Pest Megyi Hírlap, 1971. október (15. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-01 / 231. szám

„Szabadítsuk meg az emberiséget a háborútól!" Megalakult az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! i AZ MSZMP REST MEGY El BIZOTTSÁGA. ÉS A A* \egyei tanács lapja x| XV. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM 3lt % 80 FIM.Én 1971. OKTÓBER 1„ PÉNTEK A látogatás második napja Kádár János Tolna megyében Tegnap a Parlament vadász­termében tartottál! meg az Európai Biztonság és Együtt­működés Magyar Nemzeti Bi­zottságának alakuló ülését. Er­dei Lászióné, a Magyar Nők Országos Tanácsa elnökének megnyitója után Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Hazafias Nép­Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára kétnapos látogatást tett Bor­sod megyében. Szerdán dél­előtt részt vett és felszólalt a Borsod megyei Pártbizottság ülésén, délután a Tokajhegy- aljai Állami Gazdaság bor­kombinátját kereste fel, csü­törtökön délelőtt pedig a diós­győri Lenin Kohászati Mű­vekbe látogatott. Fehér Lajos, a kormány elnökhelyettese csütörtökön hivatalában fogadta V. V. Mackevics szovjet mezőgaz­dasági minisztert, .és szívélyes hangú megbeszélést folytatott front Országos Tanácsának el­nöke mondott beszédet, majd felszólalások következtek. Ezután megalakult a bizottság. (Névsorát a 3. oldalon közöl­jük.) A tanácskozáson egyhangú­lag elfogadtál! a Felhívás a magyar néphez című doku­mentumot. vele a két ország mezőgazda­ságát érintő kérdésekről. A megbeszélésen jelen volt dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter és V. J. Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete is. Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára csütörtökön délután fo­gadta Miyawaki Asao-t, a ja­pán szövetkezeti küldöttség vezetőjét. Dr. Ajtai Miklós, a Minisz­tertanács elnökhelyettese lá­togatást tett a Központi Élel­miszeripari Kutatóintézetben. WASHINGTON Szovjet—amerikai egyezmények aláírása Andrej Gromiko szovjet és William Rogers amerikai kül­ügyminiszter csütörtökön was­hingtoni idő szerint délelőtt 11 órakor, az amerikai kül­ügyminisztérium tanácstermé­ben ünnepélyes külsőségek kö­zött aláírta a SALT-megbe- szélések első „mellékterméke­ként” létrejött két egyezményt, amelyből az első részletes in­tézkedéseket tartalmaz a téve­dés folytán keletkező nukleá­ris balesetekből származó há­borús veszély csökkentésére, a második pedig •'a Moszkvát Washingtonnal jelenleg össze­kötő „forró drót" távközlési műholdrendszer útján történő korszerűsítését irányozza elő. (Részletes jelentésünk az aláírásról a 2. oldalon.) NEW YORK Péter János Adam Maiiknál Péter János külügyminiszter, az ENSZ-közgyűlés csütörtöki plenáris ülése előtt felkereste Adam Malik indonéz külügy­minisztert, a 26. ülésszak elnö­két és a kétoldalú kapcsolatok­ról, valamint a közgyűlés idő­szerű problémáiról tárgyalt vele, beleértve személyi kér­déseket is. A megbeszélésen jelen volt Szarka Károly nagy­követ, hazánk állandó ENSZ1 képviselője. Gödöllőn, a Ganz Árammé­rő Gyárban, a már jól bevált árammérők és villamos mérő órák gyártásával párhuzamo­san, állandóan újabb és újabb, a követelményeknek jobban megfelelő árammérő­ket alakítanak ki. A fejlesz­tésnél elsősorban a nagyüze­Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára Tolna megyei látogatásának második napján, csütörtökön — K. Papp Józsefnek, a me­gyei pártbizottság első titkárá­nak és Szabópál Antalnak, a megyei tanács elnökének tár­saságában — ipari, mezőgaz­dasági üzemeket, kulturális intézményeket keresett fel. Délelőtt a Mechanikai Mérő­műszerek Gyárának szekszárdi gyáregységébe látogatott el. A Központi Bizottság első titkára ezt követően felkereste a Szekszárdi Állami Gazdasá­got. Kádár János örömét fejezte ki, hogy közvetlenül is megis­merkedhetett az országos hírű gazdaság életével, az itt dol­gozó szocialista brigádok mun­kájával, elismerését nyilvání­totta eddigi eredményeikért és további sikereket kívánt jövő­beni tevékenységeikhez. Ered­ményeik — mint mondotta — olyan szépek, hogy ilyenekről már országos átlagként is szí­vesen hallanánk. A továbbiak­ban rámutatott: a szocialista brigádmozgaloim kiterebélyese­mek igényeit veszik figyelem­be. A hagyományos, egyfá­zisú árammérőből évente mintegy 300 ezer, a három­fázisúból 8—10 ezer és a vil­lamos kapcsolóórákból 40— 50 ezer darabot készítenek o hazai piacra és exportra. dése is azt bizonyítja, hogy or­szágunkban erősödik az embe­rek szocialista öntudata, fele­lősségérzete a közösség ügyei iránt. A szocializmus építésé­hez nélkülözhetetlenek a szo­cialista gondolkodású és öntu­datú, a közösség ügyeiért foko­zott felelősséget érző emberek, s helyes, hogy az anyagi érde­keltség is ilyen irányú alkotó, gondolkodó munkára ösztönöz­ze őket. A szocialista brigád­mozgalom életerős mozgalom, amelyben találkozik népünk érdeke az egyes ember, a csa­lád érdekével. Délután Kádár János a Sár­Tegnap délután hat órakor levonták a kőbányai vásár­város díszterén a vadászati világkiállítás zászlaját. Har­mincöt napig tartott nyitva a kiállítás, s 1 800 ezer ven­dég tekintette meg a bemu­tatókat, az egzotikus álla­tokat, a különböző vadász- fegyvereket, a csodálatos tró­feákat, a vadgazdálkodást, a vadvédelmet és a természet- védelmet szemléltető kiállí­tásokat. Majdnem kétszerese Am a gyár „házi múzeumá­ban” őrzik az egyik legrégibb árammérőt is, amely Blathy szabadalma alapján készült, előtte ( a képen) a gyártás alatt lévő legújabb típusok: a trópusi kivitelben készült DE 6-os és a hazai piacra ke­rülő DE 6-os árammérő órák. köz központjába, Decsre láto­gatott el, ahol felkereste, a szőtteseiről, hímzéseiről mesz- sze földön híres sárközi Nép- művészeti és Háziipari Ter­melőszövetkezetet. A Központi Bizottság első titkára ezt követően vissza­utazott Szekszárdra, ahol a város nevezetességeivel ismer­kedett A látogatás befej ezésekép- pen az MSZMP Tolna megyei Bizottsága, a megyei tanács, s a Hazafias Népfront megyei bizottsága Kádár János tiszte­letére vacsorát adott a szek­szárdi Gemenc szállóban. volt a világkiállítás láto­gatóinak száma, mint ameny- nyire számítottak. A záróünnepségen először a népi táncosok mutatkoztak be, majd a felvonuló vadá­szok díszsorfalat alkottak, Dr. Dimény Imre mező- gazdasági és élelmezés- ügyi miniszter ünnepi zá­róbeszédében elismerését fejezte ki a kiállítás szer­vezőinek, rendezőinek, va­lamennyi részvevőjének jó munkájáért. A kürtök ismét megszólal­tak, éppen úgy, mint a nyitás napján, de hangjuk a kiállí­tás végét jelezte. A kürtszó után sortűz dördült, s ünnepi zene kíséretében vonták be a zászlókat. ★ Az MSZMP Központi Bi­zottságának vendégeként ha­zánkban tartózkodó Sztane Dolanc, a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetsége Elnöksége Végrehajtó Irodájának tagja és Pero Pirker, a Horvát Kom­munisták Szövetsége Központi Bizottságának titkára csütörtö­kön megtekintette a vadászati világkiállítást. A jugoszláv pártvese tök tiszteletére Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a kormány elnök- helyettese ebédet adott a vi­lágkiállításon. ★ A vadászati világkiállítá­son Pest megyei siker is született. A Pest megyei Ipar-' cikk Kiskereskedelmi Válla­lat Souvenir pavilonja a fo­gyasztókat ellátó kereskedel­mi vállalatok iparcikk kate­góriájában második helyezést ért el. Az oklevelet és az ezüstplaketteket Örsi Ferenc igazgató vette át a zsűritől. Mint megtudtuk, a vadász­házra emlékeztető pavilonban 660 ezer forint értékű aján­déktárgyat adtak el. Soha nem volt áruhiányuk, mert már fél évvel a kiállítás megnyi­tása előtt összeállították áru­készletüket. A legkeresettebb cikkeik a magyaros és vadászati jellegű áruk voltak, s a kü­lönböző porcelán állat­figurák és hímzések. Kedves meglepetése volt a PIK-nek, hogy minden aján­déktárgyát a vadászati vi­lágkiállítás emblémájával fémjelezte. Felhívás a magyar néphez [ elhívással fordulunk munkásosztályunkhoz, pa­rasztságunkhoz, értelmiségünkhöz, egész dolgo­zó népünkhöz: tegyünk újabb és hatékonyabb I erőfeszítéseket az európai biztonság, az alkotó béke és a gyümölcsöző együttműködés megteremtésére. Két világháború pusztító vihara után, negyedszázada béke van Európában. Földrészünk népeinek fő óhaja és létérdeke, hogy a béke fennmaradjon, s Európa ne válhasson többé az egész világot lángba borító pusztí­tás kiindulópontjává. A békére azonban napjainkban még ezer veszély leselkedik, hiszen a világ helyi há­borúktól és feszültségektől terhes. A kontinensen és azon kívül erős még az imperialista reakció, amely akadályozza az enyhülést, mérgezi az államközi kap­csolatokat, agresszív terveket, revansista vágyálmokat melenget. Ahhoz, hogy törekvésüket meghiúsítsuk, szükség van az európai kollektív biztonsági rendszer megteremtésére. A szocialista országok az európai biztonság és együttműködés legkövetkezetesebb hívei és leghatal­masabb erői. A Szovjetunió, hazánk és más szocialis­ta országok kezdeményezték a különböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésének po­litikáját, és az e politikán alapuló kollektív európai biztonsági rendszer megteremtését. A kitartó harcnak olyan eredményei vannak, mint a Szovjetunió és a Lengyel Népköztársaság szerződései a Német Szövet­ségi Köztársasággal, a Német Demokratikus Köztár­saság és a Német Szövetségi Köztársaság közvetlen tárgyalásai, a nyugat-berlini négyhatalmi megállapo­dás. A szerződés érvénybe lépése, az NDK nemzetközi jogi elismerése, valamint a fegyveres erők csökkenté­sére tett újabb szovjet javaslatok megvalósulása to­vább javítaná az európai béke és biztonság megszi­lárdulásának feltételeit. Az európai biztonságért és együttműködésért foly­tatott közös harcban hazánk tevékenyen részt vesz, hiszen szocialista építőmunkánk elengedhetetlen felté­tele a béke és a biztonság. A Magyar Népköztársaság nemzetközi törekvéseit, szocialista társadalmunk ér­dekeit híven fejezte ki a Varsói Szerződés tagállamai­nál! fővárosunkban megfogalmazott felhívása: legyen Európa az egyenjogú nemzetek gyümölcsöző együtt­működésének kontinense. Földrészünk valóban tartós békéjéért, a népek nyu­godt, biztonságos és boldog jövőjéért vívott küzdelem nem lehet csupán a kormányok ügye. Ez a mindenki sorsát alapvetően érintő ügy a társadalom legszélesebb köreinek cselekvő részvételét igényli. Megköveteli, hogy az európai népek széles .körű, demokratikus ta­nácskozáson együttesen vitassák meg a biztonságot és az együttműködést érintő közös feladataikat, és segít­sék elő, hogy mielőbb sor kerüljön az európai kormá­nyok biztonsági értekezletére. Népünk akaratát kifejezve alakítottuk meg az Euró­pai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bi­zottságát. Gélünk: összefogni hazánk minden jóakara­té emberének békeákaratát és tettre készségét az eu­rópai biztonság és együttműködés megvalósítására. Egész társadalmunk erejével kívánjuk támogatni mindazoknak az erőfeszítését, akik a béke, a bizton­ság és az együttműködés megszilárdítását tartják szem előtt. Felhívjuk egész dolgozó népünket, munkásosztá­lyunkat, parasztságunkat, értelmiségünket, a magyar nőket és férfiakat, ifjúságunkat, minden békeszerető állampolgárunkat, hogy erősítse és gyarapítsa szocia­lizmust építő hazánkat, vegye ki hatékonyan részét az európai biztonság és együttműködés megteremtéséért, földrészünk népeinek biztonságos és békés jövőjéért folyó küzdelemből. Meggyőződésünk, hogy törekvéseink kifejezik né­pünk akaratát, hazánk minden állampolgárának javát szolgálják. Hozzájárulnak az európai béke és bizton­ság megteremtéséhez, az államok és népek közötti gyümölcsöző együttműködés kibontakozásához. Munkálkodjunk együtt földünk, kontinensünk és ha­zánk békéjének, biztonságának javára! Az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága Második a Pest megyei Souvenir Kapuzárás a VVK-n EGYMILLIÓ NYOLCSZÁZEZER LÁTOGATÓ k i '

Next

/
Oldalképek
Tartalom