Pest Megyi Hírlap, 1970. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-29 / 202. szám

rest uEcvei 1970. AUGUSZTUS 29., SZOMBAT K^Cirlap Készül a Scripto KONGRESSZUSI VERSENYBEN A pomázi Irodaszerkészítő Ktsz-ben szorgos lánykezek szerelik össze a golyóstoll al­katrészeit. Munkájukat ügyes gépek segítik. NEMZETKÖZI ANTIFASISZTA NAP A Magyar Partizán Szövet­ség és a Nácizmus Üldözöttéi­nek Bizottsága, az Országos Béketanács, valamint a Ma­gyar Jogász Szövetség — a nemzetközi antifasiszta nap alkalmából — szeptember 2-án a vasasszakszervezet székhá­zában nagygyűlést rendez, amelyen dr. Szénási Géza, a Magyar Népköztársaság leg­főbb ügyésze mond ünnepi beszédet. MOSZKVA Szerződéskötések A MOGÜRT Gépjárműke­reskedelmi Vállalat pénteken tartotta szakmai napját. En­nek keretében írták alá azt a szerződést, amelynek értelmé­ben 1971-ben 2600 Ikarus­autóbuszt szállít a magyar vál­lalat szovjet partnerének. Az aláírt megállapodás ér­telmében Magyarország folya­matosan 7500 személygépko­csit és 1500 teherautót kap a Szovjetuniótól. Az ifjúsági brigád dés — gúnyolódnak egy ki­csit. Az ember, amíg fiatal, hát fiatal, bírja. Szereti csi­nálni. Majd 20, 30 év múlva már biztosan nehezebben megy. Mégiscsak jobb érzés azzal hazamenni, hogy be­csületesen dolgoztunk. Nem igaz? De igaz. Ügy látszik a gyár vezetőinek is éz a vélemé­nye. A Bródy Imre ifjúsági brigád, az augusztus 20-i ün­nepségen 2000 forint pénz­jutalmat kapott. Gyorsan eszükbe jutott az is, hogv mire költsék: együtt mennek kirándulni Magyarkútra. Varga Vera Megnyílt a vietnami jubileumi kiállítás A Kulturális Kapcsolatok Intézetének kiállítótermében pénteken ünnepélyes keretek között megnyílt a - 25 éves a Vietnami Demokratikus Köz­társaság című kiállítás, amely mintegy 150 művészi fotón mutatja be a vietnami nép hő­si harcát, gazdasági és kultu­rális fejlődését, valamint a magyar és vietnami nép ba­ráti kapcsolatait. A tárlat ünnepi megnyitóján részt vett dr. Orbán László, a művelődésügyi miniszter első helyettese, Gyenes András külügyminiszter-helyettes, Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanács titkára és szá­mos más közéleti személyiség. Ott volt Ngiem Xuan Yem, a VDK állami gazdaságainak minisztere, aki az évforduló ünnepségére hazánkba érke­zett küldöttség vezetője; Le Hu Van, a Dél-vietnami Köz­társaság budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője és a Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja. — A KPM Vas megyei Közúti Igazgatósága pénte­ken útbaindította Szombat­helyről azt a komplett hen- gerlési gépláncot, amely egy hónapig az árvíz sújtotta Gacsály és Garbolc térségé­ben épít majd utat. Vannak dolgok, amiket konkrétan megfogalmazni ne­héz, mert eleinte pusztán megfigyelésen alapuló érzésre támaszkodnak. Ilyesmi volt az, ami Vácott, az Egyesült Izzó képcsőgyára spirál üzemegységének irodájában elfogott, a Bródy Imre'ifjúsági brigád tagjaival folytatott be­szélgetés közben. Mindeneset­re pozitív indulat volt, afféle előlegezett bizalom a kérdése­ket váró Katyina Mária KISZ- titkárnak, Siklósi István bri- gádvezető-helyettesnek, Né­met.i Istvánnak és Káka Vil­mos főművezetőnek, aki ugyan nem brigádtag, de mégis leült velünk, hiszen ő, mint „kívül­álló”, könnyebben dicsérhet. Korosztály és munka Mint ifjúsági brigád, július 1-én alakult meg a 23 tagból álló munkacsoport. De nem a semmiből. Két éve már, hogy együtt vannak, és két éve vi­selik a szocialista címet is. If­júsági brigáddá címeik és eredményeik megtartásával alakultak át. Mi értelme volt ennek az új címnek, hiszen így is brigád, úgy is brigád, nem felesleges formalitás ez? Nem, mert a gpirál üzemrész — ahol tavaly télen még 140- en dolgoztak, most 210-en — bővül, új gyártmány készíté­sére állt át. s az átszervezés­nél a Bródy Imrésekhez, csu­pa fiatal került. Átlagéletko­ruk "21 év. Heten közülük műszerészek, hét fiú, azaz, elnézést, hét fér­fi, hiszen négyen már csalá­dot alapítottak, nősek, s gye­rek is van már. A többiek: lá­nyok, nem sietik el a dolgot, míg lakás, jobb kereset nincs, megelégednek a menyasszony­sággal. Különben, valameny- nyien gépkezelők. Mit jelent ez a spirálban? Kétműszakos állómunkát, amely rendkívül nagy figyel­met és ügyességet követel. Huszonegy gépét kél!- kezel­niük egyszerre, amelyek wolfram szálakból villanykör­ték spiráljait készítik. A munka nehézségét talán szemléltetni tudja, hogy egyetlen milliméteren 25—67 menetnek kell lennie, egy iz­zószál átlagban 3500 menetes. És egyetlenegy sem érhet ösz- sze közülük, mert akkor már eldobhatják: selejt. Ezt a finom kidolgozású spi­rált egyedül Vácott készítik, ebben az üzemrészben, java­részt az ifjúsági brigád: ex­portra. A munka kiemelt fon­tosságú, a fizetésük nem. Át­lagban két éve dolgoznak a gyárban, bérüket teljesítmé­nyük után kapják, így a mű­szerészek átlagkeresete: 2250 forint, a gépkezelőké: 1450, 1550 forint Elégedetlenek. Munkájuk után többet vár­nának, s éppen most kellene legjobban a pénz, a családo­Venni, cserélni, eladni akar? DÍJMENTESEN hirdetjük eladó ingatlanát INGATLAN adás-vételi ügyével forduljon a PEST MEGYEI INGATLANKÖZVETÍTŐ VÁLL KÖZPONTJÁHOZ ÉS KIRENDELTSÉGEIHEZ Központ: Budapest V., Kálmán I. utca 13. Telefon: 112-842 Kirendeltségek: CEGLÉD Körösi u. 11. Tel.: 261 ÉRD Diósdi u. 34. GÖDÖLLŐ Dózsa Gy. u. 12. Tel.: 305 VÁC Széchenyi u. 9. Tel.: 673 NAGYKATA Bajcsy-Zs. u. 22. DUNAHARASZTI Dózsa Gy. u. 1. Tel.: 61 GYAL Iglói u. 24. SZENTENDRE Kossuth L. u. 36. Tel.: 624 Jubileumi kiállításunk Moszkvában I. Sláger: a gépipar A szovjet emberek százez­rei tekintik meg ezekben a napokban Moszkvában a ma­gyar kohó- és gépipar termé­keit. A „Szabad Magyarország 25 éve” kiállítás mintegy egy- harmadát elfoglaló területen a kohó- és gépipari ágazat 50 KGM-vállalata, 16 ktsz és 5 más tárca vállalata mutatja be gyártmányainak legjobb­jait. Látva az egy-egy gép­vagy berendezés körül sereglő embertömeget, minden sze­rénytelenség nélkül mondhat­juk, hogy a gépipari bemuta­tó a moszkvai kiállításnak slá­gere. A részletek iránt érdeklődők természetesen elsősorban szak­emberek. A kiállításnak szin­te nincs olyan perce, hogy ne vennék körül beható érdek­lődéssel a Szerszámgépipari. Művek gyárainak különböző gépeit. Sokan állnak meg az Esztergomi Marógépgyár hí­res másoló-marógépe előtt is, amely az idén a lipcsei vá­sáron is aranyérmet nyert. A másoló-maró rendszere ma­gyar szabadalom, követési pontossága messze kimagaslik az eddigi hasonló gépek kö­zül. A gépet lengyel és cseh üzemekben már eredménye­sen használják, s minden br*- zonnyal felkelti a szovjet szak­emberek érdeklődését is. A vegyiparban és gyógyszer- iparban használatos magyar savállóan zománcozott beren­dezések közül mintegy 20 ezer üzemel már a Szovjetunióban. A moszkvai magyar jubileumi kiállításon bemutatott ilyen gépek közül kiemelkedik a Diósgyőri Gépgyár két kábel­gépe. A Szovjetunióban sokfelé is­merik már a kiállításon ugyancsak működés közben látható élelmiszeripari célgép­sorokat. Az ÉBGV és az ÉL­GÉP gyártmányai, az órán­ként 3 tonna uborka osztályo­zását végző, célgép és az UNI- PACK élelmiszercsomagoló berendezés előtt érdeklődéssel álltak meg a kiállítást meg­tekintő Koszigin szovjet mi­niszterelnök, s a magyar párt- és kormányvezetők is. Nem kisebb sikere volt a Hódme­zővásárhelyi Mérleggyár me­chanikus működésű, optikai mérlegének, amelynek segít­ségével Fock Jenő miniszter- elnökünk is ellenőrizte — mindenki derültségére — test­súlyát. Működés közben látható a kiállításon a csepeliek gépko- csimbsó és szárító berendezé­se. A magyar kohó- és gép­ipar egyebek között ezzel a korszerű berendezéssel sze­retne hozzájárulni a Szovjet­unió gépkocsiprogramjának megvalósításához. S ha már a gépkocsiknál tartunk: feltét­lenül beszélnünk kell a leg­újabb szovjet—magyar koope­rációról, a VAZ-programról. A kiállításon eredeti nagyság­ban látható a szovjet Fiat rajza, s a megfelelő helyre fel­erősítve az a 18-féle alkatrész és szerelvény, amelyeket 6 magyar vállalat szállít 300 000-res tételben az új Vol­gái autógyárnak. Hazánk jelentős részt vál­lal a KGST­tagországok legkorszerűbb szá­mítástechnikai eszközeinek ki- fejlesztéséből. Jól demonstrál­ják ezt a moszkvai jubileumi kiállításon bemutatott számí­tó- és adatfeldolgozó berende­zések, valamint a perifériás készülékek. Ezek a műszerek az ipari folyamatok irányítá­sát és a laboratóriumi-bioló­giai méréseket teszik gazdasá­gossá. A rendszer építőkocka­elvre épül, s a nemzetközi kooperáció alapján a legkü­lönbözőbb igényeket képes ki­elégíteni. A szovjet—magyar tudományos együttműködés alapján fejlesztette ki hír­A Magyar Hajó­és Darugyár termékeit reprezentáló működő modelleknek r, nap minden órájában sok csodálója akad. adástechnikai iparunk a „Druzsba” távközlő reléberen­dezést, amelynek segítségével egy irányba 8 rádiócsatorna építhető ki. Mindegyik csator-. na 4 színes tv- és 4 kísérő hangcsatorna átvitelére, vagy 1920 egyidejű telefonbeszélge­tés lebonyolítására alkalmas: A rendszert érdeklődéssel ta­nulmányozták a kiállításon tett látogatásuk alkalmával Kádár és Kirilenko elvtársak is. A magyar járműprogram termékei is helyet kaptak a moszkvai jubileumi kiállítá­son. Az Ikarus-autóbuszok legkülönbözőbb típusai mel­lett bemutatjuk a győri Rába Vagon- és Gépgyár termékeit is. A látogatók ezrei tekintik meg érdeklődéssel a máris hí­res 180 LE-s MAN—Rába Die­sel-motort, a 8 és 13 tonnás hátsóhidakat, amelyekből — mellső hidak ellenében — je­lentős mennyiséget exportá­lunk a Szovjetunióba is. A kiállítás egyik szenzációja a folyami — és tengerjáró áruszállító hajó*-, valamint daru- és kikötőberendezés gyártásunkat bemutató ma­kett- és modell-komplexum. Gyerekek és felnőttek százai veszik körül a működő model­leket. Hazánk ezekkel a gyárt­mányokkal nagy sikert arat a nemzetközi .piacon. Amikor a szovjet párt- és állami veze­tők megálltak a maketteknél, a berendezéseket készítő gyál rak képviselője külön felhív-: ta a figyelmüket arra, hogy hazánk a szovjet fakitermelés fejlesztésében fát szállító hajók gyártásával működik közre. A hajók szovjet dokumentá­ció alapján Budapesten és Bar. latonfüreden készülnek. A kiállítás egy jelentős tér rületén a kohó- és gépipari ágazathoz tartozó vállalatok a tartós fogyasztási cikkeket mutatják be. Az ilyen gépek és berendezések termelése a IV. ötéves terv időszakában megr duplázódik, s termékeink iránt a Szovjetunió szakemberei is nagy érdeklődést tanúsítar nak. De nemcsak a szakem­berek. Amikor a kiállítás első napjaiban végigsétáltam a szektorban, jóformán alig lehe­tett odaférni a Jászberényi Hűtőgépgyár termékeihez, a debreceniek automata mosó­gépeihez, az univerzális padló­ápoló géphez, a Videoton- gyár fekete-fehér tévéihez, rá­dióihoz. A látogatók fiatalabb- jai körében óriási sikere van a kazettás magnetofonoknak, és a két különálló hangdobo­zos, sztereo fejhallgatós szte- reorádiónak. A kohó- és gépipari ágazat bemutatott termékei a legna­gyobb helyet foglalják el a ki­állításon, de a legnagyobb si­kert aratják. Demonstrálva ezzel a magyar gépgyártás fej­lettségét és fejlődését, verseny- képességét a nemzetközi pia­con, s azt a kooperációs és tudományos együttműködés^ amely országaink és a KGST- országok együttes előrelépését jelenti a gazdasági fejlődésben. Nyikes Imre sok közül sincs senkinek saját lakása, albérletben, munkás- szálláson, a szüleiknél lak­nak. Az önálló otthonhoz, akárhogyan is próbálják meg­valósítani, induláskor mini­mum 20—30 ezer forint kell. Ezt ebből a keresetből megta­karítani .., Fiatalság és verseny — Az úgy volt, mondják kü- lön-külön és egyszerre —, hogy az átszervezések sok bajt hoz­tak. Mindenkiben van annyi lojalitás, hogy segítsen, még akkor is, ha ezzel többet keli vállalni. Ha az ember egy­szer már eldöntötte magában, hogy itt dolgozik, akkor ter­mészetes, hogy azt nyújtja, amit tud. Már csak azért is, hogy megmutassa, ő sem rosz- szabb a másiknál. Az embert hajtja valami, amit nem lehet pontosan megnevezni. Szocia­lista brigád voltunk, mikor jöttek, hogy a X. kongresszus tiszteletére mit csinálunk, összeültünk, és megtettük a kiegészítő felajánlásokat. Mindenki javasolt valamit — nálunk demokrácia van, a ve­zetőséget is mi választottuk —, ha valaki jót mond, azt a többiek elfogadják. A kongresszusi verseny vál­lalásai tehát: „Napi 52 parti: 78 ezer 300 db spirál, 16 ezer 300 forint értékben (az eredeti terv 3 százalékos túlteljesítése), a gépi selejt 3 százalékos csök­kentése (az 1969. évi selejt 12 százalék volt), a gépkihaszná­lás 80 százalékra emelése ... de itt álljunk meg egy pilla­natra. Első hallásra, talán ke­vésnek tűnik ez a 3 százalék. De a wolfram, amivel itt dol­goznak, nagyon ritka, és ép­pen ezért nagyon drága anyag. Csak annyit kap a gyár, amennyi a száz szá­zalék teljesítéséhez szüksé­ges. A 3 százalék tehát itt azt jelenti, hogy ennyivel nő a termelékenység, ennyivel jobb lesz a minőség. S hogy ezt mennyire nem könnyű elérni, bizonyítja az, hogy a fiatalok panaszai kö­zött első helyen szerepelt: sok selejtes anyagot kapnak, ami nehezíti a munkát, A panaszok között szere­pelt még, hogy nincs megfe­lelő szórakozási és sportle­hetőség ; másutt a gyárban van tornaterem, jó felsze­reléssel, itt az egész városban nincs olyan, amit ők is igénybe vehetnének. A vál­lalások sorát folytatva pe­dig: három hét helyett két hét alatt tanítják be az új munkaerőt. Kérdés és magyarázat Szóval panasz van, de vál­lalás is, többletmunka, még nagyobb erőfeszítés és helyt­állás is. Pedig meg sem fi­zetik. Hát akkor, miért? — Miért, miért? Jó kér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom