Pest Megyi Hírlap, 1970. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-15 / 87. szám

8 res T Mfcvri &Mivlap 1970. ÁPRILIS 15., SZERDA f' Kin viros, városi ifjak .:: A százhalombattai gyermekgyő- lerteMt előtt mamáik és kicsik várnak a rendelésre a tavaszi **9*te*KSK r Foto: Urbán ADATOK MÖGÖTT AZ EMBER A lakosság gondja, a tanácstag gondja Dr Nagy Miklós megyei ta­nácstag helyére Szöllősi Sán­dort, a Pest megyei Tanács megbízott elnökhelyettesét je­lölték Budaörsön az április •rén megtartott jelölő gyűlé­sen, A budaörsi tanács vb-elnö- íae röviden ismertette az új jelölt életútját, amelyből a választók megtudták, hogy Szöllősi Sándor már 1950- töl folyamatosan tanácsi poszton áll, mint a Fővárosi Tanács IV. kerületének terv­éi pénzügyi állandó bizott­sági elnöke Igenám, csak­hogy ezek az adatok, száraz Jtények, de hol az ember, hogy «mindenki lássa, kiről van szó? ^Terjedelmes elemzés helyett, lmját szavait idézzük. — A jelölést nemcsak’ meg- *tlszteltetésnek tartom — ánondja Szöllősi Sándor —, [hanem felelősségteljes meg- Ifaizatásnak, és a bizalom köte- tlez, a bizalom hajtóerő is. 'Megválasztásom esetén arra fogok törekedni minden erőmmel, hogy méltó legyek a választók bizalmára, hogy ók az elkövetkezendő évek­ben méltán mondhassák majd; helyesen választot­tunk. ■ Budaörsön és szerte a bu­dai járásban sok gond és probléma van. A választók természetesen szeretnék, ha az általuk jelölt, s majd meg­FBt HEGYEI HÍRLAP Kapni Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága Si a Pe*t megyei Tanács lapja. F&szerkesztő: SUHA ANDOR Viattja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelő* kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, >OI. Somogyi Béla u. «. IL em. Kiadóhivatal: Budapest, VIU., Blaha Lujza tér S. Egész nap hívható t&saoati telefon: 343—100, 142—220 Gépíró szobák; US—100/236, illetve 343—100/413. Titkárság: 131-24*. *gy*h számok: 141—4*2, Ml—25*. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. INDEX: 25 064 terjeszti a Magyar Posta. Elő- ügethető bármely postahivatalnak a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és e Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., Jőzset nádor tér 1. az.). Előfizetési Hl 1 hónapra 20 forint. választott tanácstag csak ezekkel foglalkozna. Termé­szetes igény ez? Az elkövetkezendő időszak­ban — válaszol a megyei ta­nácstagjelölt — a választók problémája az én problémám lesz, és arra fogok törekedni, ha nem is az összes gondot, de azok közül sokat az én segítségemmel oldjanak majd meg. Az adatok, a száraz tények mögött meghúzódó ember ké­pe lassan kialakul: megfon­tolt, mert tudja, hogy a biza­lom kincs; ígéretei megala­pozottak, mert tudja, hogy a bizalmat nem szabad elve­szíteni. Az új megyei tanácstagje­lölt a fejlesztési kérdések­ben szakember, hiszen előző munkahelyén, a IV. kerületi Tanácsnál is hasonló gondok megoldásával foglalkozott — nem is eredménytelenül. — Mi bízunk Szöllősi Sán­dorban és sok sikert kívá­nunk munkájához — mondot­ta a jelölő gyűlésen az egyik felszólaló. (k. i.) OlP-mérleg 1969-ről Hitel, lakás, telek... Mire számíthat a lakosság az idén? Sok kicsi sokra megy — tartja a közmondás, s hogy ez mennyire igaz, leginkább ta­lán az OTP statisztikája bizo­nyítja. Tavaly például két- száznegyvenmillió forintot helyezett el Pest megye la­kossága a takarékban. Az idén, már az esztendő első két hónapjában, százötvenkétmil­liót jegyeztek be a régi, és az újabb takarékkönyvekbe a fiókok. A betétállomány jelenleg jócskán meghaladja már a másfél milliárdot. Pogány MáUdós igazgató je­lentette ezt be a minap az OTP megyei, múlt évet záró munkaértekezletén. Beszámo­lójából azt Is megtudhattuk, hogy a növekvő pénztartalé­kok milyen lehetőségeket te­remtettek, hogyan segítette ta-> valy a fészekrakóikat a taka­rékpénztár, és mire számít­hatnak az idén az építkezők. Köztudomású, hogy az OTP megkülönböztetett gondot for­dít a lakásépítkezések elősegí­tésére. A megyei igazgatóság l&69-ben js h áromezer-n égy- száznyolcvankét lakás felépí­tésére nyújtott a lakosságnak segítséget. Az idén még ennél is több család jut a megyében — az OTP közreműködésével — új otthonhoz. Ugyanis háromeíer-öfszázharminc- négy lakás szerepel a programban. Ebből háromszázötvenhatot saját beruházásból, maga épít- tett az igazgatóság, háromszáz­hetvennyolc lakást pedig tár­sas szervezésben segít tető alá hozni, míg a családi ház-épít- tetők közül kettőezer-nyolc- száznak nyújt hosszú lejáratú kölcsönt. Előzetes számítások szerint év végéig — pontosabban a harmadik Ötéves tervben — várhatóan tizenhatezer-há­romszáz lakás felépítésében működik közre a\ takarék­pénztár. Az eredeti elgondo­lássál szemben körülbelül ezerkétszázzal több családnak sikerül állami segítséggel ott­hont teremteni. , Az elmúlt négy esztendőben ezernyolcvan, a negyedük öt­éves tervben már négyezer - hatszáZkilencven saját beru­házású lakás felépítésével szá­mol a megyei igazgatóság. A megyed tanáccsal való együtt- műiködésd programnak meg­felelően ez túlnyomórészt a megye hat városában, és a fővárost övező agglomerációs gyűrűben: Budakeszin, Buda­örsön és Dunakeszin összpon­tosul. i Minthogy egyre több válla­lat, termelőszövetkezet, vagy állami gazdaság szándékozik törzsgárdája tagjainak lakás- építési alapot létrehozni, az OTP is hajlandó az ilyen mó­don történő építkezéseket tá­mogatni. Főként olyan négy- lakásos, kétszintes társashá­VISEUEN DIVATOS* KORSZERŰ ONYT Figyelje kirakatainkat! férfiú Nagy választék az ÁFÉSZ áruházakban és boltokban. zakról van szó, ahol vala­mennyi lakáshoz kert is csat­lakozik. Azárt is gazdaságos ez az építkezési mód, mert a telekből kevesebb helyet vesz igénybe, s á régi lakáshoz csupán két tetőt kell építeni. A takarékpénztár lakáson­ként százhúszezer forin­tot biztosít, 25—30 évi törlesztésre a vállalati támogatással építkezők­nek. önkéntelenül adódik a kér­dés, hogy a negyedik ötéves terv minden eddiginél na­gyobb arányú építkezéseihez lesz-e elegendő kapacitás, lé­pést tud-e majd tartani az új lakótelepek kialakításával a közművesítés ? Az igazgató szerint az építkezések előké­szítése összhangban áll a köz- művesítéssil. Az építőipari vál­lalatok is készülnek a na­gyobb arányú munkákra, most térnek rá a legújabb technoló­giák alkalmazására. Már az idén több, a megyében műkö­dő építőipari szövetkezet mo­dem felszerelést kap. Érthető módon fokozott ér­deklődés kíséri a lakosság kö­rében az üdülőkörzetek telek­parcellázásait is. Ebben a munkában, az együttműködé­si programnak megfelelően, az OTP is részt vesz. Leginkább a Dunakanyarban, de más körzetekben is kötött már megállapodást a tanácsokkal az arra alkalmas területek parcellázására és értékesítésé­re. A Duna-menti községekben egyébként kétszázhuszonhat holdra kötöttek megállapo­dást. Cegléd környékén szin­tén kijelölték már a hétvégi üdülésre alkalmas területeket csakúgy, mint Nagykőrösön. A telkek ára, természete­sen, aszerint alakul, hogy a terület közművesíteít-e, vagy milyen körzethez tartozik. Amíg 1963-ban ezerhétszáz- huszonnyolc telket értékesített az OTP, tavaly ez a szám már kétezerszáznegyvenháromra emelkedett Az idén tovább szeretnék növelni ezt az arányt Abban egyébként, hogy az OTP sikeresen zárta az elmúlt esztendőt, s ahol csak lehetett, gyorsította, és egyszerűsítette az ügyintézést, igen nagy sze­repük volt a hálózatban mű­ködő szocialista brigádoknak. Jelenleg huszonnégy brigád versenyez a cím megszerzé­séért, vagy az újabb foko­zatéit. Az idén az OTP tovább szé­lesíti szolgáltatásait, s többek között kiterjeszti tevékeny­ségét a Pest megyei Tanács székházára is. Szaktanácsadó szolgálatot hoz ’étre, s elősegí­ti a tanács dolgozóinak áruhi­tel akcióját. 8. p. Textilesek Lesim-ünnepsége Baráti találkozón emlékez­tek meg Lenin születésének 100. évfordulójáról a kistar- csai fésűsíonó szocialista brigádjai tegnap délután. Az ünnepségre meghívták a szov­jet hadsereg egyik őrnagyát és az NDK budapesti kul- túrirodájának igazgatóját is. A rendezvény közös vacso­rával és filmvetítéssel zá­rult. 116 lakás Vác központjában, az El­hurcoltak terén tavaly augusz­tusiban kezdődött egy 116 la­kásos. 4 emeletes lakótömb építése. A kivitelező, a Nóg- rád megyei Állatni Építőipari Vállalat, tartja a szavát: a túlnyomórészt kétszobás laká­sokból álló épülettömb ez év végére, tehát határidőre elké­szül. , A tervek szerint az épület­ben modem önkiszolgáló élel­miszerbolt, valamint a MÁ- VAUT irodahelyiségei is he­lyet kapnak majd: „TÜZES” CSÓKÁK Vasárnap este Nyíregyházán, a Tanácsköztársaság tér egyik 18 méter magas közvilágítási gombaliámpájában tűz kelet­kezett. Áramtalanftás után a tüzet eloltottál!. Megállapítot­ták, hogy a tüzet a világítótest­ben fészkelő csókák idéztél! elő. „VÉGET ÉRT EGY FEJEZET“ JUVENTVSÉKNÁL „MODERN KÖNYVTÁR - KOTTÁBAN“ „FÉLEK, HOGY EGYSZER MEGHALOK“ — BRITTEN ÉS DELIBES Mint azt múltkori listánkon hírül adtuk — az MUV már­cius havi bestseller kisleme­ze, a Juventus együttes „Vé­get ért egy fejezet” című szá­ma. Pápay Faragó l l;zló, az együttes vezetője, a.u civilben TF-et végzett vívóedző, nem győzi örömmel a meglepetést. — Igen, megvallom, mi ek­kora sikerre nem számítot­tunk, így tényleg alig bírom örömmel fogadni a gratuláció­kat. Igyekszünk dallamos nó­tákat, kellemesen hangszerel­ve előadni. Közönségünk nines beállítva a hangos beat- számokra — inkább a melódi- teus hangvételt kedvelik. — Terveitek? — Mit mondjak? Sok ilyen meglepetést! Első számunk az „Óriáskerék” óita most érezzük először, nem volt hiába annyi murára... Különben az Orszá­gos Rendező Iroda koncert- kőrútjain veszünk részt, s rengeteg helyütt fogadják ovációval számainkat, ami ter­mészetesen szintén nagyon jól esik. Különösen szeretik — többször keil megismételnünk a fiúikkal — a „Süt a nap” cí­mű szerzeményünket. — Tehát véget ért egy fe­jezet a Juventus „életében”? — Amióta kettévált az együttes — Syriusra és Ju- ventusra, most kezdjük ma­gunknak kialakítani, azt az utat, melyen továbbra is jár­ni szeretnénk. Ebből a szem­pontból a „Véget ért egy feje­zettel” véget ért egy fejezet az új összeállítású zenekarunk­nál. Megkezdődik az egyéni stílus egységesítése, újabb ele­mekkel való ötvösítése, azaz a melodikus, dallamos zene beat-han-gszerekre való át­mentése. Kinek kell a modem zene? Er­re a kérdésre igyekszik szociográ­fiai választ adni Feuer Mária most megjelenő könyvében. Napjaink­ban egyre jobban tért hódit az életnek minden területén a szo­ciológiai felmérés. A művészeti — s benne a zenei élet sem nél­külözheti ezeket a vizsgálatokat, hiszen a közönség reagálása szá­mos esetben cáfolta az Íróasztal mellett kialakított véleményeket. A vizsgálat tárgya, Feuer Mária könyvében a tavaly tavasszal le­zajlott győri zenekari koncert, mely teljesen formabontó módon állt a legkorszerűbb muzsika nép­szerűsítésének szolgálatába. A hangverseny ■ műsorában a legré­gibb mű Bartók: Divertímentója voU; a többi mind napjaink mes­tereinek zenéje. A kérdőívek fel­dolgozása alapján, a vizsgálat eredménye: a közönség dicsérete A várakozás ellenére a győri eléggé konzervatív szellemű kö­zönség körében a műsor, a tála­lás módja sikert aratott. A gyűri példa igein tanulságos, egyrészt a hallgatók nevelése tekintetében, másrészt — s ezzel foglalkozik nagyrészt Feuer Mária — a mo­dem zene iránti érdeklődés, az életkor, az ízlés összefüggéseinek vizsgálatában. A könyvet a Zene­műkiadó Vállalat jelentette meg. Es még egy újdonság a Zene­műkiadóban, melyről Bogár Ist­ván tájékoztatott bennünket: — Ismeri a Modern könyvtár sorozatot? Igen, azaz a sorozat, mely szeizmográfként kíséri a vi­lágirodalom mai érdekesebb, nagy viharokat kiváltó müveit és gyor­sabb nyomdai átfutással piacra dobja magyar nyelven is az illető könyvet. Mi is megpróbálkozunk ilyesmivel. Csak egy szám parti­túráját adjuk ki, vékony, papír- kötésű . füzetben, mindig igyekez­ve a legjobb, legszebb, legérdeke­sebb dallamokat belopni a közön­ség szívébe kották útján. Első áp­rilis végén jelenik meg az üzle­tekben, az amerikaiak világhírű énekesének Lui Benettaek örök­zöld slágere, mely most újra fel­került az ottani slágerlistára és újra hódítja a könnyűzene ked­velőit. — Milyen újdonságokról számolhatunk be • olvasóink­nak? — kérdeztük Oldal Gá­bortól, az MHV propagandis­tájától. — Először talán az Atlasz együttes kislemezéről szólnék. A soul-zene hazai úttörői ez­úttal két új számmal jelent­keznek, mindkettő a zenekar vezetője, Flamm Ferenc szer­zeménye. Az egyik szám cí­me: Félek, hogy egyszer meg­halok, míg a másiké: Töröld, le a könnyeidet. Harangozó Teri „Üldözött egy óriás” című száma is sikerre számíthat. A Metró együttes szintén két új felvétellel jelentkezik, de csak az egyik ismeretlen, a Hómadár. Koós János rajongói bizonyára örömmel fogadják kedvencük legújabb kislemezét: „Mondjá­tok meg Máriának” és az „Egy dudás van két csárdá­ban” című felvétele kerül rö­videsen a hanglemezboltokba Ezenkívül egy másik Kisleme­zen — Késmárky Marika „Kelj fel Jancsi” című száma mellett — a gyorsan slágerré lett „Papírtrombitát” énekli 1Koós János. — És komolyzenében? , — Először a szovjet újdon­ságokról. Delibes: Coppéiia cí­mű kétrészes balettjét a Nagy Színház zenekara szólaltatja meg, Faier vezényletével. Britten: D-moU hegedűverse­nyét Kirill Kondmsin ve­zényli, Paganini: 34 capricció- ját Ptkajzen játssza hegedűn. De lássuk a magyar komoly­zenei újdonságokat is. Az olcsó sorozatban jelent meg Bartók: Fából fara­gott királyfi című táncjátéka Ferencsik János vezényleté­vel. • E heti nyerteseinek Meló Márta (Tápiószele, Rózsa Ferenc út 12.)* Lami Anna (Püspökhatvan. Rákó­czi út 49.), Fritz Margit (Sziget­csépi posta). Slágerlistánk: Művészlemezek: l. (2) Kodály: Háry János. 2 (1) Karajan ve­zényel. 3. (5) Kodály: Psalmus Hungaficus. 4. (3) Mozart: C-moli mise. 5. (4) Bartók: Fából fara­gott királyfi. Tánczene: 1. (4) Udvari bolond kenyere (Omega). 2. (8) Véget ért egy fejezet (Juventus). 3. (1) Gyöngyhajú lány (Omega). 4. (2) Hol vannak a régi csókok (Koncz). 5. (3) Óh, kisleány (Illés). 6. (7) Ballada a fegyverkovács fiáról (Omega). 8. (6) Menekülés (Illés). 9. (—) Verklis (Hungária). 10. (—) Hóma ti ár (Metró). falus — sunyó — tamás „Kedvenc lemezem’* szelvé­nyünket vágja ki, írja rá a hét legjobb könnyű- és komolyzenei slágerét, tegye borítékba, vagy ragassza levelezőlapra és úgy küldje be szerkesztőségünkbe: Pest megyei Hírlap Bp. VHI., So-, mogyi Béla u. 6. Szavazóink kö­zött minden héten kisorsolunk három kislemezt, a Magyar Hang­lemezgyártó Vállalat ajándékát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom