Pest Megyi Hírlap, 1971. október (15. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-15 / 243. szám

XV. ÉVFOLYAM, 243. SZÁM fim 80 FII.I.Élt 1971. OKTOBER 15., PÉNTEK 8+1 Kozmosz-műhold Az MSZMP KB képviselőinek és a SZOT vezetőinek találkozója Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára,' Fock Jenő, a Politikai Bizott­ság tagja, a Minisztertanács elnöke, Nyers Rezső, a Politi­kai Bizottság tagja, a Közpon­ti Bizottság titkára, Pullai Ár­pád, a Központi Bizottság tit­kára és Jakab Sándor, a Köz­ponti Bizottság osztályvezetője csütörtökön látogatást tett a Szakszervezetek Országos Ta­nácsának székházéban. A vendégeket Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, vala­mint a SZOT elnöke és tit­kárai fogadták. A találkozó során a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Szak- szervezetek Országos Taná­csa képviselői kötetlen esz­mecserét folytattak a X. párt- kongresszus határozatai vég­rehajtásának időszerű kérdé­seiről, a negyedik ötéves terv végrehajtásának eddigi ta­pasztalatairól, valamint annak politikai és társadalmi vonat­kozásairól. A megbeszélésen a SZOT vezetői tájékoztatást ad­tak a szakszervezetek munká­járól. Biszku Béla Drezdából liazaindult Budapestre Az NDK-ban tartózkodó Biszku Béla és kísérete csü­törtökön reggel Berlinből Drezdába utazott. Ott megbe­szélést folytattak aá NSZEP Drezda megyei titkárságá­nak tagjaival, majd a Pentán con gyárba látogattak. Biszku Béla és kísérete csü­törtökön este különvonat tál hazaindult Budapestre. NEW YORK Piter János Rogersszel találkozott Csütörtökön délelőtt Péter János külügyminiszter, a ma­gyar ENSZ-küldöttség vezető­je találkozott William Rogers amerikai külügyminiszterrel. Az amerikai külügyminiszter New York-i szálláshelyén a két külügyminiszter szívélyes lég­körű megbeszéléseket folyta­tott a kétoldalú kapcsolatok­ról és a legfontosabb nemzet­közi kérdésekről. Jelen volt a találkozón dr. Szabó Károly, PERSEPOLIS Perzsa jubileumi bankett Külsőségeiben és hangulatá­ban is az ezeregyéjszaka me­séit idézte az a nagyszabású bankett, amelyet Mohammed• Reza Pahlavi sah adott csü­törtök este a földkerekség minden részéből összesereglett magasrangú vendégeknek a perzsa birodalom fennállásá­nak 2500. évfordulója alkal­mából. A keleti ég sötétkékje* va­rázslatos hátteret adott a régi császári székhely rpmjai kö­zött elterülő sátorvárosnak, amelyből kiemelkedett a ban­kett színhelyéül szolgáló ha­talmas sátorpalota. A több mint 00 méter hosszú, közel 30 méter széles, belülről ki­(Folytatás a 2. oldalon.) hazánk washingtoni nagyköve­te. Az egyes főút mentén A hatodik munkásszálló a DKV-ban Többször írtunk már a száz­halombattai Dunai Kőolaj­ipari Vállalat munkásszállás­gondjairól. Ma öt kétszáz sze­mélyes szálláson laknak a dol­gozók. Most a hatodik mun­kásszállás tervdokumentációi is megérkeztek, várhatóan kultúr-, tévé- és betegszobák­kal is. gazdagodnák, végered­ményben így 1000—1200 mun­kás életkörülményein javíthat­nak. Most már csak a jó kivi­telezés van hátra. Dr. Dimény Imre mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszter csütörtökön fogadta az A. Stodart államtitkár vezeté­sével hazánkban tartózkodó angol mezőgazdasági küldött­séget Jelen volt D. S. L. Dod­son, Anglia magyarországi nagykövete is. Szurdi István belkereskedel­mi miniszter, az Országos Idegenforgalmi Tanács elnöke és Ion Cosma, román idegen­forgalmi miniszter csütörtö­kön Bukarestben aláírta a magyar—román idegenforgal­mi egyezmény végrehajtásá­nak tapasztalatairól folytatott tárgyalások jegyzőkönyvét A megérkezéskor, a Ferihegyi repülőterén. Pest és Omszk megyék test­véri együttműködésének je­gyében kapcsolat létesült szerkesztőségünk és az omsz­ki megyei pártbizottság napi­lapja, az Omszkaja Pravda között is. A kapcsolatok személyes felvételére tegnap, csütörtö­kön délután a Pest megyei Hírlap meghívására Buda­pestre érkezett Ivan Dmitrije- vics Fagyejev, az Omszkaja Pravda főszerkesztője és Rím- ma Boriszovna Szergejeva, a pártélet rovat szerkesztője. (Foto: Gábor) A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren a Pest megyei pártibizottság és szerkesztősé­günk több vezető munkatársa fogadta. Szovjet testvérmegyénk lap­jának küldöttsége baráti láto­gatása során tapasztalatcsere megbeszéléseket folytat szer­kesztőségünkben, és Pest me­gye politikai, gazdasági, kul­turális életével ismerkedik, fölkeres több üzemet, termelő­szövetkezetet, intézményt. Szerdán a Szovjetunióból esetlen hordozórakétával föld körüli pályára vezéreltek nyolc „Kozmosz” típusú mű­holdat: a Kozmosz—444-et, 445-öt, 446-ot, 447-et, 448-at, 449-et, 450-et és 451-et. A mű­holdak tudományos berendezé­sei a kozmikus térség további kutatását szolgálják. Vala­mennyi szputynyik a kiszámí- totthoz közel álló pályán ha­lad. A fontosabb adatok a kö­vetkezők: egy föld körüli for­dulat ideje 115 perc, maximá­lis távolság a Földtől 1550 ki­lométer, minimális távolság 1415 kilométer. A szputnyikok a tudományos berendezésen kívül rádiórendszerrel vannak felszerelve a pályaelemek mé­réséhez, valamint rádióteie- metrikai rendszerrel ahhoz, hogy a műszerek és a tudomá­nyos berendezések működésé­nek adatait a Földre továbbít­hassák. A szputynyikok beren­dezései normálisan működnek. Csütörtökön a Szovjetunió­ban az űrkutatási program végrehajtásának folytatásává föld körüli pályára juttatták a Kozmosz—452 jelzésű mester­séges holdat. A szputnyik rá­tért pályájára. Kezdeti kerin­gési ideje 89,1 perc. Legna­gyobb eltávolodása a Föld felszínétől 270 kilométer, leg­kisebb eltávolodása 201 kilo­méter. A szputnyik berende­zése kifogástalanul működik. A szerdán fellőtt nyolc szputnyik pályasíkjának az Egyenlítő síkjával bezárt haj­lásszöge 74, a csütörtökön fel­lőtt Kozmosz—452 műhold hajlásszöge 65 fok. A tudomá­nyos számítóközpontban foly­nak a szputnyikok beérkező adatainak feldolgozásai. Szádot Damaszk tárgyait Háromnapos, hivatalos szov-, jetunióbeli látogatásának ben fejeztével Anvar Szadat egyiptomi köztársasági elnök, az Arab Köztársaságok Aln lamszövetségének elnöke Moszkvából hazatérőben, szer­da este Damaszkuszba érke-i zett. Az egyiptomi államfőt a ren pülőtéren Hafez El Asszad Szí­riái államfő fogadta. Az egyiptomi és szíriai el­nök szerdán éjjel, csütörtö­kön délelőtt és délután a két ország politikai szervezetein nek együttműködéséről, Szan dat moszkvai látogatásának eredményeiről és a közel-ken leti helyzet legfrissebb fejlen ményeiről tárgyalt. Damaszkusz ban úgy tudják, hogy Szadat elnök hamarosan ellátogat Tripoliba is, ahol az államszövetség harmadik tagn jának, Líbiának vezetőit tájé­koztatja moszkvai hivatalos látogatásának eredményeiről. Csütörtökön este Damasz- kuszból hazaérkezett Kairóba Anvar Szadat, az Egyiptomi Arab Köztársaság elnöke. (Kommentárunk a 2. oldalán) PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Huszonkétezer új tv-előfizető A Budapest vidéki postaigazgatóság területén A posta szeptember 30-i nyilvántartása szerint 1 893 133 televí zi óelőf izető van Magyar- országon. Az elmúlt kilenc hónapban csaknem 125 ezer készüléket jelentettek be a postahivataloknál. Debrecen­ben és körzetében több mint 22 ezer, a Budapest vidéki postaigazgatóság területén csaknem ugyanennyi televízió- készüléket vásároltak és je­lentettek be ez alatt az idő alatt. A fővárosban egyébként a tolevízi óelőfizetők száma már közelít a félmillióhoz, je­lenleg pontosan 480 318. Az országos rádióhálózat gyakor­latilag telítettnek mondható, hiszen évek óiba alig változik az előfizetők száma. Az elmúlt kilenc hónap alatt is csupán 1709 rádiókészüléket jelentet­tek be, s ezekkel együtt 2 505 720 rádióelőfizetőt tarta­nak nyilván hazánkban. Különleges fásítási program FEUER VILÁG A Pestvidéki Kőbánya Vál­lalat sóskúti üzemében bá­nyásszák a híres sóskúti üle­dékes mészkövet. Az itt kiter­melt kő kiválóan alkalmas építkezésekre és épületek bur­kolatára. Ebből készült többek között a Lánchíd pillére és az Országház burkolatának egy része is. A követ nagy teljesít­ményű szovjet és lengyel gyártmányú gépekkel vágják méretre és a megrendelők in­nen már mint készterméket szállítják el. Az üzeni a ter­vek szerint ebben az évben 2 millió 200 ezer építőblokkot ad át a kereskedelemnek. Több mint 30 vidéki város és üdülőhely jelentette be igé­nyét, a fejlesztési terveket is figyelembe vevő fásítási prog­ramra a balatonarácsi erdé­szeti tervezőknél. A balaton- arácsiak eddig már számos megrendelésnek tettek eleget. Átadták többek között a Velencei-tó környékének rendezési programját. A terv nagyjából egy tájegy­séggé olvasztja össze a Velen­cei-tó és Székesfehérvár jelen­leg még előnytelenül széttagolt vidékét. A szűk völgybe tele­pült Salgótarján rendezési ter­vének elkészítésénél a levegő megszűrése volt az elsődleges szempont. Pécs zöldövezeté­nek kialakításával ugyanilyen követelményekkel kellett szá­molniuk a tervezőknek. A má­sodik dunántúli nagyváros — Győr — fásítási tervében az ipartelepek és a lakóterületek közötti zöldövezetek - kaptáit a legerősebb hangsúlyt. Külön program szerint fá­sítják az 1. számú nemzet­közi útvonal mentén fek­vő területeket. Kecskemét fásítási terve az Alföld speciális igényeinek megfelelően készült el. Fock Jenő, a kormány el­nöke csütörtökön fogadta a Norvég Szakszervezeti Szövet­ség küldöttségét, amely Tor Asprenger elnök vezetésével tartózkodik hazánkban. A szí­vélyes, baráti hangú megbe­szélésen részt vett Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára is. Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára szerdán és csütörtökön látoga­tást tett Vas megyében. Dr. Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese csütörtökön meglátogatta a Műszaki Fizi­kai Kutató Intézetet és a Hír­adástechnikai Ipari Kutató Intézetet * C _ . • , Tahitótfalun a szakszö­uZUTCt 3. SZlffCtCIl vetkezet 75 holdas sző- C5 léjében Is megkezdődött a szüret. Jó termés ígérkezik, s hamarosan megtelnek a hor­dók olaszcizlinggcl. (Foto: Gárdos) lljsájpróküldöttséjS érkezett szovjet testvcrracgyénkből

Next

/
Oldalképek
Tartalom