Pest Megyei Hírlap, 1969. december (13. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

Európai szocialista országok párt- és állami vezetőinek találkozója Moszkvában E/utazotf a magyar küldöttség Kádár János Biszku Bélától búcsúzik a Nyugati pályaudvaron. Az előzetes megállapodás­nak megf elelően ez év decem­ber elején Moszkvában a Bol­gár Népköztársaság, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság, a Lengyel Népköztársa­Bettencourt Kairóban Az Egyesült Arab Köztár­saság 'Minisztertanácsa va­sárnap Gamal Abdel Nasz- szer elnökletével kétórás ülésen tárgyalta meg a jelen­legi politikai és katonai helyzetet Hasszán Abbasz Zaki gazdasági- és külkeres­kedelmi miniszter átfogó je­lentést tett a gazdasági hely­zetről és a költségvetésről. Mint Amin Hoveídi. állam-i miniszter az értekezlet után közölte, a minisztertanács kö­vetkező ülésének napiredjére tűzte a mezőgazdaság helyze­tének megvitatását. Szó volt az ülésen azokról a tárgyalásokról is, amelyeket az EAK vezetői André Bet­tencourt francia tervezésügyi miniszterrel folytattak. A francia miniszter a kabinet el­ső olyan tagja, aki az 1967. évi háború óta látogatást tesz az Egyesült Arab Köztársa­ságban. André Bettencourt francia államminiszter, Pompidou (Folytatás a 2. oldalon.) säg, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köz­társaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió párt- és állami vezetőinek ta­lálkozójára kerül sor, amelyen véleménycserét folytatnak idő­szerű nemzetközi kérdésekről. Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárának (Folytatás a 2. oldalon.) PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP XIII. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM ÁRA 80 FILLÉ31 1969. DECEMBER 2., KEDD Ülést tartott az Elnöki Tanács A dolgozók betegségbiztosítási kötelezettségéről szóló egyes rendelkezések módosítása és kiegészítése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn ülést tartott. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke beszámolt indiai és irá­ni utazásáról. Az Elnöki Ta­nács a beszámolót tudomásul vette. Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának huszonötö­dik évfordulójára felszabadu­lási jubileumi' emlékérmet alapított. A jubileumi kitünte­téseket 1970. április 4. alkal­mával, az Elnöki Tanács azoknak adományozza, akik a független, szabad és demokra­tikus Magyarország megszüle­téséért és megerősödéséért, a szabadságért, a demokráciáért és a szocializmusért vívott küzdelemben kimagasló érde­meket szereztek. Az Elnöki Tanács módosí­totta a dolgozók betegségi biz­tosításáról szóló 1955. évi 39. számú törvényerejű rendelet Megnyílt a Közös Piac ■ csúcsértekezlete IjiSc-E&tóh — Síél-Tirot Az elmúlt órákban szokatla­nul sok protokolláris köteles- l sége akadt Julianna holland királynőnek és férjének, Bern- hard hercegnek: egymás után kellett üdvözölniük a nyugat­európai Közös Piac tagálla­mainak kormányfőit, akik a szervezet hágai csúcsértekezle­tére érkeztek a holland fővá­rosba. A parlament lovagter­mében meg is kezdődött a kon­ferencia. Pieter de Jong hol­land miniszterelnök házigazdái Betelelt a jószág Eicsöndesedett a határ Évzáróra készülnek a termelőszövetkezetek Havat hozott András, eső- [ vei köszöntött be december: itt az esztendő utója. A föl­dekről érkező jelentések sze­rint már nem tud kárt okoz­ni a kopogtató tél, fedél alatt a termés, ami kis kukorica, káposztaféle, meg sárgarépa kint maradt, az sem lesz a varjak martaléka: megmentik a csizmás, bundás betakari- tók. Cegléden például a város termelőszövetkezetei úgyszól­ván valamennyi kinti munká­val végeztek már, előrelátá­suknak köszönhető, hogy az őszi mélyszántásból is alig 10—15 százaléknyi van hátra. Egyébként a november végi havazás nem érte váratlanul a megye állattartó gazdasá­gait. Majdnem mindenütt rendben és zavartalanul bete- leit az állatállomány. A gyors lehűlés sem okozott különö­sebb gondot a novemberi eny­heség után. Az éjszakai fa­gyok ugyanis már korábban figyelmeztették az állatte­nyésztőket kötelességükre. így aztán a szarvasmarha-növen­dékeket nyári szállásaikról, gondosan fertőtlenített istál­lókba kötötték be. Nem jár ki a csorda, elnéptelenedtek a le­gelők, csupán a birkafalkák pásztázzák még a réteket, a mezőt, amíg a vastag hóbun­da be nem lepi a földeket. A termelőszövetkezetek major­jaiban, ahol erre szükség van — téliesítik az istállókat. Vas­tag földréteggel fedik le a burgonyát, takarfnányrépát, káposztát, tároló vermeket. Jónéhány gazdaságban hoz­záláttak már a közös vagyon felméréséhez: a leltározáshoz. Ez a munka előzi meg ugyan­is a zárszámadási mérleg ösz- szeállítását. Dr. Kurt Waldheim osztrák külügyminiszter a koppenhágai repülőtéren. Befejezés előtt a villamosítás 1975-ig kiépül a vízhálózat Megkezdik a csatornázást Helyszínen tárgyalt Érd gondjairól a járási tanács Mint a jelentés is megállapí­totta: az elmúlt két-három év­ben Érd kiemelt költség- vetést kapott, emelték a beruházási, és a fel­újítási összegeket. Ennek ered­ményeként több új iskolai tanterem épült a községben. Befejeződött az Érd Vincellér úti iskola építése. Megkezdték az érdligeti négytantermes is­kola. valamint az anyaközség­fFolytatás a 2. oldalon.) Erden — az ország legna­gyobb és leggyorsabban népe­sedő községében — tárgyalt a település gondjairól, vala­mint a fejlesztés lehetőségei­ről, a múlt hét végén, a Budai Járási Tanács. A kihelyezett ülésen részt vettek a járásban megválasztott országgyűlési képviselők, megyei tanácsta­gok és a különböző társadalmi szervek képviselői is. Első na­pirendi pontként a községi ta­nács munkája került megvita­tásra. intézkedéseit, majd egyéb ügyeket tárgyalt. A betegségi biztosítást érin­tő, jelenleg még érvényes jog­szabályok kiadásának ideje, vagyis 1955 óta a társadalmi és gazdasági viszonyokban jelen­tős változások történtek, ezért (Folytatás a 2. oldalon.) Nguyen Thi Binh kiilügymiuiszter- asszony Budapestre érkezett Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kor­mányának külügyminisztere Péter János külügyminiszter meghívására hétfőn baráti lá­togatásra Budapestre érkezett. A külügyminiszter-asszony és a kíséretében levő személyi­ségek fogadására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Pé­ter János külügyminiszter és a Külügyminisztérium több vezető beosztású munkatársa. I megnyitó beszéde az ilyenkdr I kötelező általánosságok tetsze­tős gyűjteménye volt. Egyetlen szó sem esett benne a hágai konferencia legizgalmasabb té­májáról — arról, annyi vissza­utasítás után felveszik-e végre hetedik tagnak Angliát. lennek fényében természetes, hogy a legnagyobb érdeklődés­sel Georges Pompidou francia köztársasági elnök beszédét várják a holland fővárosban összesereglett újságírók. Lon­donban némi aggodalmat kel­tett, hogy a hágai csúcs előtt ült össze a gaulleista párt, az UDR fontos értekezlete, és ezen hitet tettek a De Gaulle-féle politika „kontinuitása”, vagyis folyamatossága mellett. Már­pedig közismert, hogy a Közös Piacba való brit belépés min­den esetben a francia exelnök sziklaszilárd álláspontján fu­tott zátonyra. Még a legpesszimistább megfigyelők sem tartják való­színűnek, hogy De Gaulle utódja, Pompidou „végleges” nemet mond az angol felvételi I kérelemre. Az azonban köny- ] nyen elképzelhető, hogy Párizs ■ úgy érzi: nem kell elsietni a brit belépést, előtte még nem ártana némi előnyöket kihar­colni, mindenekelőtt a francia mezőgazdaság számára. A hágai csúcsot kommentá­ló moszkvai megfigyelők naiv­nak nevezi!? azt a néhány nyu­gat-európai országban divatos : álláspontot, amely szerint a brit oroszlán beengedése segít elsimítani a Közös Piacon be­lüli ellentéteket. Ezek az el­lentétek — mutatnak rá a szovjet fővárosban — csak sú­lyosbodhatnak azzal, ha zöld utat biztosítanak az amerikai • politika elemeit magával hozó Londonnak. Az amerikai vezetésnek egyébként mind kellemetle­nebb órákat szerez az a nö­vekvő felháborodás, amely a dél-vietnami vérengzések nyil­vánosságra kerülése óta zúdul végig öt kontinensen. Ez alól nem kivétel az észak-amerikai földrész, sőt az Egyesült Álla­mok sem. A Life, a világ (Folytatás a 2. oldalon.) Á nemzeti összefogás mérföldköve Emlékezik Szeged — ott tartja ünnepi ülését a Haza­fias Népfront Országos Tanácsa —, s Szegeddel együtt emlékezik és ünnepel az ország és a nép. Emlékezik a negyed század előtti történelmi napokra, s ünnepi ér­zelmekkel veszi számba annak a politikának az ered­ményeit, amelynek meghirdetésével legjobbjaink azok­ban a sorsdöntő napokban az ország színe elé léptek. Huszonöt éve, december 2-án, Szegeden alakult meg a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, s december 3-án a Délmagyarországban — amelynek szerkesztő bizottsága a kommunista Révai Józsefből, a paraszt- párti Erdei Ferencből s a kisgazda párti Balogh István­ból állt — megjelent a program is, amely felvázolta Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemel­kedésének útját. A frontba tömörült Magyar Kommu­nista Fárt, a Szociáldemokrata Párt, a Független Kis­gazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, a Polgári Demokra­ta Párt, és a Szegedi Szabad Szakszervezetek képvise­lői hittel hirdették: lesz magyar újjászületés! Szükség volt erre a hitre, erre az összefogásra, hisz valóban „Mohács óta nem volt ilyen súlyos helyzetben az or­szág”. Sokan azt hitték azokban az időkben, hogy a nemzet végleg sírba száll, ám a nemzeti összefogás programja megmutatta az egyetlen kivezető utat: „Ila a nemzet kíméletlenül leszámol az országvesztőkkel, ha minden becsületes magyar összefog a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontban az új, életerős, demokratikus Magyarország felépítésére, ha a nép veszi kezébe az ország vezetését, akkor Magyarország nem volt, hanem lesz!” | Ady forradalmi kíméletlenségét, Széchenyi reformo­kat sugalló hitét ötvözte össze ezekben a mondatokban a kommunisták tudományos előrelátása, börtönök és bitófák edzette harcvállalása. Mert ezt a programot a fasizmus és a háború ellen vívott harc idején a kom­munisták pártja dolgozta ki, hirdette meg. A kommu­nisták vezetésével jött létre az az összefogás, amely egész negyedszázados fejlődésünk alapvető tényezője volt. és a szocializmus teljes felépítéséért vívott harc sikerének is záloga. Annak a politikának a meghirdetésére emlékezünk, amelyről egy ízben Kádár János így beszélt a fiatalok­nak. akik számára mindez már történelem: „... pár­tunk politikája a munkásosztály vezette munkás-pa­raszt szövetségre, az értelmiséggel való szoros együtt­működésre, a nép valamennyi haladó erejének tömö­rítésére épül. Más nyelven: a Hazafias Népfront esz­méjére, a kommunisták és a pártonkívüliek szövetsé­gére.” Senki sem állítja, hogy ez a uépfrontpolitika az el­múlt negyed század során mindig töretlen volt. Sike­rek és balsikerek egyaránt szegélyezték a népfrontmoz- galoin útját is. Ám a sikerekből és balsikerekből egy­aránt okultunk. Okult az országot céltudatosan vezető párt, s okult a történelmi tapasztalatokban szakadatla­nul gyarapodó nép. Amikor azt mondjuk, hogy nagy eredményeink csak a. párt vezetésével jöhettek létre, ezt úgy is értjük, hogy azért, mert hatott és erősödött a munkás-paraszt szövetség, a kommunisták és a pár­tonkívüliek szövetsége. Ami kezdetben csak a kommu­nisták és a kommunista1 párt ügye volt, az nemzeti üggyé lett, s a szocializmust építő Magyarország az egész nép közös műveként jött létre. Kiláholni a mélyből, s, ami ennél is több: felemel­kedni! Ez volt a huszonöt éve meghirdetett program. Megvalósítottuk, s ennél, a mainál is többet, sokkal többet akarunk: új és új magaslatokat meghódítani. S ehhez ma már nemzetnyi hírünk és akaratunk van, s a felemelkedés útját sem egyedül járjuk. A Szovjetunió, amely felszabadított, nemcsak a halálos veszélyt túlélt nemzeti létünk lábadozása idején támogatott bennün­ket, mellettünk van ma is, s mellettünk a testvéri, szo­cialista országok sora. A huszonöt éve bontakozó nemzeti összefogásra em­lékezünk, s a szocialista nemzeti egység erősítésén munkálkodunk. S annyi balszerencse és oly sok viszály után ez az egység teremti meg azt a szebb és jobb ha­zát. amelyről ezer éven át annyi nemzedék álmodo- zott. j, |>,---------------------------------'____<______________S *

Next

/
Oldalképek
Tartalom