Pest Megyei Hírlap, 1969. október (13. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-03 / 229. szám

Tv-riport, premier Szerdán este riportfümet közvetített a televízió a nagy­kőrösi ifjúsági dzsesszfeszti- válról, amelyet a közelmúlt­ban rendezett a ceglédi Róna Vállalat. A műsorban hazai és külföldi szakemberek nyilat­koztak, közöttük dr. Hajdú Endre, a Róna Vállalat igaz­gatója. ★ Ma este premier lesz Buda­pesten a Katona József Szín­házban. Erdélyi Sándor Mo­zaikok című színműve kerül bemutatásra. A darabot Ba- barczy László rendezte, fellép Sinkovits Imre, Csemus Ma­riann, Kállai Ferenc — és a ceglédi származású Goót Nagy Mária is, aki tavaly végezte a színiiskolát. HELYSZÍNI SZEMLÉT TARTANAK A ceglédi Élelmiszer Kiske­reskedelmi Vállalat a közel­jövőben boltot kíván nyitni Albertirsán, a Szövetség utcá­ban. A helyszíni felméréseket most végzik. PEST NEGYEI Hl ft LAP KÜLÖNKIADÁSA 1969. OKTÓBER 3., PÉNTEK v Tapasztalatcserét tartottak Dánszentmiklóson a népi ellenőrök A vizsgálatok a lakosság érdekét szolgálják A járási-városi népi ellen­őrzési bizottság a napokban Dánszentmiklóson a községek népi ellenőrzési csoportvezetői részére tapasztalatcserével egybekötött NECS-vezetői ér­tekezletet tartott. A NECS- értekezleten megjelent Bori NYÁRSAPÁT Lassan, de biztosan fejlődő község . Nyársapát — részben a ma­ga erejéből, részben a megye támogatásával — lassan, de biztosan halad a fejlődés út­ján. Erről kérdeztük Farkas La­jos községi tanácselnököt. A következőket mondotta: — A ‘ község kereskedelmi életében nagy hiányt pótol az ÁFÉSZ most elkészült, rövidesen megnyíló üzletháza. — A községfejlesztési mun­kákból kiemelkedik a villany- hálózat 1,8 kilométerrel való bővítése, ennek jóvoltából a jövő évben a nyilasi iskola is villanyt kap, és az oktatás­ban hasznosíthatja a rádiót és a televíziót. — Október végére befejező­dik a kultúrház felújítása; erre is nagy szükség volt. A ne­gyedik ötéves tervben egy korszerű, új óvoda létesítését tervezzük a községfejlesztési alapból. — A felszabadulás huszon­ötödik évfordulójának tisz­teletére a pincegazdaság dol­gozói társadalmi munkában elkészítették az új iskola ke­rítését. — A község fejlődését a já­rási tanács is segíti — fejezte be nyilatkozatát a vb-elnök, K. L. INNEN-ONNAN Rudolf, a népi ellenőrzési bi­zottság Pest megyei elnöke, és tapasztalatszerzés céljából ott volt Grécs Istvánná, a szobi járás NEB-elmöke is. Széchenyi János NEB-elnök ismertette az évi munka tapasztalatait és a községi népi ellenőri csoportokra háruló további feladato­kat. Az ellenőrzési feladatok érté­kelése során kiemelte a külö­nösen jól sikerült vizsgálato­kat, amelyek a lakosság nagy részét is érintették, mint pél­dául Kőrösteléllenen a gáz­cseretelep létesítésével, Al­bertirsán a boltok helyzeté­vel, Csemőben az áruellátással és a takarékszövetkezettel, Ceglédbercelen a sportkör munkájával, Jászkarajenőn az ellátással és Dánszentmikló­son a napközi otthonnal kap­csolatban folytatott vizsgála­tok. Ezekben a napokban feje­ződött be a posta munká­jával kapcsolatos tájéko­zódás, amely szintén a lakosság nagy részét érinti. A beszámoló megemlítette, hogy az idén eddig már vala­mennyi községi népi ellenőri csoportot . beszámoltatott a községi pártszervezet, vagy ta­nács, s ez a jó kapcsolatokat igazolja. A községi népi ellenőrzési csoportok a m u nkaterv ilk be állított vizsgálatok többségét már elvégezték. Feladatul tűz­ték ki, hogy a lakossággal még jobban elmélyítik a kapcsolatot. De ehhez az is szükséges, hogy a lakosság is segítse észrevé­teleivel, bejelentéseivel a népi ellenőrzési csoportok tevé­kenységét. Az értekezlet után a jelen­levők megtekintették az álla­mi gazdaság üzemeit. (peresztegi) Betakarításról, övi munkákról értekeznek Ülést tart ma délután a Cse- mői Községi Tanács vb. Az ülé­sen az őszi betakarításról, a szántás-vetés jelenlegi alaku­lásáról és az Uj Elet Terme­lőszövetkezet áruértékesítési teendőiről lesz szó. Épül a járdájuk Jászkarajenőn, a Széchenyi úton a lakosság 200 méter járdát épít társadalmi mun­kában. Az építéshez az anya­got a községi tanács bizto­sítja. Megyei kézilabda-bajnokság 'Bem SE—Vecsés 12:8 (8:7) Virág, tükörben Megnyílt Cegléden az átala­kított, korszerűsített virág­bolt. A jól kiképzett helyiség­ben a kirakati pult mellett tükörrel burkolták be a fa­lat, így — igen ötletesen — jobbról-bálról megtekinthetik a vásárlók a kiválasztott nö­vényeket. A tükör trükkje, hogy a bolt is tágasabb­nak látszik és a választék is „a duplája”. Iparosokról tárgyalnak Ma délelőtt 9 órakor kez­dődik a járási tanács ipari­kereskedelmi állandó bizott­ságának összejövetele. Az ér­tekezleten a munkaviszony fenntartásáról, az iparosellá­tottságról tárgyalnák. Marhát vágnak Albertirsán A község húsellátásának ja­vítására hamarosan üzembe­helyezik a községi vágóhidat, amelyet korszerűsítés, felújí­tás miatt szüneteltettek egy ideje. Fotókiállítás nyílik A múzeumi hónap megnyitó eseménye lesz Cegléden, a Kossuth Múzeumban vasár­nap megnyíló foto-tárlat. A Székely Aladár fotókiállítás anyagát a Gyulai Városi Ta­nács vb juttatta el Ceglédre. A megnyitó ünnepség délelőtt 11 órakor kezdődik. Bem SE: Szabó S. — Szabó A., Jónás (4), Godó (5), Garal, Kocsis (1), Kollár (2). Csere: Kádár, Vígh; Halász, Szűcs. Feszült légkörben kezdődött és folyt le a találkozó. 3:3-lg fej-fej mellett haladt a két csapat: már ekkor látni lehetett, hogy az nyeri a találkozót, aki fegyelmezettebben játszik és jobban védekezik. A ve- csésiek helyenként durván véde­keztek — a Bem ennek ellenszerét megtalálva 8:5-re elhúzott, de ez­után némi visszaesés következett, amit a hazaiak két góllal ki is hasz­náltak. Szünet után a ceglédiek játékát határtalan elszántság, ki­tűnő védekezés és kitűnő kapus­teljesítmény jellemezte. 12:8-nál Godót, aki tiszta gólhelyzetben volt, ökölvívót is megszégyenítő „horoggal” szinte kiütötték. A jo­gos hétméterest a Bem SE már nem tudta elvégezni, mert egy ve- csési szurkoló berohant a pályára és hátulról a játékvezetőbe rúgott, aki erre véget vetett a rangadó­nak. A játékosoknak bántódása nem esett, „mindössze” a bírót verték addig, amíg az öltözőbe ns>m ért. Jók: az egész csapat, de közü­lük is kiemelkedett Szabó S. tel­jesítménye, aki a mezőny legjobb­jának bizonyult. (—reán)-i------------------------------------------------------------------------------­E RŐSÍTIK A FÖLDET A Ceglédi Állami Tangazdaság cifrakerti földjének erősí tését most végzik: 850 holttnyi területre szórja az Istállótrágyát a tnágyaszóró kocsi. Foto: Papp Ambrus Szinpompás látvány lehetne Most száz esztendeje, hogy a levelezőlapok forga­lomban vannak. Aki üdülni, kirándulni megy, szíve­sen gondol az otthoniakra, ismerősökre, barátokra egy- egy szép képeslappal. Sok helyen látni a munkahelye­ken is, hogy feltűnő helyen kifüggesztik a munkatár­saktól érkező lapokat. Vannak, akiknek hobbyjuk a képeslap-gyűjtéár Nemrég vendégem volt, s amint körsétát tettünk a városban, megjegyezte, szeretne néhány szép képes­lapot vásárolni ismerősei számára. Be is tértünk egy üzletbe, de bizony nem volt valami nagy választék, és — mint kiderült — egyáltalán nincsenek forgalomban olyan lapok, amelyek a város új létesítményeit ábrá­zolnák. Érdemes lenne az illetékeseknek felvenni a kap­csolatot azokkal, akik a képeslapok kiadásával foglal­koznak, hiszen például az új kórházzal is méltán büsz­kélkedhetnénk ország-világ előtt, s a frissen tata­rozott városháza is igazán színpompás látvány lehetne egy színes képen. Ideje lenne ilyen formában is szá- montartani új épületeinket. (t) Szervezkedő alkotók A dabasi művelődési házban szeptember végén szép szám­mal jelenteik meg a Dél-Pest megyében élő és dolgozó kép­zőművészek. Az összejövetel célja egy olyan csoport létrehozása, amely a Dél-Pest megyei Kép­zőművészeti Stúdión belül mű­ködik és tagjai a ráckevei, da­basi és monori járás alkotói. A csoport nevét az európai hírű festőművészről, Nagy István­ról kapja. A baráti hangulatú összejö­vetelen Kiss Ernő pedagógus beszélt Nagy Istvánról, majd megválasztották a vezetőséget, A kölcsönös ismerkedés után tisztségviselőket választottak a feladatok végrehajtására. Korszerűsített VIRÁGÜZLET MEGNYÍLT a Rákóczi út 6. szám alatt Ceglédi • Városgazdál­kodási Vállalat A részvevők kifejtették, hogy érdeklődéssel várják a képzőművészek jelentkezését a megye egész területéről. Az ilyen irányú törekvés jeleként az albertirsai Miklosovits há­zaspár is jelen volt a sokat ígérő összejövetelen, amelyen, elfogadták egy év végén ren­dezendő bemutatkozó kiállítás tervét is. Értesítjük a lakosságot, hogy kertészetünkben (Cifrakert mellett), ismét árusítanak cse­repes és vágott virágokat, pa­lánta-féleségeket, évelőtöveket. Akinek gondozásra kiadott nö­vénye van még a kertészetben, október 31-ig- gondoskodjon el­viteléről. mert ezen időn túj minden Igénye elvész. Nagy­kőrösi Városgazdálkodási Vál­lalat. Hálás köszönetét mondunk ro­konainknak, Ismerőseinknek, szomszédainknak, akik szeretett jó édesanyánk. nagyanyánk, dédanyám és testvérünk: özv. Szabó Sándorné szül. Halász Judit temetésén megjelentek, részvétükkel nagy bánatunkban osztoztak, sírjára koszorút, vi­rágot helyeztek. A gyászoló család. Ezúton mondunk hálás köszö­netét mindazoknak, akik drága halottunk: Garaö László el­hunyta felett érzett mélységes bánatunkban együttérző rész­vétüket nyilvánították, tőié búcsút vettek, utolsó útjára el­kísérték és sírjára az emléke­zés virágait helyezték. Garab család. Mindazoknak a rokonainknak, ismerőseinknek ezúton mon­dunk hálás köszönetét, akik fe­lejthetetlen emlékű férjem: Szerző József elhunyta alkal­mából részvétükkel nagy bána­tunkban osztoztak, a temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, özv. Szerző Józsefné. Ezúton mondunk hálás köszö­netét rokonainknak. ismerő­seinknek, szomszédainknak, akik szeretett jó édesapánk, nagyapánk és testvérem id. Prohászka József temetésén megjelentek, részvétükkel nagy bánatunkban osztoztak, sírjá­ra koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönetét mondunk a Vörös Csillag Tsz vezetőségé­nek és tagságának. A gyászoló család. CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Parketta gépi csiszo­lását és lakkozását vállalom. Cegléd, VI­téz u. 2. ______________ R uhaféléinek rendbe­hozásáról most gon­doskodjon. Keresse fel: RÉVÉSZ női-férfi szabót. Tele­ki utca 1._____________ 5 —€ mázsa borszőlő el­adó. Szüret u. 8. sz. (volt Mérleg utca foly- tatása). Gál József. Hordók eladók, 3—4 hektoliteresek. Malom utca 30. szám.______ N EOPERPÉTUUM két- aknás kályha eladó. Malom utca 23. szám alatt. _______________ J ó állapotban levő ön- hajtós betegkocsi és két cserépkályha el­adó. Cím a Ceglédi Nyomdában.__________ E ladó egy 737 literes és egy 24 hektós, jó állapotban levő hordó. Cegléd X. kér., Irinyi utca 25. alatt. Két alig használt, szép kivitelű hálószo­baszekrény (dió poli­túros, akasztós és pol­cos) esetleg külön is eladó. Kazinczy utca 3. Borfokoló, hordók és egyéb ruhanemű el­adó. Cegléd, Köztár­saság u. ll/a. ________ C saládi ház, három szoba összkomfortos, beköltözhetőséggel el­adó. Cegléd, Bercsé­nyi út 33. szám.______ E ladó házrész, két szq- ba, konyha, speiz és kamra. Megtekinthető vasárnap. IV., Sas ut­ca 16. szám.__________ Beköltözhetően eladó a Táncsics Mihály ut­ca 4/a. számú házrész. Bejárat Köztársaság útról. Beköltözhető házrész eladó. IX. kér.. Tükör u. 33. sz._______ M árta Fcrenc-féle tä^ ,nya eladó. Vamyas- szél. Értekezni: . Va­dász u. 6. sz._____ B útorozott szoba, konyha, speiz kiadó. IX. Perczel utca ll. Bútorozott szoba ma* gányos férfinak kiadó. VI. kér.. Báthori u. 22. Azonnali belépéssel olajtüzelésű vagy ka­zánkezelői vizsgával rendelkező kazánfűtőt, valamint portást keres a Ceglédi Tejüzem. A Május 1. Ruhagyáp ceglédi telepe felvesz szabó szakmunkáso­kat, varrónőket, vala­mint betanított mun** kásokat. Jelentkezni lehet: Cegléd, Körösi út 35. Mg. gépésztechnikus, negyedéves gépész- mérnöki egyetemista 10 éves gyakorlattal budapesti állását ceg­lédire változtatná. Le­vélbeli ajánlatokat ,,Komoly** jeligére, fi­zetésmegjelöléssel a Ceglédi Nyomdába ké­rek. Kereskedői szakkép­zettséggel tsz-be vagy vállalathoz raktáros­nak vagy árubeszerző­nek elhelyezkednék. A leveleket a Ceglédi Nyomdába kérem. , óvodába fűtőt kere­sünk. Cím a Ceglédi Nyomdában. A Cipőipari Vállalat több éves gyakorlattal felvesz villanyszerelőt. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni le­het a vállalat munka­ügyi előadójánál vagy megbízottjánál az üzem telephelyén. Vásároljon szaküzletei ükben és őrizze meg blokkjait, mert ai október 1-től december 24-ig ceglédi szaküzleteinkben vásárolt áru összege után, a blokkok alapján december végén 1% visszatérítést nyújtunk. PEST MEGYEI RUHÁZATI KISKERESKEDELMI VÁLLALAT XIII. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom