Pest Megyi Hírlap, 1971. szeptember (15. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-30 / 230. szám

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOK OKTÓBERE VÁCOTT... Október a lassú fellendülés hónapja; a Madách Imre Mű­velődési Központ programja színesebb műsort ígér az elő­ző hónap eseményeinél. A pe­dagógusok készülődnek a 6-i klubavatóra, ahol országgyű­lési képviselőnk, Nagy Mik­lós mond beszédet s kö­szönti az arany- és gyémánt­diplomás tanítókat, tanárokat. Végh Dezső ipar- és fes­tőművész beteg, de így is irá­nyítja a Cifrakertben, a hó­nap közepén megnyíló ön­álló kiállításának előkészüle­teit. A képzőművészeti alkotó- csoportnak Mikes István tart előadást Bulgária hagyomá­nyokban gazdag művészetéről. A fiatalokat 7-én este a Hun­gária-együttes szórakoztatja s ők a résztvevői az ifjúsági ta­karékossági vetélkedőnek is. Az akvarisztikai szakkör előadója Szemerédy Tibor kertészmérnök, az eszperan- tisták vendége Tóth György- né. A Dunakanyar Foto­klubban az AV-fesztivál anyagából vetítenek, s útibe­számolót hallunk Finnország, Észak-Amerika szép tájai­ról. Tíz film pereg októberben a Lenin úti moziban: A réz­torony (csehszlovák), Az utol­só Leó (angol), Ben Wade és a farmer (amerikai), Hahó, Öcsi! (magyar), Fogd a.pénzt és fuss! (amerikai), Ismeri Urbant? (NDK), Szerelmes­I film (magyar), Sötét pillanat (csehszlovák), Ragyogj, ra­gyogj csillagom! (szovjet), Van aki megteszi, van aki nem (angol). ...ÉS DUNAKESZIN A József Attila Művelődési Központ szintén sokoldalúan gondoskodik a gyártelep la­kosságának művelődéséről, szórakozásáról. Elsején az úttörőklub ki­rándulást szervez Vác—Rút­ság—Bánk és Romhány kör­nyékére. Szombaton vacsorá­val egybekötött magyarnóta- estet rendeznek, a felnőttek­nek. Folytaják a munkásaka­démia sorozatát a tudomá­nyos, technikai forradalomról szóló előadással. A Csehszlovák Kultúra gon­dozásában kerül sor A cseh táj költészete című kiállításra. A képzőművészeti szakkör tag­jai Leonardo da Vinci és Amerigo Tot alkotásaival is­merkednek. A diákklub tagjai Az olva­sás művészete című előadás kapcsán kapnak tájékoztatást az irodalmi stílusirányzatok­ról. A nyugdíjasklub tagjai­nak kedves-derűs órát jelent majd Kabos Gyula színész­portréjának a felelevenítése. Szabás-varrás tanfolyam, angol nyelvórák, KRESZ-ok- tatás és egy sor film vetí­tése egészíti ki Dunakeszi ok­tóberi műsorát. (P.) INNEN - ONNAN Brigád — a villamosításért ' A Híradástechnikai Anya­gok Gyára szocialista bri­gádjai közül a transzformá- torszerelde X. kongresszus el­nevezésű női dolgozókból álló szocialista brigádja szép fel­ajánlást tett: 300 forintot kül­dött a falusi és a tanyai is­kolák ■ villamosításának elő­segítésére. A közös elhatáro­zás kezdeményezője Feuer- stahlerné brigádvezető volt. Lemondott hangversenyek A harmadik időpontot je­lölték meg arra, hogy Gurszky János váci operaénekes váro­sában is bemutassa művésze­tét. A már kinyomtatott pla­kátok kihelyezése előtt táv­irat érkezett Pécsről: Gursz- kyra szükség van a soron kö­vetkező operabemutatónál, a szereplést későbbre halaszt­ják. — Betegség miatt elma­rad Kende Levente terve­zett Liszt—Bartók-hangver- senye is. ÜgyHI­és járműszámlálás A múlt hét egyik napján kis asztalt helyeztek el a já­rásbíróság földszinti előcsar­nokában. Egy alkalmazott minden belépéskor vonást hú­zott egy papírlapra. Felje­gyezte azt is, hogy az ügy­fél a bíróságra, a telekköny­vesekhez vagy az ügyészségre igyekszik-e? Reggel kilenc­től délután négyig ötszáz­nál többen keresték fel az­nap a Mártírok útja 14. szá­mú épületet. — Vasárnap a Lenin út egyik forgalmas pontján ült a statisztikus: a reggeli órákban városunkon áthaladó gépjárműforgalmat rögzítette számadatokban. Marx téri panaszok Nyugdíjas pedagógus isme­rősöm beszélt arról a na­pokban, hogy a Marx tér még ilyenkor, az őszi lomb­hullás és levélrozsdásodás ide­jén is a város egyik legro- mantikusabb parkja. Viszont bosszantó, hogy a postasa- rok és a Lenin út közötti jár­dának csak egyik részét asz­faltozták. Az eleje és a vége ma is földes, feltört és na­gyon piszkos. Nem emeli a tér hangulatát a 6-os számú ház előtt immár harmadik hónapja díszelgő építőanyag­törmelék és háziszemét-kupac sem. Könyvtárosoknak Csütörtökön délután két óra­kor Pelejtei Tibor, a Könyv­tártudományi és Módszertani Központ tudományos munka­társa tart előadást a szak- szervezeti könyvtárosoknak, a váci tömegszervezeti szék­ház olvasótermébe)!­p. r. XV. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM 1971. SZEPTEMBER 30., CSÜTÖRTÖK Hétmillió forint értékű szemléltető eszköz hiányzik az iskolákból T í zezer-h á romszázharmi n c- két gyerek tanul a váci járás iskoláiban. Nagy részük fizikai dolgozók gyermeke. Milyen feltételek között készülnek a középiskolára, szakmunkásta­nuló-intézetbe, az egyetemek­re, főiskolákra — erről volt szó a közelmúltban a járási pártbizottság mellett működő agitációs és propaganda mun­kacsoport megbeszélésén. Ma országos program a fi­zikai dolgozók gyermekeinek segítése, hogy legalább megkö­zelítően azonos tudással, mű­veltséggel induljanak az élet­nek az értelmiségi szülők gyermekeivel. Sok mindent tettek ezért már eddig is a járásban: a ta­gozatos osztályok kialakításá­tól a körzetesítésig. Gödön ma­tematika, Dunakeszin, a 3. szá­mú iskolában matematika, ének és orosz tagozatú osztály nyílt. A feltételek megterem­tésének másik módja: az isko­lák körzetesítése, ami nem je­lent mást, mint azt, hogy a szomszédos községek egyiké­nek jobban felszerelt iskolájá­ba járnak a környező községek felső tagozatosai, s ott többnyi­re szaktanárok oktatják a szaktárgyakat. Ennek megva­lósítása nem egyszerű, ugyanis a családra nagyobb terhet ró. (Buszbérletet kell fizetni, na­gyobb a gyerek elfoglaltsága, a korábbi 17—18 óra helyett heti 34 órát is az iskolában tölt, szakkörre és napközibe jár.) S ha már mindez megvan, ak­kor még mindig csak a felté­telek minimumát teremtettük meg, mert még mindig hátra­van a csak szaktanárokból ál­ló tantestület kialakítása és a szertárak felszerelése — mint újabb feltétel — korszerű szemléltető eszközökkel, me­lyekből ma még mintegy hétmillió forintnyi hiány mutatko­zik. Hétmillió forint értékű szem­léltető eszköz hiányzik a járás iskoláiból ahhoz, hogy azt le­hessen róluk mondani, megfe­lelnek a ma,gyár oktatás átla­gos színvonalának. S ebben az összegben nincs benne a to­vábbfejlesztéshez szükséges pénzigény. Szomorú szám. An­nál is inkább, mert a szemléltető eszközök árát az elmúlt időszakban Jelképekkel átszőtt világ Csohány Kálmán és Pálffi Gusztáv kiállítása lyén is hordoznak valamit a tragédiából: maszkos tánco­sai, páncélos keresztesei, ma­gába roskadt királyai — mind megannyi mondái, népmeséi alak — egyéni tragédiájuk árán teszik nevetségessé ko­rukat. Hogy Pálffi nemcsak pamfleteket önt bronzba, ha­nem van érzéke a lírához is, azt Várakozás-a vagy a lendü­letes Zsákoló bizonyítja. Vác lassan válóban otthoná­vá lesz a magyar művészek­nek. Ez az esztendő a „fészek­rakás” éve lehetett. Reméljük, hogy a rangos kezdethez mél­tó folytatásnak örvendhetünk. Végh Ferenc Pálffi Gusztáv szobra: At­lasz Két művész, két műfaj, két- egy világ fogadja a kiállítás­ra érkezőket. Csohány Kálmán és Pálffi Gusztáv teremtő ih­lete egyaránt a népköltészet, csakhogy amíg Csohányt in­kább a balladák komor, drá­máktól terhes levegője ve­szi körül, hogy légiesen köny- nyed, leheletfinom rajzokban testesüljön meg, addig Pálffi- nál a népmesék harsány neve­tését halljuk, a bolondistó- kok groteszkségét súlyos tömbhatású bronzszobrokban kifejezve. Bizonnyal nem véletlenül említjük Csohány Kálmánnal kapcsolatban a népballadát. A pásztói születésű művész magával hozta a Mátra-vidék balladafakasztó hagyományát. Ezért fordul olyan megértés­sel a falu, a népi hősök vilá­gához. Világos szerkesztésük ellenére is sűrű levegőjű gra­fikáin gyakran szerepelnek nehéz dobogású mének, szár­nyuk vesztett angyalok, me­sebeli katonák, balladás virá­gok. A düreri Apokalipszis lo­vait látjuk vagy Csaba király­fi paripáit? — szinte mind­egy, mert Csohány a biblikus, ótestamentumi jeleneteket is népi, pásztori szemszögből látja, láttatja (Dürer emléké­re, Középkori történet, Jónás). Másutt irodalmi emlékek új- raköltésének vagyunk tanúi, a bő vérű görög világ vaskos humorát, tragikus líraiságát egyaránt kitűnően érezteti meg velünk. (Görög versek), Sinka István csillagok közé ballagó, fekete bojtárja pedig a halott költő legszebb sír­emléke (Sinka elment). Pálffi Gusztáv szobrai más oldalról mutatják ugyanazt a világot, mint Csohány raj­zai. Találkozunk itt is klasz- szikus hagyományokkal (At­lasz), a düreri emberábrázo­lás szoborba átálmodott meg­felelőjével, a szálkás öreg­ség megrázó szobrával (Üres öregség), de a művész Igazi világa a Don Quijote-i groteszk- ség. Rendkívüli kifejezőerő­vel tudja ábrázolni a pöffesz- kedő hatalmat, az üres gőgöt, a roskadó királyságot (A ki­rály, Ö). Különösen azért meg- ragadóak brönzszobrocskái, mert alakjai komikumuk mé­Csahány Kálmán: Kolostorrészlet 20—30, sőt, egyiket-mási­kat 50 százalékkal felemel­ték. Barna Lajos, a Fóti Gyer­mekváros igazgatója, több mint tíz évvel ezelőtti szovjet­unióbeli tanulmányútjának ta­pasztalatait idézte. Azt mond­ta, megdöbbent, amikor meg­látta, hogy a szovjet iskolák milyen jól felszereltek. Ho­gyan lehetséges? — kérdezte. Egyféleképpen — válaszolták szovjet kollégái —, úgy, hogy a párt felhívására üzemek pat­ronálják az iskolákat. A szovjet módszerhez ha­sonló, a ml körülményeinkhez alakított mozgalmat lehet­ne indítani. A KISZ-fiaitalok és a szocia­lista brigádok céljuknak tekint­hetnék az iskolák hiányzó szemléltető eszközeinek elké­szítését. ! Ha meglesz a hétmilliós esz­közkészlet, még mindig meg- oldatlan egy nagy feladat: a képesítés nélküli pedagógusok felváltása szaktanárokkal. . Ismét Barna Lajost idézem. „Nem azért nem jönnek szak­tanárok ide, mert nem szeretik a váci járást, hanem azért, mert nincs hol lakniuk.” Ezen a pedagóguskölcsön sem segít. A Fóti Gyermekvárosban nyolcán mondták vissza köl­csönigényüket, mert 140 ezer forintból nem lehet építkezés­hez kezdeni. Nincs itt még tehát az idő, hogy elmondhassuk: a gyakor­latban is mindent megtettünk a fizikai dolgozók járásunkban tanuló gyermekeiért. Bányász Hédi Ingyenes jogi tanácsadás Csütörtökön, harmincadi-i kán lesz az utolsó szepíeni-J béri ingyenes jogi tanácsadás»* a Lenin úti párt- és tömeg- szervezetek székhazában. 17 órától dr. Vass Gábor, a Vá­ci Ügyvédi Munkaközösség vezetője ad felvilágosítást jo­gi vonatkozású kérdésekben. FIGYELŐ Hírünk az országban A Humoristák Klubja keddi tv-adásában bírálták a váci 1-es számú postahivatalt, kül­földre küldött postacsomag helytelen portózásáért. — Az Ország-Világ képes riport­ban számolt be Hesz Mihály és Völgyi Péter olimpiai fel­készüléséről. — A Hajó-Daru című üzemi lap értesülése sze­rint az MHD váci gyáregysé­gében javult a balesetek és a kiesett munkanapok ará­nya. — A Gumiipari Hírlap­ból megtudjuk, hogy jól sike­rült a Váci Heuréka Gumi­gyár polgári védelmi szerve­zetének gyakorlata. — A Nép- szabadság hírül adta az új vá­ci zeneiskola felavatását. — A Chinoin című lap beszámolt arról, hogy a városunk hatá­rában lévő Derecske-dűlői telep korszerűsítése befeje­ződött. — A Tükör kétoldalas, képes cikkben ír a váci üze­mek „vándormadarairól”. — A Mérleg helyszíni riportban számolt be a ceglédi Róna Vendéglátó Vállalat dolgozói­nak vácrátóti kirándulásáról. A Magyar Hírlap helyzetje­lentést adott a váci közületi építkezésekről. VÁC Gyermekklub A tanévkezdés jó hatással van a nyár folyamán nem sok eredményt felmutató váci mű­velődési házban. A pedagógu­sok segítségével gyermekklu­bot szerveztek, mely vasárnap délelőttönként nyújt játékos ismeretszerzési alkalmat a gyermekeknek. A klub tervé­ben sok kirándulás szerepel, melynek megvalósítását re­mélhetőleg az időjárás is se­gíti. A foglalkozások vezetését Harangozó Mária vállalta, ki a szükséges gyakorlatot a régeb­ben jól működő ifjúsági klub­ban szerezte. A tanács egy tv- készüléket adományoz a klub­nak. Merre van a Csóványos? Királyrét felé fut az erdei kisvasút. A lcanyarban na­gyot sípol és egyet ránt. Még nyári nyitott kocsi is van raj­ta. Sütkérezünk a simogató őszi napfényben. Kanyarog a kisvonat, kerülgeti a hegyeket. Egymás mellett fut az út, a vasút és egy kis csörgedező patak. Keresztezik egymást mint a kislányok hajfonata. A városi ember megrésze­gedve a friss levegőtől, a sár­guló, vörösödő erdő színeinek tobzódásától, a kékes őszi nap­fénytől, élvezi az utazást. Ki­rályrétnél nekivágunk a Bör­zsöny legmagasabb, legszebb meredekeinek. Irány a Magas- Tax. Mély völgy nyit szép ki­látást a túloldal hegyeire. Kós- pallagtól fut a kis-inóci, nagy-inóci bevágás, egészen a Hideghegy magasáig. Mi is odatartunk a vadászháztól. A menedékháznak vannak ven­dégei, de később, a téli spor­tok idején lesz itt a főszezon, akkor lesz telt a ház. Külön­ben ez a pont lehetne a járás jelképe is. A szemhatárnak itt csak a pára vet véget. Ha tel­jesen tiszta lenne a levegő, látni lehetne akár a fóti dom­bokat — a Naszályt és alat­tunk a börzsönyi kis hegyi falvakat, az Ipoly kiterülő völ­gyét. A csodálatnak is van határa. Indulunk tovább, a „Szabó­kövek tarajai’’ felé. Itt a csúcs alatt, pihenés közben „vasár­napi” turistákkal találkozunk. Megtermett szülők egy kis­lánnyal, a papán egy hatalmas hátizsákkal. A nekivörösödött, lihegő, láthatóan kimerült férfi kérdezi: — Sporttársak! Messze van még a Csóványos? Mielőtt rá­döbbennénk a helyzet komiku­mára, egyikünk rávágja: — Nincs messze, sporttárs! Csak magasan!-a. -o. Dunakeszi sportja LABDARÚGÁS Az NB Ill-ban szereplő Vasutas idegenben 2:2-t ért el. A Dunakeszi SE csapata Rád ellen könnyen nyert, 6:0 arányban, és megtartotta ve­zető helyét. KÉZILABDA Az NB I/B-ben szereplő Vasutas, Gyöngyös ellen, 25:21 arányban nyert. Ez a győzelem igen értékes, mert azt jelenti, hogy a Vasutas nem esik ki. A legtöbb gólt Zsiga (7), Szabó M. (6), Szé- nási (5) lőtte. A megyei bajnokságban sze­replő Spartacus női csapata nyert Budaörs ellen. A mér­kőzés első félidejében 5:l-re a vendégek vezettek. Jó haj­rá után, a második félidőben, szerezték meg a két pontot. A gólokat Mudri (4), Gubacsi (2), Varga (1) lőtte. A férfiak a Bem SE-től 19:18 arányban kikaptak. Gól­lövők: Lőrinc (12), Bán, Tár­nái, Tompa (2—2—2). ATLÉTIKA Az országos utánpótlás-baj­nokságon, a 400 méteres gát­futásban, Kristóf Ferenc, 54.8 másodperccel, a második lett. (s. 1.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom