Pest Megyi Hírlap, 1972. április (16. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-25 / 96. szám

im. április 25., kedd 7 mem KfCirtap Bevált a kísérleti iskolák kísérlete Vasárnap befejeződött Szé- 'kesfehérvárott a kísérleti is- | kólák pedagógusainak és diák­ijainak tanácskozása. Az or- Jszág 53 közép- és szakmun- 'kásképző iskolájából érkezett 'nevelők és fiatalok azt vizs­gálták: bevált-e a két éve 4 meghirdetett mozgalmi kísér­het, melynek célja a KISZ- munka hatékonyságának nö­velése, az alapszervezetek szo­cialista közösséggé való for­málása és a KlSZ-szerveze- tek önállóságának növelése volt. A kétnapos tanácskozáson megállapították, hogy a kí­sérlet beváltotta a hozzá fű­zött reményeket. Ki nem bírja, ki nem szekta a kapót Két hónap alatt egy traktor ára A pilisi Űj Élet Termelőszö­vetkezet tagjai a közelmúltban tartották tervtárgyaló közgyű­lésüket. Jó gazdák módjára olyan határozatot hoztak, hogy — tekintettel a szövetkezet munkaerőhelyzetére — a rea­litásoknak megfelelően alakít­ják át a vetésszerkezetet. • Ezt a szövetkezetét a jók között tartják számon. Nem kockázatos dolog ez a változ­tatás? — Néhány számadat a kí­vülállót is meggyőzi, hogy szükség van rá — mondja Sedró János, a téesz elnöke. — A tagság száma 431, közülük 195 már nyugdíjas, illetve já­radékos, hatvanan pedig erő­sen közelednek a nyugdíjkor­határhoz. A munkaképes tag­ság 170—175; ebből ötven em­ber a gépparkkal dolgozik: szerelő, rakodó vagy gépkeze­lő; harmincán fogatosok, ti­La mágiáik, íiaíí vígya RONGYGYŰJTŐ HETEK ÁPRILIS 29-IG Minden 1 kg tiszta, szines vagy fehér háztartási pamut­rongyért, valamint minden 5 kg vegyes háztartási rongyért az ellenértéken felül ajándéksorsjegyet is ad a MÉH. FŐNYEREMÉNY: 3 szobából és teraszból álló, „Pilis” tipusú nyaralóház. További nyeremények: IBUSZ külföldi utazások, ORION- televíziók, vásárlási utalványok és még ezernél több értékes nyeremény. A vásárlási utalványt nyert sorsjegyek közvetlenül bevált­hatók a CENTRUM ARUHAZAKBAN ÉS AZ AFÉSZ-BOLTOKBAN Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy minden típusú olajkályha és villanykályha 12 havi részletre, 20% előleg lefizetése után; Hajdú Szuper automata mosógép 15% előleg lefizetésével, 18 havi részletre, OTP hitelakcióban kapható aPIK szaküzletekben és vegyesiparcikk-boltjaiban Pest megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat zenketten állattenyésztők, 16 errfbert foglalkoztat a kerté­szet, néhányat a szövetkezet boltjai, és mindössze 60—65 ember jut a két növényter­mesztési brigádba. Tavaly még száznál többen voltak, ám az ősz óta harmincötén mentek nyugdíjba. • Elöregedett a szövetkezet tagsága? — Nem mondhatnám, a ko­rábbihoz képest négy évvel csökkent az átlagéletkor, szép számmal léptek be fiatalok. Csakhogy a fiatalok zöme asz- szony — bejáró munkásfele­ség —, aki nem szokta meg a kapálást, a férfiak pedig főleg a gépekkel hajlandók dolgoz­ni. Az a korosztály, amelyik még a kapához szokott, Való­ban kiöregszik, nem bírja már a nehéz fizikai munkát. Ez a helyzet kényszerít arra ben­nünket, hogy olyan növény- kultúrákkal foglalkozzunk, amelyeknek termesztése maxi­málisan gépesíthető. • Mit jelent ez a változás? — Burgonyaterületünk 180- ról 120 holdra, a vetőmag­kukoricáé 700-ról 600-ra csök­ken. Tavaly 30 holdon termel­tünk cukorrépát, az idén tel­jesen elhagyjuk. Rátérünk a minőségi *vetőmagtermesztés­re, mert ez teljesen gépesíthe­tő, s a tisztításával sok asz- szonyt tudunk foglalkoztatni. • Mit terveznek az állatte­nyésztésben? — Nálunk csak szarvasmar­ha van: 100 tehén és 190 nö­vendék-, illetve hízómarha. Az állatállományunk fiatal — nemrég fejeztük be a negati- vizálását —, emiatt a jejési át­lag egyelőre nem magas, vi­szont minőségi felárat kapunk a tejért. Ez év végére szeret­nénk elérni a minimum 3000 literes fejési átlagot. Aztán más módon is megpróbálunk „pénzt csinálni”: van egy 144 férőhelyes borjúnevelőnk, amiből a növendékmarhák ki­kerülnek szabadtartásra. Is­tállójukat az év egy részében bérhizlalással szeretnénk hasznosítani. Szerződést kö­töttünk az Állatforgalmi Vál­lalattal kéthónapos turnusok­ban 100—100 darab marha hiz­lalására. Minden turnus vé­gén 120 ezer forintot kapunk — vagyis egy traktor árát!- ny. é. 4600 tengely az Ikarusnak Az Ipari Szerelvény- és Gépgyár alapvető feladata, hogy elegendő ipari szerel­vénnyel lássa el az országot. Feladatát azonban nem tudja teljesíteni, mivel a gyár nem kap az elő­állításhoz szükséges ele­gendő acél- és szürke­öntvényt, ezért tevékenységével csak az igények hetven százalékát tudja kielégíteni. Emiatt az elmúlt esztendő­ben nehéz helyzetbe került a gyár, keresték a kiutat, meg kellett találniuk a szükséges fejlesztés alapjait. Természe­tesen csak oly;an . gyártmány készítésébe kápcsolódhattak be, amely öntvényt nem igé­nyel. A múlt év elején megálla­podást kötöttek az Ikarusszal, gyártási kooperáció jött létre közöttük, s az Ipari Szerel­vény- és Gépgyár vállalta az autóbusz első tengely gyártá­sát, illetve szerelését. A gyár nagyon hamar átállt az új munkára. Az év első két hó­napjában folytak az előkészü­letek, egy addig üres üzem­csarnokot átalakítottak és be­rendeztek tengelygyártásra. Az első negyedévben a gyár eleget tett kötelezettségeinek, 20,2 millió forintos tervét 20,9- re teljesítette. Az ISG tehát szervesen be­kapcsolódott a közúti jármű­programba, és egy nagyon fon­tos alkatrész gyártását vállal­ta, amelyet eddig az Ikarus az ország különböző tájain, kis tételekben tudott elkészíttetni. A vezetők azonban nem­csak az úgynevezett A—1-es első tengely gyártásban, ha­nem ennek továbbfejlesztett változatainak készítésében is megállapodtak. Jövőre ugyan­is újabb típusokkal gyarap­szik az Ikarus-család, meg­kezdik a többi között a 260-as városi, a 280-as csuklós autó­buszok készítését is. Az ISG már a második negyedévtől hozzáfog az ezekhez szükséges hátsó kormányzott tengely gyár­tásához is. A gyár vezetői és dolgozói szeretnének a jövőben az autóbusz alkatrész gyártásába is bekapcsolódni. Ehhez azon­ban egy-két kovácsgépre lenne szükségük, melyen akár 4 kilós darabokat is lehetne saj­tolni. Megállapítható, hogy az ISG profilváltozása előnyös volt úgy a gyár, mint a közúti jár­műprogram maradéktalan vég­rehajtása szempontjából. A megállaptfdás szerint jövőre az új autóbusztípusokhoz már csak az ISG gyártja a ten­gelyeket, s 6000 darabot készít belőle. (f. b.) HOL TART A VILLAMOSÍTÁS? Következik: Mende December 31-re elkészül Bu­dapest és Nagykáta között a vasút villamosítása, így a köz­lekedés gyorsabb és kényel­mesebb lesz. Ha Nagykátáig elkészül a vonal korszerűsí­tése, jövő év elején a mun­kások és a szerelők tovább dolgoznak az újszászi szaka­szon. A felsővezetők jelenleg Gyömrőig kész, a szerelők most az állomáson dolgoznak, to­vább feszítik a huzalokat. Rákoshegy és Maglód állomá­sokon már befejeződött az oszlopállítás, ezeken a helye­ken ugyancsak a vezeték fe­szítése van hátra. Az oszlopállítók és a ve­lük együtt dolgozó univerzá­lis munkaszerelvény jelene leg Gyömrő és Mende között tevékenykedik, s mivel Men­de állomáson már befejezték a munkát, a hónap végén ide vonultak át a felsővezeték- szerelők. Nemsokára tehát újabb lépéssel, a Mende és Sülysáp közötti szakasz kor­szerűsítésével jutnak köze­lebb Nagykátához. Tíl ÉVI FEGYHÁl Ráfizetett a szívós betörő Lapunk többször is foglalko­zott Szivák Lajos és társai bűnügyével. A 23 éves segéd­munkás 1971. október 9-én éj­jel F. Z. fiatalkorú, annak bátyja, Fodor László 19 éves, Hefler Antal 19 éves és Cy. 1. 16 esztendős társával betört a délegyházi posta- hivatalba. A padlóhoz rög­zített vasládát felfeszítet­ték, de mert nem sikerült felnyitniuk, kivonszolták a kukoricásba, ahol nyugodtabban dolgozhat­nak. A zsákmányolt 90 ezer fo­rint apróját szétszórták, az el­rabolt 89 ezer forintnyi papír­pénz kis részét Szivák szétosz­totta társai között, hogy sem­misítsék meg ruháikat, cipői­ket, s vegyenek helyettük újat. Körülbelül 10 ezer forintot el­szórakozott, a többit szülei la­kásán elrejtette. Anyjának tíz­ezer, húgának kétezer forintot „juttatott”, sógorának is adott 15 ezret részben motorvásár­lásra. A bűncselekményt egy hé­ten belül felderítették. A rendőrség október 14-én Szivák pesterzsébeti laká­sán megtalálta a vaskazet­tában elrejtett maradék 40 ezer forintot is. Betétkönyves orgazdák A tolvaj mellett két orgaz­da is a bíróság elé került egy üllői lopás ügyében. Blázsik András üllői szál­lásadójától ruhákat és két ta­karékbetétkönyvet lopott. A ruhákat megtartotta, az 50 ezer és 10 ezer forint kiváltá­sára jogosító betétkönyvek­kel azonban nem mert jelent­kezni az OTP-irodában. Az egyik budapesti szórakozóhe­lyen megpróbált túladni zsák­mányán, 4 ezer forintért áru­sította ki a 60 ezret... A ven­dégek közül Hegedűs József 36 éves, büntetett előéletű miskolci alkalmi munkás és Bialkó Barnabás 43 éves bu­dapesti gépkocsivezető jelent­kezett vevőnek:, átvették a betétkönyveket, s megígérték, nemsokára kifizetik az árát. Erre azonban már nem ke­rülhetett sor, mert időközben Blázsik Andrást elfogta a rendőrség, s hamarosan kéz­re kerültek orgazdái is. A tolvajt 3 év 6 hónapi szabad­ságvesztésre ítélték, a két or­gazda pedig 10—10 hónapi büntetésen „osztozhatott”. E bűncselekmény nyomozá­sakor vallotta be Szivák elő­zőleg elkövetett, mindaddig felderítetlen bűnténysorozatát is, amelyek közös jellemzője, hogy szeretett visszajárni a régi munkahelyeire, de kizáró­lag pénzszerzés céljából. 1970 augusztusában a Fővá­rosi Takarító Vállalat telepéről emelt el egy 6800 forintot és szakszervezeti bélyegeket tar­talmazó vaskazettát. A követ­kező hónapban a Földmunkát Gépesítő Vállalat telepén kí­sérletezett fiatalkorú társával, de a páncélszekrény ellenállt, s így csupán néhány forinttal és két MHSZ-lőfegyverrel tá­voztak a tetthelyről. Háromhó­napi „pihenés” után közvetle­nül karácsony előtt, a XX. ke­rületi Duna csárda ablakán mászott be üres zsebbel — és zsebében 500 forinttal mászott ki. 1971 augusztusában Buda­pesten, a Vadevezős úti Laji csárda ajtaját feszítette föl, de csupán a vezető ezer forintját találta ott. Az aránylag nagy ráfordí­tással járó krimisorozat mind­eddig nem hozott túlzott hasz­not. A szívós Szivákot azonban nem törte le a kudarckam­pány. A múlt év októberében új erővel rugaszkodott neki a Taksony és Vidéke ÁFÉSZ 13. számú boltjának. Lefűrészelte a lakatot — de nem talált egy vasat sem. Minden újabb akciójához új garnitúrát toborzott, a postarablást hajtotta vég­re a legnagyobb statiszté­riával. A kitartást siker koronázta, ám a 100 ezer forintot megkö­zelítő zsákmány (amellyel visszakanyarodunk történe­tünk elejére) nemcsak élete legnagyobb eredményét, ha­nem túlzott nyilvánosságot is jelentett számára: a Kék fény­ben való tv-szereplést s a bűn­üldöző szervek beható érdek­lődését. Négynapos tárgyalás után a Pest megyei Bíróság dr. Kor- pássy-tanácsa hirdetett ítéle­tet most — első fokon — a szerteágazó bűnügyben. Szivák Lajos 23 éves segéd-, munkást összes, részben bűn­szövetségben, visszaesőként el­követett bűntetteiért halmaza­ti büntetésül fegyházban el­töltendő 10 évi szabadságvesz­tésre ítélte. Az egy rablásban és postarablásban részt vevő F. Z.-t a fiatalkorúak börtöné­ben végrehajtandó 5 évi elzá­rással, a különböző cselekmé­nyekben részt vevő, összesen 12 társát egy-két évi elzárásra — id. Szivák Lajosnét (a bű­nöző édesanyját) és Bodó Ti­bort (a sógorát) kétévi próba­időre felfüggesztett, egy-egy évi elzárásra ítélték, utóbbiakat orgazdaságért. A két elsőrendű bűnös és társaik egy része fellebbezett. P. G. Támadás — bosszúból Súlyos testi sértésért indí­tott bűnvádi eljárást a rend­őrség Varga Szilárd 28 éves, büntetett előéletű gépkocsive­zető és Molnár Sándor 18 éves alkalmi munkás ellen. A két fiatalember Nagykátán, az Üttörők útján megtámadta és leütötte M. János 39 éves gép­kocsivezetőt. Földre zuhant áldozatukat ütötték, rúgták, s végül csak néhány járókelő­nek sikerült megakadályozni a további bántalmazást. M. Jánost súlyos sérülésekkel szállították a ceglédi kórház­ba. A nyomozás kiderítette, hogy a támadás bosszúból történt: aznap délelőtt M. János akadályozta meg, hogy kollégája, Varga Szilárd ré­szegen üljön a volán mellé..! A verekedőket a rendőrség őrizetbe vette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom