Pest Megyei Hírlap, 1969. október (13. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-01 / 227. szám

Látogatás Kállai Gyulánál — Losonczi Pál ebédet adott PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XIII. ÉVFOLYAM, 227. SZÄM ÁRA «0 FII.EJÉK 1969. OKTOBER 1., SZERDA a finn államfő tiszteletére Versenyre szólítják a budai járás üzemeinek dolgozóit Munkásgyűlés az Ipari Szerelvény- és Gépgyárban Tegnap délután, műszakvál­táskor munkásgyűlést tartot­tak az Ipari Szerelvény- és „Együtt a Barátság ll-ért“ A siófoki Kőolajvezeték Vállalat KISZ-bizottsá gá­tiak kezdeményezésére a KISZ „Együtt a Barátság ll-ért” jelszóval védnöksé­get vállal a Barátság II Kő­olaj-távvezeték építése le­lett. A több mint 1,2 mil­liárd forintos költséget igénylő nagyszabású mun­ka KlSZ-védnökségének előkészítéséről kedden Sió­fokon tanácskoztak az ifjú­sági szervezet vezetői és távvezeték építésében ér­dekelt vállalatok képvise­lőivel. Mint elhatározták, a védnökségben kiemelkedő munkát végzők részére „Együtt a Barátság ll-ért” vándorzászlót alakítanak, okleveleket adnak ki és pénzjutalmakat osztanak szét. A távvezeték nyomvo­nala mellett több helyütt KISZ-táborokat alakítanak ki, hogy a nyári időszak­ban a középiskolások és az egyetemisták is közremű­ködhessenek. A tanácsko­záson előkészítették a véd­nökségről szóló szerződés tervezetét, ezt a KISZ Köz­ponti Bizottságához ter­jesztik fel. Gépgyárban. Kovács József, az üzemi pártbizottság titkára méltatta a felszabadulás 25. évfordulójának jelentőségét, az eddig elért sikereket. — Nagy érdeklődéssel ol­vastuk az MSZMP KB és a Hazafias Népfront együttes felhívását, amelyben hazánk felszabadulási jubileumának méltó megünneplésére hívják fel a dolgozókat. Egyetértünk a felhívás­sal, s a szocialista brigá­dok kezdeményezésére munkaversenyt indítunk — mondta. Ezt követően Takács László igazgató felolvasta a budai já­rás üzemi dolgozóihoz intézett felhívást, amellyel azt szeret­nék elérni, hogy csatlakozza­nak a versenyhez. Az üzem dolgozói vállalták; jobb szervezéssel, s a veszte­ségidők csökkentésével az idén a termelékenységet két száza­lékkal növelik, s a jövő évben (Folytatás a 2. oldalon.) Gandhi A moszkvai Pravda ked­di száma Mahatma Gandhi születésének közelgő 100. évfordulója alkalmából közli. D. Szén, az Indiai Kommunista Párt központi titkársága tagjának cikkét. A cikkíró hangsúlyozza: „Gandhi azért vált a nem- zeti mozgalom vezetőjévé, mert a mozgalom történe­tében először az idegen uralom ellen harcoló töme­geket a konkrét cselekede­tek útjára irányította. D. Szén megjegyzi, hogy a Gandhi által vallott erő­szakmentesség politikája korlátokat szabott a nem­zeti mozgalomnak. „A va­lóságban ez a politilta két­élű fegyvernek bizonyult. Egyrészt az idegen uralom elleni harc fegyvere volt, másrészt azonban fékezte az antiimperialista forrada­lom kibontakozását.” Azon­ban, mint a tömegek igazi vezetője, a nemzeti függet­lenség ügyének eltökélt harcosa — folytatja a cikk­író — Gandhi később be­látta, a saját szavai szerint „Himalája nagyságával fel­érő” hibáját és a nemzeti mozgalom további fejlődé­se folyamán már nem is­mételte meg. Dr. Sárándi Imre oklevél átadása után. dékán üdvözli Kekkonen elnököt az Biztató szeptember végi jelentés a földekről vő évi termés megalapozása. A gazdaságok jelentései szerint az őszi árpa és a rozs vetése a végéhez közeledik, a tervezeti vetésterületnek már 80 száza­lékán földbe került a szapo­rítóanyag. Szeptember utolsó napjaiban láttak hozzá a búza vetéséhez. Egy héten belül va­lamennyi gazdaságban az egyik leglényegesebb munká­nak számít majd a jövő évi kenyér magjának elvetése. íLUTAZOTT mmm. \ KI MII [HimÍM Befejezte magyarországi lá­togatását a Jugoszláv Kom­munisták Szövetségének kül­döttsége, amely Milos Szind- zsicsnek, a Szerb KSZ KB tit­kárságának tagja vezetésével a magyar gazdasági reform társadalmi-politikai vonatko­zásait tanulmányozta. A kül­döttséget fogadta Biszku Béla, ez MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára. A küldöttsé­get — amely kedden elutazott hazánkból — Bálint József az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának vezetője búcsúz­tatta. Szeptember Utolsó napján az őszi mezőgazdasági munkák­ról kedvező jelentések érkez­tek. A hónap utolsó napjaiban már bizito&ra vehető, hogy a burgonya jó termést hozott A fontos növény összes termésé­nek 75—80 százalékát kiszed­ték a földből. A cukorrépa ter­méseredményeit megjavította a szeptemberi nyár. A 170 ezer holdas vetésterület hozzávető­leg 20 százalékáról takarítot­ták be eddig a répát és a ter­mést a cukorgyárakkal kötött szerződések szerint folyamato­san adják át. A dohány törése is befejezéshez közeledik, a szakemberek szerint egy hét sem telik bele és a legtermé­kenyebb fajták már a szárí­tókban lesznek. Legutoljára marad a hevesi dohány be­gyűjtése, ez október 10—15-e táján fejeződik be. Kitűnő ter­mést ígér a kukorica is. A ter­mésnek azonban egyelőre csak 5—10 százalékát törték le, ok­tóber első felében indul meg majd nagyobb erővel ez a munka. A mezőgazdasági üzemek másik lényeges feladata: a jö­Dr. Urho Kaleva Kekkonen, a Finn Köztársaság elnöke kedden délelőtt az Országház­ban látogatást tett Kállai Gyulánál, az országgyűlés el­nökénél. Szívélyes, baráti esz­mecserét folytattak. Bensőséges ünnepség zaj­lott le kedden a budapesti Eötvös Loránd Tudomány­egyetemen: dr. Urho Kaleva Kekkonent, a Finn Köztár­saság elnökét az állam- és jogtudományok díszdoktorává avatták. Az egyetem ünnepi közgyűlésen részt vett Loson­céi Pál, az Elnöki Tanács el­nöke, Cseterki Lajos, az El­nöki Tanács titkára, Péter János külügyminiszter és dr. Orbán László, a művelődés- ügyi miniszter első helyette­se. Jelen voltak az elnök kísé­retének és a budapesti finn nagykövetségnek tagjai is. Dr. Nagy Károly rektor megnyitóbeszédében bejelen­tette, hogy az elnököt kima­gasló érdemei elismeréséül az állam- és jogtudományok dísz­doktorává avatják. Ezután dr. Sárándi Imre dékán ismertette dr. Urho Kaleva Kekkonen életútját, tudományos tevékenységét, po­litikai és közéleti pályafutá­sát. A többi között szólt a kor­szerű közigazgatás kialakítá­sáért végzett elméleti, es gyakorlati munkásságáról, tu­dományos tevékenységéről, s hangsúlyozta, hogy széles jo­gász műveltségét, mint po­litikus is nagyszerűen fel­használta. Hazájában népszerűség öve­zi, a világ békeszerető em­berei tisztelik és megbecsülik. Legyen e díszdoktori cím egyetemünk és az egész ma­gyar társadalom elismerésé­nek jele Urho Kaleva Kekko­nen személye és Finnország testvéri népe iránt. Beszéde végén a dékán dr. Urho Kaleva Kekkonent az állam- és jogtudományok dísztoktorává avatta, majd a rektor átnyújtotta az elnök­nek a díszes oklevelet, s a ka­rok dékánjai az egyetemi ta­nács nevében a hagyományos kézfogással díszdoktorrá fo­gadták. Ezután a finn államelnök nagy tetszéssel fogadott elő­adást tartott, amelyben a finn—magyar kapcsolatokról, a jogtudomány szerepéről, a béke iránti felelősségről szólt. (Folytatás a 2. oldalon.) A kedd esti események kö­zül kezdjük a sort azzal, mely csak a lapzárta után fog be­következni. A New York-i idő­számítás szerint az esti órák­ban — nálunk hajnalba hú­A munkaidő-csökkentésről Veres József munkaügyi miniszter sajtótájékoztatója Veres József munkaügyi miniszter a szakmunkásképző NAPIRENDEN: a polgári védelmi oktatás Járási és városi tanácsok vb-einökeinek, polgári vé­delmi törzsparancsnokoknak, s a társadalmi szervek kép­viselőinek kooperációs érte­kezletére került sor tegnap délelőtt a megyei tanácson. Az ülésen részt vett dr. Ádám Mihály, a megyei tanács vb- titkára és dr. Orosz Zoltán alezredes, a polgári védelem megyei törzsparancsnoka is. A tanácskozás napirendjén az 1969 második felében kezdő­dő 15 órás polgári védelmi ok­tatás szerepelt. Referátumában Bálint Gyu­la. az MHSZ megyei titkára emlékeztetett a tájékoztató oktatásról négy évvel ezelőtt hozott MSZMP KB határozat­ra. Megyei viszonylatban en­nek végrehajtása azt jelenti, hogy a tömegpusztító fegyverek elleni védekezésre felké­szítő kiképzésben Pest megye lakosságának 50 százaléka, kereken 437 ezer ember vesz részt. Mint a legfrissebb statisztika jelzi: idén tavaszig már 336 ezer megyei lakos kapott ok­tatást, amelynek megszerve­zése a tanácsok és tömeg­szervezetek széles körű együtt­működésének eredménye. A gondok között említette az előadó, milyen nehézségeket jelent a fővárosba bejáró dol­gozók bevonása a képzésbe s hogy sok helyütt nem ren­(Folytatás a 2. oldalon.) Ez a rácsos szerkezet igen hasznosnak ígérkezik. Eddig csak nagy helyen, szétszórva tárolhatták a felhasználáshoz szükséges csöveket, lemezeket. Most — csőszerkezetből — da­ruval könnyen mozgatható kereteket, konténereket gyárta­nak a ceglédi gépjavító állomáson. Házmagasságig egymás­ra rakható, védi az anyagot a sérüléstől. A Ganz-MAVAG rendelt nagy tételeket. pedagógusok újonnan avatott Nyár utcai klubjában kedden tájékoztatta az újságírókat a munkaidő-csökkentés helyze­téről szóló törvény országgyű­lési vitájának tapasztalatairól. Elmondotta, hogy a munkaidő részleges csökkentése már több mint 10 éve elkezdődött. 1957-ben a szombat éjszakai műszakok elhagyásával a tex­tiliparban 45,3 órára csökkent a heti munkaidő, 1967-ben pe­dig a bányászok munkaidejét mérsékelték 44 órára. Munka­idő kedvezményt kaptak az egészségre ártalmas munka­körökben dolgozók is. A párt IX kongresszusának határo­zata értelmében 1968-ban nagy méretekben megkezdődött az ipari és építőipari dolgozók heti 44 órás munkaidejének bevezetése, amely 1968-ban 820 ezer, az idén pedig 850 ezer embert érintett. E nagy tömegeket foglalkoztató kate­gória dolgozói részére jövőre befejeződik a munka'dő-csök- kentés, ami azt jelenti, hogy 1970-ben további 80 ezer em­ber dolgozik a rövidebb mun­kaidőben. Az állami mezőgazdasági üzemekben, ahol a szoká­sosnál közismerten kosz- szabb a munkaidő, az a cél, hogy a munkával töl­tött időt heti 48 órára mérsékeljék, s ez a folyamat is jól halad. A közlekedési dolgozók számára irányelvként a havi 210 órás munkaidőt tűzték ki az álta­lános szokásos 250—260 óra helyett. A közelítés az alacso­nyabb munkaidőhöz itt is megkezdődött. (Folytatás a -2. oldalon.) zódóan —, tanácskozik majd ismét Gromiko szovjet és Ro­gers amerikai külügyminisz­ter. Tíz nap alatt ez a harmadik megbeszélésük, s várhatólag újból a közel-keleti válság megoldására irányuló erőfeszí­tések les írnek napirenden, j Több nyugati távirati iroda • olyan híreket reppentett fel, bogy a nagyhatalmak egy új „csomagtere” kidolgozásán munkálkodnak, ami nyilván a Biztonsági Tanácsban koráb­ban elfogadott formula részle­tesebb változata lenne. Ezeket a kombinációkat azonban hi­vatalosan nem erősítették meg, s kérdés, hogy az Izrael­nek éppen Phantom repülőgé­peket szállító Egyesült Álla­mok milyen elfogadható megoldást tud ajánlani az arab országoknak. A problé­mák ellenére, mégis figyelem­re méltó, hogy a szupemagy- hatalmi párbeszéd folytatódik — s erre jó keretet szolgáltat, hogy az ENSZ-ülésszak alkal­mából a külügyminiszterek New Yorkban tartózkodnak. Mikor dől el a bonni alku? — teszik fel a kérdést a kül­földi megfigyelők. Hivatalo­san október 21-én kell megvá­lasztania az új parlamentnek az új kancellárt, tehát három hét áll rendelkezésre, a ku­lisszák mögötti hatalmi harc­ra, amire jellemző, hogy az újságok kedden azt tereget­ték ki; a szociáldemokraták is bársonyszéket ígértek a sza­bad demokratáknak. A jelen­legi papírforma szerint — ami természetesen már holnap fel­borulhat —, a szabad demok­raták Brandt koalíciós partne­rei lesznek, de előbb kelletik magukat, hogy választási ve­reségüket megfelelő pozíciók kialkudásával enyhítsék ... Érdekes NDK-beli kommen­tár: a keddi Neues Deutsch­land idézi a Német Kommu­nista Párt állásfoglalását, hogy az SPD és az FDP új politikát kezdhetne, hiszen a választók többsége a nagykoalíció ellen szavazott. Kezdhetne, de vajon megkezdi-e? Kavarog a vihar a márka körül: Kiesinger beleegyezel; a márkapiac szabaddá tételé­be, ami viszont a nagy keres­(Folytatás a 2. oldalon.) Az állam- és jogtudományok díszdoktorává avatták Urho Kekkonent FOLYTATÓDIK A PÁRBESZÉD Márkamanőverek Amit nem lehet „jégre" tenni

Next

/
Oldalképek
Tartalom