Pest Megyi Hírlap, 1970. július (14. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

PEST MEGYEI vniC MOUTÁMAI, KYESŰUnOU ,AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA NASSZER A KREMLBEN A moszkvai Kremlben ked­den megkezdődtek a tárgyalá­sok Brezsnyev, Podgornij, Koszigin, valamint Nasszer egyiptomi elnök között. Esz­mecserét folytattak a közel- keleti helyzetről, és megálla­pították, hogy Izrael tovább­ra sem hajlandó végrehajtani a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határozatát. A tárgyalások folytatódnak. PRÁGA Vince József átnyújtotta megbízólevelét Vince József, a Magyar Nép- köztársaság új prágai nagy­követe kedden a prágai Vár­ban átnyújtotta megbízóleve­lét Ludvik Svoboda csehszlo­vák köztársasági elnöknek. Az ünnepélyes aktuson meg­jelent Jan Marko, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság külügyminisztere. Vince József a megbízólevél átadásakor tolmácsolta az MSZMP Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács, a forradal­mi munkás-paraszt kormány és az egész magyar nép jókí­vánságait, majd megállapítot­ta: „Barátságunkat és együtt­működésünket a szocializmus további építésének és vívmá­nyai védelmének közös érde­kei vezérlik. Ezek a célok ve­zették' pártunkat és kormá­nyunkat a többi szövetséges szocialista országgal együtt az elmúlt időszakban, hogy min­den segítséget és támogatást megadjunk a szocialista tár­sadalmat és vívmányait védel­mező szocialista erőknek Csehszlovákiában.” Ludvik Svoboda válaszában, többek között megállapította: „A két ország kapcsolatait a valódi barátság és szövetség szelleme hatja át, miként ezt az 1968-ban megkötött új szö­vetségi szerződés is kifejezi.” XIV. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM Ált.% 8« FILLER 1970. JÚLIUS 1., SZERDA VITÉZ 1ÁSZLÓ FELTÁMASZTÁSA PIÉRT-ígéret Iskolaszerek minden mennyiségben A napokban megkezdte az előszállítást több mint 11000 üzletbe a PlERT, s így akár már most, hetekkel a csúcs­forgalom előtt megvehetők az 1970—71-es tanévre szükséges iskolaszerek. A következő tanévben vala­milyen formában a lakosság mintegy 20 százaléka tanul, s az ehhez szükséges iskola­szerek nagyrésze már a nagy­kereskedelemnél és az üzle­tekben van. Szeptemberig egyebek kö­(Folytatás a 2. oldalon.) Sok látogatója van Szentendrén a magyar vásári bábját­szás emlékeit bemutató kiállításnak. A két leghíresebb régi bábjátszó család hagyatékát, a Hincz és Komgut-Kemény csa­lád közel száz babúja és dokumentumai láthatók a József At­tila Művelődési Központban. Képünkön: Vitéz László és az ör­dögök bábui. Augusztus 1-től az egész országban A hivatalos látogatáson Mongóliában tartózkodó Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke átnyújtja Zsamszrangij Szambu- nak, a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Hurálja Elnöksége elnökének a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének gyémán­tokkal ékesített első fokozatát. letve a Mongol Népköztársa­ság vezetői között. A megbeszéléseket szívélyes elvtársi légkör és valamennyi érintett kérdésben a legtelje­sebb nézetazonosság jelLemez- te. Losonczi Pál és kísérete ko­ra délután ünnepélyes keretek között megkoszorúzta Vlagyi­mir Iljics Lenin ulánbátori emlékművét. A délutáni órákban az El­nöki Tanács elnöke és kísére­te megtekintette a mongol fő­város egyik büszkeségét, az ulánbátori autójavító üzemet. Utána Losonczi Pál Zs. Szambu társaságában mongol népi birkózóversenyt tekintett meg, majd este a Mongóliában dolgozó magyar szakemberek, (Folytatás a 2. oldalon.) kötelező a kenyér csomagolása A belkereskedelmi miniszter a kenyér kötelező csomagolá­sáról szóló múlt évi rendeletét augusztus 1-i hatállyal az or­szág egész területére kiterjesz­tette. A rendelet szerint au­gusztus 1-től kenyeret csoma­golás nélkül kiszolgálni tilos. Mind az egész, mind a vágott kenyeret úgy kell csomagolni, hogy a papír teljes felületét fedje. A csomagolásért külön díjat felszámítani nem szabad. A csomagolási kötelezettség az állami, a szövetkezeti és a ma­gánkereskedelemi üzletekre egyaránt vonatkozik. A múlt évi miniszteri ren­delet — mint ismeretes — 1969. szeptember 1-től Buda­pesten és a megyeszékhelye­ken, 1970. január 1-től más (Folytatás a 2. oldalon.) Hibás munka esetén a lakásszövetkezetek is követelhetnek kötbért a lakásszövetkezet hibák esetén közvetlenül is kö­vetelheti a kivitelezőtől a kötbért, illetve a hibák ki­javítását. Többször előfordult, hogy a szövetkezeti házakon átadásuk után hibákat találtak, a beru­házó vállalat azonban többnyi­re nem követelt kötbért a ki­vitelezőtől. Különféle jogsza­bályokra utalva gyakran arra hivatkoznak a beruházók, hogy az épü­let átadásával teljesítették feladatukat, az utólag feltárt hibák ügyei­nek intézése már nem az ő dolguk. A lakásszövetkezetek­nek ilyenkor csak sok utánjá­rással sikerült érvényesíteni jogaikat, sőt a kellő tapaszta­latok hiányában a szövetkeze­teket nemegyszer károsodás is érte. A központi gazdasági döntő- bizottság most állást foglalt « követelések kérdésében, s megállapította, hogy Még a Nixon-féle határidő utolsó napján is vonultak Kambodzsából az amerikai egységek. Helyüket a saigoni rezsim fegyveresei foglalják ei. A lakásszövetkezeteket ugyan­is jogi személyeknek kell te­kinteni, ezért jogokat gyako­rolhatnak és kötelezettségek is terhelik. Jogaik gyakorlásához az is hozzátartozik, hogy az épületeikkel kapcsolatos külön­féle igényeiket érvényesíthes­sék. Ha tehát az épületek át­adása után hibákat tapasztal­nak, bejelenthetik kötbér irán­ti igényeiket és azokat indo­kolt esetben a gazdasági dön­tőbizottság meg is ítéli. Lukács György Goethe-díjas Frankfurt város Goethe- díját a 85 éves Lukács Györgynek ítélték oda. A díjat augusztus 28-án, Goethe születésének napján adják át. A kitüntetést, amellyel Lukács Györgynek különösen Goethé­vel foglalkozó irodalmi tevé­kenységét jutalmazzák, 1927- , ben történt alapítása óta, ez­úttal 29-edszer adják ki. Ribicsics sajtóértekezletet tartott Mitja Ribicsics jugoszláv kormányfő kedden sízovjet- unióbeli hivatalos látogatásá­nak befejeztével a moszkvai jugoszláv nagyikövetségen nemzetközi sajtóértekezletet tartott. SALT Becsben kedden megtartot­ták ,a stratégiai fegyverkezési verseny megfékezésének kér­déseiről tárgyaló szovjet és amerikai küldöttség soron levő találkozóját. A keddi találko­zót a szovjet nagykövetségen rendezték meg. BUDAPEST Magyar-portugál párttalálkozó Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására jú­nius második felében látoga­tást tett Magyarországon a Portugál Kommunista Párt küldöttsége: Alvaro Cunhal, a párt főtitkára, Jósé Vitoria- no, a KB-titkárság tagja és Carlos Britto, a központi bizottság tagja. A küldöttsé­get fogadta Kádár János, az MSZMP KB első titkára. A delegáció találkozott Komó­csin Zoltánnal, a Politikai Bi­zottság tagjával, a KB titká­Losonczi Pál Ulánbátorban Az Elnöki Tanács elnöke ma vidékre utazik Kedden délelőtt a Mongol Nagy Népi Hurál Elnökségé­nek tanácstermében megkez­dődtek a hivatalos tárgyalások Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke és a kíséretében levő magyar államférfiak, lí­rával, és a Központi Bizott­ság más képviselőivel. A portugál pártküldöttség magyarországi útja során lá­togatást tett ipari, mezőgazda- sági üzemekben, kulturális intézményekben, megismer­kedett a magyar dolgozók építő munkájával, életkörül­ményeivel. A portugál kom­munisták delegációját minde­nütt nagy tisztelettel fogad­ták. A találkozók alkalmával a két párt képviselői kölcsö­nösen tájékoztatták egymást országaik helyzetéről, pártjaik tevékenységéről, a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiben elfoglalt álláspontjukról. Az őszinte, elvtársi légkörű esz­mecserék bizonyították, hogy az összes érintett kérdésekben teljes a nézetazonosság a két testvérpárt között. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak képviselői kifejezték szo­lidaritásukat a Portugál Kom­(Folytatós a 2. oldalon.) 1 I íg -j/ I „ g , Hamarosan új üzemrésszel AtanáS 0lOtt gazdagodik a Dunai Kőolaj- illUUan ipar. váHalat A hatalmas ezüsttomyok már messziről csillognak Százhalombattán, elké­szült az új aromás extraháló, mely nélkülözhetetlen alapanya­gokkal látja majd el a műanyagipart. Foto: Urbán

Next

/
Oldalképek
Tartalom