Pest Megyei Hírlap, 1969. június (13. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

PEST MEGYEI ¥1ÁC PROWtáöAI, f€YESÜUETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Xin. ÉVFOLYAM, 124. SZÁM ÁRA 1 FORINT 1969. JÜNIUS 1., VASÄRNAP A vasárnapi francia elnökválasztás előtt péntek este még valamennyi jelölt megjelent a képernyő előtt, hogy beszéljen a választókhoz. Felső sor: (báliról jobbra) Georges Pompidou, Alain Poher, második sor: Jacques Duclos, Alain Krivone, harmadik sor: Gaston Defterre, Michel Rocard, alul: Louis DucateL Véget ért a hivatalos propa- andakampány a francia köz- irsaságielinök-választás va- ámapra kitűzött első fordu­lja előtt A ma reggel megkezdődő szavazás az ország nagy részé­ben este 6 órakor, Párizsban (Folytatás a 2. oldalon.) Ismét a kapu előtt Jónás Zoltánról írt port­rét Suha Andor a pedagó­gusnap alkalmából (3. ol­dal) Pandúrok Utolsó kívánság. Kará­csonyi István riportja a 4. oldalon. Egyenes úton Mészáros Ottó Somodi Gyulával, a megyei pártbi­zottság osztályvezetőjével beszélget (5. oldal) Négy napig a fiatalok városa Mészáros Sándor és Ur- bán Tamás képes riportja az egri diáknapokról (6. oldal) MIÉRT SZÉP A KÖNYV? Tamás Ervin írása a 8. oldalon. Kulcskereső játék Bemutatjuk sunkat, Nádas (9. oldal) munkatár- Péter írót Pedagógusok kitüntetése Tegnap délelőtt a megyei tanácson ünnepséget rendez­tek a pedagógusnap alkalmá­ból. Az ünnepségen megjelent Cservenka Ferencné, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára is. Hargitai Károly, a megyei ta­nács osztályvezetője köszöntő szavai után dr. Mondok Pál, a megyei tanács elnöke mél­tatta a pedagógusok áldozatos és eredményes munkáját és szólt az elkövetkező időszak feladatairól. Ezt követően ke­rült sor a különböző kitünteté­sek átadására. Tizennyolcán kapták meg az Oktatásügy ki­váló dolgozója kitüntetést, öten miniszteri dicsérő okle­velet, hatan pedig Kiváló dol­gozó kitüntetést kaptak. KISZ- érdemérmet egy, aranykoszo­rús jelvényt kettő, a KISZ KB dicsérő oklevelét pedig négy pedagógus kapta meg. A ki­tüntetettek nevében Etele Jó- zsefné isaszegi tanár mondott köszönetét. JFock Jenő hnsaőrkesett Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke, aki az osztrák kormány meghívására — íe­lösAáf* társításában — hivp­Az olvasás tavaszi ünnepén Dr. Orbán László, a műve­lődésügyi miniszter első he­lyettese nyitotta meg szomba­ton — a már hagyományos fó­rumon: a Liszt Ferenc téri Ady-szobomál — az évenként Százaknak dedikált Németh ászló péntek délután Buda- esten, a József körúti Nép- abadság könyvesboltban. s ugyanitt adja át az 1968. évi „Szép könyv”-verseny nyertes köteteinek díjait dr. Siklós Margit, a Művelődésügyi Mi­nisztérium Kiadói Főigazgató­ságának vezetője. Az esemé­nyeken megjelent Aczél György, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Óvári Miklós, a Központi Bizottság osztályvezetője. Ott volt a könyvhét nyitányán a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság­ból érkezett könyvkiadói kül­döttség is, élén Tran Minh Chau kiadói főigazgatóval. Köszöntötte dr. Orbán László, a magyar irodalom, az olvasás tavaszi ünnepén kiadványaik­kal Budapesten szereplő há­rom szomszéd országbeli ki­adó, a pozsonyi Madách, az újvidéki Fórum, valamint a most első alkalommal részt vevő szovjetunióbeli, ungvári Kárpát Kiadó megjelent veze­tőit Elmondta dr. Orbán László, hogy kulturális életünket jó alkotói légkör jellemzi, ennek alapja az a bizalom, amely tár­sadalmunk egészét áthatja, a bizalom szocialista hazánk fejlődésében, bizalom a jövő­ben, abban, hogy jó úton ha­ladunk előre. ismétlődő ünnepi könyvhét kulturális eseménysorozatát és vásárát. A 73 új kötetet, amely a könyvhét újdonságválasz- J tékát jelenti, az írók j Boltjával szomszédos Könyvklubban megnyílt kiállításon mutatják be, 1 Ezek a pezsgő véleménycserék Nem mond ellent ennek — sőt, kifejezi és erősíti — az egészséges alkotói légkört, a bizalmat az, hogy irodalmi berkekben viták vannak. elsősorban az eszmeileg, mű­vészileg vitatható művek kö­rül bontakoznak ki. Jó dolog ez, mert jelzi a szocialista de­mokrácia, az egészséges vita­légkör erősbödését, szükség is van rá az irodalom szocialista eszmeiségének erősítése, fejlő­dése útjainak tisztázása vé­gett. Az írószövetség kezdemé­nyezésére kibontakozóban le­vő „Olvasó népért”-mozgalom (Folytatás a 2. oldalon.) Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke hazaérkezése után a pályaudvaron nyilatkozik a rádiónak és televíziónak auszt­riai útjának tapasztalatairól. taios látogatást tett Ausztriá­ban, szombat délután visz- szaérkezett Budapestre. Fock Jenő és kíséretének fogadására a Nyugati pálya­udvaron megjelenítek: Fehér Lajos és dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnökhelyet­tesei, dr. Biró József külke­reskedelmi, dr. Csanádi György közlekedés- és posta­ügyi, dr. Dimény Imre mező­gazdasági ás élelmezésügyi miniszter, Szilágyi Béla kül­ügyminiszter-helyettes, to­vábbá a Minisztertanács tit­kársága és a Külügyminiszté­rium több vezető beosztású munkatársa. Jelen volt az érkezésnél az Osztrák Köztársaság buda­pesti nagykövetségének több képviselője. Megérkezése után Fock Je­nő, a pályaudvaron adott rö­vid nyilatkozatában, egyebek között a következőket mon­dotta: — Nagy várakozással in­dultunk el Ausztriába, hogy Klaus kancellár két évvel ez­előtti magyarországi látoga­tását viszonozzuk. Most a lá­togatás befejeztével azt mond­hatom — és szívesen mondom —, hogy az ötnapos látogatás kellemes is volt, s úgy érzem, hasznos is. Természetesen a konkrét eredmények majd később mutatkoznak meg. Ez a látogatás — várakozásom szerint — mindenki előtt vi­(Folytatás a 2. oldalon.) Ünneplőben Nem tudom, hogy vannak a mai gyerekek, de mi három­négy évtizeddel ezelőtt még úgy tekintettünk a tanító né­nire, mint valamilyen szigorú, de jóságos, földöntúli lényre. Gyermekálmok. Annyi min­denképpen megmaradt belő­lük, hogy visszaemlékező per­ceinkben meghatott tisztelet­tel idézzük még nádpálcás ok-, tatóinkat is. Van ebben egy kis, nagyon ifjú éveinket életre-, keltő romantika, de őszinte el­ismerés is. Mi már tudjuk, hogy az a két-három saját vé­rünk gyerek is milyen veríté: keztető próbák elé állít. A ne-: velés korunknak talán legner hezebb tudománya. Egy-egy rendkívül bonyolult rakéta-: program sokszor egyértel-r műbb eredménnyel biztat, mint egy-egy alakuló egyéni: ség biztos pályára vezérlésé: nek kísérletsorozata. Nincs mércéje a pedagógus» erőfeszítéseknek. Egyet tudunk mindannyian: irgalmatlanul nehéz és már-már elretten­tőén felelősségteljes poszt a tanítóké, tanároké. Néha egyetlen, vagy néhány hibás lépés egy életre elronthatja, de legalábbis kedvezőtlenül befolyásolhatja a gyerek éle­tét. Mindez csak erősíti ben­nünk az elismerő tiszteletet. De alkalom e nap egyúttal ar­ra is, hogy pedagógusaink el­készítsék számvetésüket saját munkásságukról. T. Gy. KOSZIG IN Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke szombaton „ visszaérke­zett Moszkvába Rawalpindi- ből, ahol Jahja Khan tábor­nok, pakisztáni elnök meghí­vására hivatalos baráti láto­gatást tett. Start előtt a DCM mésmiíve Korábban örültünk volna I kívánatos újság számunkra, neki, de az elkésett start is 1 Az ország legnagyobb, építő­anyagot termelő üzeme, a DCM nemsokára üzem­be helyezheti vadonatúj mészművek Még 1967-ben kezdték építeni s most, május közepén lob­bant fel a. tűz az első kemen­cében. Ezután sorra hódít tért a tűz, átforrósodik a többi kemence fala is. Az elkövetkező napokra várják a próbatermelés start­ját. Ha minden jól megy, né­hány napon vagy héten belül már ontják az építőipar szá­mára annyira fontos meszet. Egy esztendő alatt 150 ezer tonna „fehértermék” elő­állítására szabták. Ha átszámítjuk, ezzel 40 ezer kislakás építésének nyernek elegendő meszet. A DCM leg­újabb üzemére 180 milliót költöttek. Párizs Elnökválasztás

Next

/
Oldalképek
Tartalom