villanysze­dás rend. Másutt a tiszta ab­roszokon bukósisak, kará­csonyi villanygyertya díszel­gett, mellette sikárkefe, söprű, sósav, sőt az egyik alkalmazott biciklije is. A nyitott lisztes­zsákok közelében patkánymé­reg virított, őskori fanyelű kések sorakoztak a fiókokban, s az egyik madzaggal összékö- tött habverőn évek óta rárakó­dott szenny éktelenkedett. Az ételek egy része a földön ta- karatlanul várt a tálalásra. A legnagyobb baj, hogy valamennyi helyen szak­képzetlen szakácsok főz­nek, amit pedig a törvény tilt. Vendégek jártak a minap a Rákóczi Termelőszövetkezet­ben. Jobban mondva, nem is vendégek, hanem üzletfelek. A dégi (Fejér megye) Sza­badság Termelőszövetkezet el­nökének, Kovács Györgynek a vezetésével az Élmunkás té­ri bolt megvásárlásáról be­széltek és döntöttek. Az öt- személyzetes bolt, teljes be­relési munka van még hátra, és még csöveket kell vásárol­ni. Mindenütt kézilányok a sza­kácsok. Ez egyik magyará­zata az észlelt hibáknak. Sok múlik azon, hogy a vál­lalatok vezetői a meglevő esz­közökkel akarnak-e normális körülmény eitet teremteni, vagy sem. Dr. Faith István főorvos ezen a tanácskozáson köszönte meg, példaként említette az ÁFÉSZ vezetőinek hathatós intézkedéseit, akik a hírhedt Központi Étterem konyháját mintaszerűen berendezték és a közegészségügyi kívánal­maknak megfelelően betartják a közegészségügyi szabályokat. (takács) rendezéssel 270 ezer forintért gazdát cserélt. Az Élmunkás téren ezután a dégiek árusítják a termelő- szövetkezetük és a háztáji ter­mésük legszebb zöldségféléit, meg a vágóüzemükben készült húsárukat. A Rákóczi Termelőszövet­kezet megkezdte a termelő- szövetkezetnek kevés hasznot hozó üzlet felszámolását. Járművásár A vasárnapi napsugár sok helyi és vidéki íutó-, motor­kerékpár-tulajdonost, érdek­lődőt csalogatott a Cifra-csár­da melletti autóvásárhoz, ahol a szemlélődés nagyobb volt a tényleges1 üzletkötésnél. • • ütvén ember nem számít? Évek óta panaszkodnak a nagykőrösiek, hogy a város­ban nem lehet kapni sem ke­firt, sem joghurtot egyetlen egy csemegeüzletben, tejbolt­ban sem. Egy ideig a Rigó Jancsi büfében árusították, de mivel a vállalat külön hozatta Budapestről, a folyamatos szállítás akadozott. Amikor az elmúlt év végén a kecskeméti új tejüzem meg­kezdte működését, a körösiek örömmel üdvözölték, azt hit­ték, régi óhajuk teljesül. A kecskeméti tejüzem nem­régiben értesítette is az üzle­tek vezetőit, hogy teljes kapa­citással működik és megkez­di a különféle tejtermékek szállítását. A Rákóczi úti ÁFÉSZ házibolt vezetője azon­nal élt a lehetőséggel — nála rendeltek a gyógyszertárak, illetve az állatorvosi hivatal vezetői joghurtot. A joghurt nem jött meg a kért napra, a városi tejüzem azzal utasí­totta vissza a rendelést, hogy ötven pohár joghurtot nem ér­demes küldeni Kecskemétről. Irtják a dúvadakali A Szabadság Vadásztársa­ság, a Hangács, a Fekete, Zsí­ros és Kálmánhegyi dűlők külső részén a Búz-féle erdő­ben április 30-ig irtja a szár­nyas és szőrmés ragadozókat. A jelzett területen kitett csalétkekhez nem szabad hoz­zányúlni, és bár táblák hívják fel a tilalomra az arra menő­ket, mégis kérik, hogy külö­nösen a gyermekeket ne en­gedjék szabadon kószálni, il­letve ne engedjék a csalét­kekhez hozzányúlni. Négy üres garázs autólakót keres Évről évre szaporodik a vá­rosban az autótulajdonosok száma, az új autósoknak ko­moly gondot okoz a garázs biztosítása. Ugyanakkor kész, új gará­zsok várnak üresen az autók­ra. A napokban ugyanis a Ceg­lédi úti lakótelepen jártam, ott hallottam, hogy a két új, 20—20 lakásos OTP-házban minden lakás elkelt, de a la­kásokhoz épített garázsok kö­zül négynek nem akadt gazdá­ja. Ezeket a garázsokat most külön árulják, áruk 20 ezer forint. Ma: író-olvasó találkozó Ma este 6 órai kezdettel Raffai Sarolta írónővel talál­koznak olvasói a Kőrisfa Cuk­rászdában. Az író—olvasó találkozót az ÁFÉSZ nőbizottsága rendezi. Utalvány sok vásárlásért Az ÁFÉSZ megkezdte tag­jainak a vásárlási utalványok kiadását. Információnk sze­rint azok a tagok, akik idő­ben leadták vásárlási köny­vüket, most visszatérítést kap­nak utalvány formájában a Kőrisfa cukrászdában. AVATÁS ELŐTT Ma délelőtt 10 órakor ünnepség keretében adják át a Gépjavító- és Faipari Ktsz Ceglédi úton épült új autószervizét. Felkészülnek az öntözésre Gümőkórmentes a Rákóczi Tsz tehenészete KÍMÉLJÜK A MEHEKET A szakember intelmei A református temető kör­nyékén lévő méhészeknek ko­ra tavasszal rendkívüli nagy kárt okoztak a figyelmetlen zártkerttulajdonosok. Ugyanis a kajszi-, a korai barack- és a mandulavirágzás idején, ami­kor pedig kiskertekben tilos a permetezés, a kijáró méhek 50—100 százaléka elhullott. A szaklapok és szakembe­rek naponta elhangzó intelmei ellenére sem árt, ha újból el­mondjuk, hogy a gyümölcs­fák permetezését a virágzás idején mellőzni kell. Nem használ a virágnak a beleju­tott mérgező anyag, és halálos veszedelmet jelent a viráglá­togató méheknek, amelyek a termésképződés alapját, a por- zást végzik, önmagának is árt a permetező, mert a méhészek kártérítési követelését teljesí­tenie kell. Sziromhullás után »cell permetezni az elvirágzott alma-, körte-, szilvaféléket, a poloska szagú darázs kártétele ellen, a megfelelő növényvédő szerekkel. Választhatnak a 'kiskerttulajdonosok a kvasz- sziafőzet, ELivol E, Nogosz 50 EC, Hungária L—2 permetező, Vapona EC között. ELKELT A BOLT Új tulajdonos a Dunántúlról Pikíroznak, locsolnak A Dózsa Termelőszövetkezet kertészetében az idén is szor­goskodnak a munkavállalók. Ahogy felmelegedtek a napok, le­kerültek az üvegházakról a tetők, és megkezdődött a pikírozás. Mészáros Lászlóné és Bakos Istvánná sokat görnyed, míg a hajszálnyi kis palántákat a földbe ülteti. A fóliaházakban tápkockákban növekedtek a paprikapa­lánták. A palántákat Szűcs Ambrus és Szijj István dédelgeti, locsolgatja, és a meleg áprilisi napsütésben szellőztetik a fó­liaágyakat. Foto: Kiss András Dotációval Egy tanyán élő nénike házában történt. A közeli tanyá­ban élő szomszé­dok már régóta nehezteltek rá, mert a telkén el­szaporodott patká­nyok látogatására a környék nem tartott különösebb igényt. Küldtek hát egy szakem­bert a nénihez. — Görénnyel, kutyával kiirtom a patkányt, da­rabját egy tíze­sért. Az üzlet az asz- szony jóváhagyó bólintásával meg­köttetett — tíz forint nem a vi­lág. Munkához lát­tak az idomított állatok. Gyűlt a „termés”, egy pat­kány, két patkány, három ... négy ... öt... — Hétnemjóját neki! Több pén­zem már nincs! — kiáltotta a néni kétségbeesve. Ijedten néztek össze a szomszé­dok, mivel a gö­rény meg a kutya még igen-igen to- porzékolt, sok pat­kány jelenlétét sejtetve. Ki is fogtak összesen ti­zenkilencet ... de előbb a szomszé­dok is megszavaz­tak némi dotá­ciót a patkányir­táshoz. M. J. Hanusz Judit: megyei úttörő tomászbajnok A nyári úttörő-olimpia Pest megyei leány tornászdöntőjét 4-én Cegléden rendezték. Jó, izgalmas versenyt láthattak a nézők. Serdülő I. osztályban 6 csa­pat indult. A ceglédiek és a körösiek nagy harcot vívtak, és kiemelkedtek a mezőnyből; a mieink talán jobbak voltak. Minimális különbséggel, 123,9 ponttal, a Nk. Petőfi iskola csapata (Dudás Irén, Fejes Er­zsébet, Kása Erzsébet, Pécsi Judit, Olasz Zsuzsanna, Kiss Judit), a második helyen vég­zett. Dudás és Fejes teljesít­ménye külön említést érde­mel. II. osztályú csapatban (4 induló): ... 2. Nk. Arany Is­kola (Hanusz Judit, Horváth Csilla, Kulcsár Ágnes, Bod- zsár Júdit, Vörös Sára, Bán- hegyesi Irén). Itt is kevés ponttal előzte meg a győztes a körösieket. II. osztályú egyéniben (4 fő): Hanusz Judit (Nk. Arany iskola) kevés különbséggel, de megnyerte a megyei bajnok­ságot, s továbbjutott a területi döntőbe. Szabó Ambrus városi úttö­rőcsúcsot lőtt. 6-án, a tormási MHSZ-lőté- ren rendezték a nyári úttörő­olimpia városi légpuskás dön­tőjét. Iskolánként maximá­lisan 3 leány és 3 fiú indul­hatott. A legjobbak: Fiúk (12 induló közül): 1. Szabó Ambrus (Petőfi iskola) 10/85 (városi csúcseredmény), 2. Cseri György (Petőfi) 10/74, 3. Kiss Pál (Petőfi) 10/66, 4. Szőke László (Rákóczi) 10/60. Lányok (9 induló): 1. Antal Zsuzsanna (Arany) 10/64, 2. Vas Éva (Kossuth) 10/43, 3. Cs. Kiss Eszter (Kossuth) 10/42, 4. Szarvas Edit (Arany) 10/37. Az első 3—3 helyezett okle­velet kapott, s egyúttal Nagy­kőrös színeit képviseli a me­gyei döntőben. Járási foci Albertirsai Vasutas I—Nk. Volán 6:0 (2:0). Volán: Patay (Susán) — Koroknai, Kristóf, Bogdán (Ondó), Horváth A., K. Varga, Nagy Gy., Szilágyi, Mészáros, Száraz J., Podma- niczky. A 21-esek pályáján le­játszott bajnokin a listavezető erőnlétben és technikailag is jobban képzett volt, s megér­demelten nyert. Az I. félidő­ben a Volán egyenrangú volt. A játékvezető 2:0-nál egy li­est nem adott meg a hazaiak javára, s a Volán kapufát is lőtt, jó: Kristóf, K. Varga, Bogdán. Csütörtöki sportműsor Kosárlabda Nagykáta: N. Gimnázium— Nk. Ped. férfi ifjúsági megyei bajnoki mérkőzés. S. Z. I I S « P ■ O ■ R ■ T

Next

/
Oldalképek
Tartalom