Pest Megyi Hírlap, 1971. október (15. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-09 / 238. szám

VÁC I NAPLÓ U A PE$T MEGYII HÍRIAP KÖtÖNKIADÁSA „ XV. ÉVFOLYAM, 237. SZÁM 1971. OKTOBER 9., SZOMBAT Miért léptek ki? A munkaerő-vándorlás tapasztal*: tai a HAGY-ban A Híradástechnikai Anyagok Gyárában az elmúlt hónapok­ban nagyszabású felmérést ké­szítettek arról, hogy miérf hagyják el olyan sokan a gyá­rat? Több műszak A vizsgálat legfontosabb megállapítása szerint a legtöb­ben azért mondanak föl, mert nem akarnak váltott, különö­sen éjszakás műszakban dol­gozni. Ezért már az elmúlt év­ben a legtöbb üzemrészben át­tértek a kétmüszakos termelés­re, ahol pedig a technológia ezt nem tette lehetővé, az éj­szakai műszakban dolgozók bérét jelentősen emelték. Egy ideig valóban kevesebben hagyták el ilyen okok miatt a gyárat, de ma már ismét a váltott műszakos rend miatt mondanak fel a legtöbben. Főként a nők. A gyermekgon­dozási szabadságról visszatérő kisgyermekes anyák 99 száza­léka, szabadsága után, felmond és lakóhelyéhez közel eső, egy- műszakos munkahelyet keres. Közvetve tulajdonképpen ma­ga a gyár is elősegíti ezt a fo­lyamatot. A munkaerőhiány következtében különböző mun­kákat a közeli termelőszövet­kezetekkel végeztet el, bér­munkában. Ilyenkor aztán azok a környékbeliek is el­hagyják az üzemet, akik a Híradásban hasonló munkát végeztek. A munkaköiülmények A HAGY gyártmányainak többsége sok kézi munkával készül, ezért évek óta napi­renden van a gyárban a mun­kafolyamatok automatizálása. Egyelőre kevés eredményt ér­tek el. De mindenképpen fi­gyelemre méltó az a tapaszta­lat, hogy a már beállított új technológiák sem hozták meg a várt sikert. Ugyanazokkal a gépekkel a külföldi cégék jó­val termelékenyebben termel­nek. Sokszor szerepel a fel­mondási okok között a zaj,, és a por. Ezek megszüntetése be­ruházást igénylő, feladat. Kö­vetkezményekkel járhat az is, ha nem megfelelően foglal­koznak a dolgozókkal. Pél­dául sokan panaszikodtak azért — különösen az újonnan jöt­tek —, hogy a? üzemen belül naponta új munkahelyre irá­nyítják őket, nem tudnak megbarátkozni környezetükkel, a régi munkások nem mutat­ják meg nekik a szakmai fo­gásokat, s a művezetőktől sem kapnak segítséget..Ezért aztán sokan csak papokat töltenek a gyárban. Igen sok kilépést Egyedül itt Étel is kerül a dobozba Dunakeszi konzerv — csecsemőknek A Dunakeszi Konzervgyár megindulásával egy időben, 1902-ben kezdték itt a doboz- gyártást.- Szabó József né mű­vezető 1949-től dolgozik az üzemben, így emlékezik visz- sza a hőskorra: — Régen egy faépület volt a dobozüzem, teli patkányfé­szekkel. Egy időben mérget tettünk ki, hogy irtsuk a pat­kányokat, de már a méreg sem használt, légpuskával lövöldöz­ték őket. Ma az üzem megfe­lel az összes egészségügyi, vi­lágítási és zajiszinti kívánal­maknak. Wallner László üzemvezető így beszélt mindennapi mun­kájukról: — A henger alakú dobozok gyártása a profilunk. 1968-ban jöttünk ebbe az üzembe, de már azóta is fejlődtünk, pedig ez az üzem három éve is kor­szerűnek számított. J elenleg bébi tápszeres dobozokat gyár­tunk. Évekkel ezelőtt az újsá­gok és a televízió is foglalko­zott azzal, hogy nincs elegendő bébiétel. Mi, létszámhiányunk ellenére, rendületlenül gyárt­juk. A hatvani üzem a meg­rendelt félmillió bébi dobozt nem készíti el, mert ráfizeté­ses. — Dunakeszin nem vesztesé­ges? — Annak, akinek van csa­ládja, tudja, mit jelent, ha hiányzik. Az üzem úgy segí­tett magán, hogy nemcsak ké­szíti a dobozokat, de meg is tölti. így nem ráfizetéses, de haszonról sem lehet beszélni. Az ország, egyetlen gyára a GYÜFÖ, ahol a dobozba ételt is készítenek. A töltőüzem ka­pacitása viszont egyelőre na­gyobb, mint a dobozgyártóé, ami kizárólag az emberhiány­ra vezethető vissza. A dobozüzemnek két szocia­lista brigádja van: a Béke és haladás, meg a Kossuth. 16— 20 éves, ügyes kezű, jó szemű fiatalok a brigádtagok. Egy műszak alatt, a présgépen, csak fedőből 70—80 ezret pré­selnek. Egyhangú a munka, ezért is nehéz nyolc órán át. — Távlati céljuk? — Annyi dobozt gyártani, amennyivel önmagunkat el tudjuk látni. S. L. Hót vcgi filmajánlatunk: Postakocsirablás - tehéncsordával A Lenin úti moziban ma és holnap vetítésre kerülő Ben Wade és a farmer című, vad­nyugati történet hőse Dán Evans, a kegyetlen szárazság­gal reménytelenül birkózó far­mer. Az ö tehéncsordáját hasz­nálja fel Ben Wade és bandá­ja, hogy megállásra késztesse, és kirabolja a postakocsit. Az üldözés, tűzharc természetesen elmaradahatatlan kellékei e műfajnak. Delmer Daves ren­dező a fegyverropogások közé még szerelmi jeleneteket is adagolt. A kalandfilmek ked­velői jól szórakoznak a másfél óra alatt. — A vasárnapi ma­tiné filmje: Egy név rejtélye. — Hétfőtől szerdáig Hahó, öcsi! címmel, színes, új ma­gyar filmet vetítenek. Törté­nete annyi, hogy a Balogh- család legfiatalabbja, öcsi, megunja, hogy a felnőttek so­ha nem érnek rá vele foglal­kozni. Elindul, hogy időt sze­rezzen számukra. Útjára elkí­séri Kököjszi és Bobojsza, a két kedves törpe. Rendező: Palásthy György. Főszerep­lők: Kovács Krisztián, Kiss Manyi, Konc Gábor, Szakács Eszter és Básti Lajos. Az építők mozija legköze­lebb hétfőn játszik. Műsorán A gyilkos a házban van című magyar film szerepel. (P. K.) okozott például legutóbb az, hogy a ferritüzem munkásait, rendeléshiány miatt, más munkára irányították át. Ki­lencven százalékuk felmondott, mert nem látta biztosítottnak a kenyerét. Ha a vezetők nem mulasztják el a tájékoztatást, ha őszintén beszélnek a gon- doikról, s megnyugtatják a munkásokat, kevesebben lép­nek ki. A „forint' A fluktuáció elsődleges oka­ként azt szokták emlegetni, hogy a dolgozók a jobb kere­seti lehetőségek miatt hagyják el munkahelyüket. A Híradás- technikában — a felmérés ta­núsága szerint — a váltott műszak és a munkakörülmé­nyek messze megelőzik a bér­rel kapcsolatos kifogásokat. Ennek elsődleges oka az, hogy a HAGY-ban általában jobbak a kereseti lehetőségek — első­sorban a nőké —, mint a tex­tilüzemekben, s emellett több­nyire nem kell állómunkát vé­gezni. A kilépők többszörös kárt okoznak az üzemnek. A mun­kaerőhiányon túl, az új mun­kaerők tanítása költséges, kez­detben ezért alacsony a telje­sítmény. A nagyarányú fluk­tuáció következtében az utób­bi években romlott a gyári dolgozók munkamorálja. A ve­zetőik nem mertek kellő idő­ben a fegyelmezés eszközeivel élni, féltek, hogy a gépek munkás nélkül maradnak. Ha valaki mégis fegyelmit kapott, a következetlenség miatt azt személyes sértésnek éhezte, s a válasz szinte minden eset­ben a felmondás volt. A gyár gazdasági és politikai vezetői levonták a felmérés tanulsá­gait, a jövőben ezek birtoká­ban igyekeznek elejét venni a nagyarányú és káros munka­erő-vándorlásnak. Csulák András Közlemény A városi tanács építési és közlekedési osztálya közli, hogy a külső Rádi út és Vác- dukai út kereszteződésénél épült gázátadó-átvevő állo­más elektromos berendezé­seit feszültség alá helyezik. Az iij elektromos berende­zések a külső Rádi út mel­letti gyümölcsösben, az új kórházi légvezetékről vas­betonoszlopos hálózton ágaz­nak le, és a gyümölcsösön ke­resztül haladva, földkábelen érkeznek az állomás elektro­mos berendezéseihez. A veze­tékek érintése tilos és élet- veszélyes. ­A pedagúgusnunka: hivatás Tizenkét arany-, gyémánt- és vasdiplomát adtak át Szerda este idős tanárokat, tanítókat és óvónőket kö­szöntöttek a pedagógusklubban. Az arany-, gyémánt- és vas- diplomások tiszteletére ren­dezett ünnepségen megjelent Kiss Béláné, a Pedagógus Szakszervezet Pest megyei titkára is. Péter Pál elszavalt egy Jó­zsef Attila verset, az állami zeneiskola együttese — Bogá- nyi Tibor vezetésével — Haydn-művet játszott, majd Nagy Miklós, Vác országgyű­lési képviselője mosdott be­szédet. ■ — A latin közmondás sze­rint, akit az istenek gyűlöl­nek, azt pedagógusnak szán­ják — mondotta. — Nálunk még a harmincas években is azt tartották, hogy a prole­tárt és a parasztot a tudás szemtelenné, rebellissé teszi. Ma gyökeresen megváltozott a helyzet. Társadalmunk alapjának jellemzője a mély­séges humánum. Mi azt tart­juk, hogy a pedagógusmun­ka: hivatás. A dolgozó nép állama kezdettől felismerte a nevelőmunka fontosságát. S az erkölcsi megbecsülésen túl, mindjobban kifejezésre jut az anyagi elismerés is. — Hiába a' korszerű okta­tási forma, az iskolareform — folytatta —, ha nem áll mögötte áz önök szívós és lelkes munkája. Külföldi út­jaim során szerzett tapaszta­latok alapján állítom, hogy álljuk az összehasonlítást a nálunk gazdagabb országok pedagógusaival is. Sok sze­retettel köszöntőm a kitünte­tetteket, akik egy életet töl­töttek el a nevelő- és az ok­tatómunka szolgálatában.' Berkó Árpád, a járási hi­vatal osztályvezetője, átadta az okmányokat, jelvényeket és a pénzjutalmakat. Aranydiplomát kapott a nemrégen elhunyt Kádár Mi- hályné, Szikora József, Ádám Lajos, Buthi Sándor, Kádár Mihály, Tóth Lajos, Zámbó Károly. Gyémánt diplomát ka­pott Rakovszki Lajos, Járai Béla és Princz Sándor. Vas­diplomát kapott Fischer Fe- rencné és Bakos János. Povázsai Sándor, a városi tanács osztályvezetője, az ok­Labdarúgás A járási labdarúgó-bajnok­ság 9. fordulóját október 10- én, délután fél háromkor játsz- szák a csapatok, az alábbi pá­rosítás szerint: Kossuth csoport: Váci Hír­adás II.—Szokolya (v. Pribéli —Wernke, 11.15. és 12.50-kor), örszentmildós—Vácduka (v. Slezák—Nagy K.), Kisnéme- di—Márianosztra (v. Strell— Szűcs L.). Vácrátót—Ipolyda- másd (v. Heincz—Kóka), Vác- bottyán—Sződliget (v. Varjú— Horváth G.), Esze Tamás— Szód (Nagy I. Dorozsmai—Mi­ró 10 órakor). Rákóczi csoport: Letkés— Vámosmikola (v. Kozma K.— Hartai), Fóti Vasutas—Váci MÁV II. (Vigh—Fuchs, 9.30­kor), Dunakeszi SE—Bernece- baráti (v. Sinkó—ifj. Sinkó), Csornád—Kóspallag (v. Vár­szegi—Jobbágy), Nagymaros— Perőcsény (v. Kozma I.—Nagy N.), Rád—Fóti SE (v. Brus- nyicky—Vécsei). KÉZILABDA A női kézilabda-bajnokság mérkőzései: , Vácduka—Váci Izzó, 10-én, 10 órakor, vezeti Heincz; Ve­rőce—Váci Fonó, 10-én, 10 órakor, vezeti Németh; PE- NOMAH—Váci Híradás, 13- án, délután 4 órakor, vezeti Budavári. tatásügy kiváló dolgozója ki­tüntetésben részesítette Ga­lambos Ferencnét (kisegítő­iskola); Kuczor Bélát (Gábor József utcai iskola). Miniszteri dicséretet kapott Kertész Sándorné (Eötvös utcai óvo­da). A kitüntetettek nevében Zámbó Károly mondott kö­szönőszavakat: — Meleg szeretettel öleljük magunkhoz a most kapott diplomát, s úgy érezzük, jól vizsgáztunk. Az életünk nem volt hiába,való. Kigyúltak a reflektorok, berregett a felvevőgép. A csü­törtöki tv-híradó számára is megörökítették a szép, ben­sőséges ünnepélyt. (P. R.) Anyakönyvi hírek Született: Csolák István és Zöld Beat­rix: Brigitta, Mészáros Mihály és Baka Julianna: József, Vi­téz József és Kubuk Edit: Kor­nélia, Rózsa Béla és Csehek Mária: Mónika, Gyöngyösi Bé­la és Gyöngyösi Berta: Tünde, Bangó József és Bódi Ilona: Szilvia, Itáli József és Lipták Ágnes: Csaba, Tomcsányi Ká­roly és Bodnár Erzsébet: Csil­la, Könyvesi Gyula és Nádori Mária; Rudolf, Fehér Gyula és Csabák Julianna: Anita, Wág- ner János és Szoták Katalin: Magdolna, Nemecz Pál és Bab­ka Zsuzsanna: Mária, Rohfeld János és Agócs Anna: Zoltán, Szabó Csaba és Vavrik Ilona: Erika, Varga Károly és Varga Edit: Lívia, Farkas Sándor és Németh Mária: Szilvia és Tí­mea, Keinauff István és Ra- 4ics Róza: Ildikó, Kiss Károly és Hauzmann Zsuzsanna: Ká­roly, Kövesdi László és He- gyesi Margit: Henriett, Bahil János és Hielsch Ida: Péter, Török Mihály és Dragony Ju­dit: Miklós, Forgács György és Kármán Klára: György, Nagy György és Magyar Erzsébet: György, Barsi László és Deme Katalin: Erzsébet, Kollár Já­nos és Király Zsuzsanna: Ág­nes, Sztebel Sándor és Balázs Edit: Zsolt, Furák Gyula és Homálya Erzsébet: Mónika, Bal^s József és Bernáth Er­zsébet: Brigitta, Mezei István és Lehoczki Erzsébet: Erzsé­bet, Bognár Vilmos és Slezák MESTERVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOT RENDEZÜNK Jelentkezni lehet vállalatoknál, szövetkezeteknél, kisiparosoknál dolgozóknak, a hivatalos órák alatt, október 30-ig. KIOSZ VÁCI CSOPORTJA Ilona: Csaba, Horváth István és Fekete Katalin: Gábor, íz- béki Ferenc és Rurucz Margit; Csaba, Barta Mihály és Pro- kopecz Aranka: Ildikó, Bánka József és Kutyes Erzsébet.: Szilvia, Harmatos János és Pintér Ilona: Lívia, Horgász János és Varga Julianna: Ta­más, Takács Ferenc és Ducsék Terézia: Andrea nevű gyerme­ke. Házasságot kötött: Méhes Kálmán Madár Má­riával, Tóth Gyula Mikes Ro­záliával, Ruprecht László Moj- zes Annamáriával. Vácott hunyt el: Kiss Mária (Vác, Vak Boty- tyán tér 1.), Tóth Jánosné szül. Nagypál Katalin (Vác, Alsótelep), Bácsi Mihályné szül. Antal Rozália (Vác, At­tila u. 2.), Kókai Lászlóné szüL Mózes . Mária (Vác, Kútvölgy 6.), Szemerei István (Szada), Kovács Sándorné szül. Kor- bély Júlia (Vác, Mártírok útja 35.), Meisner Gyuláné szül. Be’zerédi Klára (Vác, Pap­völgy 1.), Kmetyó Pálné szül. Dávid Lídia (Cegléd), Czeher Ferencné, szül. Kocsner Margit (Vámosmikola), Scheer Bélá­né szül. Bakó Mária (Dunake­szi), Jenei Sándorné szül. Czeglédi Róza (Gödi, Gágel Edéné szül. Tanács Aranka (Vác, Kossuth u. 11. Takács L^gzló (Szob), Nagy Károly (Dunakeszi), Mihajlovics Sán­dorné szül. ITondl Blanka (Nagymaros). Köszönetnyilvánítás. ; Mindazok­nak a rokonoknak, munkatársak­nak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága jó feleségemet, édes­anyámat. gyermekemet utolsó útjá­ra elkísérték, bánatunkat részvéttel, együttérzéssel enyhíteni igyekez­tek, ezúton mondunk hálás köszö­netét. Kovács Sándor, Kovács Pé­ter, özv. Korbély Sándorné, Köszönetnyilvánítás. Mindazok­nak a rokonoknak, jő barátoknak, munkatársaknak, akik szeretett édesapánk Oláh István temetésén részt vettek, sírjára koszorút és vrágot helyeztek, gyászunkban osz*oztak, ezúton mondunk hálás köszönetét. A gyászoló család. VÁCI APRÓHIRDETÉSEK Vácott kisebb, beköl­tözhető házat vennék. ..Kertes1’ jeligére váci hirdetőbe. Felveszünk gépkocsi- vezetőt, nyugdíjast és főállásút. Jelentkezés a Siketnémák Országos Intézete központi iro­dáján; Március 15 tér 6. Pianínó (Werner) el­adó. Vác. Alsó u. 77. Eladók: cserépkályha, vaskályhák. tűzhely, bútorok. Koperniczky, Vác, Elhurcoltak tere, D énület III. em. 4. Szoáiíieiouridák. sap­kák. gallérok alakítá­sa, javítása, készítése, irha tisztítás. Rádi szűcsmester, Bp. VI., Jókai u. 27. Nyugati­tól 3 percre ______ Al bérleti szoba, fürdő­szoba-használattal, ki­adó. Vác, Rádi út 40. Építőipari Szállítási Vállalat váci kirendelt­sége (DCM) felvesz érettségizett fiatalem- ber{. forgalmi gyakor­noki munkakörbe, vat lamint egy szakkép . zett raktárkezelőt. Törpe legyezópáima csecsemőfü rdőkád állvánnyal eladó. Vác, Petőfi u. 4. Azonnal beköltözhe­tő ház. eladó. Vác, Árpád utca 100.

Next

/
Oldalképek
Tartalom