Pest Megyi Hírlap, 1970. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ,AZ,MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM tXiW 80 FILLER 1970. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT Holnap: Arckép — mozaikból Varga Vera riportja egy községi párttitkárról a 3. oldalon. A GÖDI CSATA ULEST TARTOTT AZ ELNÖKI TANÁCS Rendelet a gazdasági társulásokról Megszűnt a kisipari működési engedélyek kiadásának a helység lakosságszámától függő korlátozása A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Tekintettel a gazdasági életben a legutóbbi években végbement változásokra, az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel módosította az er­dőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi 7. térvény egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás az erdő- gazdálkodás szakmai irányítá­sának jelenlegi rendszere he­lyett — nagyobb vállalati ön­állóság elvével összhangban — az erdők és fásítások keze­lőinek kötelességévé teszi, hogy maguk biztosítsák a munka szakszerűségét. 3j rendelkezések lépnek élet­be — egyebek között — az er­dők kezelésének átruházása, a művelési ág megváltoztatása és rendeltetésszerű használatot akadályozó tevékenység enge­délyezése terén is. A törvényerejű rendelet ezenkívül — a vadászat és a vadgazdálkodás területén — a vadkártérítésről, a hatósági jogkörök decentralizálásáról és az ágazati összhang továbbfej­lesztéséről is intézkedik. A vállalatok, szövetkezetek és más szocialista gazdálkodó szervezetek társulásainak elő­mozdítását szolgálja az Elnöki Tanács új törvényerejű rende­leté a gazdasági társulásokról. A törvényerejű rendelet ki­mondja, hogy a gazdálkodó szervezetek szerződéssel hoz­hatnak létre gazdasági társu­lást. Ennek egyik formája az egyszerű társaság, amely a társuló tagok egymásai szem­ben fennálló belső kapcsolatát jelenti, a társasviszony a kí­vülállók irányában rendszerint nem jelentkezik. A törvény- erejű rendelet mindamellett megengedi, hogy az egyszerű társaság közös néven folytat­hassa tevékenységét. A tagok a társaság kötelezettségeiért közvetlenül, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A gazdasági társulás másik formája a közös vállalat, amely jogi személy, és meg­alakulásához meghatározott vagyoni betétek szükségesek. Legfőbb szerve az igazgatóta­nács, amely a közös vállalat tagjainak egy-egy küldöttéből áll. Vezetője az igazgató, aki a közös vállalatot harmadik személyekkel szemben, vala­mint bíróságok és más hatósá­gok előtt képviseli. Külföldi jogi személy, il­letőleg külföldi vállalat gazdasági társulásban a pénzügyminiszter engedé­lyével és az általa megha­tározott feltételek szerint vehet részt. Felsőoktatásunk egységes rendszerének megteremtése, felsőoktatási intézményeink növekvő képzési és tudomá­nyos rangjának elismerése érdekében az Elnöki Tanács törvényerejű rendeleteket al­kotott egyes felsőoktatási in­tézmények szervezéséről, il­letve megszüntetéséről. A törvényerejű rendeletek a debreceni és a szarvasi Agrártudományi Főiskola, il­letve technikum, valamint a keszthelyi és a mosonmagyar­óvári Agrártudományi Főis­kola összevonásával Debre­cenben és Keszthelyen agrár- tudományi egyetemet létesíte­nek; a felsőfokú pénzügyi és számviteli szakiskolát főisko­lává szervezik át; a szegedi és a budapesti Felsőfokú Élel­(F oly tatás a 2. oldalon.) Közel-Kelet: lépés előre Hosszas huzavona után az izraeli galambok legyőzték a héjákat A világ valamennyi jelentős hírügynökségének híreit és tu­dósításait frissen közlő — feldolgozó telexgépen, a Magyar Távirati Iroda te­lexén, péntek reggel 8 és délután 5 között három olyan anyag is érkezett, amely izraeli eseményekről számolt be. A reggeli jelentés még úgy szólt, hogy az izraeli kormány csütörtök este — több mint öt­órás viharos vita után ismét elhalasztotta döntését a Ro- gers-tervről, és péntekre tűzte ki újabb ülésének időpontját. A péntek délelőtti híradás azt közölte, hogy péntek reg­gel összeült a Gáhal-párt ve­zetősége. Az izraeli kormánv- kolalíciónak ez a jobboldali pártja volt ugyanis a legheve­sebb ellenzője a Rogers-terv elfogadásának és általában minden kompromisszumnak. A legfontosabb hírt délután 5 előtt adta a telexgép: Golda Meir 24 tagú kormánya péntek délben ismét összeült, hogy negyedszer is megvitassa Iz­rael válaszát Rogers amerikai külügyminiszter közel-keleti javaslataira — és a kormány szótöbbséggel elfogadta az amerikai ter­vet. Igaz, a Gahal-párthoz tarto­zó miniszterek a terv elfogadá­sa ellen szavaztak, s elképzel­hető, hogy ezután kilépnek a kormánykoalícióból. Ügy lát­szik, hogy sem a nemzetközi erőviszonyokat nem mérték fel pontosan, sem az izraeli sajtó többségének támadásai nem hatottak rájuk: a lapok ugyan­is azzal vádolták a Gahalt, hogy „a pártérdekeket a nem­zeti érdekek elébe helyezi”. Az izraeli héják és galam­bok küzdelme tehát — pénte­ken délután legalábbis egye­lőre — úgy látszik, az utób­biak győzelmével végződött.'. Messze vezetne annak elem­zése, hogy miért. A sok mo­tívum közül elég annyit em­líteni csupán, hogy Izraelben a politikusok többsége úgy érzi: neon szegülhet szembe legfőbb szövetségesével, az USA-val, márpedig egy ame­rikai terv elvetése ezt a lát­szatot keltené. A lényeg az, hogy végre ott tartunk: a közel-keleti konfliktus két legfontosabb állama, egyfelől Egyiptom, másfe­lől Izrael, a Rogers-terv elfogadásával komoly lé­pést tettek előre a hábo­rús helyzet politikai ren­dezésének útján. Nyilvánvaló, hogy még sok nehézség tornyosul az út to­vábbi szakaszán, hiszen egy tervet elfogadni és végre is hajtani nem ugyanaz. Mind­két oldalon súlyosak még a problémák. Izraelben a kor­mánykoalíció felbomlása poli­tikai krízist eredményezhet. Az arab oldalon egyes arab ál­lamok szembehelyezkedése a Biztonsági Tanács határozatá­val és a Rogers-tervvel, va­lamint a szélsőséges Paleszti­nái gerillacsoportok magatar­tása újabb válságok forrásává válhat. Mégis a közel-keleti konfliktus elmúlt három esz­tendeje a helyzet fokozódó el­mérgesedése után, most egy lépéssel közelebb kerültünk a legjobb megoldáshoz, a Biz­tonsági Tanács 1967. novem­beri határozatának végrehaj­tásához. Huligántámadás egy út­törőtábor ellen a 4. oldalon. Szitnyai Jenő riportja, A tésai menyasszony Szokoly Endre találkozá­sa egy régi ismerőssel. Cikk az 5. oldalon. Kié a Balaton? Paládi József körriportja a magyar tenger partjáról a 6. oldalon. Irodalom-művészet a 8—9. oldalon. MA MAR CSAK EMLEK Júliusi furcsaságok Július folyamán Budapesten öt ízben változott meg gyöke­resen az időjárás. Az első hat nap alatt ki­tartóan a sokévi átlag alatt maradt a középhőmérséklet — 4-én például 6,7 fok volt a különbség —. majd nyolc na­pon át az átlagot meghaladó hőségtől szenvedtünk, ennek a szakasznak utolsó napján, fiFén, még 4,4 fokkal volt magasabb a középhőmérséklet az átlagosnál, a következő na­pon pedig már 3,8 fokkal ma­radt alatta. 24 óra alatt tehát a kö­zéphőmérséklet 8,2 fokot esett, sőt, amikor bekövetkezett az újabb jellegváltozás, a napi maximum a 14-i 32 fokról két nap alatt 14,6 fokra, tehát 17,4 fokkal zuhant. Ebben a perió­dusban következett el a hó­nap egyetlen abszolút rekord­ja is: 19-én 11,8 fok volt a mi­nimum, a legalacsonyabb ezen a naptári napon az utóbbi száz évben. De ennek a szélsőséges hó­napnak a krónikájában elő­kelő helyet vívott ki magának a 18-a is, amikor a középhő­mérséklet hajszál híján kerek tíz fokkal maradt az évszá­zados átlag alatt. Ezután három napon át meghaladta, a következő négy nap alatt viszont nem érte el a középhőmérséklet az átla-. utolsó há- túlemelke­got, míg a hónap rom napja ismét dett rajta. Összegezve: a középhőmér­séklet tizenhét napon át volt alacsonyabb és tizennégy na­pon át magasabb a sokévi át­lagnál. A tizennégy nap több­lete együttvéve nem egészen 40, a tizenhét nap „tartozása” pedig több, mint 67 fok volt, úgyhogy ez a hónap összesen csak­nem 30 fokkal maradt „adósunk”. Ami a csapadékot illeti, a fővárosban mindössze nyolc esős nap volt. A legnagyobb esőt 24-én, az emlékezetes múlt szombati zivatar hozta meg, amikor a fővárosra 22,1 milliméter csapadék hullott. Általában kevés felhő. Egy­két helyen kialakuló helyi zá­por, zivatar valószínű. Éji i- ka gyenge, napközben mérsé­kelt, változó irányú szél. Me­leg marad az idő. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmér­séklet: 15—20 fok között. Leg­magasabb nappali hőmérsék­let 30 fok körül. A Balaton vizének hőmérséklete pénte­ken 11 órakor Siófoknál 23 fok volt. Kezdődik a meteorshow KÖRHÁZPALOTÁBAN, PARADICSOMFÖLDEKEN ... Suha Andor és Gábor Viktor képes beszámolója a 3. oldalon. I Szokatlanul sok számunkra is lát­ható esemény zaj­lik le az égbolton augusztusban. Az elsőt a hónap harmadik napja hozza el. Ekkor lesz ugyanis i az Aquaridák me­teorrajának „gya­korisági maxi­muma” vagyis Földünk ekkor úszik keresztül ennek a meteor­seregnek a legsű­rűbb részén. Ha derült lesz az éj­szaka, az álmát feláldozni hajlan­dó és türelmes meteorvadász ta­núja lehet néhány „csillaghullás­nak”. Ez a gyako­risági maximum azonban messze kisebb a Persei­dákénál, amit a nagy augusztusi csillaghullásként ismerünk. Ez az utóbbi meteortö­meg tulajdonkép­pen már július 25. óta itt száguld körülöttünk és egészen augusztus 17- ig köztük ha­lad a Föld, de „hullócsillagai” a leggazdagabb lát­ványosságot augusztus 11-én hozzák el szá­munkra. Utána a Föld még két meteor­rajjal találkozik. 18- án a Cepheidák, 20-án pedig a Cyg- nidák magván tö­rünk át, de ezeket a laikus szemlélő nem is nagyon tudja elkülöníte­ni az augusztus igazi nagy „me- teor-showjától”. Ezeken kívül 17-én hajnalra részben tőlünk is látható részleges holdfogyatkozást jelez a csillagá­szati naptár. A Föld félámyéká- ba röviddel 2 óra után, teljes ár­nyékába negyed 4-et követően lép be égitestünk kí­sérője, a fogyatko­zás közepe pedig 4 óra 23 perckor lesz. A Hold felü­letén átúszó sötét földámyék átmé­rője valamivel meghaladja majd a Hold átmérőjé­nek kétötödét. Végül a hónap utolsó napján az égbolt még egy látványosságot rendez: gyűrűs napfogyatkozást, ez azonban — saj­nos — tőlünk nem lesz látható. II • * 'll'i ' • # A Szovjetunió és Ma­Haioszallitasi egyezmény gs* szóló megállapodást írtak alá bajók és hajóberendezések köl­csönös szállításáról. A képen: Tordai (balról) és Szomicsasnov külkereskedelmi miniszterhelyettesek kézfogása az aláírás után.

Next

/
Oldalképek
Tartalom