Pest Megyi Hírlap, 1972. április (16. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-07 / 81. szám

1972- április 7., péntek Hicni kKítUsp Középfokú óvónőképzés Egy évvel ezelőtt 948 óvónő dolgozott Pest megyében, de több mint 16 százalékún, nem rendelkezett szakképesítéssel: áz országos és a fővárosi hely­zethez képest itt elmaradás mutatkozik. Szentendrén pél­dáid — ahol az óvodákat a közeljövőben ugyancsak bőví­tik — jelenleg is négy ké­pesítés nélküli óvónő dolgo­zik, s hét állás betöltetlen. Ezen — a szakképesítés nél­küli óvónők beiskolázása mel­lett — középfokú óvónőkép­zéssel igyekeznek segíteni a megyében. Mint már hírt ad­tunk róla, a következő tanév­ben a nagykőrösöi Arany Já­nos gimnáziumban óvónő­képző tagozatos osztály indul. E középfokú képzőben 30—32 helyre összesen 170 lány je­lentkezett. A felvételizőkkel ezekben a napokban beszél­getnek. Közülük a legjobb bi­zonyítvánnyal, magyar osz­tályzattal, testnevelési képes­séggel, beszéd- és rajzkészség­gel, énektudással rendelkezők kerülnek az óvónőképző tago­zatos osztályba, ahol már az új óvodai nevelési program je­gyében oktatnak. A leendő óvónők számára gyakorló óvo­dát jelölnek ki a városban. A felvételt nyert elsőosztályosok kétharmadát kollégiumban is el tudják helyezni, de a ter­vek szerint a jövőbén bővítik számukra a nagykőrösi Arany János gimnázium leánykollé­giumát is. A kritikus pont: 19,6 fok Préselik vagy extrudálják — Új üzem Solymáron Tulajdonságai: majd n íáiil, 'min minr­den anyagnak ellenáll, 'mínusz 180 Celsius foktól plusz 260 fokig használható. Neve: poli­te traflu oretilén, azaz teflon — s magyarországi neve, PE- MÜFLON. A napokban állí­tották elő az első három tég­lalap alakú tömböt Solymá­ron, a Pest megyei Műanyag- ipari Vállalat új üzemében, amely a berendezésekkel együtt 5 és fél millió forintba került. P ol itetrafl u oret i lén t kétféle halmazállapotban — porban és pasztában — a világon hat ország állít elő. Solymárra a Szovjetunióból és Angliából érkezett szállítmány. — A PEMÜFLON-üzemet a technológiai sorrend figyelem- bevételével tervezték meg. Az alapanyag a raktárból kétféle eljárással válhat PEMUFLON- ná: préseléssel és pasztaextrú- zióval — tájékoztat Arató Emilia vegyészmérnök. Az alapanyag, a fehér por alakú poldtetrafituoretilén kriti­kus hőmérséklete a 19,6 fok. Fontos, hogy feldolgozása csak efölötti hőmérsékleten történhes­sen, ezért a raktárból az előkészít» helyiségbe kerül, ahol áillan­Edilmac típusú toronydaruhoz kezelőt, vizszerelőt (nyugdíjast is), kőműves, asztalos, ács, hidegburkoló, burkoló, parkettás, tetőfedő, épületbádogos, villanyszerelő, vasbetonszerelő, lakatos, festő és könnyűgépkezelő szakmunkásokat, gépkocsivezetőket, segéd- és betanított munkásokat (16. évüket betöltött fiúkat is), raktári segédmunkásokat, rakodókat, kubikosokat azonnali belépéssel felveszünk. rŐW>/////<y///////A ssssssssssssssssssss* Jelentkezni lehet: a Prosperitás Ktsz munkaügyi osztályán Bp. IX., Viola u. 45. Iicl megteltei, Y&Áí vigyő RONGYGYUJTO HETEK ÁPRILIS 29-IG Minden 1 kg tiszta, színes vagy fehér háztartási pamut­rongyért, valamint minden 5 kg vegyes háztartási rongyért az ellenértéken felül ajándéksorsjegyet is ad a MÉH. Főnyeremény: 3 szobából és teraszból álló „Pilis” típusú nyaralóház. További nyeremények: IBUSZ külföldi utazások, ORION-televiziók, vásárlási utalványok és még ezernél több értékes nyeremény. dóan húsz fok feletti a hőmér­séklet. Itt 3—4 napig tárolják, ekkor kicsit megcsomósodik, így fellazító berendezésen szi­tálják át — a portól sugár- ionizátor védi. Ezután kerüli sor a préselésre, azaz az egyik fajta eljárásra. Egyelőre két prés — száz- és kétszáz tonnás .— „zsugorítja” az anyagot, a Pest megyei Műanyagipari Vállalat terve azonban az, hogy egy ezertonnás présit is felszerel az új üzemben. A ki­mért, előre meghatározott mennyiségű port teháit Ö6sze- préselik, olyan lesz, mint egy homokpogácsa, csak persze ke­ményebb, azonban ebkor még törékeny, a szemcséket egy­másba kell olvasztani, hogy előállíthassák a szilárd PE- MÜFLON-tömböket. Az össze­olvasztás a színtér-kemencék­ben történik, ahol a formája már nem változik az anyag­nak, csali a hő hatására a tömb áttetszővé válik. Egy kö­zepes méretű lapot körülbelül húsz óra hosszait kell 380 fo­kon tartani, de a kemence fel­fűtése és lehűtése is program­szerűen történik. — Egy 4x20x20 centiméte­res tömb körülbelül 4 ezer forintba kerül, drága bizony a PEMUFLON — mondja a vegyészmémöknő. — Vagy félkész termékként tömb alakban, vagy készter­mékként a forgácsolóműhe­lyünkben alakítjuk a kívánt formára a különleges műanya­got. A pasztaextrúzió másfajta eljárást igényel. Az alapanya­got először összekeverik ben­zinnel vagy paraffinolajjal — pasztává. Összesajtolják és du­gattyúval préselik át meghatá­rozott méretű formázón. A port azonban ekkor hűteni és nem melegítem kell, két napig nulla—mínusz öt fokon tárolják, s csak utána keverik pasztává. Miután a dugattyú a formálón átpréselte, még nem kerülhet a kemencébe, mert az anyag gyúlékony szert tartalmaz. Egy napig pihente­tő szekrényben fűtik gőzzel, így elpárolog a benzin, vagy a paraffinolaj. A nem hőkezelt műanya­got szigetelésre, tömítésre használják — ebben az esetben nem a pi­hentető szekrényben, hanem zsírtalanító fürdőben oldják ki belőle az idegien anyagot, s henger közé téve, fonallá la­pítják a PEMÜFLON-t. A hő­kezelt műanyagot cső alakban értékesítik. Az üzempróba sikeres volt, ezért az áprilisi próba- üzemelés után már negyvenen dolgoznak majd a solymári új (Foto: Urbán) üzemben, ahod évente 20 ton­na PEMÜFLON-t állíthatnak elő. T. E. Összkomfortos kemping Évről évre növekszik Deb­recen idegenforgalma. Az el­múlt esztendőben 445 ezer vendégéjszakát vettek igénybe a városba érkezők, s ez évben majd félmillióra számítanak. A szállodai elhelyezési lehe­tőségek korlátozottak, ezért tovább bővít-k a festői kör­nyezetben lévő nagyerdei kempinget. Az évszázados fák alatt újabb huszonöt össz­komfortos kempingház ösz- szeszereléséhez kezdtek hoz­zá. Mindegyik épületben nap­pali, háló- és fürdőszoba lesz, villanybojler adja a meleg vi­zet. Az új házakkal együtt összesen háromszáz vendéget fogadhat a nagyerdei kem­ping. MALÉV-vei a Dunakanyarba Megkezdődött a „légi nyár” A nemzetközi légiforgalom­ban április elsejével megkez­dődött a nyári szezon. Ebben a menetrendi időszakban a MALÉV 16 partner légitársa­sággal heti 238 menetrend sze­rinti járatot indít a Ferihegyi repülőtérről. A MALÉV nem­zetközi útvonalhálózata kiter­jed Európa, a Közel-Kelet és Észak-Afrika 28 országának 35 városára, s ebből 32 városban MALÉV-képviselet Is műkö­dik. A közeljövőben nyílik meg Varsóban, Oslóban és Zü­richben utazási iroda, amelyek nemcsak a repülni kívánó uta­sokat szolgálják ki, hanem a magyar idegenforgalmat is népszerűsítik. Meleg ételből: 47 ezer adag A Ferihegyi repülőtér for­galma évről évre növekszik. Tavaly például már 339 380 utast szállított a MALÉV. A legtöbb járat — heti 39 — Berlin felé indul, míg a leg­kevesebb Kairóba, Tiranába és Nikóziába. Tavaly készült el repülőterünkön az új catering épület, amely a repülőgépek fedélzeti élelmiszerellátását szolgálja. Tavaly 101 ezer üveg bort, 600 ezer desszertet, 47 ezer adag meleg ételt és 222 ezer adag hidegtálat készítet­tek itt. Továbbra is MALEV- specialitás, hogy valamennyi járatunk fedélzetén magyar bort szolgálnak fel. A MALÉV Air Tours ön­álló utazási iroda saját szerve­zésében tavaly 20 ezer turistát utaztatott az országba menet­rend szerinti és különjárato­kon. A szervezett programok közül a legnépszerűbb a fővá­ros nappali és éjszakai megte­kintése, a dunakanyárbeli ba­rangolás, a pusztalátogatás méneshajtással, kocsi- és lo­vasbemutatóval, borkóstolóval. A MALÉV Air Tours múlt esz­tendei bevétele meghaladta az egymillió dollárt. Bizonyára örömmel vették tudomásul a stewardessek, hogy a nyári idényben új egyenruhát kapnak, három da­rabból álló meggypiros komp­iét. A fedélzeti munka végzé­séhez pedig fehér alapon kék nyomással magyaros mintájú kötényt. Repülőjegy OTP-re Jó kapcsolatot tart fenn a MALÉV az XBUSZ-szal, a COOPTUBIST-tal és EXP- RESS-szel, valamint más uta­zási irodákkal és idegenforgal­mi hivatalokkal, az egyéni és csoportos légiutak megkönnyí­tése érdekében. A forgalom bővítéséért és az utasok jobb kiszolgálásáért a MALÉV fo­lyamatosan növeli budapesti és vidéki ügynöki hálózatát. A küldöldi utasok jobb ellátá­sáért külön kirendeltségek működnek a Royal, Gellért, Intercontinental és a Volga szállókban. Megállapítható, be­vált az a kezdeményezés is, hogy repülőjegyet lehet venni OTP-hitellevélre. A módszer semmiben sem különbözik a már megszokott televízó, vagy hűtőszekrény hitelakciótól. A közeljövőben megkezdőd­nek a Ferihegyi repülőtér utasforgalmi épületrészének rekonstrukciós munkálatai. Ezt úgy igyekeznek elvégezni, hogy a legkevésbé sem zavarják az utasforgalmat, a kiszolgálást. A MALÉV az elmúlt eszten­dőben sokat segített az áru- szállításban. Hatmillió tonna árut juttattak el a föld külön­böző országaiba. Megfelelő együttműködést alakítottak ki a MASPED-del a légi áruszál­lítás növelése érdekében. Várják a TU—154-est Már az idén megkezdik a felkészülést az új géptípus, a TU—154-es fogadására. Ez ki­képzési, továbbképzési, techni­kai, forgalmi és kereskedelmi feladatokat ró a MALEV-re. A 160 személyes, 900 kilométeres óránkénti sebességgel haladó háromhajtóműves, gázturbinás szovjet repülőgépek forgalom­ba állítása — 1973. április ele­jén — további fejlesztésekre, jobb eredmények elérésére ad lehetőséget. Regős István A gyilkos tévedése Margit reggelig olvasott, és olyan hidegen járt az agya, mint egy svájci óra szerkezete. Én nem lehetek gyanús, hiszen ugyanolyan állapotban találnak, mint Sándort. Sándor 55 éves, gyengébb a szervezete, érthető, hogy ki­sebb az ellenállása is. Ez a pech, mondják majd az emberek. Ö belehalt, én túléltem. Reggel hétkor bevett két altatóport ugyanab­ból, amelyikből Sándornak harmincat adott. Hanyag nyugalommal kinyitotta a konyhá­ban a gáztűzhely sütőjének csapját, és hideg biztonsággal hallgatta a kiömlő, sziszegő gázt. Most már Pétertől függ minden. Ha késik, nekem is végem. Ha nem, még a gyanú ár­nyékát is elviszi a gáz. Mire kijön a rendőr­ség, mást sem tehet majd, mint megállapítja: gázömlés, álmukban érte őket a halál. Szegé­nyek. A konyhában gáztűzhellyel fűteni kü­lönben is veszélyes. Még öngyilkosságra is gondolhatnak. Elaludt. Mély, halott, csendes, képtelen álomszakadékba zuhant. Péter nyolckor indult el otthonról. Nehezen indult a Fiatja. Az úttest zsúfolt volt. „Marha, ahogy vezet!” Alig tudott kitérni a két csuk­lós busz közül. Mert azt hiszik a buszosok, hogy ők az erősebb kutyák, mindig övék az elsőség. Gázt adott, és megelőzte a 12-est. A járdáról a zebrára lépett valaki. Hirtelen fé­kezett. Csak a csattanásra figyelt fel. Egy Tra­bant szaladt hátulról belé. Kiugrottak a kocsi­ból. — Nincs elég hely a Körúton? — Maga meg mit fékez ilyen hirtelen? Be­letaposott a fékbe. — Talán üssem el a tagot? A követési tá­volságról még nem hallott? Tessék, itt a név­jegyem, majd elintézzük. — És be akart ülni a kocsiba. — Hohó, barátom. Megvárjuk a rendőrt. — Dehát én nagyon sietek. — Mit gondol, én itt akarok nyaralni? Kü­lönben is, csak fél kilenc. — Kérem, ne tartson fel. Jó napot! — Ki­nyitotta a Fiat ajtaját, kezében megcsillant a slusszkulcs. A Trabant sofőrje kirántotta a kezéből. — Azért is megvárja a rendőrt. Engem még soha nem büntettek meg, most meg maga meg akar lógni. A csődület pedig dagadt. A trabantos gyűj­tötte a tanúkat. „Azért mert Fiatja van, azt hiszi, övé az úttest.” Péter tehetetlen elkese­redésében majdnem sírva fakadt. Tíz perc múlva érkezett csak meg a rendőrkocsi. Ki­lenc előtt néhány perccel indulhatott el. Nem a motor zúgását hallotta, hanem ahogy Mar­git lakásában sisteregve, sziszegve áramlik már hét óra óta a gáz. Lihegve vette la lép­csőket. Már negyed tíz is elmúlt. A lépcsőhá­zat átható gázszag töltötte be. Utasítás sze­rint csöngetett, dörömbölt. Senki nem jött ki. Lerohant a házmesterhez. Aztán megérkezett egy rendőr és a mentők is. Betörték az ajtót. Margit az eszmélet küszöbén még Sándor nya­kát is átölelte, így találták őket eszméletlenül. Sándor már halott volt. A gáz — mondta a mentőorvos. Margitot beszállították a kórházba. A rendőrök alapo­san körülnéztek, átvizsgálták az ágyat, a kony­hát, egyikük tovább időzött a fürdőszobában. Néhány nap múlva gyógyultan távozott Margit a kórházból. Gyönyörű temetést ren­deztek Sándornak. Margit zokogott, Péter tá­mogatta. A fiatal özvegyet mindenki sajnálta. A temetés után egyenesen hazamentek. Péter bebújt az ágyba. Margit a fürdőszobában mo­sakodott, amikor megszólalt a csengő. — Asszonyom, fogadja őszinte részvétemet. — Köszönöm — rebegte Margit. — Kihez van szerencsém? — Rendőrség — mondta higgadtan a férfi, és felmutatta igazolványát. — Tessék, mit óhajt? — Előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés alapos gyanúja miatt letartóztatom! Szíveskedjék felöltözni. Velünk kell jönnie! — Maga teljesen őrült — mondta Margit. — Az lehet, de ez nem magára tartozik — válaszolta a nyomozó. — Ki fekszik az el­hunyt ágyában? — A fia. — Ö is öltözzön föl, bűnrészességgel vádol­juk. — Na, de hát magyarázatot követelek. Ne­vetséges gyanúsítás. — Asszonyom, a boncolás harminc és negy­ven közötti altatópor jelenlétét mutatta ki az elhunyt szervezetében. — De az én véremben is találtak altatót. — Igen, de maga csak néhány órát tölthe- tett gázömlésben, az orvosi vélemény szerint, az elhunyt legalább tízet, és nem a gáz vég­zett vele, hanem az altató. A gázt akkor nyi­tották ki, amikor ő már aludt. Az altató pa­pírjait megtaláltuk a szemétláda mellett. Ki­zárólag az ön ujjlenyomatával. Az elhunyt hozzá sem ért a csomagoláshoz. A dózist va­laki más adhatta be. Talán éppen ön ? ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom