Pest Megyi Hírlap, 1970. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-16 / 13. szám

Nem lehetne? Szinte percenként cseng a kölcsönzőbolt telefonja. A kérdés mindig ugyanaz: mikor lehet gázpalackot cseréltetni? Sajnos, immá­ron hetek óta, a válasz sem Változik: — Nem tudjuk, kérem ... Még előjegyzés­re sincs lehetőség. Mire a „Villám", amelyre minidösz- sze 10 gázpalack fér, a má­sodik fuvarért menne, zárt kapukat talál a cseretele­pen. — És a másik „Villám”? — Az egyéb fuvarokat vállal... Kérdés: nem lehetne, legalább addig, míg a vá­ros gázfogyasztóit ki nem elégítik, az egyéb fuvarokat vállaló kis kocsit is igény­be venni gázpalack fuvaro­zásra? (cs.) PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A CEGLÉDI JÁRÁS XIV. ÉVFOLYAM, 13. SZÄM 1970. JANUAR 16., PÉNTEK — A közéleti tevékenységről, társadalmi tudatosságról, a ve­zetőkkel szemben támasztott politikai, erkölcsi követelmé­nyekről tartanak előadást a TIT-vezetők szabadegyetemé­inek programjában január vé­gén, a ceglédi Kossuth Műve­lődési Központban. , * Épülő orvoslakások Hétfőn kezdik az alapozást Februárban: hideg burkolás — Betartják a batáridőt A Kossuth Ferenc utcai or­voslakások építése a beüteme­zett terv szerint halad. A munka tempóját nem gátolta a váratlan és kedvezőtlen idő­járás sem. A Bács megyei Építőipari Vállalat szakemberei, Emelkedett a forgalom Könyvek kétmillióért A Rákóczi úti könyvesbolt­ban is elkészült már az elmúlt év forgalmi statisztikája. A tervet 103,7 százalékra teljesí­tették, közel kétmillió forint értékű könyvet vásároltak az irodalombarátok 1969-ben, 60 ezer forinttal többet, mint 1968-ban. Népszerű volt a folyószám­lás vásárlási akció is. Ezt 90- en vették igénybe. Ez a szám napról napra emelkedik, már­is sok új jelentkező használja ki a részletfizetési kedvez­ményt. Karbantartás: Az almától a szamócáig AZ IDÉN BŐVÜL A TELEP Csendes most a Nagykőrösi Konzervgyár ceglédi telepének féld ol gozócsamoka. Mindössze 16 állandó ipunkás tisztítja a naponta szállított 6—7 mázsá- nyi almát. — Ha a közös gazdaságok betartják a szállítási határidő­ket — mondotta a telep veze­tője —, akkor körülbelül már­cius közepéig eltart az alma­szezon. Utána megkezdjük a szokásos karbantartási mun­kákat. Májusban földieperrel kezdjük a nagy szezont. — Az idén — a pontos ter­vekről a közeljövőben tájé­koztatnak bennünket — bővül az üzem. Természetesen szá­mítunk a tavalyi törzsgárdá­ra is az újonnan jelentkezők mellett. Azok, akiknek az egészségügyi könyvecskéje ná­lunk van, máris jöhetnek ér­te, hogy időben elvégeztethes­sék, illetve bejegyeztessék az alkalmassági vizsgálatot. ÚJ MUNKÁSNŐKET VÁR a .V«jess 1 Sok a munka, de sajnos, sok a vándorló munkaerő is a Má­jus 1 Ruhagyár ceglédi tele­pén. A harmadéves ipari tanu­lók ebben az évben végeznek, helyükre ősszel új csoport ke­rül. A pályaválasztás előtt álló fiatalok ebben az évben erre a szakmatanulási lehetőségre is számíthatnak. * A ceglédi telepen mintegy harminc nőt tudnának még alkalmazni. A felvételre je­lentkezők részére tanfolyamot tartanak, amelyen betanítják a szakképzetleneket, akik ké­pesítést kapnak az oktatás Vé­geztével. A tanfolyam idején megjelelő órabért fizetnék, hogy keresethez jussanak a betanított munkás jelöltek. munkásai helytálltak a nagy hidegben is. Jelenleg szakipari munkák folynak az épület belsejében. A napokban fejezték be a bel­ső vakolást. Ezt követően, kö­rülbelül a jövő hónap közepén kezdik meg az úgynevezett hideg burkolást, a helyiségek csempézését, és a gázvezeté­kek, illetve a gázcsövek be­szerelését. Az éiiület átadási határ­ideje: április 30. — Megtörténik-e az átadás? — kérdeztük Szabó Lajos épí­tésvezetőt — Ha az időjárás ennél ked- l vezőtlenebbre nem fordul és februárban ,meg tudjuk kezde­ni a külső vakolási és egyéb munkákat, a tervezett időre átadjuk az épületet. Mínusz 4—5 foknál már nehezen megy a munka a külső falakon. Végül egy jó hír azoknak, akik a Jászberényi út és a Táncsics utca sarkán épülő 98 lakásos OTP társasház leendő lakói lesznek: 19-én itt is megkezdik ez alapozási munkákat, kora reggel már a munkagé­pek veszik birtokukba a kije­lölt területet (cs.) AZ ALLÖ RÉSZT KÖTI BE a Siemens hegesztődinamóba Tóth Éva, a Vasipari és Elektromos Ktsz javítórészlegében. Foto: Péterffy. NEKED MUZSIKÁLOK KISFIAM! (A szoba ablakaira sötét kendőt tet­tek. A félhomályban hosszú árnyékok lebegnek. A' csend riadtan bújik meg a tárgyak mögött. A férfi az asztalra bo­rul görnyedt háttal Fejét két tenyeré­be szorítja Az asszony a széken ül, fe­kete ruhában, fekete kendőben. Fehér arca mozdulatlan. Felzokog. A .gyász ionja köréjük hangtalanul szakíthatat- lan hálóját. A férfi teste megrándul. Zavart emlékeiből élővillannak a múlt kepei.) — Te vagy a bűnös. — Hát senki sem ért meg?! —> Hogy tehetett egy apa ilyet? — Te is csak vádolsz? 2. (Nagy lakodalmuk volt. Másnap Iz­gatottan terveztek. Ide jön az asztal, oda á könyvszekrény, amoda... a gye- rekágy Karjába kapta feleségét, az agyba vitte.) — Ezt nem lehet elfelejteni. — Mit tehetek? — Már késő. — Kegyetlen sors! (Az asszony a fülébe súgott. Felkiál­tott örömében. Esténként együtt szá­molták a napokat. Fiú lesz? Lány? Mi­lyen lesz a szeme?) — Nem tudok élni így. — De! Még lehet... — Nem! Hogy újra rettegjék’ — Gyilkosnak nézel? — Az vagy! — Megőrülök! 4. (Reggel hat órától ült a szülészet vá­rójában. Este tízkor kiszólt a nővérke: „Hatalmas legény!” Elrohant. Sehol sem kapott már virágot. A parkból csent egy gyönyörű csokrot.) — Idézés jött a bíróságról. — Majd felveszem a rövidnadrágom. — Mi bajod? — Piros nyakkendő illik hozzá, ugye? — Istenem! — Gyere, táncolunk! Hívd a gyereket is! 5. (Éjszaka dolgozott, reggel jött haza. Le akart feküdni, de a gyerek kedvéért sétálni indultak. Virágot szedtek a ré­ten, bukfenceztek. A vasúthoz értek. Megpihentek a töltés oldalán. A gye­rek lepkét kergetett, ö ledőlt a fűbe. Olyan jó! Csend van. Az égen lassan úsznak a felhők. Elaludt.) — Jaj, mit csinálsz? — Előveszem a muzsikámat — Minek? • — Én muzsikálok, ti táncoltok. (A fáradtságtól mély álomba, zuhant. A gyerek tipeg a lepke után. Hopp! Majdnem elkapta. A fehér pillangó fel­reppen pici tenyeréből, a sínek fölött libeg. Odalép. Leguggol. Kattog a sín. Óriási piros mozdony rohan felé. Meg­fordul, felfelé néz a fák hegyébe. Ott cikázik már a lepke. Éles, hosszú, két­ségbeesett fütty. Hú^sz méter... A gye­rek felsikolt. Tíz méter... Csikorog a fék. Egy méter... Csattognak, dübörög­nek a kerekek.) — Engedj el! — Add ide nekem a gyereket! — Mit tegyek? — Figyelj kisfiam, neked muzsiká­lok. — Hívok valakit! — Tánci! Tánci! 7. (Temetés. Kis fehér koporsó. Arany betűk: élt 3 évet. Fekete ruhák, fekete emberek, fekete jajok, fekete borza­lom. Zuhog a föld. Virágok a friss sí­ron.) — Hová mész? — Elmegyünk sétálni. — Állj meg! — Virágot szedünk a réten. — Bezárom az ajtót. — Lepkét fogunk. Add a kezed; kis fiam! — Segítség! — Muzsikálunk, táncolunk a réten. — Segítség! — Gyere, énekeljünk! La-la-la. Kohlmayer A dán: OLVASÓNK ÍRJA Miért kifogásolható a kenyér minősége? Nem lehetünk túlságosan hálásak a Ceglédi Sütőipari Vállalatnak a kenyér minősé­gét illetően — írja levelében B. K. Thököly úti lakos. — Nem azt akarom ezzel monda­ni — folytatódik a levél —, hogy ehetetlen a kenyér. Csak éppen a minősége nem javul. A liszt sikértartalma évek óta változatlanul kitűnő, olvashat­juk az aratási időszak után, miért nem lehet akkor a kenyér minőségét is javítani? B. K. olvasónk dicsér is, mégpedig a kisiparosok és a ceglédi Magyar—Szovjet Ba­rátság Tsz sütödéjében készült kenyeret. Egy példát is meg­említ: a Sütőipari Vállalat két hónappal ezelőtt, felvett egy addig kisiparosnál dolgozó pékmestert, aki az egyik sütő­üzembe került. Azóta az itt sütött kenyér minősége csak dicséretet érdemel. Olvasónk alaposan utánanézett a dolog­nak. Elment abba a sütödébe, ahol az ott dolgozóktól a kö­vetkezőket hallotta: nem szíve­sen dolgoznak az újonnan fel­vett szakemberrel, mert az igaz, hogy jó kenyeret készít, azonban ehhez több idó szük­séges, mint amennyit megfi­zetnek. Következésképp a jó kenyeret több ideig kell ke- laszteni, kidolgozni, és a több­let időt a vállalat nem fizeti meg. A panasz nem ismeretlen a népi ellenőrzési bizottságnál sem. Az elmúlt év folyamán nem egy esetben tartottak vizsgálatot a kenyér minősé­ge miatt. Az eredményről a NEB elnöke a következőiket mondotta: — A panasz jogos, de nem általánosítható. Valóban van­nak olyan időszakok, amikor; nem tudni milyen okból, a ke­nyér minősége, külleme kifo­gásolható. Egyébként a ceglé­di kenyérnek jó híre van. Köz­tudott dolog, hogy még a pes­tiek is, akiknek erre visz az útjuk, innen szerzik be a ke­nyérszükségletüket. Az, hogy a kisiparosok sütödéiből jobb kenyér kerül a fogyasztókhoz, igaz. Oka: nyilván kevesebb mennyiségű anyagot jobban ki lehet dolgozni. Azonban az is igaz, hogy a „maszek” kenyér sem mindig egyformán kifo­gástalan, hiszen a háziasszony­nak sem mindig sikerül egy­formán az ebéd. Ami a bére­zést, illetve a jobb kenyér elő­állításához szükséges munka­időt illeti, ennek kivizsgálása a vállalat vezetőségére tarto­zik. Ha csak ezen múlik a jobb kenyér készítése, abban az esetben a munkabér való­ban nem akadályozhatja a jó kenyér előállítását. Az iskolarádió igen népszerű a Közgazdasági Szakközépis­kolában. A téli szünet előtt évbúcsúztatóul' ötvenperces műsort adtak. A diákok verve, hogy még változatosabbá szí­nesebbé tegyék sáját iskolará- diójuk műsorát. A CVSE VÍVÓI NAGYKŐRÖSI EMLÉKVERSENYEN Vasárnap 28 megyei vívó in­dult a nagykőrösi emlékverse­nyen. Színvonalas küzdelem és jó eredmény született. Eredmények a döntőben: Női tőr: 1. Berczely Margit, 2. Banai Edit, 3. Nagy Agnes, a CVSE versenyzői. Férfitől-! 1. Mészáros Tamás, Nagykőrösi Kinizsi, 2. Somodi Rudolf, CVSE, 3. Kovács Gá­bor, Nagykőrösi Kinizsi. Kard: 1. Somodi Rudolf, CVSE, 2. Kovács Gábor, Nagy­kőrösi Kinizsi, 3. Kecskeméti István, Nagykőrösi Kinizsi. A kisdobosok borversenyé­ben: 1. Pap Sándor, 2. Farkas Sándor, 3. Söröli Péter, Nagy­kőrösi Kinizsi. Az érmeket a megyei vívó szakszövetség elnöke osztotta ki. Ezúton mondunk hálás köszö­netét rokonainknak, ismerő­seinknek szomszédainknak, akik szeretett Jó édesanyánk, nagy­anyánk. dédanyám és testvé­rem: ö?v. td. Fodor Béíáné szül: Baráth Gizella, temetésén meg­jelentek, részvétükkel bánatunk­ban osztoztak, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, id. özv. Vörös Istvánná rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat 1970. január ll-én helyeztük örök nyugalomba Salgótarján­ban. A gyászoló család. Rendkívüli árkedvezmény a ceglédi lakosságnak! JANUAR 1-TÖL FEBRUAR 15-IG KULIGÁN vegytisztítása 23 Ft helyett 10 Ft KARDIGÁN ÉS PULÓVER vegytisztítása 18 Ft helyett 10 Ft SIMA SZOKNYA vegytisztítása 15 Ft helyett 10 Ft Pléd — takaró vegytisztítása 50%-os kedvezménnyel. Szállítási határidő: 12 nap. P ti ST MEGYEI SZÓ IGA 1771 TÓ ÉS CSOMAGOIÓ VÄEIAIAT Cegléd, Piac téri felvevőhelye. CEGLÉDI APROHIRDETESEK Fél ház eladó. Szajkó utca 2/a. Eladó 487 n.-öl porta a Rét utca 38. szám alatt. Érdeklődni lehet Pásztor utca 6. szám alatt (a Szajkó u. foly­tatása), Klément Jó­zsefnél. Ugyanott el­adó a Déllő utca 15. számú, két utcai szo­bából álló házrész. Adminisztrációs mun­kakörbe közgazdasági technikumi végzett­séggel, gyors-gépírás­sal és 10 éves gyakor­lattal elhelyezkednék. Szabad szombat előny­ben. „őszinte” jel­igére a Ceglédi Nyom­dába. Konyhabútor, fénye­zett asztal, székek, kályha eladó. Hajnal u. 6/a. Eladó 12 éves gyer­meknek való irhabun­da. Megtekinthető a já* 'boltban. Feuer tuzneiy eladó. Rákóczi út 35. szám, I. em. Szebeni. Hí d j^ouerinann kan eladó. Cegléd, Béke u. 9. sz. beköltözhető ház eladó. X. kér. Sá­tor köz l. szám. bcauíwiUClU CbQlaUi ház és ugyanott egy hízó elpdó. Bede 25. Karsai. Téglagyár dűlőben 9?9 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklődni: Cegléd IX. kér. Bezerédi u. 37. szám. Keresünk gázkazán felügyeletére képzett kezelőt. Másodállás Is lehetséges. Magyar Nemzeti Bank, Cegléd* Rákóp7i út 2. szám. Azuuual beköltözhető ház nagy portával* gyümölcsössel eladó. XI. kér. Avar utca 7. számú (Mizsei út). Ér­deklődni lehet a Sajtó utca 19. alatt. József Attila utca U számú ház, nagy por* tával eladó. Érdeklőd­ni Dorottya utca 2. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom